СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 103 от 4.XII

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 330 от 26 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с постановление № 243 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 82 от 2004 г.)
 
Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
 
Постановление № 329 от 26 ноември 2020 г. за изменение на нормативни актове на министерския съвет
 
Постановление № 332 от 26 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на постановление № 75 на министерския съвет от 2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от регламент (ео) № 1186/2009 на съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ов, L 324 от 10 декември 2009 г.) (дв, бр. 32 от 2007 г.)
 
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
 
Постановление № 331 от 26 ноември 2020 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната
 
Инструкция № 4 от 28 октомври 2020 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействието между министерството на вътрешните работи и органите по чл. 16, ал. 2 от закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (поверително)
 
Наредба № н-4 от 27 ноември 2020 г. за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър
 
Указ № 246 от 25.11.2020 г. за назначаване на бригаден генерал анатолий цветанов кръстев на длъжността директор на дирекция "стратегическо планиране", считано от 25 януари 2021 г.
 
Указ № 250 от 25.11.2020 г. за освобождаване на юрий борисов щерк от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство мароко
 
Закон за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс (дв, бр. 86 от 2005 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за личната помощ (дв, бр. 105 от 2018 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за подпомагане на земеделските производители (дв, бр. 58 от 1998 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на семейния кодекс (дв, бр. 47 от 2009 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия (дв, бр. 92 от 2010 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-2 от 2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство (дв, бр. 15 от 2020 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки (дв, бр. 93 от 2006 г.)
 
Указ № 251 от 25.11.2020 г. за освобождаване на деяна георгиева костадинова от длъжността постоянен представител на република България към службата на оон и други международни организации в женева
 
Указ № 252 от 25.11.2020 г. за назначаване на юрий борисов щерк за постоянен представител на република България към службата на оон и други международни организации в женева със седалище в женева, конфедерация швейцария
 
Указ № 253 от 26.11.2020 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство трояново, община камено, област бургас, на 28 февруари 2021 г.
 
Указ № 254 от 26.11.2020 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство николаево, община плевен, област плевен, на 28 февруари 2021 г.
 
Указ № 255 от 30.11.2020 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс
 
Указ № 256 от 30.11.2020 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за подпомагане на земеделските производители
 
Указ № 257 от 30.11.2020 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за личната помощ
 
Указ № 258 от 01.12.2020 г. за обнародване на закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
 
Указ № 259 от 01.12.2020 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на семейния кодекс
 
Указ № 260 от 01.12.2020 г. за обнародване на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
 

Променени актове

Устройствен правилник на държавната агенция за метрологичен и технически надзор (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)
 
Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
 
Постановление № 165 от 14 юли 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване и функциониране на звено за контакт относно продуктите (загл. доп. - дв, бр. 48 от 2009 г., изм. - дв, бр. 52 от 2011 г., в сила от 01.08.2011 г., изм. - дв, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.)
 
Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
 
Устройствен правилник на министерството на икономиката
 
Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
 
Устройствен правилник на министерството на земеделието, храните и горите
 
Закон за лечебните заведения
 
Закон за съдебната власт
 
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. доп. - дв, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.)
 
Наказателен кодекс
 
Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 
Закон за подпомагане на земеделските производители
 
Закон за здравното осигуряване
 
Закон за здравето
 
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
 
Наказателно-процесуален кодекс
 
Наредба № 1 от 7 ноември 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки (загл. изм. - дв, бр. 11 от 2012 г.)
 
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
 
Постановление № 75 от 6 април 2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от регламент (ео) № 1186/2009 на съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ов, L 324 от 10.12.2009 г.) (загл. изм. - дв, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.)
 
Семеен кодекс
 
Наредба № н-28 от 5 ноември 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 
Закон за личната помощ
 
Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
 
Наредба № н-2 от 18 февруари 2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство