Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Приета с РМС № 123 от 21.02.2013 г.

Обн. ДВ. бр.23 от 8 Март 2013г., отм. ДВ. бр.18 от 4 Март 2014г.Изтекъл срок на действие.
Материята е преуредена. Виж Националната статистическа програма за 2014 г. - ДВ, бр. 18 от 4 март 2014 г.


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
 
АМ Агенция "Митници"
БВП Брутен вътрешен продукт
БНД Брутен национален доход
ГД "ГРАО" Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
ДМА Дълготрайни материални активи
ДНМА Дълготрайни нематериални активи
ДП "РВД" Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"
Евростат Статистическа служба на Европейския съюз
ЕК Европейска комисия
ЕСГРАОН Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението
ЕСНС Европейска система от национални сметки
ИС Информационна система
КОФОГ Класификация на функциите на държавното управление
КИД-2008 Класификация на икономическите дейности - 2008
МВФ Международен валутен фонд
МЗ Министерство на здравеопазването
МЗХ Министерство на земеделието и храните
МИЕТ Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
МО Министерство на отбраната
МОМН Министерство на образованието, младежта и науката
МОСВ Министерство на околната среда и водите
МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МТИТС Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
МФ Министерство на финансите
МФВС Министерство на физическото възпитание и спорта
НАП Национална агенция за приходите
НЗОК Национална здравноосигурителна каса
НИРД Научноизследователска и развойна дейност
НОИ Национален осигурителен институт
НЦОЗА Национален център по обществено здраве и анализи
ОИСР Организация за икономическо сътрудничество и развитие
ПРОДПРОМ Номенклатура на промишлената продукция
РИОКОЗ Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве
РСЕ Регистър на статистическите единици
СЗО Световна здравна организация
ТР Търговски регистър
ФАО Организация на ООН за прехрана и земеделие
ХИПЦ Хармонизиран индекс на потребителските цени
COMEXT Хармонизирана и сравнима статистическа база данни за търговския обмен (вътрешен и външен на стоки в ЕС)
FACEPA Farm Accountancy Cost Estimation and Policy Analyses of European Agriculture
NAMEA Национална матрица по съставяне на сметки за околната среда
SDMX Стандарт за обмен на статистически данни и метаданни
   


ВЪВЕДЕНИЕ
Националната статистическа програма за 2013 година е разработена в съответствие с глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.
Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация в Националната статистическа система на РБългария се осъществява на базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности в националната програма за 2013 г. са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите, заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2013 г. Новите изследвания и дейности в НСП 2013 са:
- Внедряване на Регламент (ЕС) № 691/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2011 г. относно европейските икономически сметки за околната среда;
- Външна търговия с трети страни по валута на фактуриране;
- Индекс на стоките и услугите с инвестиционно предназначение в селското стопанство;
- Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на електронни услуги за е-управление.
НСИ ще участва в следните нови проекти на ЕК:
- "Трудови злополуки и други здравни проблеми, свързани с работата - допълнителен модул към наблюдение на работната сила";
- "Внедряване и приложение на новата Международна стандартна класификация на образованието (ISCED 2011)";
- "Осигуряване на специфични подобрения в националните сметки";
- "ХИПЦ: А.1 Многоцелева статистика на потребителските цени; А.2 Статистика на цените на жилища";
- "Свързване на микроданни за международния сорсинг и глобалните вериги стойности с други статистически бази данни";
- "Хармонизирано събиране на данни за Бизнес демография на регионално ниво през 2011 година";
- "Програма за европейски сравнения (2013 - 2014 г.)";
- "Подобряване на статистика за водите - Подобряване на вътрешните потоци от данни за водите в България";
- "Разработване на система за събиране на данни и прилагане на нови методи за съставяне на сметки за физическите енергийни потоци";
- "Внедряване на SDMX стандарта в Националната статистическа система на България".
Резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма, са достъпни за всички. Сроковете, формата и видът, в които се предоставят резултатите, са съобразени с изискванията на Евростат.
Във връзка с оптимизирането на разходите и намаляване натоварването на респондентите са направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.
Съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за статистиката средствата, необходими за изпълнението на Националната статистическа програма, се осигуряват целево от държавния бюджет, както и от безвъзмездни целеви средства от Евростат и други органи и организации и се посочват отделно от средствата за издръжка на НСИ. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., обнародван в "Държавен вестник", бр. 102 от 21.12.2012 г., са определени 17 291 300 лв., от които 15 941 300 лв. текущи разходи по бюджета на НСИ за 2013 г. Финансирането на провежданите от НСИ регулярни изследвания възлиза на 15 088 744 лв., за включените нови изследвания и дейности ще са необходими 337 900 лв., а съфинансирането на проекти по договори за субсидии с ЕК е 514 656 лв.
Плановете за статистическите дейности на органите на статистиката през 2013 г. се финансират от бюджетите на съответните институции.
І. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСИ ЗА 2013 ГОДИНА
 
Тема на изследването/ дейността Описание на изследването/ дейността Начин на провеждане на изследването/ дейността Източници и форма на събиране на данните Задължение на респондентите по предоставяне на данни Задължения по предоставяне на статистическа информация на потребителите Източник на финансиране Бюджет (лева)
            Срок Форма на предоставяне Държавен бюджет (лева) ЕК (лева)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ОБЛАСТ 1. ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА
ТЕМА 1.1. ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА
1 Раждаемост Брой и структури на новородените деца на национално ниво, статистически райони, областно и общинско ниво и населени места. Показатели за равнището на раждаемостта на национално ниво, статистически райони, областно и общинско ниво Изчерпателно Месечно и годишно Данни от административна система ЕСГРАОН - ГД "ГРАО" в МРРБ Задължително За месечните данни до 15-о число на следващия месец Годишни данни: Окончателни данни - 18.04.2013 г. Тримесечни данни: IV тр. на 2012 г. - 18.02.2013 г.; I тр. на 2013 г. - 21.05.2013 г.; II тр. - 20.08.2013 г.; III тр. - 19.11.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Специализирана електронна публикация: "Население и демографски процеси"; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 50661   50661
2 Смъртност Брой и структури на умрелите лица на национално ниво, статистически райони, областно и общинско ниво и населени места. Показатели за равнището на смъртността на национално ниво, статистически райони, областно и общинско ниво Изчерпателно Месечно и годишно Данни от административна система ЕСГРАОН - ГД "ГРАО" в МРРБ Задължително За месечните данни до 15-о число на следващия месец Годишни данни: Окончателни данни - 18.04.2013 г. Тримесечни данни: IV тр. на 2012 г. - 18.02.2013 г.; I тр. на 2013 г. - 21.05.2013 г.; II тр.- 20.08.2013 г.; III тр. - 19.11.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Специализирана електронна публикация: "Население и демографски процеси"; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 52134   52134
3 Таблици за смъртност Изчисляване на таблици за смъртност общо за страната по пол и местоживеене; по пол и образование Изчерпателно Годишно Статистически данни на НСИ от ИС "Демография"   Общи таблици - 30.04.2013 г. Интернет; Специализирана електронна публикация: "Население и демографски процеси"; Прессъобщение; Информационна услуга по заявка 9395   9395
4 Брачност и бракоразводност Брой сключени и прекратени юридически бракове и характеристики на лицата; национално ниво, статистически райони, областно и общинско ниво и населени места Изчерпателно Месечно и годишно Данни от административна система ЕСГРАОН - ГД "ГРАО" в МРРБ Задължително За месечните данни до 15-о число на следващия месец Годишни данни: Окончателни данни - 18.04.2013 г. Тримесечни данни: IV тр. на 2012 г. - 18.02.2013 г.; I тр. на 2013 г. - 21.05.2013 г.; II тр.- 20.08.2013 г.; IIIтр. - 19.11.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Специализирана електронна публикация: "Население и демографски процеси"; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 52134   52134
5 Вътрешна миграция Брой и структура на мигриралите лица между населените места на страната; национално ниво, статистически райони, областно и общинско ниво и населени места Изчерпателно Месечно и годишно Данни от административна система ЕСГРАОН - ГД "ГРАО" в МРРБ Задължително За месечните данни до 15-о число на следващия месец Годишни данни: Окончателни данни - 18.04.2013 г. Тримесечни данни: IV тр. на 2012 г. - 18.02.2013 г.; I тр. на 2013 г. - 21.05.2013 г.; II тр.- 20.08.2013 г.; IIIтр. - 19.11.2013 г. Интернет; Обща печатна и електронна публикация; Специализирана електронна публикация: "Население и демографски процеси"; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 28554   28554
6 Външна миграция Оценка на размера и структурите на външномиграционните процеси; национално ниво Изчерпателно за административните източници Извадково изследване на ГКПП Годишно Данни от административна система ЕСГРАОН - ГД "ГРАО" в МРРБ; МВР; Държавна агенция за бежанците; НАП; Анкетно изследване Задължително за админис- тративни източници; Доброволно за лицата Предварителни данни 18.04.2013 г. Окончателни данни 30.08.2013 г. Специализирана електронна публикация: "Население и демографски процеси"; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 15290   15290
7 Население, демографски процеси и демографски прогнози Развитие на демографските процеси, брой и структури на населението; национално ниво, статистически райони, областно и общинско ниво и населени места. Актуализация на регионалните (областни) прогнози и обвързване с националната прогноза; национално ниво Изчерпателно Годишно Статистически данни на НСИ от ИС "Демография"   Предварителни годишни данни за 2012 г. - 18.04.2013 г. Окончателни годишни данни 30.08.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Специализирана електронна публикация: "Население и демографски процеси"; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 55266   55266
ТЕМА 1.2. ПАЗАР НА ТРУДА
8 Годишна статистика на заетостта и разходите за труд Брой наети лица по класове професии, пол и режим на работно време; отработени дни и часове; разходи за труд; национално ниво, статистически райони, областно и общинско ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от предприятия, фирми и организации от всички институционални сектори Задължително 29.03.2013 г. Окончателни данни - 29.11.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 420763   420763
    Годишни разходи на работодателите за труд и техните основни компоненти; общ брой платени и отработени часове от наетите на пълно и непълно работно време, структура на разходите за труд за сметка на работодателите по видове; национално ниво Изчерпателно на четири години Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от предприятия, фирми и организации от всички институционални сектори Задължително 29.03.2013 г. 30.06.2014 г. Интернет; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 35000   35000
9 Наблюдение на работната сила Икономическа активност, заетост и безработица на населението на 15 и повече навършени години по пол, възраст и образование; национално ниво, статистически райони Извадково Текущо Персонално интервю на лицата (на възраст 15 и повече навършени години), от домакинствата, включени в извадката, чрез анкетна карта Доброволно Анкетирането се извършва непрекъснато IV тр. на 2012 г. - 14.02.2013 г.; І тр. на 2013 г. - 15.05.2013 г.; II тр.- 14.08.2013 г.; ІІІтр. - 14.11.2013 г. Годишни резултати за 2012 г. - 15.03.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Специализирана годишна електронна публикация: "Заетост и безработица - годишни данни"; Дипляна "Наблюдение на работната сила"; Прессъобщение; Микроданни за Евростат; Информационна услуга по заявка 1250502   1250502
10 Преход от работа към пенсиониране - допълнителен модул към наблюдение на работната сила Осигуряване на информация за прехода от работа към пенсиониране (причини, възраст на напускане на пазара на на труда и др.) Извадково Еднократно Персонално интервю на лицата (на възраст 50 - 69 навършени години) от домакинствата, включени в извадката, чрез анкетна карта Доброволно Анкетирането се извършва непрекъснато Резултати - 22.05.2013 г. Интернет; Микроданни за Евростат; Информационна услуга по заявка 15000   15000
11 Трудови злополуки и други здравни проблеми, свързани с работата - допълнителен модул към наблюдение на работната сила - проект на ЕК   Извадково Еднократно Персонално интервю на лицата (на възраст 15 и повече навършени години) от домакинствата, включени в извадката, чрез анкетна карта Доброволно Анкетирането се извършва непрекъснато Резултати - 2014 г. Доклад; Микроданни за Евростат 11000 25667 36667
12 Подобряване качеството на наблюдението на работната сила - проект на ЕК Тестване на нови методи за събиране на данни; подобряване методите за оценка на данните; актуализиране на извадката на изследването и др.       Резултати - 2013 г. Доклад 3497 8160 11657
ТЕМА 1.3. ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
13 Детски градини (предучилищно образование) Брой записани деца, групи, персонал и други; национално ниво, статистически райони, областно и общинско ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от всички видове детски градини (включително училища, провеждащи предучилищна подготовка) Задължително 10.12.2013 г. Данни за 2013 г. - 30.04.2014 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Специализирана електронна публикация: "Образование в Р България"; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 27080   27080
14 Основно и средно образование (начално, прогимназиално и гимназиално) Брой записани ученици, новоприети, завършили, паралелки, учители, учащи по специалности, персонал; национално ниво, статистически райони и областно ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от всички видове училища: общообразователни, специални и професионални Задължително 11.10.2013 г. Данни за 2013 г. - 30.04.2014 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Специализирана електронна публикация: "Образование в Р България"; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 77741   77741
15 Висше образование (степени "бакалавър", "магистър", "професионален бакалавър") Брой записани студенти, новоприети, завършили по пол, възраст и специалности, преподаватели по пол, възраст и научни звания, персонал по категории; национално ниво, статистически райони и областно ниво. Мобилност на студентите; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез електронен формуляр от всички държавни и частни университети, специализирани висши училища и колежи Задължително 06.12.2013 г. Данни за 2013 г. - 30.04.2014 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Специализирана електронна публикация: "Образование в Р България"; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 29106   29106
16 Образователна и научна степен "доктор" Брой записани докторанти, новоприети, завършили по групи специалности, пол и възраст. Мобилност на докторантите; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез електронен формуляр от всички образователни институции, подготвящи докторанти Задължително 28.01.2013 г. Данни за 2012 г. - 30.04.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Специализирана електронна публикация: "Образование в Р България"; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 15290   15290
17 Професионално обучение в Центровете за професионално обучение (ЦПО) и в професионалните гимназии и колежи Обучение на лица на 16 и повече години за придобиване на професионална квалификация - записани курсисти и придобили професионална квалификация по пол, възраст и специалности, както и всички квалификационни курсове за възрастни по част от професията; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез електронен формуляр от всички образователни институции, които издават свидетелство за професионална квалификация и удостоверения за професионално обучение; Статистическото изследване е съвместно с Националната агенция за професионално образование и обучение Задължително 01.02.2013 г. Данни за 2012 г. - 30.04.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Специализирана електронна публикация: "Образование в Р България"; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 17317   17317
18 Нефинансови и финансови таблици за образованието Разработка на таблици с данни за 2011 г. по хармонизирана методология на Евростат, ОИСР и ЮНЕСКО; Изготвяне на метаданни; национално ниво и статистически райони за нефинансовите таблици Изчерпателно Годишно Статистически данни на НСИ; Данни от административни източници - МФ и МОМН Задължително 13.09.2013 г. Нефинансови таблици - 01.10.2013 г.; Финансови таблици- 29.10.2013 г. Въпросник за Евростат; Информационна услуга по заявка 6447   6447
19 Проучване на възможните източници и промяна в статистическия инструментариум в статистика на образованието, с оглед предоставяне на информация на Евростат относно кредитната студентска мобилност и учениците със специални образователни потребности Във връзка с измененията в Регламент 88/2011 на Комисията, България е задължена да предостави данни, свързани със студентската мобилност и учениците със специални образователни потребности на Евростат Еднократно     31.12.2013 г. и продължава през 2014 г. Промяна в статистическия инструментариум; нов комплект от данни съгласно изискванията на Евростат 865   865
20 Ревизия на класификацията на областите на образование и обучение (FOET 99) на национално ниво Във връзка с приемането на ревизираната класификация на областите на образование и обучение България следва да я актуализира и внедри в националните изследвания Еднократно     31.12.2013 г. и продължава през 2014 г. Актуализирана национална класификация на областите на образование и обучение 865   865
21 Внедряване и приложение на новата Международна стандартна класификация на образованието (ISCED 2011) - проект на ЕК Във връзка с приемането на новата Международна стандартна класификация на образованието е необходимо България да предприеме нужните процедури и действия по нейното внедряване и прилагане Еднократно     31.10.2013 г. Картографиране на националните образователни програми спрямо новата класификация. Доклад до Евростат (специализиран формат) 26513 61865 88378
ТЕМА 1.4. КУЛТУРА
22 Издателска дейност - книги, вестници и списания Издадени книги и брошури и продължаващи издания по издателства, УДК (Универсална десетична класификация), предназначение, тип, обем и продажни цени, годишен и еднократен тираж; национално ниво, статистически райони и областно ниво Изчерпателно Годишно Данни от административен източник - Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" Задължително 30.04.2013 г. Данни за 2012 г. - 09.07.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Специализирана електронна публикация: "Книгоиздаване и печат"; Прессъобщение; Въпросник за международни организации; Информационна услуга по заявка 7369   7369
23 Библиотеки Библиотечен фонд към 01.01. и движение, читатели, библиотекари. Приходи и разходи на библиотеките; национално ниво, статистически райони и областно ниво Извадково Годишно Чрез формуляр на електронен носител от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", регионалните и читалищните библиотеки, библиотеките към висшите училища и специалните библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. бр. Задължително 25.02.2013 г. Данни за 2012 г. - 21.05.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Информационна услуга по заявка 2947   2947
24 Кина Капацитет (места), екрани, филми по националност, брой филми, прожекции, екранодни, зрители, приходи от билети; национално ниво и статистически райони Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от всички кина Задължително 15.02.2013 г. Данни за 2012 г. - 21.05.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 5434   5434
25 Филмово производство Вид на произведените филми - пълнометражни, късометражни и среднометражни, филми за киномрежата, телевизионни и видео-филми; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на електронен носител от Националния филмов център и частните продуценти Задължително 19.03.2013 г. Данни за 2012 г. - 21.05.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 3960   3960
26 Радиопрограмна дейност Радиопредавания - по произход и функция, обща продължителност, приходи и разходи; национално ниво и статистически райони Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от Българското национално радио, лицензираните и регистрираните радиооператори Задължително 05.04.2013 г. Данни за 2012 г. - 21.05.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 3960   3960
27 Телевизионна програмна дейност Телевизионни предавания- по произход и функция, приходи и разходи; национално ниво и статистически райони Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от Българската национална телевизия, лицензираните и регистрираните телевизионни оператори Задължително 05.04.2013 г. Данни за 2012 г. - 21.05.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 3960   3960
28 Сценични изкуства Брой сцени, места, представления, посетители, постановки по националност на автора. Приходи и разходи. Брой рецитали, концерти; национално ниво и статистически райони Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от театрите, оперите, оперетите, цирковете и музикалните колективи Задължително 05.04.2013 г. Данни за 2012 г. - 21.05.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Информационна услуга по заявка 4973   4973
29 Музеи Музейни фондове (движими културни ценности). Персонал. Приходи и разходи. Материално-техническа база. Образователни програми и публикации; национално ниво, статистически райони, областно и общинско ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от всички открити за посещение музеи Задължително 25.02.2013 г. Данни за 2012 г. - 21.05.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 4973   4973
