СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Студентска информация

Семинари и дискусии

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 15 от 16.II

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Указ № 34 от 07.02.2018 г. за освобождаване на николай милков милков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в канада
 
Указ № 35 от 08.02.2018 г. за обнародване на закона за пазарите на финансови инструменти
 
Закон за пазарите на финансови инструменти
 
Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 8121з-533 от 2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 от закона за министерството на вътрешните работи (дв, бр. 36 от 2015 г.)
 
Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния съд - ямбол, административния съд - ямбол, както и за специализирания наказателен съд, за 2018 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния съд - ямбол, административния съд - ямбол, както и за специализирания наказателен съд, за 2018 г.
 
Решение № 85 от 9 февруари 2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "кацара", участък "кацара-2", разположено в землищата на с. катуница, община садово, и с. крумово и с. ягодово, община "родопи", област пловдив, на "арт принт" - еоод, пловдив
 
Договор № рд-нс-01-1-1 от 2 февруари 2018 г. за изменение и допълнение на националния рамков договор за денталните дейности между националната здравноосигурителна каса и българския зъболекарски съюз за 2017 г. (дв, бр. 23 от 2017 г.)
 
Наредба за изменение на наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (дв, бр. 100 от 2014 г.)
 
Поправка
 

Променени актове

Наредба № рд-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
 
Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати
 
Закон за корпоративното подоходно облагане
 
Закон за съдебната власт
 
Закон за платежните услуги и платежните системи
 
Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (загл. изм. - дв, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)
 
Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
 
Закон за гарантиране на влоговете в банките
 
Закон за независимия финансов одит
 
Кодекс на труда
 
Закон за дружествата със специална инвестиционна цел
 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
 
Закон за ограничаване изменението на климата
 
Закон за фискален съвет и автоматични корективни механизми
 
Закон за счетоводството
 
Закон за концесиите
 
Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
 
Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 
Закон за публичното предлагане на ценни книжа
 
Закон за комисията за финансов надзор
 
Закон за кредитните институции
 
Закон за обществените поръчки
 
Закон за изменение и допълнение на кодекса за социално осигуряване (дв, бр. 110 от 1999 г.)
 
Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
 
Инструкция № 8121з-533 от 12 май 2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 от закона за министерството на вътрешните работи (загл. изм. - дв, бр. 49 от 2017 г., в сила от 20.06.2017 г.)
 
Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
 
Кодекс за застраховането
 
Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
 
Национален рамков договор за денталните дейности между националната здравноосигурителна каса и българския зъболекарски съюз за 2017 г.
 
Търговски закон
 

Отменени актове

Закон за пазарите на финансови инструменти от 2007 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния съд - ямбол, и административния съд - ямбол, за 2017 г.