СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Бизнесът не иска задължителните помещения за спорт на работното място
 Facebook

Бизнесът не иска задължителните помещения за спорт на работното място



21.03.2012 / 11:21 - citybuild.bg

БТПП представи резултатите от анкета по промените в Закона за устройство на територията. 

 

С промените работодателите се задължават да осигурят поне едно помещение за спортни дейности и санитарни помещения. Задължения в проектите на изменение на ЗУТ и Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) са формулирани така:

 

Създава се нов член „чл. 37а. В новоизграждащи се производствени, административни или други делови сгради, с капацитет над 100 работни места се осигурява поне едно помещение за спортни дейности, заедно със санитарни помещения.". В тази връзка в § 6 на преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта се предвиждат изменения и допълнения в Закона за физическото възпитание и спорта: създава се нова ал.6 на чл.47, с която се задължава работодателят „да изгради поне едно помещение за спортна дейност, заедно със санитарни помещения за своите работници или служители"; създава се и нов §3a „Работодателите на съществуващите обекти до влизане на чл. 47, ал. 6 са длъжни да осигурят на своите работници и служители средства и възможности за ползване на други спортни обекти или съоръжения, или да извършат реконструкция на съществуващ обект".

 

От палатата съобщават, че са получили 32 мнения по промените в законопроектите, попълнени в анкетната форма, като четири брашнови огранизации представят гледната точка на фирмите в съответните брашнове в страната, с хиляди заети лица. 

 

Резултати от проучването:


Въпрос 1: Смятате ли, че е необходимо създаването на тези нови разпоредби, след като и сега съществуват подобни изисквания в разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта, като се отнасят за изграждане на бази, извън местоработата?

 

81% от участващите в проучването смятат, че не е необходимо да се извършват изменения, след като и сега има действащи разпоредби в тaзи област. 

 

Въпрос 2: В каква степен определяте наложителността на тези изменения в ЗУТ и Закона за физическото възпитание и спорта?

 

78% от фирмите считат, че промените не са наложителни. В период, когато българският бизнес има затруднения, а чуждестранните инвестиции бележат спад, вменяването на допълнителни задължения на работодателите биха допълнително натоварили фирмите, включително и при изпълнението на бъдещи проекти. Членовете на БТПП в предишното проучване за условията на бизнес климата (февруари 2012 г.) отново потвърдиха необходимостта от предвидимост в законодателството.

 

Въпрос 3: Считате ли, че с промените ще се даде възможност за по-широко практикуване на спорт в България?

 

81% от ръководителите на фирмите смятат, че с изготвените промени няма да се повлияе върху по-широкото практикуване на спорт у нас. Малко на брой на тези, които считат, че със законови промени може да се разшири спортуването сред заетите лица. Спортът е въпрос на лично желание, като всеки работник и/или служител сам избира подходящите начини за възстановяване на работоспособността и преодоляване на умората.

 

Въпрос 4: Съгласни ли сте със следните твърдения във връзка с горецитираните промени на ЗУТ и Закон за физическото възпитание и спорта върху бизнеса?

 

Безспорно липсата на ясна оценка на въздействие на заложените нови промени в двата закона (ЗУТ и ЗФВС) поражда притеснения относно влиянието им върху дейността на фирмите у нас в период, когато много от тях изпитват затруднения. Бизнесът се обединява най-вече около това, че разпоредбите са спорни; необходими са данъчни облекчения за фирмите, които покриват разходите за изпълнение на разпоредбите; ще се увеличат цените на стоките/услугите, които предоставят фирмите.

 

Според членовете на БТПП влиянието на цитираните законови промени намират изражение в следните очаквани ефекти:

 • 85% от фирмите са на мнение, че разпоредбите са спорни - не посочват за какъв вид спортни дейности трябва да е предназначено това помещение;
 • 75% от участниците в проучването допускат, че промените могат да бъдат реализирани при данъчни облекчения за фирмите, които да компенсират направените разходи за осигуряване на помещенията;
 • 71% отчитат като краен ефект от промените в законите увеличението на цените на продуктите/услугите, заради разходите;
 • 66% смятат, че с промените се създават допълнителни пречки за чуждестранните и българските инвеститори;
 • 60% от фирмите считат, че икономическата ефективност на новостроящите сгради ще се намали във връзка с необходимостта за изграждане на нови помещения;
 • 56% предполагат, че фирмите ще ограничат инвестициите си като цяло;
 • 53% от ръководителите са на мнение, че фирмите ще ограничат капацитета на строителството на обекти (съответно и по-малък брой заети лица);
 • 25% очакват, че ще се повиши производителността на труда на служителите.

 

Въпрос 5: Други коментари

 

Основните акценти от мненията на фирмите в проучването са:

 • Нарушават се принципите на свободна конкуренция, като се възлагат задължения само на работодателите с повече работници и/или служители.
 • Регулирането на социалната политика на фирмата, която има доброволен характер, със законови нормативни актове е неприемливо.
 • Възможност за това всеки работодател да преценява дали да инвестира в подобни помещения, като се въвъде стимулираща политика /данъчни облекчения или др./
 • Липсва оценка на въздействие на разпоредбите, като не е взета предвид икономическата ситуация в страната: липса на инвестици, растяща безработица и цени, междуфирмена задлъжнялост и др.
 • Предложените текстове са неясни и позволяват тълкуване. Липсва оределение на понятието „помещение за спортна дейност". Като такова може да се разглежда и едно празно помещение само с подова настилка.
 • Инвестицията не включва само изграждането на самото спортното съоръжение, а така също и разходи за експлоатация и поддръжка, както и специализан персонал.
 • Предлаганите данъчни облекчения не са достатъчни, така че да да покрият дори и малка част от средствата, които фирмите трябва да инвестират.
 • Спортът при работниците и служителите в предприятията зависи изцяло от личното им желание, като всеки има различни потребности за вид спортуване.
 • Съмнителен остава въпросът доколко може да се очаква, че работоспособността на работниците и/или служителите ще се повиши. 

 

 
още от Новини

още от Страната