Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2008 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ЯЗОВИРИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В РИБНОСТОПАНСКО ОТНОШЕНИЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОПАНСКИ, ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ В ОБЕКТИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ (ДВ, БР. 100 ОТ 2008 Г.)

В сила от 19.02.2013 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.16 от 19 Февруари 2013г.§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
"1. ползването на язовирите - държавна собственост, за любителски риболов и/или за аквакултури;".
2. В т. 2 думите "технологични зони за експлоатация и" се заличават.
3. Точка 3 се изменя така:
"3. правилата за извършване на любителски риболов и аквакултури в язовирите - държавна собственост, и правилата за извършване на стопански риболов и аквакултури в Черно море и р. Дунав."
4. Точка 4 се отменя.


§ 2. В наименованието на глава втора думите "технологичните зони за експлоатация и" се заличават.


§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Язовирите - държавна собственост, се ползват за любителски риболов и/или за аквакултури в съответствие с приложение № 1."
2. В ал. 2 думите "или само за стопански" се заличават.
3. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя "с изключение на определените за аквакултури".


§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Зоните за аквакултури се определят в подходящи водни участъци извън зоните за техническа експлоатация на хидротехническите съоръжения."
2. В ал. 2 думите "или стопански" се заличават, след думата "специфичните" се добавя "му", а думите "на съответния воден обект" се заличават.


§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя "и съответната регионална инспекция по околната среда и водите".
2. Алинея 3 се отменя.


§ 6. В наименованието на глава трета думите "в язовирите - държавна собственост, Черно море и р. Дунав" се заличават.


§ 7. В наименованието на раздел I, глава трета, накрая се добавя "в Черно море и р. Дунав".


§ 8. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 7 се отменя;
2. В ал. 8, т. 2 числото "200" се заменя с "300".


§ 9. В чл. 6а думите "министъра на земеделието и храните" се заменят с "изпълнителния директор на ИАРА".


§ 10. В чл. 7, ал. 2 изречение първо се изменя така:
"Инспекторите по рибарство и контрол към териториалните звена на ИАРА маркират с отличителен знак и номер риболовните уреди по ал. 1 на всеки 200 м и в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8.04.2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на Общата политика в областта на рибарството (ОВ L 112/1 30.04.2011 г.)."


§ 11. В чл. 8 думата "състояние" се заменя с "положение".


§ 12. В чл. 9, ал. 1 числото "200" се заменя с "400".


§ 13. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
"(1) Стопански риболов в р. Дунав се извършва с мрежи с фани с размер на окото не по-малък от 40 mm и с размер на окото не по-малък от 16 mm за уклейка, 36 mm за костур, морунаш и скобар, 45 mm за бяла мряна, 60 mm за щука и бяла риба, 65 mm за шаран и растителноядни видове риби (толстолоб и амур) и 70 mm за европейски сом."


§ 14. Член 13 се отменя.


§ 15. В чл. 14, ал. 3 думите "300 до 500" се заменят с "400".


§ 16. В чл. 15 ал. 2 се отменя.


§ 17. В чл. 17 се създава ал. 4:
"(4) В язовири - държавна собственост, определени само за аквакултури по приложение № 1, развъждането и отглеждането на риба и други водни организми се извършва при спазване изискванията на Наредба № 13 от 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях."


§ 18. В наименованието на глава четвърта думите "Нормативи и срокове за зарибяване на язовири - държавна собственост, и" се заличават.


§ 19. Член 19 се отменя.


§ 20. В чл. 20, ал. 2 след думите "ползвателя на обекта" се добавя "в случай че има такива", думите "Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС)" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)", а думите "Държавната агенция по горите (ДАГ)" се заменят с "Изпълнителната агенция по горите (ИАГ)".


§ 21. В допълнителната разпоредба, в т. 3 думата "състояние" се заменя с "положение", а след думите "когато са" се добавя "сухи".


