СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Търгове

Търг с явно наддаване
Име: Отдаване под наем на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд за срок от 5 стопански години и земи по чл.19 и § 26 от ЗСПЗЗ за срок от 1 стопанска година
Възложител: Община Шумен
Описание:
Отдаване под наем на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд за срок от 5 стопански години и земи по чл.19 и § 26 от ЗСПЗЗ за срок от 1 стопанска година за землищата на с.Белокопитово, с.В.Друмев, с.Вехтово, с.Ветрище, с.Градище, с.Дибич, с.Друмево, с.Ивански, с.Ил.Р.Блъсков, с.Кладенец, с.Костена река, с.Лозево, с.Мараш, с.Новосел, с.Овчарово, с.П.Волов, с.Р.Димитриево, с.Салманово, с.Средня, с.Струйно, с.Царев брод, с.Черенча, с.Велино, с.Мадара, кв.Дивдядово, кв.Макак, кв.Мътница и гр.Шумен в Община Шумен

Търгът ще се проведе на 30.04.2008 г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 14.05.2008 г. на същото място при същите условия.

Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена за съответната категория земя се внася в каса № 320 на Общината до 16.30 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга в приемните дни и часове на Общината.

Оглед на имотите ще се извършва съвместно с кметовете и км.наместници в съответните населени места, гл.специалисти на кварталите и мл.експерт Опер.отч. в Дирекция”ИРСД” до 17.00 ч. на деня предхождащ провеждането на търга.

Описът на имотите е на разположение в 370 стая на Общината. Спечелилите търга внасят достигнатата наемна цена в четиринадесет дневен срок след изтичане на срока за обжалване заповедта на кмета за определяне на спечелилия търга участник.

За информация:
тел. 054/ 857 710, 857 717 в Община Шумен


Конкурс
Име: Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост на територията на район “Връбница”, с. Мрамор – Битов комбинат за срок от 5 /пет/ години
Възложител: Столична община - район "Връбница"
Описание:
Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост на територията на район “Връбница”.
Повече информация


Търг с явно наддаване
Име: Отдаване под наем, за срок от 7 години, на недвижими имоти, частна общинска собственост
Възложител: Община Сливен
Основание: Заповед № РД-15-496/14.04.2008 г. на кмета на общината
Описание:
Община Сливен обявява търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 7 години, на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

  1. Павилион № 6 на покрит мост на Общински пазар, гр. Сливен с полезна площ 13,5 кв.м., начален месечен наем 250 лв., без ДДС, депозит 500 лева и стъпка на наддаване 20 лева.
  2. Павилион № 13 на покрит мост на Общински пазар, гр. Сливен с полезна площ 13,5 кв.м., начален месечен наем 250 лв., без ДДС, депозит 500 лева и стъпка на наддаване 20 лева.
  3. Павилион (4 бр. клетки от автобусната спирка) в центъра на с. Крушаре, Община Сливен с полезна площ 20 кв.м, начален месечен наем 20 лева, без ДДС, депозит 20 лева, и стъпка на наддаване 10 лева.
  4. Павилион (2 бр. клетки от автобусната спирка) в центъра на с. Крушаре, Община Сливен с полезна площ 10 кв.м, начален месечен наем 10 лева, без ДДС, депозит 5 лева, и стъпка на наддаване 5 лева.
  5. Павилион (1 бр. клетка от автобусната спирка) в центъра на с. Крушаре, Община Сливен с полезна площ 5 кв.м, начален месечен наем 5 лева, без ДДС, депозит 5 лева, и стъпка на наддаване 5 лева.
  6. Павилион, разположен на главен път Сливен - Ямбол, в с. Крушаре Община Сливен с полезна площ 15 кв.м, начален месечен наем 15 лева, без ДДС, депозит 15 лева, и стъпка на наддаване 10 лева.
В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които нямат задължения към Община Сливен и са изправна страна по наемни или други договорни отношения с Община Сливен.

Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се получава от стая № 25 на общината, след заплащане в брой, на цена 5 лева, без ДДС, в приходната каса на общината (Информационен център, гише № 2).

Документите за участие в търга, съгласно изискванията на тръжната документация, поставени в запечатан и надписан плик, се подават в деловодството на общината, в срок до 16 часа на 13.05.2008 г.

Търгът ще се проведе на 14.05.2008 г. в зала 230 на общината, от 10 часа, последователно за всеки обект.

При ненаемане на обект, втори търг ще се проведе на 25.06.2008 г., а последващи търгове за останали ненаети обекти ще се провеждат всяка втора и последна сряда на текущия месец, при същите условия, в зала 230 на общината.

За допълнителна информация - стая № 25 на общината,
тел.: 044/ 611 260

 предишни   13   14   15   16  • 17 •  18   19   20   21   следващи