СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Подобряват градската среда в София чрез промени в наредба
 Facebook

Подобряват градската среда в София чрез промени в наредба16.04.2018 / 10:27 - CityBuild.bg

В първа зона се забраняват рекламни елементи, преместваеми и подвижни съоръжения пред търговски обекти с изключение на маси за консумация и слънцезащитни съоръжения.

 

Това предвиждат промени в Наредбата на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, публикувана за обществено обсъждане. Вносители са главният архитект на София Здравко Здравков и общинските съветници Силвия Христова, Милка Христова, Искра Ангелова, Зафир Зарков и Борислав Бориславов.

 

Промените целят подобряване на естетическото въздействие на градската среда чрез намаляване на преместваеми и рекламни елементи и ограничаване на размерите им, подобряване на хигиенните условия на обитаване и труд чрез привеждане на нормите за разстояния към тези на ЗУТ, подобряване на достъпността на средата.

 

Изработва се ново приложение с технически правила за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи и елементи на градско обзавеждане. Прецизират се ограниченията за тях за отделните зони, както и изискванията, на които да отговарят преместваеми обекти и рекламни елементи, като те се ограничат в границите на урегулирания поземлен имот, независимо от това дали регулацията е приложена или не.

 

 

Предложените промени предвиждат въвеждането на някои от следните мерки:

 

Не се допуска поставяне на рекламни елементи в терени на детски заведения, училища и читалища, както и върху фасадите и оградите им, освен ако не са свързани с дейността им.

 

Не се допуска повече от 20% реклама върху прозорците и витража на стационарни търговски обекти на партерните етажи на първостепенната улична мрежа.

 

Рекламните елементи или части от тях не могат да излъчват видео или анимация, мигащи или движещи се светлини, когато са на открито. Не се разрешава статичните изображения на дигиталните рекламни и информационни елементи да се сменят по-често от веднъж на 8 секунди, като всяка смяна следва да е завършена за не повече от 1 секунда. Дигиталните рекламни елементи трябва да имат автоматични възможности за затъмняване.

 

Забранява се използването на устройства за озвучаване на рекламни и информационни елементи.

 

Самостоятелни рекламни елементи с рекламна площ над 12 м2 едностранно се допускат само по улици от първи, втори и трети клас от първостепенната улична мрежа и по автомагистрали на територията на Столична община, както и в прилежащите на тези улици имоти.

 

В случаите, в които поставянето на преместваем обект или рекламен елемент изисква изграждане на фундамент, за него се изисква разрешение за поставяне като неразделна част от обекта. След демонтиране на обекта и преместването му на друго място, собственикът на съоръжението възстановява терена, върху който е бил поставен, във вида му преди поставянето, включително премахва фундамента.

 

С цел финансова подкрепа за ремонт и рехабилитация на фасадите се разрешава със заповед на кмета на съответния район извършването на рекламна дейност върху площта на покритията на скелето за срока на строително-ремонтните и възстановителни работи, но за не повече от една година. В I-ва зона се разрешава върху предпазната мрежа да се изобразява фасадата на сградата, като рекламата може да заема до 30% от площта на мрежата. Разрешението не може да се издава в случаите на ремонти в сградата, при които не се рехабилитират фасадите.

 

 

Рекламна дейност, извършвана чрез прожектиране на рекламни изображения върху сгради и други естествени или изкуствени обекти, се допуска само акционно или кампанийно с разрешение на кмета на Столичната община въз основа на договор или дадено съгласие от собственика на имота.

 

Преместваеми обекти могат да се поставят в група, само ако са по типов проект. За поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и елементи на градско обзавеждане се одобряват схеми.

 

Преместваеми обекти върху тротоари могат да се поставят само при ширина на тротоара >4,50 м (при наличие на велоалея, ширината на тротоара се измерва без ширината на велоалеята). Преместваемите обекти се поставят при спазване на следните разстояния: >15 м преди кръстовище на улица от първостепенната улична мрежа; >10 м преди кръстовище на улица от второстепенната улична мрежа; >6 м след кръстовище; >15 м до рекламен елемент или афишна колона; >30 м между два самостоятелни преместваеми обекта; >0,80 м до външния ръб на бордюра.

 

 

В I-ва зона се забранява поставянето на преместваеми обекти и рекламни елементи, с изключение на тези към спирките на масовия градски транспорт и обслужващите дейности по осигуряване на сигурността на представителни институции на държавна и общинска власт. Забраняват се и подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти и самостоятелни такива за извършване на търговия на открито с изключение на маси за консумация на открито и слънцезащитни съоръжения към тях.

 

Във II-ра зона се забранява поставяне на преместваеми обекти с площ над 6,50 м2, на увеселителни преместваеми обекти, на рекламни елементи с едностранна рекламна площ над 2 м2, с изключение на рекламни елементи по покриви на сгради. Забраняват се и подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти и самостоятелни такива за извършване на търговия, с някои изключения.

 

В III-та зона се забранява поставяне на преместваеми обекти с площ над 9 м2 и на рекламни елементи с едностранна рекламна площ над 9 м2, с изключение на рекламни елементи по покриви и калкани на сгради и стени без отвори.

 

В IV-та зона се забранява поставянето на увеселителни преместваеми обекти и на рекламни елементи с едностранна рекламна площ над 12 м2, с изключение на рекламни елементи по покриви и калкани на сгради и стени без отвори.

 

В V-та зона се забранява поставянето на увеселителни преместваеми обекти.

 

В VI зона се допуска поставяне на преместваеми обекти само въз основа на схема, одобрена по Закона за устройство на територията и съобразена с ограниченията на чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община.

 

 

Забранява се поставянето на преместваеми обекти с площ над 6,50 м2 върху части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване в устройствени зони Жм, Жм1, Жм2, ЖмЗ и Жв, както и в имоти в зона от Група устройствени зони за обществено-обслужващи дейности по Приложението към чл. 3, ал. 2 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община, отредени с подробен устройствен план за нужди на образованието.

 

Пред стационарни търговски обекти могат да се разполагат подвижни съоръжения, обслужващи извършваната в обекта търговска. Съоръженията не трябва да пречат на други търговски обекти в близост, както и достъпа до тях. При разполагане на съоръженията се оставя свободна ширина за преминаване по тротоара - минимум 2 м до най-близкия ограничител на пространството. Не се допуска поставяне на съоръжения върху тротоари с велоалеи. Не се допуска поставяне на хладилни витрини върху тротоари.

 

Поставяне на подиуми (декинги) към съоръженията пред стационарни търговски обекти се разрешава само по изключение при тротоари с голяма денивелация (над 10%) и/или само ако е предвидено в схемата за разполагане. В такива случаи свободната площ за преминаване по тротоара се увеличава с 10 см за всеки линеен метър подиум. Забранява се поставянето на подиуми и ограждането на съоръженията по начин, който възпрепятства достъпа за експлоатация, наблюдение и поддръжка на елементи на инженерната инфраструктура.

 

Съоръженията могат да се разполагат само в рамките на лицето на търговския обект, ограничено от страничните му преградни зидове към уличната регулация или фасадата, на която се намира входа към обекта, с изключение на масите за консумация на открито по одобрените схеми за паркове и градини.

 

Снимки: CityBuild.bg

 

Крайният срок за получаване на мнения и предложения по промените е 11 май.

 

Ема Димитрова

 

 
още от Новини

още от София

още от Избрано