СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 41 от 21.V

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 119 от 16 май 2019 г. за изменение и допълнение на наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с постановление № 293 на министерския съвет от 2011 г. (дв, бр. 87 от 2011 г.)
 
Наредба № 1 от 8 май 2019 г. за реда за обявяване и публикуване на информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2 от закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги
 
Постановление № 118 от 16 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на икономиката за 2019 г.
 
Постановление № 120 от 16 май 2019 г. за отменяне на правилника за устройството и дейността на военна академия "георги стойков раковски", приет с постановление № 187 на министерския съвет от 2013 г.
 
Постановление № 121 от 16 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на здравеопазването за 2019 г.
 
Постановление № 122 от 16 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2019 г.
 
Указ № 115 от 13.05.2019 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за кадастъра и имотния регистър
 
Указ № 116 от 13.05.2019 г. за обнародване на закона за ратифициране на актовете на втория извънреден конгрес на всемирния пощенски съюз
 
Указ № 117 от 13.05.2019 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката
 
Указ № 118 от 13.05.2019 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за извършване на икономически преглед на република България между република България, от една страна, и организацията за икономическо сътрудничество и развитие (оиср), от друга страна
 
Закон за изменение и допълнение на закона за кадастъра и имотния регистър (дв, бр. 34 от 2000 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за енергетиката (дв, бр. 107 от 2003 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 61 от 2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества (дв, бр. 84 от 2018 г.)
 
Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на държавно предприятие "национална компания "железопътна инфраструктура" (дв бр. 39 от 2009 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 14 от 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (дв, бр. 36 от 2007 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 21 от 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията (дв, бр. 39 от 2007 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията (дв, бр. 32 от 2013 г.)
 
Решение за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на сметната палата за 2018 г.
 
Закон за ратифициране на актовете на втория извънреден конгрес на всемирния пощенски съюз
 
Закон за ратифициране на споразумението за извършване на икономически преглед на република България между република България, от една страна, и организацията за икономическо сътрудничество и развитие (оиср), от друга страна
 

Променени актове

Наредба № 12 от 15 април 2004 г. за условията и реда за предоставяне на органи, тъкани и клетки, които не могат да се използват за трансплантация по медицински причини, за други лечебни, диагностични и научно-медицински цели
 
Наредба № 13 от 15 април 2004 г. за условията, на които трябва да отговаря качеството на тъканите и клетките, предмет на внос от трети страни (загл. изм. - дв, бр. 34 от 2017 г., в сила от 29.04.2017 г.)
 
Наредба № 14 от 15 април 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт
 
Наредба № 15 от 20 април 2004 г. за условията и реда за използване на животински органи, тъкани и клетки за трансплантация
 
Наредба № 17 от 27 май 2004 г. за условията и реда за включване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи, в служебния регистър на изпълнителната агенция "медицински надзор" и за подбор на конкретен реципиент на орган, тъкан или клетки (загл. изм. - дв, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.)
 
Наредба № 17 от 7 юли 2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от кодекса за социално осигуряване
 
Наредба № 37 от 28 септември 2004 г. за условията и реда за вземане на ембрионални органи, тъкани и соматични, плацентни и амниотични клетки с цел трансплантация
 
Наредба № 33 от 19 септември 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.)
 
Наредба № 34 от 4 октомври 2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки
 
Наредба № 7 от 5 март 2007 г. за изискванията към квалификацията и здравословното състояние на лицата, които извършват вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и присаждане на органи, тъкани и клетки (загл. изм. - дв, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.)
 
Наредба № 10 от 30 март 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на органите, тъканите и клетките (загл. доп. - дв, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.)
 
Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (загл. изм. - дв, бр. 96 от 1982 г., в сила от 01.01.1983 г.)
 
Наредба № 12 от 4 април 2007 г. за реда за установяване и удостоверяване на обстоятелствата, при които може да се извърши вземане на органи, тъкани и клетки от починало лице
 
Наредба № 13 от 4 април 2007 г. за условията и реда за информиране на българските граждани за дейностите по вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки
 
Наредба № 22 от 3 май 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки и за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения
 
Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция
 
Наредба № 53 от 13 декември 2010 г. за условията и реда за осигуряване на денонощен достъп на лекарите, пряко участващи в медицинското обслужване на потенциалния донор, до служебния регистър на изпълнителната агенция "медицински надзор", който включва лицата, изразили несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки (загл. изм. - дв, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.)
 
Наредба № 11 от 17 ноември 2011 г. за реда за предоставяне на яйцеклетки, сперматозоиди и оплодени яйцеклетки, които не са използвани за създаване на потомство, на научни, учебни и лечебни заведения в страната и в чужбина за медицински, научни и лечебни цели
 
Наредба № 57 от 16 януари 2018 г. за изискванията към годишния доклад за професионалната схема и за реда и начина за предоставяне на данни за управлението на професионална схема на чуждестранно предприятие осигурител
 
Закон за изменение и допълнение на закона за енергетиката (дв, бр. 107 от 2003 г.)
 
Наредба № 15 от 5 май 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства
 
Постановление № 91 от 25 април 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерския съвет за 2019 г.
 
Закон за кадастъра и имотния регистър
 
Закон за устройство на територията
 
Закон за енергетиката
 
Наредба № 10 от 26 ноември 2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество, към неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 50 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)
 
Наредба № 4 от 31 януари 2005 г. за определяне на заболяванията, за чието лечение министерството на здравеопазването финансира дейностите по вземане и присаждане на тъкани и клетки
 
Закон за геодезията и картографията
 
Наредба № 31 от 2 август 2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по кодекса за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 66 от 2013 г., в сила от 09.09.2013 г., изм. - дв, бр. 83 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)
 
Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност
 
Наредба № 21 от 3 май 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на изпълнителната агенция "медицински надзор", редът за вписване и ползване на информацията (загл. изм. - дв, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.)
 
Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от министерството на здравеопазването (загл. изм. - дв, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
 
Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "национална компания "железопътна инфраструктура"
 
Закон за енергията от възобновяеми източници
 
Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични
 
Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията
 
Наредба № 56 от 4 януари 2018 г. за минималното съдържание на инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
 
Наредба № 59 от 4 април 2018 г. за функциите и задълженията на звената, службите и лицата, осъществяващи управление на риска, вътрешен контрол и вътрешен одит в пенсионноосигурителните дружества
 
Наредба № 61 от 27 септември 2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
 

Отменени актове

Наредба № 36 от 15 ноември 2006 г. за техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
 
Наредба № 16 от 25 април 2007 г. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция
 
Правилник за устройството и дейността на военна академия "георги стойков раковски" от 2013 г.