30 Читалища Дейност на читалищата, езикови, музикални, балетни и други школи. Членове и ръководни органи. Персонал. Приходи и разходи. Изчерпателно Еднократно Чрез формуляр на хартиен носител от всички читалища. Задължително 20.02.2013 г. 21.05.2013 г. Интернет; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; Таблици 25078   25078
ТЕМА 1.5. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
31 Система на здравни сметки Статистическа система за класифициране на разходите за здравеопазване по функции, изпълнители и финансиращи източници - сводна разработка по хармонизирани класификации на Евростат, ОИСР и СЗО; национално ниво Изчерпателно Годишно Статистически данни на НСИ; Данни от административни източници - МЗ, НЗОК, МФ Задължително 28.05.2013 г. 18.10.2013 г. Интернет; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 11974   11974
32 Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения Видове заведения, леглови фонд, персонал в заведенията и практикуващи медицински специалисти съгласно методологията на Евростат и ОИСР; национално ниво, статистически райони, областно и общинско ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от всички лечебни и здравни заведения; Данни от административни източници - НЗОК и други ведомства Задължително 18.02.2013 г.- лечебни и здравни заведения; 09.04.2013 г.- от административните източници 30.05.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Специализирана публикация: "Здравеопазване"; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 32054   32054
33 Домове за медико-социални грижи за деца Персонал, леглови фонд, настанени деца по възраст и статус, заболявания на децата; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от домовете за медико-социални грижи за деца Задължително 04.02.2013 г. 05.04.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Специализирана публикация: "Здравеопазване"; Прессъобщение; Въпросник за международни организации; Информационна услуга по заявка 7000   7000
34 Детски ясли Персонал, места, обслужени деца, дейност на яслите, регистрирани заболявания; национално ниво, статистически райони, областно и общинско ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от самостоятелните детски ясли и яслените групи в обединени детски заведения Задължително 04.02.2013 г. 10.05.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Специализирана публикация: "Здравеопазване"; Прессъобщение; Въпросник за международни организации; Информационна услуга по заявка 8474   8474
35 Умирания по причини и смъртност по причини Таблици за умиранията по причини по пол и възрастови групи, разработени съгласно Международната класификация на болестите (МКБ) 10-а ревизия; национално ниво- за мъртво- ражданията и национално ниво, статистически райони, областно и общинско ниво - за умиранията. Смъртност по причини на 100 хил. души от населението - разработка по Европейски хармонизиран списък на причините; национално ниво, статистически райони и областно ниво Изчерпателно Годишно Данни от административни източници - лечебни и здравни заведения, регионални здравни инспекции (първичен документ - съобщение за раждане, съобщение за смърт); ГД "ГРАО" в МРРБ (електронен файл); Данни от ИС "Демография" Задължително 11.06.2013 г. Интернет; Обща печатна и електронна публикация; Специализирана публикация: "Здравеопазване"; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 30212   30212
ТЕМА 1.6. ДОХОДИ И УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ
36 Доходи, разходи и потребление на домакинствата Парични доходи и разходи на домакинствата; Общи доходи и разходи на домакинствата; Потребление на основни хранителни продукти от домакинствата; национално ниво и статистически райони Извадково Тримесечно Персонално интервю и попълване на дневници и ретроспективни карти от домакинствата, попаднали в извадката Доброволно Данни за 2012 г. - 16.04.2013 г. Данни за: ІV тр. на 2012 г.- 15.02.2013 г.; I тр. на 2013 г. - 16.05.2013 г.; II тр. на 2013 г. - 15.08.2013 г.; III тр. на 2013 г. - 15.11.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Специализирани електронни публикации: "Бюджети на домакинствата в Република България" и "Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2001 - 2011 г."; Дипляна "Наблюдение на домакинските бюджети"; Прессъобщения; Въпросници за Евростат и други международни организации; Информационна услуга по заявка 968968   968968
37 Краткосрочна статистика на жилищните сгради Брой и структура на новопостроените и съборените сгради - по конструкция, етажност, форма на собственост, площ и брой на жилищата; национално ниво, статистически райони, области Изчерпателно Тримесечно Чрез формуляр на електронен носител или чрез онлайн въвеждане на данните от общинските администрации и регионалните ДНСК Задължително 15-о число след отчетното тримесечие Данни за 2012 г. - 08.05.2013 г. Предварителни данни - IV тр. на 2012 г. - 11.02.2013 г.; I тр. на 2013 г. - 10.05.2013 г.; II тр.- 09.08.2013 г.; IIIтр. - 08.11.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Информационна услуга по заявка 30028   30028
38 Жилищен фонд Брой и структура на жилищния фонд - жилища по форма на собственост, брой на стаите, благоустроеност, етажност, полезна площ, конструкция и периоди на построяване; национално ниво, статистически райони, области Изчерпателно Годишно Статистически данни на НСИ за жилищния фонд от предходната година, новопостроените и съборените жилища през годината   11.06.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Информационна услуга по заявка 4973   4973
39 Пазарни цени на жилища Изменение на цените на жилищата на свободния пазар и изчисляване на индекси на цените на жилищата; национално ниво и градове - областни центрове Извадково Тримесечно Чрез формуляр на хартиен носител от агенции и фирми за недвижими имоти Задължително 10.01.2013 г.; 10.04.2013 г.; 10.07.2013 г.; 10.10.2013 г. 23.01.2013 г.; 23.04.2013 г.; 23.07.2013 г.; 23.10.2013 г. Интернет; Обща печатна и електронна публикация; Въпросник за международни организации; Информационна услуга по заявка 15290   15290
40 Статистика на доходите и условията на живот Подготовка и провеждане на наблюдение на домакинствата и лицата на 16 и повече години за осигуряване на информация за пресмятане на монетарни и немонетарни показатели за бедност, материални лишения и социална изолация, структура на доходите на домакинствата, социална осигуреност и данъчна тежест върху доходите на заетите; пресмятане на показатели по стратегия "Европа 2020" Променливи за модул 2013 - оценка на благосъстоянието Извадково наблюдение върху 4-годишен ротационен панел от домакинства Годишно Персонално интервю с домакинствата и лицата на 16 и повече години чрез анкетни карти. Допълване на липсващи данни от административни регистри на НОИ и НАП; използване на данни от изследването "Годишното наблюдение на заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд" на НСИ Доброволно април- юли 2013 г. Данни за 2012 г. от изследването, проведено през 2013 г. - в края на м.юни 2014 г. (предварителни данни) Окончателни данни - веднага след одобрение от Евростат. Най-рано м.октомври, краен срок 15.12.2014 г. Интернет; Прессъобщение; Данни за Евростат; Информационна услуга по заявка 276718   276718
41 Статистика на доходите и условията на живот (2010 - 2013) - проект на ЕК Подготовка и провеждане на наблюдение на домакинствата и лицата на 16 и повече години за осигуряване на необходимата информация за: монетарни и немонетарни показатели за бедност, депривация и социална изолация, структура на доходите на домакинствата, социална осигуреност и данъчна тежест върху доходите на заетите. Показатели за предаване на бедността между поколенията - модул 2011 Извадково наблюдение върху 4-годишен ротационен панел от домакинства Годишно Персонално интервю с домакинствата и лицата на 16 и повече години чрез анкетни карти Доброволно април- юли 2011 г. Продължава от 2011 г. Данни за 2010 г. от изследването, проведено през 2011 г. - Веднага след одобрение от Евростат. Най-рано м. октомври, краен срок: 15.12.2012 г. Приключване на проекта - м. декември 2013 г. Интернет; Прессъобщение; Данни за Евростат; Информационна услуга по заявка 3300 6500 9800
ТЕМА 1.7. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА
42 Интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - основен модул, модул за получателите на пенсии и модул за нетните социални помощи и обезщетения Приходи и разходи по схеми и изплатени обезщетения по функции - основен модул; Данни за бенефициентите на пенсии по схеми и функции - модул за получателите на пенсии; национално ниво Изчерпателно Годишно Данни от административни източници - НОИ, НАП, НЗОК, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, МОМН, МЗ, МФ Задължително 02.04.2013 г. 29.10.2013 г. Интернет; Прессъобщение; Въпросник за Евростат; Информационна услуга по заявка 18790   18790
ТЕМА 1.8. ПРЕСТЪПНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ
43 Престъпления, обвиняеми и осъдени лица Наказана престъпност - престъпления, завършили с осъждане и осъдени лица с влезли в сила присъди; национално ниво, статистически райони, областно и общинско ниво Изчерпателно Шестмесечно Чрез формуляр на хартиен носител, попълван от следствието, прокуратурата, МВР, МО, съдилищата и данни от административен източник (Прокуратура на Република България- Национална следствена служба) Задължително всеки месец до 25-о число II шестм. за 2012 г.- 28.05.2013 г.; Годишни за 2012 г.- 16.07.2013 г.; I шестм. за 2013 г. - 20.11.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Специализирана електронна публикация: "Престъпления и осъдени лица"; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 92451   92451
44 Противо- обществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните Брой и видове противо- обществени прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни; национално ниво, статистически райони, областно и общинско ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен и електронен носител, попълван от местните комисии за борба срещу противо- обществените прояви на малолетните и непълнолетните Задължително 08.02.2013 г. 02.04.2013 г. Интернет; Прессъобщение; Информационна услуга по заявка 13264   13264
ОБЛАСТ 2. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА
ТЕМА 2.1. ГОДИШНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ
45 БВП - национално ниво БВП по компоненти на производствения метод, метода на доходите съгласно КИД - А10; метода на крайното използване; национално ниво Годишно Данни на НСИ и данни от административни източници - Консолидиран държавен бюджет (МФ), Платежен баланс (БНБ), Справка за начислен и внесен ДДС (НАП), Справка за внесен и възстановен акциз (АМ) Задължително Предварителни данни за 2012 г. - 06.03.2013 г.; Ревизирани данни за 2011 г. 06.03.2013 г. Интернет; Общи електронни публикации; Специализирана електронна публикация: "Основни макро- икономически показатели"; Прессъобщение; Въпросник за Евростат; Информационна услуга по заявка 39423   39423
46 БВП - регионално ниво БВП на регионално ниво NUTS 1, 2, 3 за 2011 г.; статистически зони, статистически райони, области Годишно Статистически данни на НСИ - годишен отчет на нефинансовите предприятия   Ревизирани данни за 2011 г. - 20.08.2013 г. Интернет; Обща печатна и електронна публикация; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 7000   7000
47 Производителност на труда БВП и БДС на един зает/отработен час - равнище и индекси на изменение по икономически дейности (годишни ревизирани данни съгласно КИД - ниво A3; предварителни годишни и тримесечни данни съгласно КИД - ниво А3; национално ниво Годишно Тримесечно Статистически данни на НСИ - тримесечна и годишна статистическа и счетоводна информация за дейността на производствените единици   Тримесечни и годишни предварителни данни за 2012 г.- ІVтр. на 2012 г. - 06.03.2013 г.; І тр. на 2013 г. - 05.06.2013 г.; ІІ тр.- 04.09.2013 г.; ІІІтр. - 04.12.2013 г. Интернет; Прессъобщение; Информационна услуга по заявка 12895   12895
48 Нефинансови сметки по институционални сектори Показатели и балансови позиции по институционални сектори съгласно ЕСНС'95: (производство, формиране на дохода, разпределение и преразпределение на дохода, използване на разполагаемия доход, капитал, съставяне на интегрирани таблици за връзките между институционалните сектори); национално ниво Годишно Данни на НСИ - Годишни статистически и счетоводни отчети и справки. Данни от административни източници - МФ, БНБ, Справка за начислен и внесен ДДС (НАП), Справка за внесен и възстановен акциз (АМ) Задължително Данни за 2011 г. - 30.08.2013 г. Интернет; Специализирана електронна публикация: "Основни макро- икономически показатели"; Въпросник за Евростат 20264   20264
49 Таблици "Ресурс -Използване" Компоненти на производствената сметка, сметка "формиране на дохода" и крайното използване на БВП; Разработване и балансиране на таблиците. Размерност А64/P64. Годишно Данни на НСИ; Данни от административни източници - БНБ, МФ Задължително 2009 г. - 30.12.2013 г., 2010 г. - 30.12.2013 г. Интернет; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 65951   65951
50 Финансови сметки Pазработване на годишни финансови национални сметки (ФНС) за наличностите и трансакциите, за преоценките и другите изменения в активите и пасивите по финансови инструменти и институционални сектори за 2012 г. - консолидирани и неконсолидирани; национално ниво Изчерпателно Годишно Данни на НСИ - Обобщени данни от балансите на единиците по институционални сектори; Данни от административни източници: "Централен депозитар" АД, регистър Булстат, БНБ, МФ Задължително 2012 г. - 01.10.2013 г. срок за Евростат - 30.10.2013 г. - публикуване на интернет сайта на НСИ Интернет; Специализирана електронна публикация: "Основни макрои- кономически показатели"; Въпросник за Евростат 51213   51213
51 БВП по метода на крайното използване - детайлизирани групи разходи БВП по елементарни групи разходи на крайно използване - детайлизирани групи разходи по стандартна класификация на разходите на домакинствата по потребителско предназначение Годишно Данни на НСИ - Домакински бюджети, статистика на продажбите на дребно; Данни от административен източник: Консолидиран държавен бюджет (МФ) Задължително 01.10.2013 г. Таблици за вътрешно ползване 7000   7000
52 Осигуряване на специфични подобрения в националните сметки - проект на ЕК Действия за осигуряване на специфични подобрения в националните сметки Тримесечни и годишни данни Данни на НСИ и други институции Задължително 30.6.2014 г. Доклад и таблици      
ТЕМА 2.2. ТРИМЕСЕЧНИ СМЕТКИ
53 БВП - национално ниво БВП по компоненти на производствения метод и метода на доходите (КИД А10) и метода на крайното използване; национално ниво Тримесечно Тримесечни данни на НСИ и от административни източници - Консолидиран държавен бюджет (МФ), Платежен баланс (БНБ), Справка за наличностите и начислените лихви по привлечени депозити и предоставени депозити и кредити, разпределени по институционални сектори и подсектори (БНБ), Справка за начислен и внесен ДДС (НАП), Справка за внесен и възстановен акциз (АМ) Задължително ІV тр. на 2012 г. - 06.03.2013 г.; І тр. на 2013 г. - 05.06.2013 г.; ІІ тр. на 2013 г. - 04.09.2013 г.; ІІІтр. на 2013 г. - 04.12.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 70926   70926
    Експресни оценки на БВП по производствен метод (КИД А3) и метода на крайното използване   Тримесечни данни на НСИ и административни източници   ІV тр. на 2012 г. - 14.02.2013 г.; І тр. на 2013 г. - 15.05.2013 г.; ІІ тр. на 2013 г. - 14.08.2013 г.; ІІІтр. на 2013 г. - 14.11.2013 г. Интернет; Прессъобщение; Въпросник за Евростат; Информационна услуга по заявка      
54 Нефинансови сметки по институционални сектори Нефинансови национални сметки за сектори "Държавно управление" и "Останал свят"; национално ниво Тримесечно Данни от административни източници - Консолидиран държавен бюджет (МФ), Платежен баланс (БНБ), Справка за наличностите и начислените лихви по привлечени депозити и предоставени депозити и кредити, разпределени по институционални сектори и подсектори (БНБ), Справка за начислен и внесен ДДС (НАП), Справка за внесен и възстановен акциз (АМ) Задължително ІV тр. на 2012 г. - 22.04.2013 г.; І тр. на 2013 г. - 28.06.2013 г.; ІІ тр.- 22.10.2013 г.; ІІІтр. - 30.12.2013 г. Интернет; Въпросник за Евростат 15382   15382
55 Заетост и отработени човекочасове Заети лица, наети лица, самонаети лица, отработени часове (КИД - А10) като раздел в Националните сметки; национално ниво Тримесечно Данни на НСИ - тримесечно наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд; Наблюдение на работната сила   ІV тр. на 2012 г. - 06.03.2013 г.; І тр. на 2013 г. - 05.06.2013 г.; ІІ тр. на 2013 г. - 04.09.2013 г.; ІІІтр. на 2013 г. - 04.12.2013 г. Интернет; Прессъобщение; Въпросник за Евростат; Информационна услуга по заявка 8382   8382
ТЕМА 2.3. ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА СТАТИСТИКА
56 Нефинансови показатели за сектор "Държавно управление" Разработване на нефинансови национални сметки за сектор "Държавно управление"; национално ниво Годишно Данни от административни източници - Консолидиран държавен бюджет (МФ), Платежен баланс (БНБ), Справка за начислен и внесен ДДС (НАП), Справка за внесен и възстановен акциз (АМ) Задължително Предварителни данни за 2012 г. - 22.04.2013 г. Актуализирани данни за 2012 г. - 22.10.2013 г. Интернет; Специализирана електронна публикация: "Основни макро- икономически показатели"; Въпросник за Евростат 11422   11422
57 Основни макро- икономически показатели за сектор "Държавно управление" Нефинансови национални сметки за сектор "Държавно управление"; национално ниво Тримесечно Данни от административни източници - Консолидиран държавен бюджет (МФ), Платежен баланс (БНБ), Справка за начислен и внесен ДДС (НАП), Справка за внесен и възстановен акциз (АМ) Задължително ІV тр. на 2012 г. - 22.04.2013 г.; І тр. на 2013 г. - 28.06.2013 г.; ІІ тр.- 22.10.2013 г.; ІІІтр. - 30.12.2013 г. Интернет; Въпросник за Евростат 15029   15029
58 Нотификационни таблици за дълга и дефицита на сектор "Държавно управление" Разработване на таблици за нотифициране на дълга и дефицита на сектор "Държавно управление", вкл. по подсектори; национално ниво Изчерпателно Годишно Данни от административни източници; Баланси на единиците по подсектори на държавно управление, Консолидиран държавен бюджет (МФ); Данни от БНБ; Допълнителни разработки на НСИ Задължително Предварителни данни за 2012 г. - 22.04.2013 г.; Актуализирани данни за 2012 г. - 22.10.2013 г. Интернет; Въпросник за Евростат 14369   14369
59 Разходи на сектор "Държавно управление" по функции на Класификацията на функции на държавно управление (КОФОГ) Годишни данни за разходи на сектор "Държавно управление" по подсектори и функции на КОФОГ; национално ниво Годишно Данни от административни източници - Консолидиран държавен бюджет (МФ), Платежен баланс (БНБ), Справка за начислен и внесен ДДС (НАП), Справка за внесен и възстановен акциз (АМ) Задължително Данни за 2012 г. - 30.12.2013 г. (съгласно програмата за предоставяне на данни на Евростат) Специализирана електронна публикация: "Основни макро- икономически показатели"; Въпросник за Евростат; Информационна услуга по заявка 11422   11422
60 Данъци и социални осигуровки за "Държавно управление" Разработване на годишна таблица за данъците и социалните осигуровки за "Държавно управление" за 2012 г.; национално ниво Годишно Данни от административни източници - НАП, МФ, НОИ Задължително 30.10.2013 г. Интернет; Специализирана електронна публикация: "Основни макро- икономически показатели"; Въпросник за Евростат 14369   14369
ТЕМА 2.4. МОНИТОРИНГ НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ
61 Брутен национален доход (БНД) по пазарни цени Подготовка на БНД, БВП по пазарни цени - производствен метод, метод на крайното използване, метод на доходите; национално ниво Годишно Данни на НСИ; Данни от административни източници - Консолидиран държавен бюджет (МФ), Платежен баланс (БНБ), Справка за начислен и внесен ДДС (НАП), Справка за внесен и възстановен акциз (АМ) Задължително 20.09.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Специализирана електронна публикация: "Основни макро- икономически показатели"; Доклад 26159   26159
ТЕМА 2.5. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНИ
62 Индекси на потребителските цени Изменение на потребителските цени на стоките и услугите и изчисляване на национален и на хармонизиран индекс на потребителските цени Извадково Месечно Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от магазини, ателиета за услуги, заведения за обществено хранене; фирми, които предоставят стоки и услуги с тарифни цени Доброволно Задължително - за респондентите, които предоставят стоки и услуги с тарифни цени: 25.01.2013 г.; 25.02.2013 г.; 25.03.2013 г.; 25.04.2013 г.; 27.05.2013 г.; 26.06.2013 г.; 25.07.2013 г.; 23.08.2013 г.; 25.09.2013 г.; 25.10.2013 г.; 25.11.2013 г.; 23.12.2013 г. 14.01.2013 г.; 14.02.2013 г.; 13.03.2013 г.; 12.04.2013 г.; 14.05.2013 г.; 12.06.2013 г.; 12.07.2013 г.; 13.08.2013 г.; 12.09.2013 г.; 14.10.2013 г.; 13.11.2013 г.; 13.12.2013 г. (Всички месечни индекси се обявяват по окончателни данни, с изключение на данните за месец януари, които на 14.02.2013 г. се обявяват като предварителни, а на 13.03.2013 г. - като окончателни) Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 949144   949144
      Тримесечно     14.01.2013 г.; 12.04.2013 г.; 12.07.2013 г.; 14.10.2013 г. Обща печатна публикация; Информационна услуга по заявка      
63 Източници и методи за изчисляване на паритетите на покупателната способност Текущо актуализиране на източниците и методите за изчисляване на паритетите на покупателната способност Текущо   Задължително   Въпросник за Евростат 39423   39423
64 Многоцелева статистика на потребителските цени - Цел А - проект на ЕК Събиране и предоставяне на статистическа информация за детайлните цени на 157 хармонизирани продукта Месечно     Продължава от 2011 г. Приключване на проекта - 01.04.2013 г. Данни за Евростат и доклад      
65 ХИПЦ: А.1 Многоцелева статистика на потребителските цени; А.2 Жилища, обитавани от собственици (Owner Occupied Housing - OOH) - блоков проект на ЕК А.1: Цел А: Развитие на методологията за регистрация на цените, които да бъдат използвани за времеви и пространствени сравнения и изчисляването на средни национални цени на продукти с хармонизирани описания за целите на мониторинга на пазарите по продукти и по сектори. Еднократно     Продължава от 2012 г. Приключване на проекта - 31.03.2014 г. Данни за Евростат и доклад 146081 407 879 553 960
    Цел С: Внедряване на електронни устройства в регистрацията на цените.                
