СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Множество нарушения са открити на обекти по Черноморието
 Facebook

Множество нарушения са открити на обекти по Черноморието13.08.2020 / 12:45 - CityBuild.bg

Проверките, разпоредени от Върховната административна прокуратура, са в парк „Росенец“, м. Буджака и Обзор.

 

Множество нарушения са открити при изграждането и експлоатирането на обекти по Черноморието, констатират проверки на място и по документи, разпоредени на министъра на регионалното развитие, министъра на туризма, министъра на околната среда, министъра на транспорта и началника на ДНСК.

 

ПАРК "РОСЕНЕЦ"

 

При проверка в парк „Росенец" е констатирана крайбрежна плажна ивица, която няма статут на морски плаж. До нея няма свободен достъп. Той е ограничен от строителна ограда от метални платна. Установено е, че за поземления имот, който е държавна собственост, няма съставен акт за държавна собственост.

 

Относно изградения пристан за яхти към настоящия момент в МРРБ няма одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж за специализиран пристанищен обект. Съставен е констативен протокол при извършената проверка в община Бургас, като от представители на РДНСК Бургас е установено, че не се съхраняват строителни книжа и няма искания за издаване на разрешение за строеж за мостик - кейова стена. От доклад на министър Росен Желязков се установява, че в регистъра не е вписвано пристанище, елемент от чиято инфраструктура да е хидротехническото съоръжение, предмет на проверката. Въпросното съоръжение не е вписано и като специализиран пристанищен обект. От резултатите от проверките става ясно, че за специализиран пристанищен обект „Пристан за яхти и лодки - Отманли" удостоверение за експлоатационна годност не е издавано.

 

От проверката на място, както и от кадастрални скици на имота се установява, че пристрояването на пристанището не е извършено през 80-те години на миналия век, както е посочено в нотариалния акт. За констатираните данни за извършено документно престъпление материалите се изпращат на Върховната касационна прокуратура (ВАП).

 

Във връзка с установеното строителство по отношение на пристан за яхти и лодки  и липсата на разрешение за строеж и одобрени инвестиционни проекти, както и това, че строежът е III категория, е изпратено писмо до началника на ДНСК да упражни правомощията си, като предприеме конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях и уведоми ВАП за това и изпрати копия от актовете. 

 

 

При проверката на строежи и обекти на нос „Чукалята" в парк „Росенец" е установено, че за „Двуетажна масивна сграда", „Едноетажна постройка - бунгало" - №1, „Едноетажна постройка - бунгало" - №2, „Едноетажна постройка - бунгало" - №3, „Триетажна масивна сграда", „Оранжерия - 500м2" и „Двуетажна сграда" на място не са представени строителни книжа и при проверката в община Бургас не са установени одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж. За „Преместваем  обект - охрана" не е  издадено разрешение за поставяне от община Бургас. На 11 август кметът е уведомен, че трябва да разпореди действия за законосъобразното приключване на случая.

 

 

МЕСТНОСТ "БУДЖАКА"

 

При проверките на обект „Жилищна сграда" в м. Буджака, землището на Созопол, собственост на физическо лице, са констатирани пропуски и нарушения по отношение на издадените строителни книжа и изпълненото строителство. Констатирано е, че сградата е напълно завършена и към момента на проверката се ползва. В южната част на имота е изграден открит басейн.

 

 

Имотът е заграден от изток, север и частично от запад с плътна масивна ограда с височина около 2.00м. Не е установено дали фотоволтаичната централа е изпълнена.

 

 

Установено е, че не са налични изискуемите протоколи за определяне на линия и ниво на намиращите се на мястото ограда и басейн, като последният не фигурира в издаденото удостоверение на главния архитект на община Созопол и не е въведен в експлоатация. В нарушение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ е издадено разрешение за строеж на еднофамилна жилищна сграда в имот, отреден за вилно застрояване, а същият строеж е ситуиран в два имота и се касае за една сграда, която е функционално свързана, а не за две отделни сгради, разположени в два имота, което противоречи на действащия ПУП към момента на издаване на разрешение за строеж. С оглед на това е съставен констативен протокол от служители на РДНСК Бургас и е сезиран кметът на община Созопол за предприемане на законосъобразни действия.

 

 

ОБЗОР

 

Данните от проверката в Обзор сочат, че за обект „Жилищна сграда за курортно ползване" към преписката за издаване на разрешение за строеж няма данни за извършено обследване на съществуващите стоманобетонови пилоти за укрепване на ската. Няма представени актове и протоколи, съставени по време на строителство, удостоверяващи извършените СМР и законността на стоманобетоновите пилоти.

 

Не е изпълнена предвидената нова улица, даваща достъп до всички урегулирани поземлени имоти с предвиден кръгов обръщач. Констатирано е, че няма издадено разрешение за строеж за улицата. По време на проверката е станало ясно още, че не са изработени планове за вертикално планиране, план-схема за комуникационно-транспортна мрежа, схеми на инженерната инфраструктура и др., които се одобряват едновременно с плана. Не е представено становище/решение от Министерство на околната среда и водите към одобрения ПУП-ПРЗ. Не са представени данни за отчуждителни процедури за улицата.

 

 

При проверката на място е установено, че част от изпълнените пилоти в УПИ V, кв.1 по плана на Обзор - Южен плаж, са в несъответствие с одобрения на 23.04.2007г. проект по част „Укрепване на ската над сградите за комплекс" (част Строително конструктивна). В одобрения проект по тази част към издадено разрешение за строеж от април тази година от Община Несебър са включени изпълнените стоманобетонови пилоти по разрешение за строеж от май 2007 г., като същите са в съществено отклонение от одобрения проект към същото разрешение за строеж. Не са осигурени достатъчно паркоместа съгласно изискванията. Не е спазена предвидената максимално допустима кота корниз от 10 метра.

 

 

Предвид категорията на обектите и строежите, кметът на община Несебър трябва да предприеме законосъобразни действия и да уведоми ВАП, ДНСК и РДНСК Бургас за започнатите административни производства.

 

 
още от Новини

още от Страната

още от Избрано