СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Обявиха три нови защитени територии
 Facebook

Обявиха три нови защитени територии26.05.2020 / 17:27 - CityBuild.bg

В тях ще бъдат забранени редица дейности, сред които и строителство.

 

През май са обнародвани три заповеди на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитени територии - две защитени местности и една природна забележителност.

 

Защитена местност „Средно поречие на река Негованка“

 

Тя се намира в землищата на село Ново село и село Емен, община Велико Търново, и е с обща площ от 521,865 дка. Защитената местност е обявена с цел опазване на характерен карстов ландшафт, крайречни гори и групи вековни дървета по поречието на река Негованка, находища на застрашени и защитени растителни видове – елвезиево кокиче (Galanthus elwesii) и снежно кокиче (Galanthus nivalis), местообитания на застрашени, уязвими и защитени животински видове – черен щъркел (Ciconia nigra), обикновен мишелов (Buteo buteo), бухал (Bubo bubo), гарван гробар (Corvus corax), видра (Lutra lutra), европейска дива котка (Felis silvestris) и др.

 

Предложението за обявяване на защитената територия е внесено в МОСВ от кметство Ново село и Туристическо дружество „Академик – ВТУ“. На територията са забранени редица дейности като строителство, промени в хидроложкия режим и речното легло на река Негованка, добив и изземване на инертни материали, разораване и залесяване и др.

 

Защитена местност „Средно поречие на река Негованка“ не се припокрива със защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Намира се в относителна близост до природна забележителност „Каньон на река Негованка“ и защитена зона „Емен“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

 

Защитена местност „Серапионова пещера“

 

Тя се намира в землището на село Лютиброд, община Мездра, област Враца, и е с обща площ от 2,21 дка. Защитената местност е обявена с цел опазване на местообитания на видове прилепи от национална и европейска значимост: голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), южен подковонос (Rhinolophus euryale), голям нощник (Myotis myotis), остроух нощник (Myotis blythii), пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), както и видове безгръбначни животни, сред които и троглобионтното насекомо Beskovia bulgarica.

 

Предложението за обявяване на защитената територия е внесено в МОСВ от Дирекция на природен парк „Врачански Балкан“. На територията са забранени строителство, извеждане на сечи, с изключение на санитарни, изкопна и друга дейност, водеща до трайни промени на ландшафта, скално катерене и екипиране на катерачески маршрути, провеждане на снимки и масови мероприятия, влизане в пещера в периодите 25 май-31 юли и 1 ноември-1 април и др.

 

Природна забележителност „Пещера „Дедова дупка“

 

Тя се намира в землището на село Челопек, община Враца, област Враца, и е с обща площ от 15 дка и подземните части на пещерата. Природната забележителност е обявена с цел опазване на характерен подземен ландшафт, включващ 28-метрова пропастна пещера, забележителна със своите калцитни образувания - сталактити, сталагмити, сталактони, дендрити, завеси, повлеци, ситрови езера, както и калцитни кристали с дължина 5-12 см, скална гъба и езеро.

 

Предложението за обявяване на защитената територия е внесено в МОСВ отново от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“.

 

Проведени са комисии с представители на заинтересованите институции, които след проведена дискусия са приели предложенията за обявяването на защитените територии.

 

 
още от Новини

още от Страната