    Цел Е: Подготвителна работа за внедряването на 5 ниво на агрегация на класификацията COICOP.                
                     
    А.2: Подготвителна работа за регулярно производство на индекси на цените, свързани с жилищата и включването им в ХИПЦ                
66 ХИПЦ: А.1 Многоцелева статистика на потребителските цени; А.2 Статистика на цените на жилища - блоков проект на ЕК А.1: Цел А: Развитие на методологията за регистрация на цените, които да бъдат използвани за времеви и пространствени сравнения и изчисляването на средни национални цени на продукти с хармонизирани описания за целите на мониторинга на пазарите по продукти и по сектори. Цел Е: Инвентаризация на източниците и методите на статистиката на цените. Еднократно     Период на дейността: 01.01.2013 г. - 31.03.2015 г.; Данни за Евростат и доклад 38768 128 548 167 316
                     
    А.2: Цел 3.1: Усъвършенстване на статистиката на цените на жилищата в методологичен и в практически аспект.                
67 Програма за европейски сравнения (2011 - 2012 г.) - проект на ЕК Събиране и предоставяне в Евростат на основна статистическа информация за изчисляване на паритети на покупателна способност; национално ниво от страните - членки на ЕС Извадково Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от търговски обекти, дистрибутори, вносители, търговски представителства, ателиета за услуги, заведения за обществено хранене, фирми, предоставящи стоки и услуги с тарифни цени, строителни и инвеститорски фирми, агенции за недвижими имоти, МЗ, болници, НЗОК; Статистически данни на НСИ Доброволно Текущо Данните се изпращат в Евростат съгласно план-графика за 2013 г. Продължава от 2011 г. Приключване на проекта - 01.08.2013 г. Данни за Евростат; След официалното им публикуване в изданията и интернет страницата на Евростат и ОИСР се публикуват в интернет и в общи печатни и електронни публикации на НСИ 8400 19 599 27 999
68 Програма за европейски сравнения (2013 - 2014 г.) - проект на ЕК Събиране и предоставяне в Евростат на основна статистическа информация за изчисляване на паритети на покупателна способност; национално ниво от страните - членки на ЕС Извадково Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от търговски обекти, дистрибутори, вносители, търговски представителства, ателиета за услуги, заведения за обществено хранене, фирми, предоставящи стоки и услуги с тарифни цени, строителни и инвеститорски фирми, агенции за недвижими имоти, МЗ, болници, НЗОК; Статистически данни на НСИ Доброволно Текущо Данните се изпращат в Евростат съгласно план-графика за 2013 г. Приключване на проекта - 31.07.2015 г. Данни за Евростат; След официалното им публикуване в изданията и интернет страницата на Евростат и ОИСР се публикуват в интернет и в общи печатни и електронни публикации на НСИ 25840 60 293 86 133
ОБЛАСТ 3. БИЗНЕС СТАТИСТИКА
ТЕМА 3.1. СТРУКТУРНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА
ТЕМА 3.1.1. СТРУКТУРНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА - ИНДУСТРИЯ, ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ
69 Дейност на нефинансовите предприятия, съставящи баланс - за всички отрасли Основни макро- икономически показатели за 2012 г. - национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане на данните в ИСБС от нефинансовите предприятия, съставящи баланс Задължително 31.03.2013 г. - за предприятията по ЗКПО; 30.04.2013 г. - за предприятията по ЗДДФЛ Предварителни данни за 2012 г. - 30.08.2013 г. Окончателни данни - 29.11.2013 г. Интернет; Прессъобщение; Общи печатни и електронни публикации; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 1273721   1273721
70 Дейност на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс - за всички отрасли Основни макро- икономически показатели за 2012 г. - национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане на данните в ИСБС от нефинансовите предприятия, несъставящи баланс Задължително 30.04.2013 г. Предварителни данни за 2012 г. - 30.08.2013 г. Окончателни данни - 29.11.2013 г. Интернет; Прессъобщение; Общи печатни и електронни публикации; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 426599   426599
71 Промишлени продукти в натурално изражение- по номенклатура ПРОДПРОМ 2012 Производство и продажби на промишлени продукти в натурално и стойностно изражение през 2012 г.; национално ниво, статистически райони и областно ниво Извадково Годишно Чрез формуляр на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане на данните в ИСБС от нефинансовите предприятия, включени в извадката Задължително 31.03.2013 г. - за предприятията по ЗКПО; 30.04.2013 г. - за предприятията по ЗДДФЛ; 30.04.2013 г. за нефинансовите предприятия, несъставящи баланс Предварителни данни за 2012 г. - 30.08.2013 г. Окончателни данни - 29.11.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Годишен въпросник на ООН и международни организации; Файл с данни за Евростат; Информационна услуга по заявка 112560   112560
72 Продажби на едро и дребно по групи стоки Продажби на едро и дребно по основни групи стоки, по цени на реализация; национално ниво Изчерпателно за нефинансови предприятия, съставящи баланс; Годишно Чрез формуляр на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане на данните в ИСБС от производители и търговци, извършващи продажби на дребно на собствена продукция и стоки и продажби на едро на купени готови стоки Задължително 31.03.2013 г. - за предприятията по ЗКПО; 30.04.2013 г. - за предприятията по ЗДДФЛ, съставящи баланс 29.11.2013 г. Общи печатни и електронни публикации; Информационна услуга по заявка 83084   83084
73 Приходи от продажби по видове продукти Приходи от продажби на стоки, материали и комисиони от търговскопосредническа дейност по продукти; национално ниво Изчерпателно за нефинансови предприятия, съставящи баланс; Годишно Чрез формуляр на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане на данните в ИСБС от търговци, на които основната дейност е търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт Задължително 31.03.2013 г. - за предприятията по ЗКПО; 30.04.2013 г. - за предприятията по ЗДДФЛ, съставящи баланс 29.11.2013 г. Информационна услуга по заявка 37489   37489
        Чрез формуляр на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане на данните в ИСБС от търговци, на които основната дейност е търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети Задължително 31.03.2013 г. - за предприятията по ЗКПО; 30.04.2013 г. - за предприятията по ЗДДФЛ, съставящи баланс 29.11.2013 г. Въпросник за Евростат; Информационна услуга по заявка 50000   50000
74 Търговски обекти за продажби на дребно Брой, търговска площ, вид, форма на организация и стокова специализация на обектите за продажби на дребно; национално ниво, статистически райони и областно ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане на данните в ИСБС от производители и търговци, извършващи продажби на дребно в стопанисвани от тях търговски обекти Задължително 31.03.2013 г. - за предприятията по ЗКПО; 30.04.2013 г. - за предприятията по ЗДДФЛ, съставящи баланс; 30.04.2013 г. за предприятията по ЗДДФЛ, несъставящи баланс 29.11.2013 г. Общи печатни и електронни публикации; Въпросник за Евростат; Информационна услуга по заявка 62451   62451
75 Строителство Приходи от строително- монтажни работи - общо и по видове: ново строителство и ремонт; строителство на сгради и строителни съоръжения; национално ниво, статистически райони и областно ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане на данните в ИСБС от предприятията с икономическа дейност "Строителство" Задължително 31.03.2013 г. - за предприятията по ЗКПО; 30.04.2013 г. - за предприятията по ЗДДФЛ 29.11.2013 г. Обща печатна и електронна публикация; Информационна услуга по заявка 21185   21185
76 Бизнес услуги Оборот на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти; национално ниво Извадково Годишно Чрез формуляр на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане на данните в ИСБС от предприятия с повече от 19 заети лица, с икономическа дейност "Бизнес услуги" Задължително 31.03.2013 г. - за предприятията по ЗКПО; 30.04.2013 г. - за предприятията по ЗДДФЛ Данни за 2011 г. - 28.06.2013 г. Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 74241   74241
77 Чуждестранни преки инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12.; национално ниво, статистически райони и областно ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане на данните в ИСБС от предприятията от нефинансовия сектор с чуждестранно участие в капитала Задължително 31.03.2013 г. - за предприятията по ЗКПО; 30.04.2013 г. - за предприятията по ЗДДФЛ Предварителни данни за 2012 г. - 30.08.2013 г. Окончателни данни - 29.11.2013 г. Интернет; Прессъобщение; Общи печатни и електронни публикации; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 63004   63004
78 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи Разходи за придобиване на ДМА и придобити ДМА - общо, в това число: земя, сгради и строителни съоръжения, машини, оборудване и транспортни средства и други; национално ниво и статистически райони Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен, електронен носител или чрез онлайн въвеждане на данните в ИСБС от предприятия - инвеститори от нефинансов и финансов сектор, бюджетни предприятия, специализирани инвестиционни предприятия, застрахователи, здравно- осигурителни и пенсионно- осигурителни дружества и предприятия с нестопанска цел Задължително 31.03.2013 г. - за предприятията по ЗКПО; 30.04.2013 г. - за предприятията по ЗДДФЛ Предварителни данни за 2012 г. - 30.08.2013 г. Окончателни данни - 29.11.2013 г. Интернет; Прессъобщение; Общи печатни и електронни публикации; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 96348   96348
79 Демография на предприятията Брой на нововъзникнали, закрити и оцелели предприятия; разрези по правна форма и икономически дейности; национално ниво Годишно Данни от Регистъра на статистическите единици (РСЕ) на НСИ; Данни от административен източник - Персонален регистър на осигурените лица Задължително 28.06.2013 г. за изпращане данните на Евростат Интернет; Прессъобщение; Данни за Евростат 22106   22106
80 Свързване на микроданни за международния сорсинг и глобалните вериги стойности с други статистически бази данни - проект на ЕК Формиране на данни съгласно изискванията на Евростат; национално ниво Еднократно Чрез формуляр на електронен носител от предприятията от нефинансовия сектор със 100 и повече наети лица Задължително 28.02.2013 г. 30.08.2013 г. Данни за Евростат 7896 71060 78956
ТЕМА 3.1.2. СТРУКТУРНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА - ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
81 Застрахователна и презастрахо- вателна дейност Застрахователни премии и обезщетения; национално ниво Изчерпателно Тримесечно Чрез формуляр на електронен носител от застрахо- вателните и презастрахо- вателните предприятия Задължително ІVтр. на 2012 г. - 11.02.2013 г.; Ітр. на 2013 г. - 30.04.2013 г.; ІІтр. - 30.07.2013 г.; ІІІ тр. - 29.10.2013 г. ІV тр. на 2012 г. - 08.03.2013 г.; І тр. на 2013 г. - 28.05.2013 г.; ІІ тр.- 27.08.2013 г.; ІІІтр. - 26.11.2013 г.   18238   18238
82 Нетърговски организации Имущество, приходи, разходи и резултати от дейността на нетърговските организации; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от фондации, асоциации, съюзи, сдружения и др. Задължително 31.03.2013 г. Предварителни данни за 2012 г. - 30.08.2013 г. Окончателни данни - 29.11.2013 г. Интернет; Прессъобщение; Общи печатни и електронни публикации; Информационна услуга по заявка 147269   147269
83 Финансови и застрахователни посредници Имущество, приходи, разходи и резултати от дейността на финансовите и застрахователните предприятия - посредници; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен и електронен носител от финансовите и застрахователните посредници Задължително 31.03.2013 г. - за предприятията по ЗКПО; 30.04.2013 г. - за предприятията по ЗДДФЛ Предварителни данни за 2012 г. - 30.08.2013 г. Окончателни данни - 29.11.2013 г. Информационна услуга по заявка; База данни 18238   18238
84 Структурни бизнес статистики за видовете финансови посредници Данни по структурни и счетоводни показатели за търговските банки, застрахователните предприятия и доброволните пенсионни фондове; национално ниво Годишно Статистически данни на НСИ; Данни от административни източници - БНБ и Комисия за финансов надзор (КФН) Задължително 31.03.2013 г. - за застрахо- вателните институции и пенсионните фондове; 01.10.2013 г. - за кредитните институции 29.10.2013 г. - за търговските банки; 30.12.2013 г. - за застрахователните предприятия и доброволните пенсионни фондове Интернет; Въпросник за Евростат 9947   9947
85 Застрахователни и презастрахо- вателни предприятия Имущество, приходи, разходи и резултати от дейността на застрахователните и презастрахо- вателните предприятия; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на електронен носител от застрахователните и презастрахо- вателните предприятия Задължително 31.03.2013 г. 30.08.2013 г. Интернет; Прессъобщение; Общи печатни и електронни публикации; Въпросник за Евростат; Информационна услуга по заявка 18238   18238
86 Пенсионни дружества и фондове Имущество, приходи и разходи на пенсионните дружества и фондове; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на електронен носител от пенсионните дружества Задължително 31.03.2013 г. 30.08.2013 г. Интернет; Прессъобщение; Общи печатни и електронни публикации; Въпросник за Евростат; Информационна услуга по заявка 10316   10316
87 Специализирани инвестиционни предприятия Имущество, приходи, разходи и резултати от дейността на специализираните инвестиционни предприятия; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от специализираните инвестиционни предприятия Задължително 31.03.2013 г. 30.08.2013 г. Интернет; Прессъобщение; Общи печатни и електронни публикации; Информационна услуга по заявка 12343   12343
88 Търговски банки Имущество на търговските банки; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане на данните в ИСБС от търговските банки Задължително 31.03.2013 г. Предварителни данни за 2012 г. - 30.08.2013 г. Окончателни данни - 29.11.2013 г. Информационна услуга по заявка; База данни 2947   2947
89 Здравно- осигурителни дружества Имущество, приходи, разходи и резултати от дейността на здравно- осигурителните дружества; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на електронен носител от здравно- осигурителните дружества Задължително 31.03.2013 г. 30.08.2013 г. Интернет; Прессъобщение; Общи печатни и електронни публикации; Информационна услуга по заявка 8842   8842
ТЕМА 3.2. КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА
90 Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността Изменение на цените на производител на вътрешния и международния пазар; национално ниво Извадково Месечно Чрез формуляри или чрез онлайн въвеждане на данните в ИСКБС от нефинансовите предприятия, включени в извадките Задължително 20-о число на отчетния месец 30.01.2013 г.; 28.02.2013 г.; 29.03.2013 г.; 30.04.2013 г.; 30.05.2013 г.; 28.06.2013 г.; 30.07.2013 г.; 30.08.2013 г.; 30.09.2013 г.; 30.10.2013 г.; 29.11.2013 г.; 30.12.2013 г. Интернет; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 225119   225119
91 Основни промишлени продукти в натурално изражение (извадка от ПРОДПРОМ 2013) Производство и продажби на вътрешния пазар на основни промишлени продукти; национално и областно ниво Извадково Месечно Чрез формуляр на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане на данните в ИСКБС от нефинансовите предприятия, включени в извадката Задължително 15-о число на месеца, следващ отчетния период 07.01.2013 г.; 07.02.2013 г.; 07.03.2013 г.; 08.04.2013 г.; 08.05.2013 г.; 07.06.2013 г.; 08.07.2013 г.; 07.08.2013 г.; 09.09.2013 г.; 07.10.2013 г.; 07.11.2013 г.; 09.12.2013 г. Въпросник за ООН и международни организации; Информационна услуга по заявка 311519   311519
92 Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите, запаси и поръчки в промишлеността, отработено време в строителството; национално ниво Извадково Месечно Чрез хартиен формуляр или чрез онлайн въвеждане на данните в ИСКБС от нефинансовите предприятия, включени в извадките Задължително 18-о число на месеца, следващ отчетния месец 09.01.2013 г.; 07.02.2013 г.; 07.03.2013 г.; 08.04.2013 г.; 09.05.2013 г.; 07.06.2013 г.; 08.07.2013 г.; 07.08.2013 г.; 10.09.2013 г.; 08.10.2013 г.; 07.11.2013 г.; 09.12.2013 г. Интернет; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 549637   549637
93 Заетост и разходи за труд Средна работна заплата; брой наети лица; движение на персонала; свободни работни места в края на тримесечието; национално ниво, статистически райони и областно ниво Извадково Тримесечно Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от предприятия, фирми и организации от всички институционални сектори Задължително 15-о число след отчетното тримесечие ІV тр. на 2012 г. - 12.02.2013 г.; Предварителни данни за 2012 г. - 19.02.2013 г.; І тр. на 2013 г. - 10.05.2013 г.; ІІ тр.- 09.08.2013 г.; ІІІтр. - 08.11.2013 г. Интернет; Обща печатна и електронна публикация; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 278527   278527
    Индекс на разходите за труд; национално ниво       ІV тр. на 2012 г. - 19.03.2013 г.; І тр. на 2013 г. - 18.06.2013 г.; ІІ тр.- 17.09.2013 г.; ІІІтр. - 20.12.2013 г. Интернет; Прессъобщение; Информационна услуга по заявка      