§ 22. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

Предназначение на държавните язовири в рибностопанско отношение
Язовир Площ Категоризация
    (дка)  
1 2 3 4
1. Александър 10860 Любителски
  Стамболийски   риболов
2. Ахелой 970 Любителски
      риболов
3. Батак 22080 Любителски
      риболов
4. Беглика 356 Любителски
      риболов
5. Бели Лом 3450 Любителски
      риболов
6. Белмекен 4531 Любителски
      риболов
7. Голям Беглик 4126 Любителски
      риболов
8. Горни Дъбник 11800 Любителски
      риболов
9. Домлян 1680 Любителски
      риболов
10. Доспат 22000 Любителски
      риболов
11. Жребчево 25000 Любителски
      риболов
12. Ивайловград 15000 Любителски
      риболов
13. Калин 350 Любителски
      риболов
14. Копринка 11200 Любителски
      риболов
15. Кричим 790 Любителски
      риболов
16. Кула 1567 Любителски
      риболов
17. Кърджали 16070 Любителски
      риболов
18. Малко 3900 Любителски
  Шарково   риболов
19. Огняново 1788 Любителски
      риболов
20. Огоста 23600 Любителски
      риболов
21. Панчарево 897 Любителски
      риболов
22. Порой 4450 Любителски
      риболов
23. Пчелина 5380 Любителски
  (Лобош)   риболов
24. Пясъчник 9920 Любителски
      риболов
25. Рабиша 3246 Любителски
      риболов
26. Розов 3640 Любителски
  кладенец   риболов
27. Сопот 5350 Любителски
      риболов
28. Студен 25600 Любителски
  кладенец   риболов
29. Съединение 2510 Любителски
      риболов
30. Тополница 5619 Любителски
      риболов
31. Тошков чарк 254 Любителски
      риболов
32. Цанков камък 3400 Любителски
      риболов
33. Чаира 200 Любителски
      риболов
34. Широка поляна 4044 Любителски
  (Кавал тепе)   риболов
35. Мандра 33000 Любителски
      риболов
36. 40-те извора 489 Любителски
      риболов
37. Абрит - I 32 Аквакултури
38. Абрит - II 110 Аквакултури
39. Александрово 1300 Аквакултури
40. Алино 71 Аквакултури
41. Антимово 1037 Любителски
      риболов
42. Багренци 153 Аквакултури
43. Бакър дере 1101 Аквакултури
44. Баниска 959 Аквакултури
45. Барган 65 Аквакултури
1 2 3 4
46. Бегуновци 280 Аквакултури
47. Бели брег 96 Любителски
      риболов
48. Бенковски 595 Аквакултури
49. Берсин 375 Аквакултури
50. Богатово 310 Аквакултури
51. Божурица 231 Аквакултури
52. Бойка 438 Аквакултури
53. Брягово 963 Любителски
      риболов
54. Бял кладенец 1186 Аквакултури
55. Бяла Рада 140 Аквакултури
56. Валтата 78 Аквакултури
57. Васил Левски 40 Аквакултури
58. Виноградец 95 Аквакултури
59. Вълчовец 351 Аквакултури
60. Върбешница 278 Аквакултури
61. Гарваново 650 Аквакултури
62. Генерал 690 Аквакултури
  Киселово    
63. Гледка 205 Аквакултури
64. Горна 57 Аквакултури
  Гращица    
65. Даскалово 1 55 Аквакултури
66. Даскалово 2 66 Аквакултури
67. Двата чучура 370 Любителски
      риболов
68. Девец 40 Аквакултури
69. Детелина 106 Аквакултури
70. Дженевра 50 Любителски
      риболов
71. Добри дол 300 Аквакултури
72. Долна Диканя 900 Аквакултури
73. Долна 112 Аквакултури
  Митрополия    
74. Долни Дъбник 342 Аквакултури
75. Долно Ново 80 Аквакултури
  село    
76. Дондуково 165 Аквакултури
77. Доситеево 650 Аквакултури
78. Дренов дол 640 Любителски
      риболов
79. Дреновец 758 Аквакултури
80. Дуванли 145 Аквакултури
81. Дъбника 1640 Аквакултури
82. Езерово 680 Аквакултури
83. Елешница 1184 Любителски
      риболов
84. Енево 170 Любителски
      риболов
85. Еница 4428 Любителски
      риболов
86. Етрополе 63 Аквакултури
87. Желязковец 228 Аквакултури
88. Звиница 105 Аквакултури
89. Звънарци 95 Аквакултури
90. Златия 340 Аквакултури
91. Извор 800 Аквакултури
92. Изворово 370 Аквакултури
93. Изравнител 120 Аквакултури
  Басамака    
94. Изравнител 120 Аквакултури
  Белица    
95. Изравнител 29 Любителски
  Белмекен   риболов
96. Изравнител 654 Аквакултури
  Пясъчник    
97. Изравнител 200 Аквакултури
  Чатма дере    
98. Кайлъка 220 Любителски
      риболов
99. Каламица 420 Аквакултури
100. Каменец 1517 Любителски
      риболов
101. Каменна 237 Аквакултури
  чешма    
102. Караджа дере 67 Любителски
      риболов
103. Караисен 989 Аквакултури
104. Карамфил 125 Аквакултури
105. Кирилово 859 Аквакултури
106. Климент 198 Аквакултури
107. Клисурица 173 Аквакултури
