СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Търгове

Търг с явно наддаване
Име: Продажба на поземлен имот
Възложител: Община Шумен
Описание:
Търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор № 83510.660.642 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ V – 2436 в кв.100 по плана на гр. Шумен, АОС № 2786/26.03.2008 год. Поземленият имот е с площ от 417 кв.м. заедно с изградените в имота: Масивна сграда на два етажа с идентификатор 83510.660.642.01 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 113 кв.м и Полумасивна сграда на един етаж с идентификатор 83510.660.642.05 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ от 68 кв.м. Границите на имота са: ПИ 83510.660.482; ПИ 83510.660.478; ПИ 83510.660.485 по кадастралната карта на гр. Шумен.

2. Начална тръжна цена за продажба на имота – 159 000 лв. / сто петдесет и девет хиляди лева/, без ДДС.

3. Размер на депозита за участие- 16 000 лв./шестнадесет хиляди лева/.

4. Стъпката за наддаване, в размер на 15000 лв./петнадесет хиляди лева/.

5.
Цената на тръжната документация е в размер на 300,00 лв. без ДДС, платима в каса № 1 на Информационния център на Община Шумен.

6.
Тръжната документация се получава в Община Шумен, стая № 244 в срок до 16:00 ч. на 04.06.2008 год., срещу представяне на документ удостоверяващ заплащането й.

7. Търгът с явно надаване ще се проведе на 05.06.2008 г. от 11,00 ч. в зала 363 на Община Шумен.

8. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозита до 16:00 ч. на 04.06.2008 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

9.
Определеният за купувач участник е длъжен да плати предложената от него цена и дължащия се местен данък и местна такса в срок от 14 дни от влизане в сила на заповедта по чл. 13, ал. 3 от НПТКУРОИ.

10. В 14 дневен срок от извършване на плащането по предходната точка ще се сключи договор за покупко-продажба на недвижимият имот.
В случаите на чл. 6, ал. 2 от НПТКУРОИ повторен търг ще бъде проведен на 19.06.2007 г. от 11,00 ч. в стая № 363 на Община Шумен при същите условия.

За допълнителна информация:
тел.: 054/ 85 76 18


Повторен търг с явно наддаване
Име: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот № ХІ-1238 в кв. 100 от 539 кв.м. по плана на град Мартен
Възложител: Община Русе
Основание: Решение № 93, прието с Протокол № 8/13.03.2008 г. на Общински съвет – Русе и Заповед №РД01/1288 от 16.04.2008 год. на Кмета на Община Русе
Описание:
На 19.06.2008 год. от 15,00 часа в сградата на Община Русе, пл. “Свобода” №6, ет.ІІІ, Заседателна зала, ще се проведе повторен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот № ХІ-1238 в кв. 100 от 539 кв.м. по плана на град Мартен, при начална тръжна цена от 15 600,00 лева, без включени данъци и такси.
 
Тръжни документи за имота се получават от 02.06.2008 год. до 17.00 часа на 18.06.2008 год. от Центъра за административни услуги и информация при Община Русе, пл. „Свобода” № 6, след заплащане на такса от 60.00 лева, без включен ДДС в ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Русе.

Депозит за участие в търга в размер на 2000.00 лева се внася по банкова сметка на Община Русе в ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Русе. до 18.06.2008 г., след закупуване на тръжна документация.
За допълнителна информация: 
телефони: 082/ 881 742; 81 639,
стая № 602 и 607, VI етаж, пл.”Свобода” 6 / вход към ул.”Борисова”/


Конкурс
Име: Учредяване възмездно право на ползване за срок от пет години върху част от общински недвижим имот в град Русе, ул. „Йосиф Цанков“№47
Възложител: Община Русе
Основание: Заповед №РД01/1792/16.05.2008 г. на Кмета на Община Русе
Описание:
На 10.06.2008 год. от 10,00 часа, ІІІ ет. в сградата на Община Русе, пл.”Свобода”№6, ІІІ етаж в заседателната зала, ще се проведе конкурс за учредяване възмездно право на ползване за срок от пет години върху част от общински недвижим имот в град Русе, ул. „Йосиф Цанков”№47, представляващ две помещения в северната част на втория етаж от двуетажна сграда с площ 34 кв.м за изграждане на дневен център за възрастни хора на стойност 2040,00 лева.

Конкурсните документи се закупуват от информационния център, сектор “Общинска собственост” в сградата на Община Русе от 20.05.2008 год. до 06.06.2008 год. до 17,00 часа, след заплащане в брой на 60 лв. без включен ДДС по сметка на общината.

Депозит за участие в конкурса, в размер на 150 лв. се внасят по банкова сметка на Община Русе, след закупуване на конкурсни книжа до 09.06.2008 г., до17,00 часа.

За допълнителна информация телефон:
082/ 881 770

 предишни   10   11   12   13  • 14 •  15   16   17   18   следващи