94 Дейност на нефинансовите предприятия Приходи и разходи на предприятията по видове, материални запаси; национално ниво Извадково Тримесечно Чрез хартиен формуляр или чрез онлайн въвеждане на данните в ИСКБС от нефинансовите предприятия, включени в извадките Задължително 30 дни след отчетното тримесечие IV тр. на 2012 г. - 21.02.2013 г.; I тр. на 2013 г. - 21.05.2013 г.; II тр.- 21.08.2013 г.; IIIтр. - 21.11.2013 г. Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 278527   278527
95 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи Разходи за придобиване на ДМА и придобити ДМА - общо и в т.ч. за сгради и строителни съоръжения; за машини, оборудване и транспортни средства; национално ниво Извадково Тримесечно Чрез формуляр на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане на данните в ИСКБС от предприятия - инвеститори от нефинансов и финансов сектор, бюджетни предприятия, специализирани инвестиционни предприятия, застрахователи, здравноосигурителни и пенсионно-осигурителни дружества и предприятия с нестопанска цел Задължително 30 дни след отчетното тримесечие IV тр. на 2012 г. - 21.02.2013 г.; I тр. на 2013 г. - 21.05.2013 г.; II тр.- 21.08.2013 г.; IIIтр. - 21.11.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Информационна услуга по заявка 278527   278527
96 Продажби на едро и дребно Продажби на едро и дребно по цени на реализация; национално ниво Извадково Тримесечно Чрез хартиен формуляр или чрез онлайн въвеждане на данните в ИСКБС от производители и търговци, извършващи продажби на дребно на собствена продукция и стоки и продажби на едро на купени готови стоки Задължително 18-о число след отчетното тримесечие ІV тр. на 2012 г. - 07.02.2013 г.; І тр. на 2013 г. - 09.05.2013 г.; ІІ тр.- 07.08.2013 г.; ІІІтр. - 07.11.2013 г. Интернет; Информационна услуга по заявка 17317   17317
97 Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради: брой на разрешителните, сградите и жилищата; разгърната застроена площ; национално ниво, статистически райони и областно ниво Изчерпателно Тримесечно Чрез формуляр на хартиен носител от областните и общинските администрации Задължително 10 дни след отчетния период IV тр. на 2012 г. - 01.02.2013 г.; I тр. на 2013 г. - 02.05.2013 г.; II тр.- 01.08.2013 г.; IIIтр. - 01.11.2013 г. Интернет; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 25760   25760
98 Разходи за строителство Изменение на разходите за сградно строителство, за материали и за труд при сградното строителство; национално ниво Тримесечно Статистически данни на НСИ - тримесечна и годишна статистическа и счетоводна информация за дейността на строителните предприятия   ІV тр. на 2012 г. - 25.02.2013 г.; І тр. на 2013 г. - 23.05.2013 г.; ІІ тр. - 26.08.2013 г.; ІІІ тр. - 25.11.2013 г. Въпросник за Евростат; Информационна услуга по заявка 3500   3500
99 Цени на производител на транспортни, съобщителни и други бизнес услуги Индекси на цените на производител за товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване; товарен морски и крайбрежен транспорт; пътнически въздушен транспорт; за услуги по складиране и съхранение на товари; за услуги по обработка на товари; универсални пощенски услуги; други пощенски и куриерски услуги; далеко- съобщителни услуги; услуги в областта на информационните технологии; услуги по наемане и предоставяне на работна сила; услуги по почистване; услуги по обработка на данни, хостинг и подобни дейности; web портали; за други информационни услуги; национално ниво Извадково Тримесечно Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от предприятия, извършващи транспортни, съобщителни и други бизнес услуги Задължително 15-о число след отчетното тримесечие IV тр. на 2012 г. - 01.03.2013 г.; I тр. на 2013 г. - 03.06.2013 г.; II тр.- 02.09.2013 г.; IIIтр. - 02.12.2013 г. Интернет; Въпросник за Евростат; Информационна услуга по заявка 354614   354614
    Индекси на цените на производител за дейности по охрана и разследване (КИД 08-80) Извадково Тримесечно Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от предприятия, извършващи дейности по охрана и разследване Задължително 15-о число след отчетното тримесечие за I, II и III тр. на 2013 г. - 30.12.2013 г. Въпросник за Евростат; Информационна услуга по заявка 40000   40000
100 Модернизация на бизнес статистиката по програма MEETS с два работни подпроекта: РП1 Разработване и внедряване на методи и инструментариум за ЕвроГруп регистър на национално ниво РП2 Улесняване на предаването на данни от предприятията към националните статистически служби - проект на ЕК РП1 Разработване и внедряване на методи и инструментариум за ЕвроГруп регистър на национално ниво РП2 Улесняване на предаването на данни от предприятията към националните статистически служби РП1 и РП2: Еднократно Данни на НСИ и от административни източници   Продължава от 2012 г. Завършване на проекта - 24.10.2013 г.   38460 201143 239603
ТЕМА 3.3. ЕНЕРГИЙНА СТАТИСТИКА
101 Производство и доставки на енергийни продукти Производство, внос, износ и доставки на въглища и кокс, нефт и нефтени продукти, природен газ, електрическа енергия (вкл. атомната); национално ниво Изчерпателно Месечно Чрез формуляри на електронен носител от нефинансовите предприятия Задължително 10-о число след отчетния месец 30 дни след отчетния месец: 30.01.2013 г.; 28.02.2013 г.; 29.03.2013 г.; 30.04.2013 г.; 30.05.2013 г.; 28.06.2013 г.; 30.07.2013 г.; 30.08.2013 г.; 30.09.2013 г.; 30.10.2013 г.; 29.11.2013 г.; 30.12.2013 г. Интернет; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации 43292   43292
102 Производство и продажби на енергийни продукти Производство и продажби на енергийни продукти в количествено и стойностно изражение; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляри на електронен носител от нефинансовите предприятия Задължително 29.03.2013 г. 29.11.2013 г. Таблици за вътрешно ползване и съставяне на енергийни сметки 25942   25942
103 Характеристики на слънчевите панели Вид, мощност и площ на слънчевите панели Изчерпателно Годишно Чрез формуляри на електронен носител от производителите и търговците на слънчеви панели Задължително 29.03.2013 г. 29.11.2013 г. Въпросник за Евростат за ВЕИ 10031   10031
104 Цени на електрическата енергия и природния газ за индустрията и домакинствата Средни цени на електрическата енергия и природния газ по стандартни групи потребители; национално ниво Изчерпателно Шестмесечно Чрез формуляри на електронен носител от доставчици на крайни потребители Задължително 01.02.2013 г. 30.07.2013 г. 01.03.2013 г. 30.08.2013 г. Интернет; Въпросник за Евростат и международни организации 4973   4973
105 Потребление на основни групи суровини и материали в натура и стойност Наличности, постъпления и разходи на основни групи суровини и материали; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен и електронен носител от нефинансовите предприятия Задължително 29.03.2013 г. 29.11.2013 г. Таблици за вътрешно ползване и съставяне на материалните баланси 88979   88979
106 Потребление на горива и енергия Крайно енергийно и неенергийно потребление; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на електронен носител от нефинансовите предприятия Задължително 29.03.2013 г. 29.11.2013 г. Таблици за вътрешно ползване и съставяне на материалните и енергийните баланси 32975   32975
107 Реализация на основни групи суровини, материали, ел. енергия и горива Ресурси и реализация на основни групи суровини, материали, ел. енергия и горива; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на електронен носител от нефинансовите предприятия Задължително 29.03.2013 г. 29.11.2013 г. Таблици за вътрешно ползване и съставяне на материалните баланси 32423   32423
108 Баланс на енергопреобразуващите процеси Преобразуване на енергийните ресурси по видове процеси; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на електронен носител от нефинансовите предприятия Задължително 26.04.2013 г. 29.11.2013 г. Таблици за съставяне на общ енергиен баланс; Въпросник за Евростат и международни организации 7369   7369
109 Производство на електрическа енергия и топлинна енергия Вложени горива за производство на електрическа енергия и топлинна енергия, производство и мощност на съоръженията; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на електронен носител от нефинансовите предприятия Задължително 29.03.2013 г. 29.11.2013 г. Таблици за съставяне на общ енергиен баланс; Въпросник за Евростат и международни организации 10316   10316
110 Комбинирани съоръжения за електрическа енергия и топлинна енергия Вложени горива, мощност и производство на комбинирани съоръжения; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на електронен носител от нефинансовите предприятия Задължително 30.05.2013 г. 29.11.2013 г. Интернет; Въпросник за Евростат и международни организации 1473   1473
111 Доставки на биогорива Производство, внос, износ и доставки на биогорива; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на електронен носител от нефинансовите предприятия Задължително 29.03.2013 г. 29.11.2013 г. Таблици за съставяне на общ енергиен баланс; Въпросник за Евростат и международни организации 17685   17685
112 Национални материални баланси Ресурси и потребление на основни групи суровини, материали, ел. енергия и горива; национално ниво Изчерпателно Годишно Статистически данни на НСИ   29.11.2013 г. Общи печатни и електронни публикации; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 16764   16764
113 Общ енергиен баланс Ресурси, преобразуване и крайно потребление на енергийни продукти; национално ниво Изчерпателно Годишно Статистически данни на НСИ   29.11.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Специализирана електронна публикация: "Енергийни баланси"; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 15290   15290
114 Статистика на ядрената енергия Предстои одобряване на показателите и включването им като приложение на Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно статистиката за енергийния сектор Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на електронен носител Задължително 31.05.2013 г. 29.11.2013 г. Данни за Евростат 1473   1473
115 Доставки на електрическа енергия, топлинна енергия, природен газ, твърди и течни горива на крайни потребители Количества и фактурирана стойност, групирани по четиризначен цифров код на класа на икономическите дейности на предприятията и по области Годишно Чрез формуляр на електронен носител от доставчици на крайни потребители Задължително 28.06.2013 г. 27.12.2013 г. Данни за Евростат 31502   31502
116 Разходи за придобиване и поддържане на ДМА и ДНМА за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) Производители на енергия от ВЕИ с цел продажба и собствено потребление; национално ниво Годишно Чрез формуляр на електронен носител Задължително 26.04.2013 г. 27.12.2013 г. Специализирана електронна публикация "Енергийни баланси"; Информационна услуга по заявка 44213   44213
ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ
117 Товарен автомобилен транспорт Превозени товари и извършена работа - общо, по видове превози и товари (според Единна класификация на товарите в транспорта); национално ниво, статистически райони и областно ниво; Пробег и транспортна дейност на товарните автомобили според общото тегло; национално ниво, статистически райони и областно ниво Извадково Ежеседмично Чрез формуляр на хартиен носител от собствениците на товарни автомобили и влекачи с общо тегло 6 и над 6 тона Задължително седем дни след отчетния период IV тр. на 2012 г. - 25.02.2013 г.; Годишни данни за 2012 г. - 15.03.2013 г.; I тр. на 2013 г. - 28.05.2013 г.; II тр.- 26.08.2013 г.; III тр. - 26.11.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 239857   239857
118 Железопътен транспорт Превозени товари и пътници и извършена работа от железопътния транспорт - общо и по видове превози; национално ниво Изчерпателно Тримесечно Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от лицензираните железопътни превозвачи Задължително 15-о число след отчетното тримесечие IV тр. на 2012 г. - 25.02.2013 г.; I тр. на 2013 г. - 28.05.2013 г.; II тр.- 26.08.2013 г.; IIIтр. - 26.11.2013 г. Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 7000   7000
    Превозени товари и извършена работа от железопътния транспорт по видове товари според Единна класификация на товарите в транспорта; национално ниво; Железопътни произшествия, убити и ранени по вид на произшествието; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от лицензираните железопътни превозвачи; Чрез справка на електронен носител от Национална компания "Железопътна инфраструктура" Задължително 17.02.2013 г. 28.05.2013 г. - Годишни данни за 2012 г. Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка      
119 Пътнически автобусен транспорт Превозени пътници и извършена работа - общо и по видове превози; годишни данни за автобусния парк, пробега на автобусите и поддържаните автобусни линии; национално ниво Извадково Тримесечно Чрез формуляр на хартиен носител от лицензираните превозвачи за вътрешен и международен превоз с автобуси, които са с икономическа дейност "Транспорт" Задължително 15-о число след отчетното тримесечие IV тр. на 2012 г. - 25.02.2013 г.; I тр. на 2013 г. - 28.05.2013 г.; II тр.- 26.08.2013 г.; IIIтр. - 26.11.2013 г. Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 32054   32054
120 Морски транспорт Превозени товари и пътници и извършена работа от морския транспорт; годишни данни за наличността, капацитета и възрастовия състав на морските кораби; национално ниво Изчерпателно Тримесечно Чрез формуляр на хартиен носител от предприятията с икономическа дейност "Морски транспорт" Задължително 16-о число след отчетното тримесечие IV тр. на 2012 г. - 25.02.2013 г.; I тр. на 2013 г. - 28.05.2013 г.; II тр.- 26.08.2013 г.; IIIтр. - 26.11.2013 г. Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 7000   7000
121 Речен транспорт Превозени товари и пътници и извършена работа от речния транспорт; годишни данни за наличността, капацитета и възрастовия състав на речните плавателни съдове; национално ниво Изчерпателно Тримесечно Чрез формуляр на хартиен носител от предприятията с икономическа дейност "Речен транспорт" Задължително 16-о число след отчетното тримесечие IV тр. на 2012 г. - 25.02.2013 г.; I тр. на 2013 г. - 28.05.2013 г.; II тр.- 26.08.2013 г.; IIIтр. - 26.11.2013 г. Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 8474   8474
122 Градски електротранспорт Превозени пътници и извършена работа, пробег; годишни данни за наличността на тролейбуси и мотриси за градския електротранспорт - списъчен брой и пътнически места; национално ниво Изчерпателно Тримесечно Чрез формуляр на хартиен носител от предприятията за градски електротранспорт Задължително 15-о число след отчетното тримесечие IV тр. на 2012 г. - 25.02.2013 г.; I тр. на 2013 г. - 28.05.2013 г.; II тр.- 26.08.2013 г.; IIIтр. - 26.11.2013 г. Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 5894   5894
123 Тръбопроводен транспорт а) Магистрален нефтопродуктопровод, Транспортиран суров нефт и нефтопродукти; товарен капацитет и дължина на магистралния нефтопродуктопровод; национално ниво Изчерпателно Тримесечно Чрез формуляр на хартиен носител от предприятията "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" - АД, и "ЛУКОЙЛ България" -ЕООД Задължително 20-то число след отчетното тримесечие IV тр. на 2012 г. - 25.02.2013 г.; I тр. на 2013 г. - 28.05.2013 г.; II тр.- 26.08.2013 г.; IIIтр. - 26.11.2013 г. Общи печатни и електронни публикации; Въпросник за Евростат и международни организации 2947   2947
    б) Магистрален газопровод, Транспортиран газ от магистралния газопровод по направления, дължина на газопровода; национално ниво   Чрез формуляр, който се попълва от "Булгартрансгаз" -ЕАД, и се изпраща по електронен път Задължително 20-о число след отчетното тримесечие IV тр. на 2012 г. - 25.02.2013 г.; I тр. на 2013 г. - 28.05.2013 г.; II тр.- 26.08.2013 г.; IIIтр. - 26.11.2013 г. Общи печатни и електронни публикации      
ТЕМА 3.5. ТУРИЗЪМ
124 Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България Брой на пътуванията на български граждани зад граница и посещенията в страната на чужди граждани - национално ниво Месечно Пътуванията на български граждани зад граница и посещенията на граждани от ЕС -статистически данни на НСИ и на МВР Задължително 20-о число след отчетния месец Годишни данни за 2012 г. - 19.03.2013 г. Предварителни данни - 27-о число на месеца след отчетния месец Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Въпросник за международни организации; Информационна услуга по заявка 18790   18790
        Посещенията в страната на чужди граждани от страни извън Европейския съюз - данни от административен източник - МВР            
125 Преминаващи български и чужди граждани през граничните пунктове на Р България Пътувания на български и чуждестранни граждани, външномиграционни потоци, емигранти и имигранти по различни демографски и икономически характеристики; национално ниво Извадково Месечно Персонално интервю на лицата, преминаващи през граничните пунктове на Р България Доброволно Годишни данни за 2012 г. - 19.03.2013 г. Предварителни данни - 27-о число на месеца след отчетния месец Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Въпросник за международни организации; Информационна услуга по заявка 181596   181596
