СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Студентска информация

Семинари и дискусии

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 26 от 23.III

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Решение № 166 от 16 март 2018 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площ "блок 1-21 хан аспарух", разположена в изключителната икономическа зона на република България в черно море
 
Инструкция № 8121з-282 от 15 март 2018 г. за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в министерството на вътрешните работи
 
Национален рамков договор за денталните дейности между националната здравноосигурителна каса и българския зъболекарски съюз за 2018 г.
 
Решение за приемане на процедурни правила за провеждането на жребий за обновяване на комисията за енергийно и водно регулиране съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби на закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката (обн., дв, бр. 17 от 2015 г.; доп., бр. 48 от 2015 г.), както и за предлагането на кандидати за членове на комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в комисията по енергетика, както и процедурата за избор от народното събрание
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № Із-2539 от 2012 г. за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение (дв, бр. 1 от 2013 г.)
 
Наредба за изменение на наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от закона за рибарството и аквакултурите (дв, бр. 100 от 2008 г.)
 
Наредба за изменение на наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 64 от 2014 г.)
 
Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите в комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и за избор на заместник-председател и трима членове на комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 
Меморандум за разбирателство за сътрудничество между министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на република България и министерството на строителството, транспорта и инфраструктурата на република сърбия в развитието на пристанищната инфраструктура на река дунав, необходима за съхранение и пренос на втечнен природен газ (одобрен с решение № 108 от 22 февруари 2018 г. на министерския съвет. в сила за република България от 23 февруари 2018 г.)
 
Решение за приемане на актуализирана стратегия за национална сигурност на република България
 
Актуализирана стратегия за национална сигурност на република България
 
Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от закона за съдебната власт за съдебния район на софийския градски съд за 2018 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от закона за съдебната власт за съдебния район на софийския градски съд за 2018 г.
 

Променени актове

Наредба № 37 от 10 ноември 2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от закона за рибарството и аквакултурите
 
Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в министерството на вътрешните работи
 
Наредба № Із-2539 от 17 декември 2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение (загл. изм. - дв, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.)
 

Отменени актове

Инструкция № 8121з-782 от 2 юли 2015 г. за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в министерството на вътрешните работи
 
Национален рамков договор за денталните дейности между националната здравноосигурителна каса и българския зъболекарски съюз за 2017 г.