СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Търгове

Търг с явно наддаване
Име: Продажба на имот - частна общинска собственост
Възложител: Столична община
Описание:
Удължава се срока за закупуване на тръжни книжа за участието в търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, Урегулиран поземлен имот Х-230, кв. 25, с. Бусманци, район “Искър”, с площ 595 кв.м. Урегулиран поземлен имот Х-230, кв. 25, с. Бусманци, район “Искър”, с площ 595 кв.м. до 03.06.2008 г.
Търгът ще се проведе на 06.06.2008 г. от 14.00 часа на ул. “Московска ” № 33, етаж 2, зала 2.
Телефон за информация: 02/ 981 35 22 
Повече информация


Търг с явно наддаване
Име: Приватизационна продажба на нежилищен имот със стопанско предназначение, частна общинска собственост
Възложител: Община Сливен
Основание: Решение № 117/28.02.2008 г. на Общински съвет - Сливен (обнародвано в Държавен вестник, бр. 31/21.03.2008 г.)
Описание:
Община Сливен за втори път публичен търг, с явно наддаване за приватизационната продажба на нежилищен имот, със стопанско предназначение - Магазин (бивш обувки) в Търговски комплекс "Тернопол", кв. "Комлука", гр. Сливен, обособен като самостоятелен търговски обект, със застроена площ 183 кв.м., идентификационен № 67338.508.154.1.1, по кадастралната карта на гр. Сливен, попадащ в сграда Ид..№ 67338.508.154.1., построена в поземлен имот, идентификационен № 67338.508.154., с адрес: кв. "Комлука", гр. Сливен, при съседни самостоятелни обекти на същия етаж с Ид.№ 67338.508.157.1.10, Ид.№ 67338.508.153.1.1., Ид.№ 673338.508.154.1.3., ведно с отстъпеното право на строеж, (наричан по-нататък обект) при следните условия:
Повече информация


Търг с явно наддаване
Име: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Николово, Община Русе
Възложител: Община Русе
Основание: Решение №1304/01.06.2007 г. на Общински съвет – Русе и Заповед №РД01/1627 от 13.05.2008 год. на Кмета на Община Русе
Описание:
1. На 05.06.2008 год. от 15,00 часа в сградата на Община Русе, пл. “Свобода” №6, ет. ІІІ, Заседателна зала, търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Николово, Община Русе, представляващ ПИ №1104 с площ 413,42 кв.м. в кв.75 по плана на с.Николово и построената в него масивна двуетажна сграда /бивш ресторант – в момента неизползваем/ със застроена площ 113,38 кв.м и обслужващи сгради – склад и навес, описан в АОС №3318/1999 г., при начална тръжна цена 57 330,00 лева без включени данъци и такси.

2. Тръжните документи се получават от Информационния център на Община Русе, сектор “Обшинска собственост” от 15.05.2008 год. до 04.06.2008 год., до 17,00 часа, срещу заплащане в брой на 60,00 лева без включен ДДС в ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Русе.

3. Депозитът за участие в търга възлизащ на 15 000,00 лв. се внасят по банкова сметка на Община Русе в ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Русе до 17,00 часа на 04.06.2008 год., след закупуване на тръжна документация.

За допълнителна информация - телефони: 082/ 881 616, стая № 604, VI етаж, пл.”Свобода” 6  /вход към ул. ”Борисова”/
Повече информация

 предишни   11   12   13   14  • 15 •  16   17   18   19   следващи