СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Търгове

Търг с тайно наддаване
Име: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост
Възложител: Община Шумен
Описание:
Търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот ІV-64 в кв. 14 по плана за регулация на с. Лозево, община Шумен с площ 955 кв.м и АОС № 1421/29.05.2003г.;
Начална тръжна цена - 4775 лв./четири хиляди седемстотин седемдесет и пет лева/ без ДДС; размер на депозита - 450 лв. и цена на тръжната документация - 50 лв., без ДДС.
 
2. Урегулиран поземлен имот V-64 в кв.14 по плана за регулация на с.Лозево, община Шумен с площ от 800 кв.м и АОС № 1419/29.05.2003 г.; Начална тръжна цена - 4000 лв./ четири хиляди лева/, без ДДС; размер на депозита 400 лв. и цена на тръжната документация - 50 лв., без ДДС.

3. Урегулиран поземлен имот VІ-64 в кв.14 по плана за регулация на с.Лозево, община Шумен с площ от 700 кв.м и АОС № 1418/27.05.2003 г.; Начална тръжна цена - 3500 лв./ три хиляди и петстотин лева/, без ДДС; размер на депозита - 350 лв. и цена на тръжната документация - 50 лв., без ДДС.

4. Урегулиран поземлен имот VІІ-64 в кв.14 по плана за регулация на с.Лозево, община Шумен с площ от 745 кв.м и АОС № 1417/27.05.2003 г.; Начална тръжна цена - 3725 лв./ три хиляди седемстотин двадесет и пет лева/, без ДДС; размер на депозита - 400 лв. и цена на тръжната документация - 50 лв., без ДДС.

5. Урегулиран поземлен имот VІІІ-64 в кв.14 по плана за регулация на с.Лозево, община Шумен с площ от 505 кв.м и АОС № 1420/29.05.2003 г.; Начална тръжна цена - 2525 лв., /две хиляди петстотин двадесет и пет лева/, без ДДС; размер на депозита - 250 лв. и цена на тръжната документация - 50 лв., без ДДС.
 
6. Урегулиран поземлен имот ІХ-64 в кв.14 по плана за регулация на с. Лозево, община Шумен с площ от 495 кв.м и АОС № 1422/29.05.2003 г.; Начална тръжна цена - 2475 лв., /две хиляди четиристотин седемдесет и пет лева/, без ДДС; размер на депозита - 250 лв. и цена на тръжната документация - 50 лв., без ДДС. Кандидатите в търга следва да внесат депозита за участие до 16:30 ч. на 04.06.2008 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
Спечелилите търга внасят стойността на имота, както и съответните данъци и такси, в 14 дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия участник. Търгът ще се проведе на 05.06.2008 г. от 11,00 ч. в зала № 363 на Община Шумен. Тръжна документация се получава от стая № 244 на общината до 16,30 ч. на 04.06.2008 г. В случаите на чл. 6, ал. 2 от НПТКУРОИ повторен търг ще бъде проведен на 19.06.2008 г. от 11,00 ч. в стая 363 на Община Шумен, при същите тръжни условия.

За допълнителна информация:
тел.: 054/ 85 76 18


Търг с явно наддаване
Име: Продажба на поземлен имот
Възложител: Община Шумен
Описание:
Търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор № 83510.670.352 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ ХХVІІ-“Малки и средни производства” в кв. 369а по действащия план за регулация на гр.Шумен, АОС № 2462/08.03.2007 год. Поземления имот е незастроен с площ от 962 кв.м., при граници: имоти с идентификатори 83510.670.148; 83510.670.359; 83510.670.141; 83510.670.200 по кадастрална карта на гр. Шумен.

2. Начална тръжна цена за продажба на имота – 97 000 лв. / деветдесет и седем хиляди лева/, без ДДС.
 
3. Размер на депозита за участие- 10 000 лв./десет хиляди лева/.
 
4. Стъпката за наддаване, в размер на 9000 лв./девет хиляди лева/.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 300,00 лв. без ДДС, платима в каса № 1 на Информационния център на Община Шумен.

6. Тръжната документация се получава в Община Шумен, стая № 244 в срок до 16:00 ч. на 04.06.2008 год., срещу представяне на документ удостоверяващ заплащането й.

7. Търгът с явно надаване ще се проведе на 05.06.2008 г. от 11,00 ч. в зала 363 на Община Шумен.
 
8. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозита до 16:00 ч. на 04.06.2008 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

9. Определеният за купувач участник е длъжен да плати предложената от него цена и дължащия се местен данък и местна такса в срок от 14 дни от влизане в сила на заповедта по чл. 13, ал. 3 от НПТКУРОИ .

10. В 14 дневен срок от извършване на плащането по предходната точка ще се сключи договор за покупко-продажба на недвижимият имот. В случаите на чл. 6, ал. 2 от НПТКУРОИ повторен търг ще бъде проведен на 19.06.2008 г. от 11,00 ч. в стая 363 на Община Шумен, при същите тръжни условия.

За допълнителна информация:
тел.: 054/ 85 76 18


Търг с явно наддаване
Име: Продажба на общински недвижим имот
Възложител: Община Шумен
Описание:
Търг с явно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот, представляващ: Първи етаж от двуетажна жилищна сграда с идентификатор 83510.666.105.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 119 кв.м заедно с 1/2 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 83510.666.105, целият с площ 387 кв.м, за който съгласно действащия ПУП на гр. Шумен е отреден УПИ VІІ – 2313 в кв. 188, 1/2 идеална част от изба и складово помещение, 1/2 от пристройка със ЗП – 44.63 кв.м; АОС № 2648/2007 год. Границите на имота са имоти с идентификатори 83510.666.107, 83510.666.104, 83510.666.115, 83510.666.106 по кадастралната карта на гр.Шумен.

2. Начална тръжна цена за продажба на имота – 90 000 лв. / деветдесет хиляди лева/, без ДДС.

3. Размер на депозита за участие- 9 000 лв./девет хиляди лева/.
 
4. Стъпката за наддаване, в размер на 9000 лв./девет хиляди лева/.
 
5. Цената на тръжната документация е в размер на 300,00 лв. без ДДС, платима в каса № 1 на Информационния център на Община Шумен.

6. Тръжната документация се получава в Община Шумен, стая № 244 в срок до 16:00 ч. на 04.06.2008 год., срещу представяне на документ удостоверяващ заплащането й.
 
7. Търгът с явно надаване ще се проведе на 05.06.2008 г. от 11,00 ч. в зала 363 на Община Шумен.

8. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозита до 16:00 ч. на 04.06.2008 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

9. Определеният за купувач участник е длъжен да плати предложената от него цена и дължащия се местен данък и местна такса в срок от 14 дни от влизане в сила на заповедта по чл. 13, ал. 3 от НПТКУРОИ.

10. В 14 дневен срок от извършване на плащането по предходната точка ще се сключи договор за покупко-продажба на недвижимият имот.
В случаите на чл. 6, ал. 2 от НПТКУРОИ повторен търг ще бъде проведен на 19.06.2008 г. от 11,00 ч. в стая 363 на Община Шумен при същите условия.

За допълнителна информация:
Тел.: 054/ 85 76 18

 предишни   9   10   11   12  • 13 •  14   15   16   17   следващи