126 Средства за подслон и места за настаняване Материална база, пренощували лица и реализирани нощувки и приходи от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване; национално и областно ниво Извадково Месечно Чрез електронен и на хартиен носител формуляр от хотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла Задължително 10-о число след отчетния месец Годишни данни за 2012 г. - 22.02.2013 г.; Предварителни месечни данни за 2013 г. - 10.01.2013 г.; 11.02.2013 г.; 11.03.2013 г.; 10.04.2013 г.; 10.05.2013 г.; 10.06.2013 г.; 10.07.2013 г.; 9.08.2013 г.; 10.09.2013 г.; 10.10.2013 г.; 11.11.2013 г.; 10.12.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 55634   55634
127 Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението Лични и професионални пътувания на населението в страната и чужбина; национално ниво Извадково Тримесечно Персонално интервю на лицата на 15 и повече години в домакинствата, включени в извадката, чрез анкетна карта Доброволно IV тр. на 2012 г. - 10 - 25.01.2013 г. І тр. на 2013 г. - 1 - 15.04.2013 г. ІІтр. - 1 - 15.07.2013 г. ІІІтр. - 1 - 15.10.2013 г. Окончателни данни за 2012 г. - 29.03.2013 г. Предварителни данни за 2013 г. - IV тр. на 2012 г. - 22.02.2013 г.; І тр. на 2013 г. - 23.05.2013 г.; ІІ тр.- 23.08.2013 г.; ІІІтр. - 22.11.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 107217   107217
128 Сателитни сметки за туризма Приложение на системата на Сателитните сметки за туризма в съответствие с препоръките на Евростат и Световната организация по туризъм (СОТ); национално ниво Годишно Статистически данни на НСИ Данни от административни източници - БНБ, МИЕТ Задължително 17.12.2013 г. Интернет; Въпросник за Евростат и международни организации 6447   6447
ТЕМА 3.6. БИЗНЕС РЕГИСТЪР
129 Методологична работа по определяне на предприятията, местни единици и групи предприятия в Регистъра на статистическите единици и изследване качеството на регистъра Мигриране на Регистъра на статистическите единици. Изграждане и актуализация на единици от вида "предприятие", "местна единица" и "група предприятия". Изследване на обхвата на бизнес регистъра относно видовете статистически единици и задължителните им характеристики Годишно Чрез справка на хартиен или електронен носител за съответните видове статистически единици Задължително 31.12.2013 г. Актуализация на Регистъра на статистическите единици 203566   203566
130 Хармонизирано събиране на данни за Бизнес демография на регионално ниво през 2011 г. - проект на ЕК Хармонизирано събиране на данни за Бизнес демография на регионално ниво, съобразно Регламент 295/2008 на ЕК и Съвета Еднократно Проектът се провежда еднократно, като източник на данни за него са бизнес регистри и административни източници (данни от Регистъра на статистическите единици (РСЕ) на НСИ, данни от административен източник - Персонален регистър на осигурените лица) Задължително 28.02.2013 г. за изпращане данните на Евростат Данни за Евростат 5000 45000 50000
ТЕМА 3.7. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
131 Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат Обем на внесените и изнесените стоки, общо и по страни - партньори, вид на сделката, условия на доставка и др.; национално ниво Изчерпателно Месечно Данни от административен източник - АМ - Единен административен документ (ЕАД), на електронен носител; Статистически формуляр за някои специфични движения - на електронен носител от специализирани търговски фирми Задължително до 10-о число на месеца, следващ референтния период 40 дни след референтния период Интернет; Прессъобщение - месечно; Въпросник за Евростат; База данни "СОМЕХТ"; ИС "Външна търговия"; Файлове за БНБ, МИЕТ, МЗХ, МТИТС; Информационна услуга по заявка 55082   55082
132 Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат Обем на реализирания стокообмен със страните от ЕС по вид на сделката, условия на доставка и др.; национално ниво Извадково Фирми над прага за наблюдение Месечно Данни от Интрастат декларации на електронен носител от НАП Задължително до 20-о и до 30-о число на месеца, следващ референтния период 70 дни след референтния период Интернет; Прессъобщение - месечно; Въпросник за Евростат; База данни "СОМЕХТ"; ИС "Външна търговия"; Файлове за БНБ, МИЕТ, МЗХ, МТИТС; Информационна услуга по заявка 53608   53608
133 Стокообмен на Република България Обединена информация за извършените търговски операции с трети страни и със страни - членки на ЕС; национално ниво Месечно Статистически данни на НСИ - Обединени файлове Екстрастат и Интрастат   Предварителни данни - 70 дни след референтния период Интернет; Прессъобщение - месечно; Въпросник за Евростат и международни организации 21185   21185
      Годишно     Окончателни данни - 10.09.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Въпросници за международни организации; Бази данни на Евростат и ООН; ИС "Външна търговия"; Файлове за БНБ, МИЕТ, МЗХ, МТИТС      
134 Индекси на цени на износа и вноса Изменение на цените на търгуваните стоки на външните пазари; национално ниво Тримесечно Статистически данни на НСИ   95 дни след референтния период Интернет 6447   6447
135 Външна търговия според бизнес характеристиките на предприятията Обединяване на информацията за търговските потоци с бизнес характеристиките на предприятията (вид дейност съгласно раздела или двузначното ниво на статистическата класификация на икономическите дейности (NACE) и клас по размер на предприятието) Годишно Данни на НСИ от ИС "Външна търговия" и данни от Бизнес регистъра   Съгласно графика на Евростат Файлове с данни за Евростат 4973   4973
136 Качество на външнотърговската статистика Подготовка на таблици за оценка на качеството според критериите на Евростат Еднократно Статистически данни на НСИ   Съгласно графика на Евростат Доклад за Евростат 3500   3500
137 Статистически оценки на липсващите външнотърговски данни Оценка на търговията под прага за наблюдение и на неотговорилите задължени лица за включване към общия масив с данни Месечно Статистически данни на НСИ     Интернет; Въпросник за Евростат; База данни "СОМЕХТ"; ИС "Външна търговия"; Файлове за БНБ, МИЕТ, МЗХ, МТИТС 4973   4973
138 Прагове по системата Интрастат Определяне на праговете за деклариране, праговете за статистическа стойност и праг за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2014 г. Еднократно Статистически данни на НСИ   21.10.2013 г. Интернет; "Държавен вестник" 4973   4973
139 Поддържане на Общия регистър на търговците в сферата на външната търговия Актуализиране на данните за стопанските структури, осъществяващи външнотърговски стокообмен Месечно Статистически данни на НСИ - Бизнес регистър; Данни от административни източници - регистър на задължените лица по системата Интрастат на НАП, Регистър по ДДС на НАП, Данни от Единния административен документ на АМ, Търговски регистър, Регистър Булстат Задължително Съгласно сроковете за обмен на данни Актуализиране на данните за търговците в Общия регистър на търговците, ИС "Външна търговия" 7921   7921
140 Външна търговия с трети страни по валута на фактуриране Стойност на износа и вноса за/от трети страни по валута на фактуриране (лева, евро, щатски долари, друга валута), групирани на база на SITC (Стандартна външнотърговска класификация) в следните три групи: 1 - необработени (сурови) материали (с изключение на горивата) според сектори 0 - 4 от SITC, с изключение на раздел 33, 2 - нефт и рафинирани нефтопродукти според раздел 33 от SITC, 3 - готови продукти според сектори 5 - 8 от SITC Годишно Данни на НСИ от ИС "Външна търговия", получени от АМ от Единен административен документ (ЕАД)   29.03.2013 г. Файлове с данни за Евростат 5400   5400
ОБЛАСТ 4. СТАТИСТИКА НА СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
ТЕМА 4.1. ЦЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
141 Икономически сметки за селското стопанство Ресурси и използване на селскостопанската продукция, наличност и движение на селскостопанските животни, разходи за селскостопанска дейност (междинно потребление), второстепенни неселскостопански дейности (неотделими); национално ниво Извадково Тримесечно Чрез формуляр на хартиен носител от земеделските стопанства, водещи счетоводство, и персонално интервю от домакинствата Задължително за земеделските стопанства, водещи счетоводство, и доброволно за домакинствата 25-о число след отчетния период Втора оценка за 2012 г. - 15.02.2013 г.; Окончателни данни за 2011 г. и предварителни данни за 2012 г. - 15.10.2013 г.; Първа оценка за 2013 г. - 20.12.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 167090   167090
142 Приходи и разходи на селскостопанските предприятия Приходи и разходи от обичайната дейност, разходи за материали, други разходи; национално ниво Изчерпателно Тримесечно Чрез формуляр - електронен (off-line) или на хартиен носител от земеделските стопанства, водещи счетоводство Задължително 25-о число след отчетния период ІV тр. на 2012 г. - 22.02.2013 г.; І тр. на 2013 г. - 21.05.2013 г.; ІІ тр.- 20.08.2013 г.; ІІІтр. - 22.11.2013 г. Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 75715   75715
143 Цени на производител в селското стопанство Цени на селскостопанските продукти и животни на "изхода на земеделското стопанство"; индекси на селскостопанската продукция; национално ниво Извадково Тримесечно Чрез формуляр - електронен (on-line) или на хартиен носител за единиците, водещи счетоводство (земеделски стопанства, търговски фирми, преработвателни предприятия), и персонално интервю на домакинствата Задължително за земеделските стопанства, водещи счетоводство, и доброволно за домакинствата 10-о число след отчетния период ІV тр. на 2012 г. - 18.02.2013 г.; І тр. на 2013 г. - 17.05.2013 г.; ІІ тр. - 20.08.2013 г.; ІІІ тр. - 19.11.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации - данни; Информационна услуга по заявка 143509   143509
144 Цени на стоките и услугите за текущо потребление в селското стопанство Цени на стоките и услугите за текущо потребление на "входа на земеделското стопанство": а) минерални торове; б) фуражи; в) препарати за растителна защита; г) ветеринарномедицински продукти; д) посевен и посадъчен материал; Индекси на цените на стоките и услугите за текущо потребление в селското стопанство; национално ниво Извадково Тримесечно Чрез формуляр на хартиен носител за единиците, водещи счетоводство (земеделски стопанства, търговски фирми, преработвателни предприятия), и персонално интервю на домакинствата Задължително 10-о число след отчетния период за а), б) и в); 18-о число след отчетния период за г) и д) ІV тр. на 2012 г. - 18.02.2013 г.; І тр. на 2013 г. - 17.05.2013 г.; ІІ тр. - 20.08.2013 г.; ІІІ тр. - 19.11.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации - данни; Информационна услуга по заявка 126553   126553
145 Индекс на стоките и услугите с инвестиционно предназначение в селското стопанство Общ индекс на стоките и услугите с инвестиционно предназначение в селското стопанство, изчислен на базата на данни от статистиката на външната търговия и краткосрочната бизнес статистика; национално ниво Тримесечно Статистически данни на НСИ   І тр. на 2013 г. - 17.05.2013 г.; ІІ тр. - 20.08.2013 г.; ІІІ тр. - 19.11.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации - данни; Информационна услуга по заявка 1500   1500
146 Дейност на земеделските стопанства Ресурси и използване на селскостопанската продукция; разходи за производство на някои специфични култури; движение на животните от основните стада; разходи за междинно потребление и основен капитал; национално ниво, статистически райони и областно ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от земеделските стопанства, водещи счетоводство Задължително 4.06.2013 г. 16.07.2013 г. Информационна услуга по заявка 91926   91926
147 Регионални икономически сметки за селското стопанство Сметка "Производство", сметка "Формиране на дохода" и сметка "Доход на предприятието", разработени съгласно методологията на Евростат EAA' 97, Rev. 1.1. (Икономически сметки за селското и горското стопанство); национално ниво и статистически райони Годишно Статистически данни на НСИ   Окончателни данни за 2011 г. - 15.10.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Въпросник за Евростат и международни организации - данни; Информационна услуга по заявка 7921   7921
148 Система за събиране на данни за цените на селскостопанската земя и рентата в съответствие с общата методология - проект на ЕК Предоставяне на данни за цените на селскостопанската земя и рентните плащания за 2010, 2011 и 2012 г. Проектът се провежда през две календарни години- 2012 и 2013 г. Статистически данни на НСИ Задължително 30.10.2013 г. Таблици, доклади, електронна публикация 14269 114588 128857
ТЕМА 4.2. СТАТИСТИКА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
149 Продукти на горското стопанство, дърводобива и услугите, свързани с него Производство и продажби на продукти от горското стопанство и дърводобива в натура и стойност, приходи от услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива, второстепенни негорскостопански дейности (неотделими), разходи за извършената горскостопанска дейност; национално и областно ниво Изчерпателно Тримесечно Чрез формуляр - електронен (off-line) или на хартиен носител от предприятията, извършващи горскостопанска дейност Задължително 20-о число след отчетния период ІV тр. на 2012 г. - 22.02.2013 г.; І тр. на 2013 г. - 21.05.2013 г.; ІІ тр.- 20.08.2013 г.; ІІІтр. - 22.11.2013 г. Информационна услуга по заявка 30028   30028
150 Икономически сметки на горското стопанство Ресурси и използване на продуктите от горското стопанство и дърводобива в натура и стойност, услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива, разходи за извършената горскостопанска дейност, потребление на основен капитал; национално и областно ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от предприятията, извършващи горскостопанска дейност Задължително 9.05.2013 г. 21.06.2013 г. Въпросник за Евростат - данни; Информационна услуга по заявка 19158   19158
ОБЛАСТ 5. МНОГООТРАСЛОВА СТАТИСТИКА
ТЕМА 5.1. БИЗНЕС ТЕНДЕНЦИИ
151 Наблюдение на потребителите Краткосрочни икономически показатели за финансовото състояние на домакинствата, общата икономическа ситуация в страната, инфлацията, безработицата и други; национално ниво Извадково Тримесечно Чрез персонално интервю на лицата на възраст 16 и повече години чрез анкетна карта на хартиен носител Доброволно 14.01.2013 г.; 17.04.2013 г.; 16.07.2013 г.; 15.10.2013 г. 4.02.2013 г.; 10.05.2013 г.; 6.08.2013 г.; 5.11.2013 г. Интернет; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 116060   116060
152 Ключови показатели за България Основни икономически и финансови показатели за България Тримесечно Статистически данни на НСИ; БНБ   2.04.2013 г.; 2.07.2013 г.; 1.10.2013 г.; 30.12.2013 г. Интернет; Прессъобщение 4973   4973
153 Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията и услугите - проект на ЕК Бизнес тенденции в предприятия от промишлеността, строителството, търговията и сектора на услугите; национално ниво Извадково Месечно Чрез WEB базирано приложение и формуляр на хартиен носител от промишлените, строителните, търговските и предприятията от сектора на услугите Задължително 10-о число на месеца 28.01.2013 г.; 28.02.2013 г.; 28.03.2013 г.; 29.04.2013 г.; 28.05.2013 г.; 28.06.2013 г.; 29.07.2013 г.; 28.08.2013 г.; 27.09.2013 г.; 28.10.2013 г.; 28.11.2013 г.; 30.12.2013 г. Продължава от 2012 г. Интернет; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 124407 99159 223566
154 Инвестиционна активност в промишлеността - проект на ЕК Инвестиционни намерения; насоки на инвестиране; фактори, влияещи върху инвестиционните решения; национално ниво Извадково Двукратно: март и октомври Чрез WEB базирано приложение и формуляр на хартиен носител от промишлените предприятия Задължително 22.03.2013 г.; 25.10.2013 г. 12.04.2013 г.; 15.11.2013 г; Продължава от 2012 г. Интернет; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка      
ТЕМА 5.2. СТРАТЕГИЯ "ЕВРОПА 2020" И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
155 Разработване и поддържане на система от индикатори за наблюдение на стратегиите за устойчиво развитие Основни показатели за устойчиво развитие на България Годишно Статистически данни на НСИ; други източници Задължително 30.12.2013 г. Интернет, Информационна услуга по заявка 80045   80045
156 Показатели за стратегия "Европа 2020"   Текущо         4324   4324
ТЕМА 5.3. СТАТИСТИКА И СМЕТКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
157 Източници на емисии Изчисляване на емисиите в атмосферата въз основа на данните за потребените горива и някои суровини и произведената продукция; национално ниво, статистически райони Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от стопански субекти - емисионни източници Задължително 26.04.2013 г. 20.12.2013 г. Интернет; Обща печатна и електронна публикация; Специализирана електронна публикация: "Околна среда"; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 53608   53608
158 Отпадъци (селскостопански, производствени, общински) Образуване, обезвреждане и оползотворяване на отпадъци от дейността по видове и икономически дейности; национално ниво Извадково Годишно Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от стопански субекти, генериращи отпадъци от дейността си Задължително 26.04.2013 г. 20.12.2013 г. Интернет; Обща печатна и електронна публикация; Специализирана електронна публикация: "Околна среда"; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 77864   77864
    Общински отпадъци и депа за отпадъци; национално ниво, статистически райони, областно и общинско ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от общинските администрации Задължително 25.02.2013 г.          
