СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Проектанти се обявиха против инженеринга в строителството
 Facebook

Проектанти се обявиха против инженеринга в строителството19.09.2018 / 10:27 - CityBuild.bg

Те искат увеличаване на пълномощията на надзорните фирми.

 

Повишаване на пълномощията на надзорните фирми и забрана на изпълнението на инженеринг на важни проекти, финансирани с публични средства, поискаха от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и Съюза на архитектите в България (САБ). Според тях изключение може да се прави за обекти, за които у нас няма технология за изграждане, и посочиха като пример „Дунав мост – 2” между Видин и Калафат.

 

Главният секретар на КИИП инж. Антон Чипев припомни, че още през 2016 г. на консултативен съвет в МРРБ е било отправено искане за забрана на инженеринга при обществените поръчки в строителството. „Отговорено ни беше, че това е европейска практика“, каза той. Според него обаче инженерингът е в интерес на обществото, когато се изпълнява поне по одобрен технически проект. Той подчерта още, че в целия жизнен цикъл на един строеж 30% от разходите са в изграждането, а 70% са експлоатационни разходи. „Като падне качеството на изграждането, ще се повишат експлоатационните разходи”, добави той.

 

Председателят на Съюза на архитектите в България (САБ) арх. Георги Бакалов предложи въвеждането на задължителни конкурси за проектите за градска среда, като за изпълнение бъдат финансирани най-добрите. Той също смята, че инженерингът трябва да бъде използван само за специални обекти, за които у нас няма съответната технология.

 

Според браншовиците надзорните фирми не следят за качеството на проектите и за изпълнението на дейностите в рамките на строежа. Те основно придвижват документацията, с която непрекъснато доказват, че всичко отговоря на съществените изисквания към строежите. На своята пресконференция те показаха видеоклипове с некачествено саниране на жилищни блокове, платено с държавни средства.

 

Инж. Димитър Куманов, член на КИИП, посочи, че в обществените поръчки в строителството се работи по един-единствен критерий – най-ниска цена. Това обикновено едва ли е най-ниската цена, но със сигурност тя не може да осигури най-високото качество, посочи Куманов. У нас в изграждането на един обект проектант, строител, инвеститор и строителен надзор често са собственост на едни и същи хора, заяви той.

 

 

ПОЗИЦИЯ

 

Инж. Иван Каралеев, председател на УС на КИИП:

 

Изпълнението на обекти на инженеринг е в ущърб на обществения интерес

 

КИИП е браншова организация, която защитава обществения интерес и е убедена в необходимостта от:

 

– Очертаване на ясни правила в целия инвестиционен процес, свързан със строителството;

 

– Спазване на основните изисквания към строежите, посочени в ЗУТ, включително безопасност при експлоатация, хигиена, здраве, околна среда и намаляване риска от инциденти и бедствия;

 

Независимост на трите основни страни в осъществяване на строителството: проектант, независим контрол и изпълнител (строител), което пряко кореспондира и е в унисон с основните принципи, залегнали в нашата конституция. Това гарантира постигане на високо качество на целия процес.

 

Централното ръководство на КИИП поставя основен акцент върху независимия контрол по време на целия строителен процес, особено когато се използва публичен ресурс (обществени поръчки). Изпълнението на инженеринг нарушава независимостта на контрола и поставя в зависимост контролиращия от неговия възложител (строителя).

 

За да има положителен ефект в инвестиционния процес, трябва:

 

– Проектантът да проектира в съответствие с нормативните изисквания;

 

– Строителят да изпълнява строежа съгласно одобрения инвестиционен проект;

 

– Надзорникът да контролира изпълнението на строително-монтажните работи в съответствие с така одобрения инвестиционен проект.

 

Тези три дейности трябва да са абсолютно независими една от друга, а не да се припокриват, каквато често е сегашната практика. За проблемите в инвестиционния процес сега често се акцентира върху виждането, че пропуски има само в инвестиционното проектиране, което категорично не е вярно.

 

В програмата на КИИП за промени в строителното законодателство залагаме следните основни принципи, отнасящи се до постигане на общия интерес в полза на обществото:

 

1. Проектантът е основен неотменим участник в инвестиционния процес и е независимо физическо лице в инвестиционното проектиране.

 

2. Техническият контрол се извършва от КИИП, като се утвърди и засили изцяло ролята на авторския надзор по време на целия строителен процес.

 

3. Ясно разграничаване на правата и задълженията на възложител, проектант, консултант и строител.

 

4. Спазване на изискванията на Закона за Камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) относно изискването „Едно и също лице не може да участва в процеса на строителството едновременно като проектант и строител“. Това изискване да се транспонира и в Закона за устройство на територията.

 

5. КИИП счита, че изпълнението на строежа на инженеринг води до ограничаване на проектното решение до възможностите на строителя, което е в ущърб на обществения интерес.

 

6. Въвеждането на електронно издаване на разрешение за строеж ще облекчи в значителна степен регулаторните режими и рязко ще намали времето за изпълнение на административните процедури. С това ще се облекчи значително административната тежест.

 

7. Не е подходящо изпълнение на строеж само по идеен проект без разработване на фаза „Технически“ и „Работен проект“, защото не може правилно да се остойности даден строеж, както и съгласуваността между отделните проектни части. Търговете да не са по най-ниска цена.

 

8. Да се засили ролята на държавните приемателни комисии към ДНСК и тези функции да не се прехвърлят към надзорните фирми, защото ще се създадат предпоставки за корупционни практики, които са пагубни за отрасъла.

 

 
още от Новини

още от Страната

още от Избрано