СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Публикуваха предварителния проект за ПУП на Борисовата градина
 Facebook

Публикуваха предварителния проект за ПУП на Борисовата градина07.07.2017 / 13:44 - citybuild.bg

Представяне и дискусия ще се състоят в Централния дом на архитекта на 13 юли от 17.00 часа.

 

Допустимите степени на намеса в ПУП са предвидени в различни участъци и зони на разработваната територия: • Консервация и реставрация • Консервация • Съхраняване на границите • Възстановяване на изчезнали обеми по архивни данни • Възстановяване на планова композиция по архивни данни • Възстановяване на обемно-пространствена композиция на растителността по архивни данни • Реконструкция • Ремонт, преустройство и подмяна на съоръжения. Водещ принцип е съхраняването на структурната, функционалната и визуалната цялост на парка.

 

Ново застрояване се предвижда в зоната между розариума и ул. „Драган Цанков". Сградата с кота корниз макс. 10 м и ограничителни линии на застрояване е предназначена за музей „Зелената памет на София", в която да се помещава и парковата администрация. ПУП предвижда изграждането на изцяло нов комплекс, който ще поеме и част от спортните съоръжения на "Спортна София". В ПУП е предвидена и възможност при безспорно установени архивни данни да се извърши възстановяване на изчезналите сгради на Климатичното училище. Препоръчва се връщане на оригиналното му място на т.нар. Горски дом към ул. "Незабравка".

 

Допуска се реконструкция на сграда срещу подхода към р-т "Ловен дом" за нуждите на база за конна езда без промяна на параметрите. Предвидена е възможност за поставяне на подвижни козирки за частично засенчване на трибуните на Национален стадион и стадион на ЦСКА, ремонт на тоалетна към Братската могила и преустройство на сграда за тоалетна.

 

ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ М 1-3500, М. БОРИСОВА ГРАДИНА 

 

С определянето на защитените територии в обхвата на м. Парк „Борисова градина” са определени режими на опазване. Въпреки, че в мместността попада резерват на градинското и парковото изкуство, до момента няма изработена Наредба за неговото опазване и стопанисване. В обхвата на планираната територия попадат имоти с различна по вид собственост, но до момента не е изготвен цялостен подробен устройствен план. Извършено е цялостно проучване на територията по отношение на историческо развитите, специфични особености, състояние, собственост, нормативна защита, обществена значимост, научен и културен потенциал и много други фактори, като е анализирано и оценено комплексното им въздействие.

 

Подробното историческо проучване на планираната територия от създаването на парка до днес показва, че винаги водещ е бил общественият интерес и грижата за гражданите на София. Въпросът със застрояването на парка и отдаването на имоти в него за спортни терени съществува почти перманентно. Съществуват архивни данни с ясни доказателства за наличието на обществено недоволство от увеличаването на спортните терени в различни периоди от съществуването му. Следователно конфликтът основно-парково предназначение-инвазия на спортната инфраструктура не е нов.

 

Съществуващите проектни разработки от 50-те години, предвиждащи цялостно изваждане на спорта от парка и превръщането му в ясно структуриран и издържан в естетическо отношение ансамбъл остават нереализирани, въпреки огромния им потенциал. В настоящия ПУП наличието на спортни терени е прието за даденост, която в съответствие с множество оценки, предписания и препоръки на НИНКН играе структурообразуваща роля за идентификацията на три ясно разграничими зони.

 

ПУП приема, че опазването на резервата е дейност, за която следва да се установи изключителен държавен монопол съгласно чл.28 ЗС и в тази връзка охранителната резерватна територия, като изключително определена за дейности по опазване на резервата и практически гарантираща неговото съществуване, не може бъде собственост на физически или юридически лица. Затова препоръчва кметът на СО да предприеме действия по изпълнение на Решение на 2005 на СОС.

 

Проектът е разработен подробно, за да може да бъдат разбираем и разчитан както от експерти, така и от неспециалисти с оглед яснота при обществените обсъждания. Детайлността и конкретиката при описание на допустимите намеси за всеки обект улеснява в максимална степен изготвянето на задания за проектиране за инвестиционни проекти. Не на последно място, поради липса на Наредба за опазване на „Борисова градина”, се обхващат и голяма част от разпоредбите, които такава наредба би съдържала.

 

ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ М 1-3500, М.БОРИСОВА ГРАДИНА

 

Планова композиция

 

В по-голямата част на парка е предвидена консервация на съществуващата планова композиция. За резерватната част е предвидено възстановяване на дългата паркова ос от езерото с лилиите. Частични реконструкции се предвиждат на местата с възстановяване на изчезнали или преместени архитектурни обеми. Пълна реконструкция се предвижда в парковата зона към ул. "Драган Цанков".

 

Обемно-пространствено оформяне с растителност

 

По отношение на растителността за преобладаващата част от територията се предвижда консервация на обемно-пространственото решение. Много съществен момент е предоставената възможност при установяване на влошено състояние, достигане на пределна възраст и други състояния изискващи премахване и подмяна на дървета в алейните насаждения, този процес да се осъществи едновременно за цялата алейна композиция. Това мероприятие се препоръчва във Флорентинската харта и въпреки първоначалния стрес, е единствената възможност за пълноценно възстановяване на образната автентичност на оригиналната обемно-пространствена композиция в нейната цялост, естетика и функционалност. Много съществен момент е възстановяването на Японския кът и Алпинеума. Тези мероприятия изискват съответното ландшафтно формиране.

