СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Студентска информация

Семинари и дискусии

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 34 от 28.IV

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 80 от 24 април 2017 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта, приет с постановление № 151 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 64 от 2003 г.)
 
Постановление № 78 от 21 април 2017 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца, приет с постановление № 139 на министерския съвет от 2002 г. (дв, бр. 67 от 2002 г.)
 
Постановление № 79 от 21 април 2017 г. за допълнение на наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване, приета с постановление № 388 на министерския съвет от 2015 г. (дв, бр. 4 от 2016 г.)
 
Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
 
Решение № 217 от 21 април 2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище "пладнището", разположено в землището на гр. искър, община искър, област плевен, на "мл - консулт - 2009" - еоод, гр. плевен
 
Правилник за устройството и дейността на национално издателство за образование и наука "аз-буки"
 
Решение № 222 от 21 април 2017 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията, произтичащи от решение № 814 на министерския съвет от 16 октомври 2015 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площта "блок 1-14 силистар", разположена в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на република България в черно море
 
Указ № 111 от 21.04.2017 г. за удостояването на бригаден генерал данчо димитров дяков с висше офицерско звание "генерал-майор"
 
Указ № 112 от 21.04.2017 г. за освобождаването на бригаден генерал валери константинов цолов от длъжността началник на щаба на сухопътните войски и назначаването му на длъжността заместник-командир на сухопътните войски
 
Указ № 114 от 27.04.2017 г. за възлагане на кандидата за министър-председател бойко методиев борисов да състави правителство
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки (дв, бр. 41 от 2014 г.)
 
Наредба за допълнение на наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от закона за българското гражданство (дв, бр. 19 от 1999 г.)
 
Наредба за изменение на наредба № 20 от 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата (дв, бр. 101 от 2006 г.)
 
Решение № 218 от 21 април 2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "кошарите", участък "запад", разположено в землищEто на с. върбешница, община мездра, област враца, на "токсан" - оод, гр. враца
 
Указ № 110 от 21.04.2017 г. за освобождаване на бригаден генерал михаил димитров попов от длъжността заместник-командир на сухопътните войски, назначаването му на длъжността командир на сухопътните войски и удостояването му с висше офицерско звание "генерал-майор"
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 13 от 2004 г. за условията, на които трябва да отговаря качеството на тъканите и клетките, предмет на международен обмен за нуждите на република България (дв, бр. 39 от 2004 г.)
 
Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 

Променени актове

Наредба № 20 от 24 ноември 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата
 
Устройствен правилник на държавната агенция за метрологичен и технически надзор (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)
 
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване
 
Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на глава пета от закона за българското гражданство
 
Правилник за прилагане на закона за семейни помощи за деца
 
Правилник за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта
 
Правилник за прилагане на закона за закрила на детето
 
Наредба № 13 от 15 април 2004 г. за условията, на които трябва да отговаря качеството на тъканите и клетките, предмет на внос от трети страни (загл. изм. - дв, бр. 34 от 2017 г., в сила от 29.04.2017 г.)
 
Наредба № 8 от 8 май 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки
 

Отменени актове

Наредба № 3 от 18 февруари 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета
 
Наредба № 1 от 4 януари 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
 
Правилник за устройството и дейността на национално издателство за образование и наука "аз буки" от 2011 г.