159 Ведомствени наблюдения Шумови нива; Защитени територии и защитени зони от Националната екологична мрежа, защитени растителни и животински видове и защитени вековни дървета; Контрол и предотвратяване на замърсявания на морските води и р. Дунав; Управление на дейностите по опазване на околната среда; Наложени санкции и глоби; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от ведомства, осъществяващи дейности за околната среда Задължително 12.04.2013 г. 20.12.2013 г. Интернет; Обща печатна и електронна публикация; Специализирана електронна публикация: "Околна среда"; Информационна услуга по заявка 3500   3500
160 Разходи за опазване и възстановяване на околната среда и придобити материални активи с екологично предназначение Разходи за опазване и възстановяване на околната среда и придобити материални активи с екологично предназначение; национално ниво, статистически райони и областно ниво; По направления за околната среда; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от стопански субекти, извършили екологични разходи Задължително 29.03.2013 г. 20.12.2013 г. Интернет; Обща печатна и електронна публикация; Специализирана електронна публикация: "Околна среда"; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 81088   81088
    Разходи за придобиване и поддържане на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение по направления за околната среда; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от нефинансовите предприятия, съставящи баланс Задължително 31.03.2013 г. 20.12.2013 г.        
    Състояние и разходи на общинските администрации за водоснабдителна и канализационна инфраструктура; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от общинските администрации, попълващи Годишен отчет за дейността на бюджетните предприятия и банките Задължително 31.03.2013 г. 20.12.2013 г.        
161 Водопотребление, водоснабдяване и канализация Водопотребление по вид на водоснабдяването, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в производствени станции на предприятията; национално ниво, статистически райони, областно ниво и райони за басейново управление на водите Частично - чрез изучаване на основния масив Годишно Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от стопански субекти, снабдяващи се с над 36 хил. куб. м вода/годишно Задължително 20.03.2013 г. 20.12.2013 г. Интернет; Обща печатна и електронна публикация; Специализирана електронна публикация: "Околна среда"; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка 37396   37396
    Събиране, пречистване и доставяне на вода; отвеждане и пречистване на битови отпадъчни води от населените места, пречиствателни станции за питейни води; селищни пречиствателни станции за отпадъчни води; канализационна и водопроводна мрежа; население в селища с обществено водоснабдяване, канализация и пречистване; национално ниво, статистически райони, областно ниво и райони за басейново управление на водите Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на електронен носител от стопански субекти с дейност: събиране, пречистване и доставяне на води, канализационни услуги/пречистване на отпадъчни води - ВиК, хидромелиоративни системи, оператори на СПСОВ Задължително 28.02.2013 г. 20.12.2013 г.        
162 Общи приходи от данъци и такси и извършени разходи за битови отпадъци Данъчни приходи и общински такси; приходи от такси за битови отпадъци; извършени разходи за битови отпадъци; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от общинските администрации Задължително 29.03.2013 г. 20.12.2013 г. Интернет; Информационна услуга по заявка 9395   9395
163 Платени данъци и такси, свързани с околната среда Платени суми за данъци и такси през 2012 г. - данъци и такси за превозни средства, за замърсяване, за ползване на ресурси; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от предприятия, фирми и организации от всички институционални сектори Задължително 31.03.2013 г. - за предприятията по ЗКПО; 30.04.2013 г. - за предприятията по ЗДДФЛ 20.12.2013 г. Информационна услуга по заявка 52688   52688
164 Производство на опаковани стоки и опаковки Потребителски или първични опаковки, групови или вторични опаковки, транспортни опаковки или третични опаковки, използвани за опаковане на реализираната продукция. Произведени и реализирани от производителя опаковки; национално ниво Извадково Годишно Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от стопански субекти, които произвеждат опаковани стоки; осъществяват пакетиране на стоки срещу възнаграждение; пакетират стоки за собствена реализация; произвеждат опаковки и прибори за еднократна употреба Задължително 26.04.2013 г. 20.12.2013 г. Интернет; Специализирана електронна публикация: "Околна среда"; Информационна услуга по заявка 38871   38871
165 Приходи и разходи на специализираните производители в околната среда Приходи и разходи, свързани с услуги по опазване на околната среда; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от стопански субекти, които извършват дейности, свързани с опазване на околната среда Задължително 29.03.2013 г. 20.12.2013 г. Информационна услуга по заявка 27080   27080
166 Наблюдение на подземните запаси Събиране на данни за натурални и стойностни показатели, характеризиращи подземните запаси на страната, по вид на запаса с цел съставяне на сметки за подземните запаси като елемент от сметките за околната среда; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на електронен носител от стопански субекти, осъществяващи добивна дейност, и притежатели на разрешения за концесия Задължително 16.05.2013 г. 20.12.2013 г. Информационна услуга по заявка 7921   7921
167 Изследване на стоките и услугите, свързани с околната среда Събиране на данни за стойностни показатели по икономически променливи (приходи, разходи, заети, износ и др.) и по направления за околната среда за сектора на екологичните стоки и услуги; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от стопански субекти, производители на стоки и услуги, свързани с опазване на околната среда Задължително 26.04.2013 г. 20.12.2013 г. Информационна услуга по заявка 78018   78018
168 Внедряване на Регламент (ЕС) №691/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2011 г. относно европейските икономически сметки за околната среда Внедряване и ежегодно докладване на данните по Регламента по трите включени в него модула: а) сметки за въздуха; б) сметки за материалните потоци в икономиката; в) сметки за екологичните данъци и такси. Изготвяне и представяне в Евростат на интегрирани таблици по институционални сектори и доклади за качеството на данните по модулите на Регламента; национално ниво Годишно Статистически данни на НСИ; Данни от административни източници   Съгласно Регламента Въпросници на Евростат и международни организации 40000   40000
169 Сметки за околната среда - Сектор на екологичните стоки и услуги - проект на ЕК Изготвяне на стандартни таблици в стойностно изражение по икономически променливи (оборот, добавена стойност, заети и износ) за сектора на екологичните стоки и услуги в България за периода 2008 - 2010 г. Еднократно Статистически данни на НСИ   Продължение от 2012 г. Приключване на проекта - 30.10 2013 г. Доклад 28678 66915 95593
170 Разработване на система за събиране на данни и прилагане на нови методи за съставяне на сметки за физическите енергийни потоци - проект на ЕК Съставяне на сметки за физическите енергийни потоци предвид бъдещото им включване в Регламент № 691/2011 относно Европейските икономически сметки за околната среда Еднократно Статистически данни на НСИ; Данни от административни източници   Начало - 2.01.2013 г. Приключване на проекта - 30.12.2014 г. Доклад      
171 Подобряване на статистика за водите - Подобряване на вътрешните потоци от данни за водите в България - проект на ЕК Производство на информация за водите - подобряване и синхронизиране на данните за водите между институциите в страната Еднократно Статистически данни на НСИ; Данни от административни източници   Начало - 2.01.2013 г. Приключване на проекта - 30.06.2014 г. Доклад      
ТЕМА 5.4. РЕГИОНАЛНА СТАТИСТИКА И ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
172 Характеристика на състоянието на регионите Събиране, обобщаване и разпространение на данни за социално-демографските и стопанските процеси в административно-териториалните единици Годишно Статистически данни на НСИ и други източници Задължително 30.12.2013 г. Интернет; Специализирана електронна публикация: "Районите, областите и общините в Р България"; Информационна услуга по заявка; 487084   487084
173 Актуализация на БД "REGIO" на Евростат Данни съгласно показателите на Евростат Текущо Статистически данни на НСИ   Съобразно сроковете на Евростат по отделните статистически области Въпросници за Евростат 4421   4421
174 Система за обработка на цифрова картна информация Географска мрежа от териториални единици на различни административно-териториални нива: национално ниво, статистически райони, областно и общинско ниво и населени места; Обвързване на създадените в НСИ цифрови модели на градове с кадастралните им планове Текущо Цифрови модели на градове; Данни от административни източници - Агенция по геодезия, картография и кадастър, МЗХ Задължително 30.12.2013 г. Цифрови картни модели 17317   17317
175 Картографско представяне на статистически данни Разработване на тематични карти за разпространение на статистическа информация Текущо Статистически данни на НСИ; Цифрови модели на административно-териториалните единици   30.12.2013 г. Общи печатни и електронни публикации; Прессъобщения 14369   14369
176 Национален регистър на населените места Актуализиране на данните за териториалните, административно-териториалните единици и районите съгласно нормативни и административни актове; формиране на ЕКАТТЕ (Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици) Текущо Данни от административни източници - МЗХ и Агенцията по геодезия, картография и кадастър, за координатите и границите на землищата на населените места Задължително Текущо Интернет; Информационна услуга по заявка; База данни 7864   7864
177 Статистика на градовете 2012 - проект на ЕК Подготовка на данни за показатели за ниво населено място и част от населено място Еднократно     1.03.2014 г. Доклад      
178 GEOSTAT 1B - представяне на резултатите от преброяването в европейски грид на населението - проект на ESSnet Тестване на методологията и оценка качеството на Паневропейските гридове Провеждане на конференция "Европейски форум за геостатистика" Еднократно     Продължава от 2012 г. Завършване на проекта - 31.12.2013 г. Доклад 3892 35028 38920
ТЕМА 5.5. НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ
179 Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) Разходи за НИРД по видове и по източници на финансиране и персонал, зает с НИРД, по категории, степен на заетост и области на науката; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от предприятия, научни институти, академии, висши училища, университетски болници и други юридически лица, които през отчетната година са извършвали НИРД, независимо от вида на основната си дейност Задължително 29.03.2013 г. Предварителни данни за 2012 г. - 15.10.2013 г. Окончателни данни за 2012 г. - 31.03.2014 г. Интернет; Обща печатна и електронна публикация; Прессъобщение; Данни за Евростат; Информационна услуга по заявка 37028   37028
180 Бюджетни разходи за научно- изследователска и развойна дейност (НИРД) по социално- икономически цели Формиране на данни за разпределението на бюджетните разходи за НИРД по социално- икономически цели съгласно изискванията на Евростат; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, БАН и Селскостопанска академия Задължително 29.03.2013 г. 28.06.2013 г. Интернет; Данни за Евростат; Информационна услуга по заявка 24132   24132
181 Иновационна дейност Видове иновативни предприятия, разходи за иновации, иновационно сътрудничество, цели и източници на информация за иновационната дейност; национално ниво Изчерпателно Всяка четна година Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от предприятия от нефинансовия и финансовия сектор Задължително 29.03.2013 г. 30.06.2014 г. Интернет; Прессъобщение; Данни за Евростат; Информационна услуга по заявка 109243   109243
ТЕМА 5.6. ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО
182 Пощенски услуги Универсални пощенски услуги, характеризиращи писмената кореспонденция, периодичните издания и колетните пратки; национално ниво Изчерпателно Тримесечно Чрез формуляр на хартиен носител от лицензираните оператори на универсални пощенски услуги Задължително 25-о число след отчетното тримесечие IV тр. на 2012 г. - 25.02.2013 г.; I тр. на 2013 г. - 28.05.2013 г.; II тр.- 26.08.2013 г.; IIIтр. - 26.11.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Информационна услуга по заявка 4973   4973
183 Куриерски услуги Неуниверсални пощенски услуги - вътрешен и международен трафик на куриерските услуги, колетните пратки и телеграмите; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от лицензираните оператори на неуниверсални пощенски услуги Задължително 29.03.2013 г. 28.06.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Информационна услуга по заявка 2947   2947
184 Състояние на средствата за пощенските съобщения Специфични показатели за състоянието на средствата за пощенските съобщения - ПТТ станции, пощенски агентства и пощенски кутии; национално ниво, статистически райони и областно ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от лицензираните оператори на универсални пощенски услуги Задължително 25.02.2013 г. 21.05.2013 г. Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Информационна услуга по заявка 1473   1473
185 Използване на ИКТ от домакинствата и лицата- проект на ЕК Данни за използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата; национално ниво, статистически райони и областно ниво Извадково Годишно Персонално интервю на домакинства и лица на възраст от 16 до 74 години Задължително 28.06.2013 г. 13.12.2013 г. Интернет; Прессъобщение; Данни за Евростат; Доклад; Информационна услуга по заявка 12393 111536 123929
186 Използване на ИКТ и е-търговия в предприятията - проект на ЕК Данни за използването на информационно- комуника- ционните технологии (ИКТ) в предприятията; национално ниво Извадково Годишно Чрез формуляр на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане на данните от предприятията от нефинансовия сектор Задължително 31.05.2013 г. 13.12.2013 г. Интернет; Прессъобщение; Данни за Евростат; Доклад; Информационна услуга по заявка 16263 106612 122875
ОБЛАСТ 6. КАЧЕСТВО, ИКТ, СТАТИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
ТЕМА 6.1. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
187 Удовлетвореност на потребителите от предоставяните статистически информационни продукти и услуги Изследване на удовлетвореността на потребителите от предоставяните статистически информационни продукти и услуги Текущо Анкетни карти, които се попълват от потребителите на статистическа информация - електронен вариант (в интернет страница на НСИ) и на хартиен носител (попълване на анкетна карта на място в НСИ и ТСБ) Доброволно 31.01.2013 г. Интернет; Доклад 7921   7921
188 Осигуряване на качеството в Националната статистическа система Дейности по мониторинг прилагането на Кодекса на европейската статистическа практика и внедряване на Общата рамка за осигуряване на качеството в НСС Текущо Въпросници Задължително   Интернет; Доклад 16000   16000
189 Вътрешни одити по качеството на статистическите процеси и продукти Провеждане на вътрешни одити по качеството на статистическите процеси и продукти в НСИ Годишно Интервю и инструментариум към Ръководството за вътрешни одити на НСИ   30.12.2013 г. Доклад 8129   8129
ТЕМА 6.2. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
190 Поддържане на среда за обмен на електронни документи Създаване и поддържане на среда за предаване и приемане на електронно подписани документи Текущо     Текущо   4421   4421
191 Поддържане и администриране на централизираните бази данни Поддържане на системите за управление на бази данни на статистическите информационни системи и Подпомагащия център Текущо     Текущо   78662   78662
192 Поддържане на сървъри, комуникационната мрежа, персонални и други технически средства и съпровождане на системен софтуер Поддържане и съпровождане на техническите средства и системния софтуер в НСИ Текущо     Текущо   66320   66320
193 Първична обработка и съхраняване на данни от административни регистри и информационни системи Първична обработка и съхранение на данните Текущо Данни от административни източници - Персонален регистър на осигурените лица, информационни системи на МОМН, регистър по ЗДДС и други административни регистри и информационни системи Задължително Съгласно сроковете в споразуменията за обмен на данни Информационна услуга по заявка; Бази данни 48266   48266
194 Приложно администриране и поддържане на информационни системи: ИС "Демография"; ИС "Бизнес статистика"; Система за електронни формуляри; ИС "Регистър на статистическите единици"; ИС "Външна търговия"; ИС "Потребителски цени"; ИС "Краткосрочна бизнес статистика"; ИС "Статистически класификации"; Национален регистър на населените места; Общ регистър на търговците; Подпомагащ център Изпълнение на технологични процедури за поддържане актуалността на микроданните и макроданните. Формиране на изходни данни от поддържаните информационни системи Текущо Статистически данни на НСИ от изследвания с годишна и друга периодичност. Данни от административни източници - ЕСГРАОН, Търговски регистър, Регистър Булстат, Персонален регистър на осигурените лица, Декларантски регистър, Регистър по ЗДДС и др. Задължително Съгласно сроковете в технологията за обработка и поддържане на съответната ИС Бази данни 135111   135111
195 Разработване и поддържане на приложен софтуер за статистическите изследвания, разработка на софтуер за таблети, предназначен за анкетни проучвания Разработване на приложен софтуер за въвеждане, актуализация, контрол и обработка на данни от статистически формуляри Разработване на приложен софтуер за извеждане на регламентирани изходни таблици с агрегирана информация от статистическите изследвания Разработка на софтуер за таблети, предназначен за анкетни проучвания Текущо Чрез формуляр на хартиен или електронен носител и данни от административни източници Файлове с данни/бази данни Задължително Съгласно сроковете на съответните статистически изследвания   98972   98972
196 Реализация на нерегламентирани заявки от вътрешни и външни потребители Разработване на софтуерни процедури и изпълнение на нерегламентирани заявки от вътрешни и външни потребители Текущо Файлове с данни/бази данни   Съгласно сроковете на постъпилите заявки   15359   15359
197 Технологична обработка на данните от статистическите изследвания Кодиране, първоначален контрол, въвеждане и обработка на данни по статистически изследвания Текущо Чрез формуляр на хартиен или електронен носител и данни от административни източници Задължително Съгласно сроковете на съответните статистически изследвания   44280   44280
198 Изчисляване на CPA и CIF/FOB индекси За нуждите на дирекция "макро- икономическа статистика": Изчисляване на ценови индекси за внос/износ по групи стоки съобразно рамката на таблици "Ресурс -Използване" Годишно Файлове с данни от ИС "Външна търговия"   Годишно Данни 8450   8450
199 Поддържане на хардуера на информационните системи   Текущо         35000   35000