 

За лесопарковите насаждения е предвидено ландшафтно формиране чрез извършване на горскостопански мероприятия по лесоустройствен проект. Целта е осигуряване на оптимална структура на насажденията, осигуряване на растежен простор, увеличаване на полузакритите и полуоткритите пространства, както и оформяне на открити пространства.

 

Алеи и алейни настилки

 

Предвидено е възстановяване на оригиналната концепция, според която алеите се настилат с щуп. За резерватната част и охранителната й зона до бул. "Яворов" се допуска вместо щуп да се използва трайна настилка с подобна визия (по примера на настилката пред Народната библиотека).

 

Обзавеждане

 

За цялата територия на парка е предвидено да се внесе парково обзавеждане, в което всички елементи са синхронизирани стилово, без да се стига до пълно пресъздаване на бароковата стилистика. За лесопарковите участъци се предвижда обзавеждането да е опростено от естествени материали.

 

Реклами и рекламни елементи

 

На цялата територия на м. „Парк Борисова градина” не се допуска разполагане на никакви рекламни елементи, както самостоятелно, така и по сгради, съоръжения с постоянен и временен характер.

 

Транспорт и транспортни комуникации

 

За подобряване обслужването на парк „Борисова градина” се предлагат два нови подхода за автомобили от бул „Драган Цанков”: кръстовището с ул „Кирил Видински” (сега триклонно светофарно регулирано) да стане четириклонно с подход към подземен паркинг-гараж, разположен под новия музей „Зелена София”. По този начин се осигуряват подземни паркоместа за посетители на парка и същевременно и достъп към аварийния-технически тунел на метрото.

 

Паркиране и гариране

 

Предложението е на основните подходи към Парковата среда да се разположат обществени паркинги за ползване от посетителите, така както е този при МС стадион „Васил Левски“ (3 нива по 60 коли), както и по Второстепенната улична и алейна мрежи (при Семинарията, ул. ”К.Видински” и др.). Предложен е и нов подземен паркинг-гараж под новия музей "Зелена София" с подход от бул „Драган Цанков“ при кръстовището с ул „Кирил Видински“.

 

При бул. „Драган Цанков“ между бул. „Вапцаров“ и ул. „Незабравка“, на мястото на старото трамвайно трасе, е ситуиран обособен паркинг за 104 коли са посетителите на Парка и спортна зала "София". Предлагат се и улични паркинги по улиците “Йосиф Цанков“ „Кирил Видински“.

 

При новия спортен комплекс на мястото на старата гара Пионер се предвижда изграждането на два подземни ПГ с капацитет 240 коли и наземен такъв за 4 бр. При началната спирка на атракционното влакче с подход от ул. „Атанас Дуков“ е предвиден наземен паркинг за 30 коли.

 

Велосипедни трасета

 

Системата следва да се доразвие на база заложените в ОУП на София главни и второстепенни велосипедни мрежи, като се надгражда, запазвайки основните и постановки. Такива трасета, разположени в тротоарите на улиците, са: между „Сименовско шосе” и ул „Ат. Дуков” през парка в сервитута на старата ЖП линия, по ул „Кирил Видински“, бул. “Джеймс Баучър“, ул.“Йосиф Цанков“. Предлагат се и самостоятелни (автономни) велотрасета, освен в същинската паркова територия, така и по следните улици: “Симеоновско шосе“, ул.“Никола Габровски“, ул. „Незабравка“ и др.

 

По принцип велотрасетата са оразмерени като габарит 2.5 м за двупосочно движение и по 1.5 м за еднопосочно такова. Като настилка се предлага да се изграждат с материали, подходящи за парковата зона: макадам, уплътнена сипица, унипаваж, паваж и др. Всичко това е показано на отделна схема за развитието на веломрежата в Парк Борисова градина заедно със съпътващите велостоянки и велогардероби.

 

ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ М 1-2000, РАЙОН ИЗГРЕВ

 

Горски дом - изработената от майстор Рачо Ангелов композиция от дърворезбовани архитектурни елементи представлява уникален ансамбъл, недвижима културна ценност, чиято материална, образна и функционална автентичност е неразделно свързана с парка. Преместването, което е осъществено, е оценено категорично като недопустима намеса в цялостта на ансамбъла - това е акт, който нарушава и цялостността с прилежащата паркова територия. ПУП предвижда възстановяване на оригиналните елементи на автентичните им места в съхранената им естествена среда и реконструкция на прилежащата паркова среда с оглед оптимално експониране.  

 

Телевизионна кула - ПУП предвижда търсене на възможност за широк обществен достъп до изгледна площадка в сградата на телевизионната кула.  

 

Център за спорт и култура „Пионер". ПУП предвижда изграждането на изцяло нов комплекс, който ще поеме и част от спортните съоръжения на "Спортна София".

