СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Търгове

Публичен търг с явно наддаване
Име: Продажба на общински нежилищен имот
Възложител: Община Шумен
Основание: Решение № 97от 30 април 2008 г.
Описание:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 936 от 29.03.2007г. Общинският съвет реши:

1. Продажбата на общински нежилищен имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 68504.110.292 по кадастралната карта на с. Средня, за който е отреден УПИ І, кв. 5 по действащия ПУП на с. Средня, заедно с изградените в него сгради, съгласно АОС № 2460, да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

2.Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 77 000 лв. Цената се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация.
2.2. Стъпка на наддаване – 5 000 лв.
2.3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 7 700 лв. и се превежда по банкова сметка на Община Шумен, посочена в тръжната документация, в срок до 20-я ден, считано от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник".
2.4. Тръжната документация се закупува от Община Шумен, бул. "Славянски" № 17, стаи 368 и 376. 
Цената на тръжната документация е 1 000 лв. и се заплаща в касата на Община Шумен преди получаване на документацията. Лицето, закупуващо тръжна документация, следва да представи документ за самоличност, а в случаите на представителство – и документ, удостоверяващ представителната му власт.
2.5. Срок за закупуване на тръжната документация – до 15-я ден, считано от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.
2.6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 16.00 ч. на 21-я ден, считано от датата на обнародване на решението в Държавен вестник. Предложенията се подават в стая № 204 на Община Шумен.
2.7. Посещения и огледи на обекта могат да се извършват всеки работен ден до началния час на провеждане на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Община Шумен.
2.8. Търгът ще се проведе на 22-я ден, считано от датата на обнародване на решението в Държавен вестник, в 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
2.9. Плащането на достигнатата цена се извършва чрез банков превод в седемдневен срок от сключването на договора за продажба. Върху част от достигнатата цена се дължи 20 % ДДС съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС.

3. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за продажба на обекта.

4. Упълномощава кмета на общината да проведе търга и да сключи приватизационната сделка.

Председател на Общински съвет-Шумен: Даниела Русева Продажба на тръжна документация – до 16.00 ч. на 23.06.2008 г.

Срок за внасяне на депозита – 16.00 ч. на 26.06.2008 г.

Срок за внасяне на предложенията за участие в търга – 27.06.2008 г.

Провеждане на търга – 30.06.2008 г., 10.00 ч.
Повече информация


Търг с явно наддаване
Име: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Николово, Община Русе
Възложител: Община Русе
Основание: Решение №1304/01.06.2007 г. на Общински съвет – Русе и Заповед №РД01/1627 от 13.05.2008 год. на Кмета на Община Русе
Описание:
ОБЯВЯВА:

1. На 04.07.2008 год. от 15,00 часа в сградата на Община Русе, пл. “Свобода” №6, ет.ІІІ, Заседателна зала, търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Николово, Община Русе, представляващ ПИ №1104 с площ 413,42 кв.м. в кв.75 по плана на с.Николово и построената в него масивна двуетажна сграда /бивш ресторант – в момента неизползваем/ със застроена площ 113,38 кв.м и обслужващи сгради – склад и навес, описан в АОС №3318/1999 г., при начална тръжна цена 57 330,00 лева без включен ДДС.

2. Тръжните документи се получават от Информационния център на Община Русе, сектор “Обшинска собственост” от 16.06.2008 год. до 03.07.2008 год., до 17,00 часа, срещу заплащане в брой на 60,00 лева без включен ДДС в ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Русе.

3. Депозитът за участие в търга възлизащ на 15 000,00 лв. се внасят по банкова сметка на Община Русе в ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Русе до 17,00 часа на 03.07.2008 год., след закупуване на тръжна документация.
 
За допълнителна информация - телефони: 082 / 881 616, стая № 604, VI етаж, пл.”Свобода” 6 / вход към ул.”Борисова”/


Търг с явно наддаване
Име: Учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна обществено-обслужваща сграда
Възложител: Община Русе
Основание: Решение №152/17.04.2007 г. на Общински съвет – Русе и Заповед №РД01/2139 от 11.06.2008 год. на Кмета на Община Русе
Описание:
ОБЯВЯВА:

1. На 07.07.2008 год. от 15,00 часа в сградата на Община Русе, пл. “Свобода” №6, ет.ІІІ, Заседателна зала, търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна обществено-обслужваща сграда, ситуирана в имот с идентификатор 63427.6.125 по кадастралната карта на гр.Русе, а по плана на гр.Русе в петно “Чю-9-3”, до бл.213 в ЖК “Чародейка Г - юг”, кв.601 с разгъната застроена площ 99,00 кв.м., при начална тръжна цена 8 550,00 лева, без включени данъци и такси.

2. Тръжните документи се получават от Информационния център на Община Русе, сектор “Обшинска собственост” от 20.06.2008 год. до 04.07.2008 год., до 17,00 часа, срещу заплащане в брой на 60,00 лева без включен ДДС в ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Русе.

3. Депозитът за участие в търга възлизащ на 4 000,00 лв. се внасят по банкова сметка на Община Русе в ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Русе до 17,00 часа на 04.07.2008 год., след закупуване на тръжна документация.

За допълнителна информация - телефони: 082 / 881 616, стая № 604, VI етаж, пл.”Свобода” 6 / вход към ул.”Борисова”/

 предишни   7   8   9   10  • 11 •  12   13   14   15   следващи