СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 94 от 13.XI

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Наредба № 24 от 9 октомври 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "килимар"
 
Постановление № 239 от 8 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми "развитие на системата на предучилищното образование", "заедно за всяко дете" и "без свободен час", одобрени с решение № 271 на министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
 
Постановление № 240 от 8 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.
 
Постановление № 241 от 8 ноември 2018 г. за изменение на наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с постановление № 97 на министерския съвет от 2013 г. (дв, бр. 40 от 2013 г.)
 
Постановление № 242 от 9 ноември 2018 г. за приемане на правилник за прилагане на закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
 
Правилник за прилагане на закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
 
Указ № 251 от 02.11.2018 г. за назначаване на светлан христов стоев за извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство дания със седалище в копенхаген
 
Указ № 252 от 05.11.2018 г. за освобождаване на звездалин йорданов лалов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в алжирската демократична и народна република със седалище в гр. алжир
 
Закон за изменение и допълнение на закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (дв, бр. 108 от 2000 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 29 от 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от кодекса за социално осигуряване (дв, бр. 62 от 2006 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за авторското право и сродните му права (дв, бр. 56 от 1993 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди (дв, бр. 109 от 2003 г.)
 
 
Меморандум за сътрудничество между министерството на икономиката на република България и търговския департамент на провинция хънан, китайска народна република (одобрен с решение № 515 от 20 юли 2018 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването му - 19 октомври 2018 г.)
 
Закон за киберсигурност
 
Наредба № н-9 от 7 ноември 2018 г. за регистрите, водени от агенция "митници"
 
Указ № 250 от 02.11.2018 г. за освобождаване на руси боголюбов иванов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство дания със седалище копенхаген
 
Указ № 253 от 05.11.2018 г. за назначаване на румен петров петров за извънреден и пълномощен посланик на република България в алжирската демократична и народна република със седалище в гр. алжир
 
Указ № 256 от 07.11.2018 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения
 
Указ № 257 от 07.11.2018 г. за обнародване на закона за киберсигурност
 
Указ № 258 от 07.11.2018 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за авторското право и сродните му права
 
Наредба № 62 от 30 октомври 2018 г. за реда за съхраняване, използване и унищожаване от пенсионноосигурителните дружества на документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване
 

Променени актове

Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
 
Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност
 
Закон за мерките срещу изпирането на пари
 
Наредба № 3 от 24 септември 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
 
Наредба № 33 от 19 септември 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.)
 
Наредба № 47 от 11 юли 2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества
 
Изборен кодекс
 
Закон за изменение и допълнение на изборния кодекс (дв, бр. 19 от 2014 г.)
 
Закон за закрила и развитие на културата
 
Закон за електронната търговия
 
Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (загл. изм. - дв, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)
 
Закон за електронните съобщения
 
Закон за обществените библиотеки
 
Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, за изчисляване и съпоставяне на доходността от инвестиционните имоти и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди (загл. изм. - дв, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)
 
Закон за авторското право и сродните му права
 
Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (загл. изм. - дв, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г., доп. - дв, бр. 94 от 2018 г.)
 
Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 2 от кодекса за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)
 
Закон за електронното управление
 

Отменени актове

Наредба № н-4 от 3 юни 2009 г. за условията и реда за създаване и функциониране на национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър) за митнически цели
 
Правилник за прилагане на закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство от 2015 г.
 
Програма между правителството на република България и правителството на република армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2009 - 2012 г. (одобрена с решение № 249 от 9 април 2009 г. на министерския съвет. в сила от 22 април 2009 г.)