200 Изграждане и оборудване на IP телефония   Текущо         172949   172949
201 Поддържане и администриране на SPSS Statistics Server Поддържане и администриране на SPSS Statistics Server Текущо Статистически данни на НСИ   Продължение от 2012 г. База данни 13521   13521
202 Виртуализация на сървъри и мигриране на информационни системи Виртуализация на сървъри и мигриране на информационни системи Еднократно       База данни и приложения 129712   129712
203 Разработване на IT технология за изграждане и актуализиране на Регистър на адресите/ жилищата/ домакинствата на база данните от Преброяване 2011 Разработка на IT технология       31.12.2013 г.   69180   69180
ТЕМА 6.3. РАЗВИТИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
204 Развитие на информационните системи         31.12.2013 г.   397441   397441
  а) Разработка на ИС "Околна среда" Разработка на ИС "Околна среда" Текущо Статистически данни на НСИ   Продължава от 2012 г. База данни      
  б) Разработка на ИС "Образование" Разработка на ИС "Образование" Текущо Статистически данни на НСИ   Продължава от 2012 г. База данни      
  в)Реинженеринг на ИС "Осъдена престъпност" Реинженеринг на ИС "Осъдена престъпност" Текущо Статистически данни на НСИ   Продължава от 2012 г. База данни      
  г)Реинженеринг на ИС "Домакински бюджети" Реинженеринг на ИС "Домакински бюджети" Текущо Статистически данни на НСИ   Продължава от 2012 г. База данни      
  д) Фаза 1 на проект "Data warehouse на НСИ" Разработване на "Data warehouse на НСИ" - фаза 1 Еднократно Техническо задание; Статистически данни на НСИ            
  е) Развитие на ИС "Потребителски цени" Развитие на ИС "Потребителски цени" Текущо Статистически данни на НСИ   Продължава от 2012 г. База данни      
  ж) Информационна система "Бизнес статистика" Усъвършенстване и актуализация на ИС "Бизнес статистика" Текущо Статистически данни на НСИ   Продължава от 2012 г. База данни      
  з) Офлайн система за електронни формуляри Усъвършенстване и актуализация Текущо Статистически данни на НСИ   Продължава от 2012 г. База данни      
  и) Разработване, внедряване и поддръжка на ИС "ЕвроГруп регистър" Разработване, внедряване и поддръжка на ИС "ЕвроГруп регистър" Текущо Статистически данни на НСИ     База данни      
  й) Развитие и актуализация на ИС "Регистър на статистическите единици" Развитие и актуализация на ИС "Регистър на статистическите единици" Текущо Статистически данни на НСИ   Продължава от 2012 г. База данни      
  к) Разработка на ИС "Селско и горско стопанство" Разработка на ИС "Селско и горско стопанство" Текущо Статистически данни на НСИ   Продължава от 2012 г. База данни      
  л) Информационна система "Краткосрочна бизнес статистика" Усъвършенстване и актуализация на ИС "Краткосрочна бизнес статистика" Текущо Статистически данни на НСИ   Продължава от 2012 г. База данни      
  м) Развитие на ИС "Външна търговия" Развитие на Информационна система "Външна търговия" Текущо Статистически данни на НСИ   Продължава от 2012 г. База данни      
  н)Внедряване на ИС "Човешки ресурси" Внедряване на ИС "Човешки ресурси" Текущо     Продължава от 2012 г. База данни      
  о)Разработване на ГИС система - фаза 1 Разработване на ГИС система - фаза 1 Текущо Статистически данни на НСИ   Продължава от 2012 г. База данни      
  п) Подпомагащ център Усъвършенстване и внедряване на нови версии Текущо       База данни      
  р) Разработване на съвременни софтуерни приложения Разработване и внедряване на информационни системи чрез използване на съвременни софтуерни платформи Текущо Статистически данни на НСИ   Продължава от 2012 г. База данни      
  с) Разработване на аналитични приложения със SPSS Statistics Server с използването на централизирани Oracle, Informix и SQL Server бази данни Разработване на аналитични приложения и технологични процедури с използването на статистическия пакет SPSS Statistics Server 19.0 и превръщането му в основна аналитична платформа. Използване на SPSS Statistics Server за постепенно преминаване към централизирани системи с децентрализиранo въвеждане на статистически формуляри и за разработване на Data Warehouse (DW) върху единна аналитична среда Текущо Статистически данни на НСИ     База данни      
  т) Разработка на интранет сайт Разработка на интранет сайт Текущо     Продължава от 2012 г. База данни      
  у) Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на ИС "Регистриране на времето и определяне на разходите за производство на статистическа информация" Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на ИС "Регистриране на времето и определяне на разходите за производство на статистическа информация" Текущо     Продължава от 2012 г. База данни      
ТЕМА 6.4. МЕТОДОЛОГИЯ, СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТАДАННИ, КЛАСИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИ
205 Статистически класификации Поддържане на стандартни статистически класификации - макро- икономически, функционални, продуктови и други. Поддържане на кореспондиращи таблици По европейски регламенти и международни стандарти, по зададени въпроси; чрез статистическите изследвания Европейски и международни класификации; нормативни документи   Текущо Методологични материали, свързани с прилагането на класификациите: указания, становища, кореспондиращи таблици; актуализиране на класификации в ИС "Статистически класификации" 19711   19711
206 Поддържане на "Редактор за метаданни" като единна точка за предаване на метаданни до Евростат Поддържане на софтуерно приложение "Редактор за метаданни" като единна точка за предаване на метаданни до Евростат   Евростат   Текущо Файлове с метаданни 2947   2947
207 Европейска класификация на териториалните единици за статистически цели (Евростат - NUTS) Актуализиране и поддържане на българската част от Европейската класификация на териториалните единици за статистически цели (Евростат - NUTS) Текущо Национален регистър на населените места; официални документи   Текущо Национална част от номенклатурата на Евростат 4421   4421
208 Електронни речници Поддържане и публикуване в интранет на ЕРСТ, ОРМ и др.   Евростат   Текущо Интранет на НСИ; Файлове; База данни 8842   8842
ТЕМА 6.5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ
209 Интернет сайтове на НСИ Поддържане на интернет сайтове, публикуване и обновяване на информационното им съдържание; Организиране на дейности за привеждане на интернет сайтовете на НСИ към изискванията за осигуряване достъп на хората в неравностойно положение Текущо Статистически данни на НСИ   Съобразно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания Интернет 40897   40897
210 Статистически публикации Съставителство, редакционна обработка и разпространение на статистически печатни и електронни издания, включващи изследвания на НСИ съгласно Издателския план на НСИ за 2013 г. Текущо Статистически данни на НСИ; Данни от административни източници Задължително за данните от административни източници Съобразно сроковете в Издателския план на НСИ за 2013 г. и в други документи Интернет; Общи печатни и електронни публикации; Специализирани електронни публикации 54529   54529
211 Предоставяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ Обявяване на резултатите от статистическите изследвания Предоставяне на информация на клиенти (от страната и чужбина) по периодични заявки/договори Работа по текущи заявки на клиенти от страната и чужбина Контрол върху конфиден- циалността на предоставяната информация Текущо Статистически данни на НСИ   Съобразно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания и текущите дейности на НСИ; Получени потребителски запитвания за предоставяне на информация Интернет; Прессъобщения; Статистически справки и таблици на технически и хартиен носител; Електронна поща 68346   68346
212 Предоставяне на данни на министерства и ведомства по сключени споразумения за информационен обмен Сътрудничество по поети от НСИ ангажименти към министерства и ведомства по предоставяне на данни от статистически изследвания Текущо Статистически данни на НСИ   Съобразно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания Статистически справки и таблици на технически и хартиен носител; Електронна поща 16887   16887
213 Предоставяне на статистическа информация по международни въпросници Сътрудничество по поети от НСИ ангажименти към международни институции и служби по предоставяне на данни от статистически изследвания Текущо Статистически данни на НСИ   Съобразно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания Статистически справки и таблици на технически и хартиен носител; Електронна поща 1473   1473
214 Работа с клиенти в Приемна на НСИ Консултации, предоставяне на информация на място, организиране и участие в срещи с експерти от НСИ Текущо Статистически данни на НСИ       25607   25607
215 Дейност на Пресцентър Изготвяне на съобщения за пресата; Организиране и провеждане на пресконференции Текущо     Съобразно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания Интернет; Прессъобщения; Пресконференции 25607   25607
216 Дигитална библиотека на НСИ Администриране и поддържане на информационно-търсещата библиотечна система и предоставяне на информационни услуги в библиотеката на НСИ; Управление и дигитализиране на библиотечните фондове на НСИ; Оптично разпознаване на символи в дигитални копия на публикации и подготовка на дигитални колекции за пълнотекстово търсене Текущо Консултации с библиотеки от страната и чужбина и доставчици на специализирани софтуерни продукти и внедряване на съвременни библиотечни информационни технологии   Текущо Интернет; Достъп чрез интернет до бази данни; Електронен каталог на книгите и списанията; Дигитален фонд на националните статистически издания и редки и ценни публикации 60977   60977
217 Поддържане на данни в Специалния стандарт за разпространение на данни (SDDS) на МВФ Предоставяне на данни и метаданни за Електронния бюлетин на МВФ и за Националната страница с обобщени данни (National Summary Data Page - NSDP) на интернет страницата на БНБ Текущо     Текущо Таблици с данни и метаданни 2947   2947
218 База данни за разпространение Конвертиране и зареждане на данни към базата данни за разпространение; Управление и архивиране на данни в базата данни за разпространение; Внедряване на модела на PC-AXIS за база данни за разпространение Текущо Статистически данни и метаданни на НСИ   Текущо Интернет 90453   90453
219 Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на електронни услуги за е-управление Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на електронни услуги за е-управление Текущо     Текущо Документ 50000   50000
220 Внедряване на SDMX стандарта в Националната статистическа система на България - проект на ЕК Внедряване на европейски стандарти за метаданни и разработване на национални референтни бази данни, интегрирайки ESMS и ESQRS структури. Разработване и внедряване на DSD и MSD. Внедряване на SDMX-RI и свързани IT средства Текущо     Текущо SDMX файлове      
ТЕМА 6.6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
221 Възникнали кризисни събития Специализирано статистическо изследване на кризисните събития за нуждите на планирането и управлението при кризи; национално, областно и общинско ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен или електронен носител от централните и териториалните структури на държавната и местната администрация Задължително 31.03.2013 г. Предварителни данни - 30.08.2013 г.; Окончателни данни - 29.11.2013 г. Интернет; Доклад; Информационна услуга по заявка 22106   22106
222 Специализирана информационна система за статистическа информация Съгласно годишна план-програма, съгласувана с оторизираните органи по ПМС № 36 от 2001 г., изменено и допълнено с ПМС № 287 от 2008 г. Годишно     Текущо Информационна услуга по заявка; Информационна система 20633   20633
ІІ. ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА СТАТИСТИКАТА ЗА 2013 Г.
ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ДАННИ И ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" КЪМ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ (НЦОЗА)
ТЕМА 1.5. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
223 Лечебни заведения за извънболнична помощ Ресурси и дейност на лечебните заведения за извънболнична помощ; национално и областно ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от всички лечебни заведения за извънболнична помощ Задължително 10.02.2013 г. 30.05.2013 г. Доклади за Министерството на здравеопазването Бюджет на НЦОЗА   Бюджет на НЦОЗА
224 Лечебни заведения за болнична помощ Ресурси и дейност на лечебните заведения за болнична помощ; национално и областно ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от всички лечебни заведения за болнична помощ Задължително 25.01.2013 г. 30.05.2013 г. Интернет страница на НЦОЗА; Публикации на НЦОЗА; Специализирана печатна и електронна публикация: "Здравеопазване"; Световна здравна организация - Статистическа база данни "Здраве за всички"; Въпросник за Евростат; Информационна услуга по заявка Бюджет на НЦОЗА   Бюджет на НЦОЗА
225 Психиатрични заведения Ресурси и дейност на психиатричните заведения; национално и областно ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от психиатричните заведения Задължително 18.01.2013 г. 30.04.2013 г. Интернет страница на НЦОЗА; Публикация на НЦОЗА; Специализирана печатна и електронна публикация: "Здравеопазване"; Световна здравна организация - Статистическа база данни "Здраве за всички"; Информационна услуга по заявка Бюджет на НЦОЗА   Бюджет на НЦОЗА
226 Кожно- венерологични заведения Ресурси и дейност на кожно- венерологичните заведения; национално и областно ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от кожно- венерологичните заведения Задължително 17.02.2013 г. 31.05.2013 г. Публикация на НЦОЗА; Специализирана печатна и електронна публикация: "Здравеопазване"; Световна здравна организация - Статистическа база данни "Здраве за всички"; Информационна услуга по заявка Бюджет на НЦОЗА   Бюджет на НЦОЗА
227 Центрове за спешна медицинска помощ Ресурси и дейност на центровете и филиалите за спешна медицинска помощ; национално и областно ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от центрове за спешна медицинска помощ Задължително 10.02.2013 г. 30.04.2013 г. Публикация на НЦОЗА; Специализирана печатна и електронна публикация: "Здравеопазване"; Информационна услуга по заявка Бюджет на НЦОЗА   Бюджет на НЦОЗА
228 Онкологични заведения Ресурси и дейност на онкологичните заведения; национално и областно ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от онкологични заведения Задължително 18.01.2013 г. 30.04.2013 г. Публикация на НЦОЗА; Специализирана печатна и електронна публикация: "Здравеопазване"; Световна здравна организация - Статистическа база данни "Здраве за всички"; Информационна услуга по заявка Бюджет на НЦОЗА   Бюджет на НЦОЗА
229 Пневмо- фтизиатрични заведения Ресурси и дейност на пневмо- фтизиатричните заведения; национално и областно ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от пневмо- фтизиатричните заведения Задължително 18.01.2013 г. 30.04.2013 г. Публикация на НЦОЗА; Специализирана печатна и електронна публикация: "Здравеопазване"; Световна здравна организация - Статистическа база данни "Здраве за всички"; Информационна услуга по заявка Бюджет на НЦОЗА   Бюджет на НЦОЗА
230 Центрове за трансфузионна хематология Ресурси и дейност на центровете за трансфузионна хематология; национално и областно ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от центрове за трансфузионна хематология Задължително 10.01.2013 г. 30.03.2013 г. Специализирана печатна и електронна публикация: "Здравеопазване"; Информационна услуга по заявка Бюджет на НЦОЗА   Бюджет на НЦОЗА
231 Центрове за хемодиализа Ресурси и дейност на центровете за хемодиализа; национално и областно ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от центрове за хемодиализа Задължително 10.01.2013 г. 29.03.2013 г. Специализирана печатна и електронна публикация: "Здравеопазване"; Информационна услуга по заявка Бюджет на НЦОЗА   Бюджет на НЦОЗА
232 Регистрирани заболявания от активна туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания Заболеваемост и болестност от активна туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания; национално и областно ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от пневмо- фтизиатричните заведения Задължително 18.01.2013 г. 30.04.2013 г. Интернет страница на НЦОЗА; Публикация на НЦОЗА; Специализирана печатна и електронна публикация: "Здравеопазване"; Световна здравна организация - Статистическа база данни "Здраве за всички"; Информационна услуга по заявка Бюджет на НЦОЗА   Бюджет на НЦОЗА
233 Регистрирани заболявания от венерически болести Заболеваемост и болестност от кожно- венерологични заболявания; национално и областно ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от кожно- венерологичните заведения Задължително 18.01.2013 г. 30.04.2013 г. Интернет страница на НЦОЗА; Публикация на НЦОЗА; Специализирана печатна и електронна публикация: "Здравеопазване"; Световна здравна организация - Статистическа база данни "Здраве за всички" Бюджет на НЦОЗА   Бюджет на НЦОЗА
234 Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания Заболеваемост и болестност от злокачествени новообразувания; национално и областно ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от онкологични заведения Задължително 18.01.2013 г. 30.04.2013 г. Интернет страница на НЦОЗА; Публикация на НЦОЗА; Специализирана печатна и електронна публикация: "Здравеопазване"; Световна здравна организация - Статистическа база данни "Здраве за всички" Бюджет на НЦОЗА   Бюджет на НЦОЗА
235 Регистрирани заразни заболявания Регистрирани заразни заболявания; национално и областно ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен и електронен носител от РИОКОЗ Задължително до 5-о число - месечен отчет за предходния месец; до 11.01.2013 г. - за годишния отчет 28.02.2013 г. Интернет страница на НЦОЗА; Публикация на НЦОЗА; Специализирана печатна и електронна публикация: "Здравеопазване"; Световна здравна организация - Статистическа база данни "Здраве за всички" Бюджет на НЦОЗА   Бюджет на НЦОЗА
236 Хоспитализирани случаи в лечебните заведения със стационар Случаи на хоспитализации по вид на заболяването (по МКБ - 10-а ревизия); по възрастови групи 0, 0 - 17, 18 - 64 и над 65 години; национално и областно ниво Изчерпателно Годишно Чрез формуляр на хартиен носител от всички лечебни заведения със стационар Задължително 25.01.2013 г. 30.05.2013 г. Интернет страница на НЦОЗА; Публикации на НЦОЗА; Специализирана печатна и електронна публикация: "Здравеопазване"; Световна здравна организация - Статистическа база данни "Здраве за всички"; Въпросник за Евростат; Информационна услуга по заявка Бюджет на НЦОЗА   Бюджет на НЦОЗА
237 Инвалидизирани лица Брой, тежест и срок на инвалидност, пол и възраст Изчерпателно Годишно Експертно решение на ТЕЛК Задължително 30.05.2013 г. Интернет страница на НЦОЗА; Анализи; Публикации Бюджет на НЦОЗА   Бюджет на НЦОЗА
ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ "АНАЛИЗ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ" КЪМ НОИ
ТЕМА 1.5. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
238 Интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - модул за получателите на пенсии Данни за бенефициентите на пенсии по схеми и функции - модул за получателите на пенсии; национално ниво Изчерпателно Годишно Информационна система за социално осигуряване, регистър "Пенсии" Задължително 2.04.2013 г. Данни за 2011 г. 29.10.2013 г. Интернет; Въпросник за Евростат; Информационна услуга по заявка Бюджет на НОИ   Бюджет на НОИ
