СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Студентска информация

Семинари и дискусии

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 25 от 24.III

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Наредба № 8121з-418 от 14 март 2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на министерството на вътрешните работи
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 64 от 2014 г.)
 
Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 8121з-470 от 2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 34 от 2015 г.)
 
Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 4 от 1 март 2017 г.
 
Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № и-1 от 2016 г. за осъществяване на достъп до информационната система по чл. 28б от закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори (дв, бр. 31 от 2016 г.)
 
Втори протокол към хагската конвенция от 1954 г. за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт (ратифициран със закон, приет от хххVІІІ народно събрание на 29 март 2000 г. - дв, бр. 30 от 2000 г. в сила за република България от 9 март 2004 г.)
 
Постановление № 53 от 20 март 2017 г. за приемане на устройствен правилник на агенцията по обществени поръчки
 
Устройствен правилник на агенцията по обществени поръчки
 
Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 22 от 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки и за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения (дв, бр. 39 от 2007 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 17 от 2007 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, или семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са одобрени за вписване в официалната сортова листа, предназначени за демонстративни и/или производствени опити (дв, бр. 77 от 2007 г.)
 
Наредба за допълнение на наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на европейския съюз (дв, бр. 1 от 2008 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (дв, бр. 42 от 2007 г.)
 

Променени актове

Постановление № 215 от 29 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
 
Наредба № 98 от 18 август 2006 г. за търговия на посевен материал от цвекло на пазара на европейския съюз
 
Наредба № 99 от 18 август 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз
 
Наредба № 21 от 10 декември 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на европейския съюз
 
Наредба № 96 от 8 август 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на европейския съюз
 
Наредба № 16 от 30 май 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на европейския съюз
 
Наредба № 4 от 19 февруари 2007 г. за условията и реда за извършване на инспекции на лечебните заведения от изпълнителната агенция по трансплантация
 
Наредба № 6 от 5 март 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки
 
Наредба № 21 от 3 май 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията
 
Наредба № 11 от 14 май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, живак, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (загл. доп. - дв, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.)
 
Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция
 
Наредба № 17 от 14 септември 2007 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, или семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са одобрени за вписване в официалната сортова листа, предназначени за демонстративни и/или производствени опити
 
Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в министерството на вътрешните работи
 
Наредба № 10 от 30 март 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на органите, тъканите и клетките (загл. доп. - дв, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.)
 
Наредба № 22 от 3 май 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки и за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения
 
Инструкция № 8121з-470 от 27 април 2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в министерството на вътрешните работи
 
Инструкция № и-1 от 14 април 2016 г. за осъществяване на достъп до информационната система по чл. 28б от закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
 

Отменени актове

Постановление № 56 от 12 март 2004 г. за създаване на агенция по обществени поръчки към министъра на икономиката и енергетиката и за приемане на устройствен правилник на агенцията по обществени поръчки (загл. изм. - дв, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.)
 
Устройствен правилник на агенцията по обществени поръчки от 2004 г.
 
Наредба № 1 от 18 март 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
 
Наредба № 8121з-1130 от 14 септември 2015 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на министерството на вътрешните работи
 
Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 3 от 1 март 2016 г.