 

Участък от жп линия. Предвижда се съхраняване на участъка от жп линията, който да бъде използван за атракцион. Връзките между отделните части на парка, разделени от транспортни алеи, се осъществяват чрез пешеходни подлези и надлези. 

 

ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ М 1-2000, РАЙОН СРЕДЕЦ

 

За Езерото Ариана е прието, че от особена важност е възстановяване по архивни данни на оригиналния облик на бирарията, в която следва да се предлага основно бира. По-късните намеси от 80-те години са приети за допустими – музикален фонтан със светомузика. Използването на дъното на езерото за зимна пързалка е допустимо, като се препоръчва да се използва максимално цялата му площ.

 

Не се допуска разполагането на преместваеми съоръжени в частта към Орлов мост, поради негативното им въздействие върху цялостния комплекс. Ресторантът към Националният стадион се запазва и се предвижда цялата зона между мостчето и него да се използва лятно време за открито кафене. За сенници, чадъри и тенти се използват материали в неутрални цветове – бяло, нюанси на охра, зелено. Не се допуска поставяне на рекламни елементи.

 

За Трите Дансинга /Маймунарника/ се предвижда възстановяване на плановата композиция от три кръгли танцувални площадки с различен диаметър, които към момента са съхранени на терена. ПУП предлага отстраняване на всички останали съществуващи преместваеми обекти и съоръжения. Допуска се изграждане на естрада, както и поставяне на преместваеми обекти, но по индивидуални проекти, синхронизирани с резерватната стилистика и тематика. Възстановява се тоалетната, като подходът към нея се решава с настилка от естествени плочи със затревена фуга. НЕ СЕ ДОПУСКА ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ. 

 

За Климатичното училище ПУП предвижда реконструкция по автентични данни на трите архитектурни обема. Плановата композиция може да се реконструира. Допуска се изграждане на детски площадки.

 

За Лятната читалня се предвижда възстановяване по автентични данни като преместваем обект на павилиона за книги. 

 

Национален стадион – ПУП допуска модернизация на стадиона чрез частично покриване на трибуните с леки подвижни козирки.

 

Комплекс „Българска армия” – ПУП допуска модернизация на стадиона чрез частично покриване на трибуните с леки козирки. Не се допуска изграждане на нови и разширяване на съществуващите спортни игрища, внасяне на нови архитектурни обеми и съоръжения, както и промяна в параметрите на застрояване.

 

Лятна къпалня „Мария Луиза”. 80-години след първата копка основната функция на обекта видимо е съхранена, но реално не се използва по предназначение. Видимата липса на поддръжка застрашава съществуването на обекта, което би могло да доведе до неговото разрушаване. Частната собственост практически не следва да възпрепятства отварянето на къпалнята за ползване.

 

Големият обществен интерес към къпалнята днес е видим. Гореизложеното дава основания за определяне на Лятната къпалня „Мария Луиза” като обекти със самостоятелна висока културна значимост, за който е необходимо да се определи самостоятелна превантивна устройствена защита в рамките на охранителната зона на резервата.

 

ПУП допуска извършване на цялостна реконструкция на парковата част в участъка между бул. „Евлоги Георгиев”, ул. „Драган Цанков” и лесопарковото насаждение. Теренът на стадион „Юнак” (бивша зимна пързалка „Дружба”) се реконструира съобразно предписанията на ОУП озеленена площ. Теренът ще бъде усвоен чрез геопластично оформяне и моделиране по чашата на стадиона с подходящи затревени откоси. Новоформираната територия се очаква да бъде притегателен център с мултифункционално предназначение – пасивен и активен отдих, концерти на открито, използване през зимата за пързаляне и шейни и много други възможности.

 

В участъка, обхванат от съществуващата конна база, обекти на Спортна София и Розарума, се предвижда формиране на цялостна паркова композиция. Изграждането на музей „Зелена София” ще допринесе за популяризиране на историческата културна ценност, ще поеме и администрацията на парка.

 

ПУП предвижда изграждането на директен подземен пешеходен подход (подлез) към пешеходния тротоар пред сградата на Строителния техникум. По този начин ще се осигури безпрепятствено преминаване най-вече за учениците, при избягване на натоварения автомобилен трафик.

 

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ

 

Според главния архитект на София Здравко Здравков ще има възражения от страна на собствениците на имоти в парка, защото планът, който предлагат от "Ковачев Арихтекти", е изключително рестриктивен и се налагат доста забрани към територията на Борисовата градина. Очаква се до есента да влезе в сила и кадастралната карта на район „Лозенец", за да се работи върху коректна основа и да бъде представен преработеният проект за ПУП с взети предвид всички бележки и препоръки. След това ще бъде публикувано обявление, ще се проведе обществено обсъждане и се очаква приемане на ПУП на Борисовата градина от Столичния общински съвет да стане до края на годината. 

 

 

ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ М 1-2000, РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ 

 

Представяне и дискусия на предварителния проект ще се състоят в Централния дом на архитекта на 13 юли от 17.00 часа.

 

Ема Димитрова

 

 
още от Новини

още от София

още от Избрано