СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Набират проекти за финансиране чрез Фонд за градско развитие за София и Южна България
 Facebook

Набират проекти за финансиране чрез Фонд за градско развитие за София и Южна България09.01.2019 / 18:00 - CityBuild.bg

Те ще бъдат разглеждани по реда на постъпването им до изчерпване на финансовия ресурс.

 

От днес Фонд за устойчиви градове официално набира проектни предложения за предоставяне на дългосрочни нисколихвени кредити за изпълнение на финансово жизнеспособни проекти, които допринасят за устойчивото регионално, икономическо и социално развитие на територията на София и Южна България. ФУГ обединява опита и експертизата на Фонд за устойчиво градско развитие (ФУГР), Фонд ФЛАГ, Обединена българска банка (ОББ) и Българска консултантска организация.

 

Фондът  осигурява подкрепа на широк кръг допустими крайни получатели - общини, общински дружества, университети, частни компании, публично-частни партньорства и други за реализацията на проекти за градска среда, спортна и културна инфраструктура, екологичен и устойчив градски транспорт, енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, бизнес и индустриални зони, туризъм и културно наследство.

 

 

За да бъде един проект допустим за финансиране от Фонд за устойчиви градове, трябва да отговаря на следните основни изисквания:

 

  • Заложените дейности по проекта да съответстват на допустимите дейности по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" или Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм" на ОПРР 2014-2020 - установява се от ФУГ на база на представената проектна идея;

  • Териториалният обхват на проекта да е в рамките на зона за въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (с изключение на градски транспорт и ЕЕ на еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, туризъм). Допустими са проекти извън зоните за въздействие при условие, че са заложени в ИПГВР в рамките на 20% от общия ресурс, и съдействат за подобряването на функционалните връзки.

  • Проектът да генерира приходи за възстановяване на вложените в тях средства от страна на Фонда, но недостатъчно е проектът да бъде финансиран на чисто пазарен принцип - установява се от ФУГ на база на представен Бизнес план.

Общият разполагаем ресурс на фонда е 342,37 млн. лв., като 202 млн. лева представляват съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, а 140,37 млн. лв. е съфинансиране, осигурено от партньорите ОББ и ФЛАГ. Ресурсът за регион София е 134,23 млн. лв., а 208,14 млн. лв. са за регион Юг, като двата региона обхващат 22 допустими града за финансиране на градско развитие и енергийна ефективност и 14 области, допустими за финансиране на проекти за развитие на туризма, свързани с недвижима културна ценност/и с категория „национално или световно значение".

 

Крайният срок за инвестиране на средствата на Фонда в одобрени за финансиране проекти е 31 декември 2023 г. Образец на формуляра за кандидатстване и приложенията към него са публикувани в секция Кандидатстване тук.

 

 
още от Новини

още от Страната