СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Търгове

Търг с явно наддаване
Име: Отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост и части от терени,публична общинска собственост,както и конкурс за отдаване под наем на терени, публична общинска собственост
Възложител: Община Русе
Основание: Заповед №РД01/1529/09.05.2008 г. на Кмета на Община Русе
Описание:
На 29.05.2008 год. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Русе на ІІІ-я етаж явен търг за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост и части от терени, публична общинска собственост, а от 15.30 ч. конкурс за отдаване под наем на терени,публична общинска собственост.

Списъкът на предлаганите обекти и терени ще бъде изнесен на 12.05.2008 г. на входа на Общината към ул. ”П.Берон” и пред отдел ”Наемни отношения”.

Документи за участие се закупуват и получават от Центъра за административни услуги и информация,сектор”Общинска собственост” от 12.05.2008 г. до 28.05.2008 г.-16.30 ч.
При липса на интерес към провеждането на първия търг и конкурс, повторни такива се обявяват на 05.06.2008 г. от същия час и при същите условия.

Депозит за участие в размер на 10 % от началната цена се внася по банковата сметка на Община Русе в офиса на ТБ”Инвестбанк” АД-Клон Русе”Възраждане”,след закупуване на тръжни книжа.

За допълнителна информация:
отдел “Наемни отношения” при Община Русе, стая 201, етаж ІІ,
тел.881/ 667 и 754
Повече информация


Публичен търг с тайно наддаване
Име: Отдаване под наем на общински терени и помещения
Възложител: Община Кюстендил
Основание: Заповед № 426/ 07.05.2008 г. на кмета на Община Кюстендил
Описание:
1. Терен в ж.к.”Бузлуджа” пред южната фасада на бл.102 - до 30.00 кв.м. площ за разполагане на преместваемо съоръжение за кафене с начална тръжна цена 3,65 лв. без ДДС/м2 площ на месец.
2. Терен на ул. “Дондуков” в кв. 25 пред северната фасада на блока - до 30.00 кв.м. площ за разполагане на преместваемо съоръжение за кафене с начална тръжна цена 3,25 лв. без ДДС/м2 площ на месец.
3. Терен на ул.”Цар Освободител” пред бл.8 /№ 4 по схемата/ - до 30.00 кв.м. площ за разполагане на преместваемо съоръжение за магазин за плодове и зеленчуци с начална тръжна цена 12,25 лв. без ДДС/м2 площ на месец.
4. Терен на ул.”Цар Освободител” пред бл.8 /№ 3 по схемата/ - до 30.00 кв.м. площ за разполагане на преместваемо съоръжение за магазин за промишлени стоки с начална тръжна цена 2,70 лв. без ДДС/м2 площ на месец.

Търгът ще се проведе на 21.05.2008 г. от 14.00 часа в залата на ІІ-рия етаж в сградата на Община Кюстендил.

Повторния търг да се проведе на 28.05.2008 година от 14.00 часа в залата на ІІ-рия етаж в сградата на Община Кюстендил.
Повече информация


Търг с явно наддаване
Име: Приватизационна продажба на нежилищен имот със стопанско предназначение, частна общинска собственост
Възложител: Община Сливен
Описание:
Община Сливен за втори път обявява публичен търг, с явно наддаване за приватизационната продажба на нежилищен имот, със стопанско предназначение - Магазин (бивш обувки) в Търговски комплекс "Тернопол", кв. "Комлука", гр. Сливен, обособен като самостоятелен търговски обект, със застроена площ 183 кв.м., идентификационен № 67338.508.154.1.1, по кадастралната карта на гр. Сливен, попадащ в сграда Ид..№ 67338.508.154.1., построена в поземлен имот, идентификационен № 67338.508.154., с адрес: кв. "Комлука", гр. Сливен, при съседни самостоятелни обекти на същия етаж с Ид.№ 67338.508.157.1.10, Ид.№ 67338.508.153.1.1., Ид.№ 673338.508.154.1.3., ведно с отстъпеното право на строеж, (наричан по-нататък обект) при следните условия:
  1. Начална тръжна цена - 196000 (сто, деветдесет и шест хиляди) лева, Цената се оферира в лева и се заплаща изцяло от спечелилия търга към деня на сключване на договора за продажба съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация.
  2. Стъпка на наддаване - 5000 (пет хиляди) лева.
  3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 19600 (деветнадесет хиляди и шестотин) лева и се превежда по банковата сметка на Община Сливен, посочена в тръжната документация най - късно до изтичане срока за подаване на предложения.
  4. Тръжната документация се закупува в Община Сливен, гр. Сливен, ул."Цар Освободител" № 1. Цената на тръжната документация е в размер на 200 (двеста) лева, като същата се заплаща в брой в касата на общината (стая № 233) преди получаване на документацията от стая № 25 на общината.
  5. Срок за закупуване на тръжната документация - до 16 часа, на 04.06.2008 г.
  6. Срок за подаване на предложения на участниците в търга - до 16.00 часа на 09.06.2008 г. Предложенията се подават в деловодството на Община Сливен.
  7. Търгът ще се проведе на 11.06.2008 г. от 10.00 часа, в сградата на Община Сливен, зала № 230.
Повече информация

 предишни   12   13   14   15  • 16 •  17   18   19   20   следващи