108. Клокотница 390 Аквакултури
109. Книжовник 490 Аквакултури
110. Ковачево 1410 Любителски
      риболов
111. Ковачица 426 Аквакултури
112. Комарево 134 Аквакултури
  -Храброво    
113. Крамолин 219 Аквакултури
114. Крапец 1848 Любителски
      риболов
115. Красноселци 192 Аквакултури
116. Криво поле 310 Аквакултури
117. Кринец 51 Аквакултури
118. Крушево 1800 Аквакултури
119. Крушовица 176 Аквакултури
120. Кълново 260 Аквакултури
121. Леново 975 Любителски
      риболов
122. Липница 112 Аквакултури
123. Ломци 404 Аквакултури
124. Лопушница 327 Аквакултури
125. Мали лаг 173 Аквакултури
126. Малка 134 Аквакултури
  Мътница    
127. Малка 124 Аквакултури
  Смолница    
128. Малчика 113 Любителски
      риболов
129. Мандра 220 Любителски
      риболов
130. Марков дол 46 Аквакултури
131. Мечка 580 Аквакултури
132. Мишковец 79 Аквакултури
133. Момина сълза 42 Аквакултури
134. Морун 242 Аквакултури
135. Мъртва 63 Аквакултури
  долина 1    
136. Мъртва 37 Аквакултури
  долина 2    
137. Найденово 75 Аквакултури
138. Нановица 1 35 Аквакултури
139. Нановица 2 107 Аквакултури
140. Негованка 233 Аквакултури
141. Нови пазар 1 302 Аквакултури
142. Нови пазар 2 344 Любителски
      риболов
143. Овча могила 444 Любителски
      риболов
144. Овчарица 6550 Аквакултури
145. Овчарово 226 Аквакултури
146. Овчи 260 Аквакултури
  кладенец    
147. Одринци 863 Любителски
      риболов
148. Осломе 158 Аквакултури
149. Острог 38 Любителски
      риболов
150. Ошане 49 Аквакултури
151. Паисий 2 75 Любителски
      риболов
152. Пампорово 216 Любителски
      риболов
153. Пелик дере 34 Аквакултури
154. Петелово 65 Аквакултури
155. Полетковци 980 Аквакултури
156. Поляница 505 Аквакултури
157. Правец 366 Аквакултури
158. Правище 394 Аквакултури
159. Пролеша 56 Любителски
      риболов
160. Пустия 231 Аквакултури
161. Пчеларово 1 53 Аквакултури
162. Пчеларово 2 25 Аквакултури
163. Ряховски 139 Аквакултури
  ливади    
164. Света 95 Аквакултури
165. Седлото 24 Аквакултури
166. Сивата вода 175 Аквакултури
167. Синята река 528 Аквакултури
168. Сираково 200 Аквакултури
169. Скала - 1 403 Аквакултури
170. Скала - 2 50 Аквакултури
171. Скендер дере 150 Аквакултури
172. Смирненски 462 Аквакултури
173. Снежина 180 Аквакултури
174. Стойковци 1130 Любителски
      риболов
175. Сушица 459 Аквакултури
176. Табакова 111 Аквакултури
  чешма    
177. Телиш 2320 Любителски
      риболов
178. Телиш - 2 43 Любителски
      риболов
179. Темелково 165 Аквакултури
180. Тешел 100 Любителски
      риболов
181. Токмакли 38 Аквакултури
182. Тотлебенов 80 Любителски
  вал   риболов
183. Трапище 38 Аквакултури
184. Троян 530 Аквакултури
185. Трояново 550 Аквакултури
186. Тръбач 86 Аквакултури
187. Тръстиково 578 Любителски
      риболов
188. Филиповци 138 Любителски
      риболов
189. Фисека 691 Любителски
      риболов
190. Церковски 1180 Аквакултури
191. Черковна 312 Аквакултури
  (Дъбрава)    
192. Чернозем 460 Аквакултури
193. Чирпан 131 Любителски
      риболов
194. Шишманов вал 548 Любителски
      риболов
195. Шумен 1050 Аквакултури
196. Ярловци 560 Аквакултури
Язовири с основно предназначение за питейно-битово водоснабдяване, където любителският риболов е разрешен единствено извън санитарно-охранителната зона
Язовир Площ Категоризация
    (дка)  
1. Асеновец 1100 Любителски
      риболов
2. Бебреш 736 Любителски
      риболов
3. Бели 850 Любителски
  Искър   риболов
4. Боровица 482 Забранен за
      риболов
5. Дяково 2000 Любителски
      риболов
6. Въча 4970 Любителски
      риболов
7. Георги 17300 Любителски
  Трайков   риболов
  (Цонево)    
8. Искър 30000 Любителски
      риболов
9. Йовковци 5745 Любителски
      риболов
10. Камчия 9601 Забранен за
      риболов
11. Карагьол 90 Любителски
      риболов
12. Кокаляне 300 Любителски
      риболов
13. Студена 1416 Любителски
      риболов
14. Тича 18700 Любителски
      риболов
15. Тракиец 8250 Любителски
      риболов
16. Хр. 1054 Забранен за
  Смирненски   риболов
  (Янтра)    
17. Ясна поляна 2317 Забранен за
      риболов
18. Ястребино 4800 Любителски
      риболов

Заключителни разпоредби§ 23. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".