ТЕМА 1.7. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА
239 Трудови злополуки Трудови злополуки, станали с осигурените лица; причини и обстоятелства, довели до трудовата злополука; национално и областно ниво Изчерпателно Текущо Информационна система за социално осигуряване на НОИ; съгласно регистър "Трудови злополуки" и Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Задължително Данни за 2011 г. - 20.08.2013 г. Интернет страница на НОИ; Общи печатни и електронни публикации; Въпросник за Евростат и международни организации Бюджет на НОИ   Бюджет на НОИ
ТЕМА 3.4. ТРАНСПОРТ
ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛ "РЕГИСТРИ И СТАТИСТИКА" КЪМ ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНА"
НА ГД "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" КЪМ МТИТС
240 Въздушен транспорт Превозени товари и пътници и извършена работа по вид на превоза; национално ниво Изчерпателно Месечно Тримесечно Годишно Чрез отчетна форма от авиационните оператори (месечно и тримесечно за операторите, извършващи редовни превози, а годишно за всички останали) Задължително 15-о число след отчетния месец; 15.02.2013 г. - Предварителни годишни данни; 17.05.2013 г. - Окончателни годишни данни Предварителни годишни данни за 2012 г. - 25.02.2013 г.; Окончателни годишни данни за 2012 г. - 31.05.2013 г. Общи печатни и електронни публикации; Форми на международни организации; Информационна услуга по заявка Бюджет на ГД "ГВА"   Бюджет на ГД "ГВА"
    Обем на превозите през летищата - общо, по етап на полета и по начален и краен пункт на полета; национално ниво Изчерпателно Месечно (тримесечно по месеци) Чрез отчетни форми от летищни администрации Задължително 15-о число след отчетния месец 3 месеца след отчетното тримесечие Общи печатни и електронни публикации; Форми за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка      
    Парк ВС и персонал; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез отчетна форма от авиационни оператори Задължително 25.02.2013 г. 8.03.2013 г. Общи печатни и електронни публикации; Форми на международни организации; Информационна услуга по заявка      
    Финансови данни за летища, авиационни оператори и РВД Изчерпателно Годишно Чрез отчетни форми от авиационни оператори, летищни администрации и ДП "РВД" Задължително 30.04.2014 г. 31.05.2014 г. Общи печатни и електронни публикации; Форми на международни организации; Информационна услуга по заявка      
    Данни за движения по трасетата Изчерпателно Годишно Чрез отчетна форма от ДП "РВД" Задължително 25.02.2013 г. 29.03.2013 г. Общи печатни и електронни публикации; Форми на международни организации; Информационна услуга по заявка      
ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛ "ПРИСТАНИЩА" КЪМ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ"
НА ИА "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" КЪМ МТИТС
241 Дейност на морските пристанища Пристанищен трафик, характеризиращ превозените товари по вид, начин на превоз, флаг на кораба, направление на превозите; по статистически пристанища Изчерпателно Тримесечно и годишно Морски пристанищни оператори. Чрез програмен продукт STAT 919, модул "Морски пристанища" и Морска БД Задължително за тримесечие: IV тр. на 2012 г. 29.04.2013 г.; 29.07.2013 г.; 28.10.2013 г. и годишни данни за 2013 г. 4 месеца след отчетния период за всяко отчетно тримесечие: 30.04.2013 г.; 31.07.2013 г.; 30.10.2013 г.; 31.01.2014 г.; и годишен отчет 30.05.2014 г. Специализирани електронни форми на Евростат съгласно Директива № 2009/42/ЕО; Информационна услуга по заявка Бюджет на ИА "Морска администрация"   Бюджет на ИА "Морска администрация"
242 Дейност на речните пристанища (вътрешноводни пътища) Пристанищен трафик, характеризиращ превозените товари по вид, начин на превоз, флаг на кораба, направление на превозите; по статистически пристанища Изчерпателно Тримесечно и годишно Речни пристанищни оператори. Чрез програмен продукт STAT 919, модул "Речни пристанища" и Речна БД Задължително за тримесечие: IV тр. на 2012 г. 29.04.2013 г.; 29.07.2013 г.; 28.10.2013 г. и годишни данни за 2013 г. 4 месеца след отчетния период за всяко отчетно тримесечие: 30.04.2013 г.; 31.07.2013 г.; 30.10.2013 г.; 31.01.2014 г.; и годишен отчет 30.05.2014 г. Специализирани електронни форми на Евростат съгласно Регламент № 1365/ЕС; Информационна услуга по заявка Бюджет на ИА "Морска администрация"   Бюджет на ИА "Морска администрация"
ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ "ИНТРАСТАТ"
КЪМ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТЕМА 3.7. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
243 Месечни събирания по система Интрастат на декларации от Интрастат оператори за вътрешнообщностна търговия със стоки на Общността Деклариране по система Интрастат на осъществени движения на стоки на Общността между държави - членки на ЕС Извадково, Фирми над прага за деклариране Месечно Интрастат декларации на електронен носител, подавани от "предоставители на статистическа информация" или "трети деклариращи лица" Задължително до 14-о число на месеца, следващ референтния период Предоставяне на събраните данни на НСИ до 30-о число на месеца, следващ референтния период; Предоставяне на обобщени данни на държавни институции и организации по силата на нормативен акт или подписани споразумения По електронен път Бюджет на НАП   Бюджет на НАП
244 Контрол на качеството на предоставяните по система Интрастат данни от Интрастат оператори Прилагане на пакет от проверки за контрол и гарантиране на качеството на събраните данни от декларации на Интрастат оператори Изчерпателно, върху всички данни Месечно Интрастат декларации на електронен носител, подавани от "предоставители на статистическа информация" или "трети деклариращи лица" Данни за вътреобщностна търговия от системи за ДДС и VIES       Бюджет на НАП   Бюджет на НАП
ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛ "АГРОСТАТИКА"
КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ И ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ В МЗХ
ТЕМА 4.1. ЦЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
245 Система за земеделска счетоводна информация - данни за 2012 и 2013 г. Събиране на счетоводна и друга информация от земеделски стопанства, определени чрез извадка на база информация за типологията на стопанствата от преброяването. Счетоводни данни за стопанствата за 2012 г. и текущо за 2013 г. за стопанствата, които не водят счетоводство Извадково Годишно Чрез формуляри на хартиен носител за стопанствата, които водят счетоводство, и за стопанствата, които не водят счетоводство Доброволно 28.02.2013 г. - за стопанствата, които не водят счетоводство (данни за 2012 г.); 31.05.2013 г. - за стопанствата, които водят счетоводство (данни за 2012 г.); текущо през 2013 г. за стопанствата, които не водят счетоводство (данни за 2013 г.) Резултати за 2012 г. - 31.03.2014 г.; Резултати за 2013 г. - 31.03.2015 г. Интернет страницата на МЗХ; Специализирана печатна и/или електронна публикация; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка   670 000 670 000
ТЕМА 4.4. СТРУКТУРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА
246 Структура на земеделските стопанства - 2012/2013 г. Структура на земеделските стопанства, отглеждани култури и животни, използвана работна ръка, производствени методи в земеделските стопанства Извадково, еднократно през три години Анкетна карта Персонално интервю със земеделските производители Задължително 1.12.2013 г. 31.12.2014 г. Интернет страницата на МЗХ; обща печатна и/или електронна публикация; специализирана печатна и/или електронна публикация; въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка Бюджет на МЗХ - 264000 792000 1056000
247 Статистически регистър на земеделските стопанства Проучване, разработване и внедряване на статистически регистър на земеделските стопанства въз основа на данните от преброяването на земеделските стопанства през 2010 г. Годишно Проучване на възможните източници Задължително Съгласно сроковете в споразуменията за обмен на данни Магнитен носител      
ТЕМА 4.5. ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ
248 Кланици и производство на месо Брой на закланите животни и птици в кланиците и количество месо по видове през 2013 г.; национално ниво Изчерпателно Месечно Анкетна карта Интервю с управителя на предприятието Задължително - 30-то число след отчетния месец Ежемесечно 60 дни след отчетния месец Интернет страницата на МЗХ; Въпросник за Евростат; Информационна услуга по заявка Бюджет на МЗХ - 12000   Бюджет на МЗХ - 12000
249 Млекопреработвателни предприятия и производство на млечни продукти Количество събрано и преработено мляко и производство на млечни продукти през 2013 г.; национално ниво Изчерпателно Месечно Анкетна карта Интервю с управителя на предприятието Задължително - до 30-о число след отчетния месец Ежемесечно 45 дни след отчетния месец Интернет страницата на МЗХ; Въпросник за Евростат; Информационна услуга по заявка Бюджет на МЗХ - 27600   Бюджет на МЗХ - 27600
250 Люпилните в България Брой на заложените яйца за инкубация и реализирани еднодневни пилета през 2013 г.; национално ниво Изчерпателно Месечно Анкетна карта Интервю с управителя на предприятието Задължително - до 25-о число след отчетния месец Ежемесечно 30 дни след отчетния месец Интернет страницата на МЗХ; Въпросник за Евростат; Информационна услуга по заявка Бюджет на МЗХ - 7000   Бюджет на МЗХ - 7000
251 Селскостопански животни - ЕРД, ДРД и свине Брой на животните към 1.11.2013 г., производство и реализация на основни животински продукти, национално ниво и статистически райони Извадково Годишно Анкетна карта Персонално интервю със земеделските производители Задължително 15.12.2013 г. Предварителни данни - 15.02.2014г., Окончателни - 15.05.2014 г. Интернет страницата на МЗХ; Обща печатна и/или електронна публикация; Специализирана печатна и/или електронна публикация; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка Бюджет на МЗХ - 142000   Бюджет на МЗХ - 142000
252 Птицевъдството в България Брой на птиците към 31.12.2012 г., производство на яйца и угоени птици за клане през 2012 г., национално ниво и статистически райони Извадково Годишно Анкетна карта Персонално интервю със земеделските производители Задължително 30.04.2013 г. 31.05.2013 г. Интернет страницата на МЗХ; Обща печатна и/или електронна публикация; Специализирана печатна и/или електронна публикация; Въпросник за международни организации Бюджет на МЗХ - 48000   Бюджет на МЗХ - 48000
253 Пчеларството в България Брой на пчелните семейства, производство и реализация на мед през 2012 г., национално ниво и статистически райони Извадково Годишно Анкетна карта Персонално интервю с пчелари Задължително 15.04.2013 г. 15.05.2013 г. Интернет страницата на МЗХ; Специализирана печатна и/или електронна публикация; Въпросник за международни организации Бюджет на МЗХ - 30100   Бюджет на МЗХ - 30100
254 Оценка на добива и прогноза за производството на пшеница и ечемик - реколта '2013 Площи, засети с пшеница и ечемик през стопанската 2012/2013 г., изследване на добива преди жътва и прогноза за производството; национално ниво Извадково Годишно Анкетна карта Директно наблюдение на терена Задължително 31.07.2013 г. 15.08.2013 г. Интернет страницата на МЗХ; Специализирана печатна и/или електронна публикация; Въпросник за Евростат и международни организации Бюджет на МЗХ -10000   Бюджет на МЗХ -10000
255 Добиви от земеделски култури - реколта '2013 Площи, производство и средни добиви от земеделски култури - реколта '2013. Прогноза за засетите площи за следващата стопанска година; национално ниво и статистически райони Извадково Годишно Анкетна карта Персонално интервю със земеделските производители Задължително 30.11.2013 г. Предварителни резултати - 30.01.2014 г.; Окончателни резултати - 30.09.2014 г. Интернет страницата на МЗХ; Обща печатна и/или електронна публикация; Специализирана печатна и/или електронна публикация; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка Бюджет на МЗХ - 59000   Бюджет на МЗХ - 59000
256 Производство на цветя през 2012 г. Производство на цветя през 2012 г. - национално ниво Извадково, през три години Анкетна карта Интервю с управителя на предприятието Задължително 30.05.2013 г. 30.09.2013 г. Интернет страницата на МЗХ; Обща печатна и електронна публикация; Специализирана печатна и/или електронна публикация; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка Бюджет на МЗХ - 5000   Бюджет на МЗХ - 5000
257 Производство на плодове - реколта '2013 Реколтирани площи, производство и средни добиви на плодове - реколта 2013. Реализация на готовата продукция; национално ниво и статистически райони Извадково Годишно Анкетна карта Персонално интервю със земеделските производители Задължително 15.12.2013 г. Окончателни данни - 31.03.2014 г. Интернет страницата на МЗХ; Обща печатна и/или електронна публикация; Специализирана печатна и/или електронна публикация; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка Бюджет на МЗХ - 42 300   Бюджет на МЗХ - 42 300
258 Производство на зеленчуци - реколта '2013 Реколтирани площи със зеленчуци, производство и средни добиви - реколта '2013; Реализация на готовата продукция; национално ниво и статистически райони Зеленцуци - Извадково Годишно Анкетна карта Персонално интервю със земеделските производители Задължително 30.11.2013 г. Предварителни данни 31.01.2014 г. Окончателни 31.03.2014 г. Интернет страницата на МЗХ; Обща печатна и/или електронна публикация; Специализирана печатна и/или електронна публикация; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка Бюджет на МЗХ - 51000   Бюджет на МЗХ - 51000
259 Преработка на плодове и зеленчуци през 2012 г. Преработка на плодове и зеленчуци през 2012 г. - национално ниво Изчерпателно Годишно Анкетна карта Интервю с управителя на предприятието Задължително 30.04.2013 г. 31.07.2013 г. Интернет страницата на МЗХ; Обща печатна и/или електронна публикация; Специализирана печатна и/или електронна публикация; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка Бюджет на МЗХ - 4000   Бюджет на МЗХ - 4000
260 Производство на грозде - реколта '2013 Реколтирани площи, производство и средни добиви на грозде. Разпределение на произведеното грозде. Производство на вино и други продукти; национално ниво и статистически райони Извадково Годишно Анкетна карта Персонално интервю със земеделските производители - за производството на грозде; Данни от административен източник: ИАЛВ - за производството на вино Задължително 15.12.2013 г. Окончателни данни - 31.03.2014 г. Интернет страницата на МЗХ; Обща печатна и/или електронна публикация; Специализирана печатна и/или електронна публикация; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка Бюджет на МЗХ - 31 500   Бюджет на МЗХ - 31 500
261 Кланици и производство на месо през 2012 г. Брой на закланите животни и птици в кланиците и количество месо по видове за 2012 г.; национално и областно ниво Изчерпателно Годишно Анкетна карта Интервю с управителя на предприятието Задължително 15.04.2013 г. 30.06.2013 г. Интернет страницата на МЗХ; Обща печатна и/или електронна публикация; Специализирана печатна и/или електронна публикация; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка Бюджет на МЗХ - 2000   Бюджет на МЗХ - 2000
262 Млекопреработвателни предприятия и производство на млечни продукти през 2012 г. Количество преработено мляко и производство на млечни продукти за 2012 г.; национално и областно ниво Изчерпателно Годишно Анкетна карта Интервю с управителя на предприятието Задължително 30.04.2013 г. 30.06.2013 г. Интернет страницата на МЗХ; Обща печатна и/или електронна публикация; Специализирана печатна и/или електронна публикация; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка Бюджет на МЗХ - 4600   Бюджет на МЗХ - 4600
ТЕМА 4.6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ
263 Заетост и използване на територията на България през 2013 г. Заетост и използване на територията на страната през 2013 г. (БАНСИК '2013); национално ниво и статистически райони Извадково Годишно Анкетна карта Директно наблюдение на терена Задължително 31.07.2013 г. 31.10.2013 г. Интернет страницата на МЗХ; Обща печатна и/или електронна публикация; Специализирана печатна и/или електронна публикация; Въпросник за Евростат и международни организации Бюдже на МЗХ - 55000   Бюджет на МЗХ - 55000
ТЕМА 4.7. СТАТИСТИКА ЗА АГРОЕКОЛОГИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
264 Изследване на употребата на продукти за растителна защита Употреба на продукти за растителна защита при отглеждането на трайни насаждения през стопанската 2012/2013 г.; национално ниво Извадково на 5 години Анкетна карта Персонално интервю със земеделските производители Задължително 30.09.2013 г. 30.12.2015 г. Интернет страницата на МЗХ; Обща печатна и/или електронна публикация; Специализирана печатна и/или електронна публикация; Въпросник за Евростат и международни организации Бюджет на МЗХ - 41 500   Бюджет на МЗХ - 41 500
265 Изследване на употребата на торове Употреба на торове при отглеждането на трайни насаждения през стопанската 2012/2013 г.; национално ниво Извадково на 5 години Анкетна карта Персонално интервю със земеделските производители Задължително 30.09.2013 г. 30.12.2015 г. Интернет страницата на МЗХ; Обща печатна и/или електронна публикация; Специализирана печатна и/или електронна публикация; Въпросник за Евростат и международни организации Бюджет на МЗХ - 24000   Бюджет на МЗХ - 24000
266 Изследване на употребата на вода Употреба на вода при отглеждането на трайни насаждения през стопанската 2012/2013 г.; национално ниво Извадково на 5 години Анкетна карта Персонално интервю със земеделските производители Задължително 30.09.2013 г. 30.12.2015 г. Интернет страницата на МЗХ; Обща печатна и/или електронна публикация; Специализирана печатна и/или електронна публикация; Въпросник за Евростат и международни организации Бюджет на МЗХ - 21 500   Бюджет на МЗХ - 21 500
ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ "МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА" НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА КЪМ МОСВ
ТЕМА 5.3. СТАТИСТИКА И СМЕТКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
267 Образуване, оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци по код Образуване, оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци по код; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез отчети на хартиен носител от стопански субекти, генериращи опасни отпадъци. Данни на ИАОС Задължително 30.03.2012 г. 14.12.2012 г. Интернет страница на ИАОС; Обща печатна публикация; Специализирана електронна публикация: "Околна среда"; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка Бюджет на ИАОС - 8400   Бюджет на ИАОС - 8400
268 Капацитет на инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци Капацитет на инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци по код на операция; национално ниво Изчерпателно Годишно Чрез документи за извършване на дейности с отпадъци. Данни на ИАОС Задължително 14.12.2012 г. Интернет страница на ИАОС; Обща печатна публикация; Специализирана електронна публикация: "Околна среда"; Прессъобщение; Въпросник за Евростат и международни организации; Информационна услуга по заявка Бюджет на ИАОС - 6200   Бюджет на ИАОС - 6200