СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 66 от 10.VIII

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 162 от 6 август 2018 г. за изменение на наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с постановление № 289 на министерския съвет от 1994 г. (дв, бр. 101 от 1994 г.)
 
Постановление № 163 от 6 август 2018 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на изпълнителната агенция по горите, приет с постановление № 173 на министерския съвет от 2011 г. (дв, бр. 49 от 2011 г.)
 
Постановление № 164 от 6 август 2018 г. за изменение на наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с постановление № 3 на министерския съвет от 2017 г. (дв, бр. 5 от 2017 г.)
 
Решение № 541 от 6 август 2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от закона за подземните богатства - твърди горива - лигнитни въглища, от находище "алдомировски въглищен басейн", участък "радуловци", община сливница, софийска област, на "минна компания" - еоод, гр. софия
 
Постановление № 161 от 6 август 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на правосъдието за 2018 г.
 
Решение № 548 от 6 август 2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "китен-юг", община приморско, област бургас
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-5 от 2012 г. за условията и реда за предотвратяване, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещите от въоръжените сили на република България при употреба на алкохол и злоупотреба и/или зависимост от наркотични вещества (дв, бр. 55 от 2012 г.)
 
Наредба за изменение на наредба № н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия (дв, бр. 36 от 2010 г.)
 
Наредба за отменяне на наредба № н-5 от 2014 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от българската армия за заемане на длъжности в задграничните представителства на република България, в щабове или органи на международни организации и на други международни инициативи (дв, бр. 44 от 2014 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия при освобождаване от военна служба (дв, бр. 95 от 2010 г.)
 
Решение № 540 от 6 август 2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - медни руди с попътни компоненти от молибден и злато, от находище "прохорово", участък "прохорово", разположено на територията на община "тунджа", област ямбол, и община нова загора, област сливен, на "прохорово майнинг" - ад, гр. софия
 
Наредба за изменение на наредба № 5 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки (дв, бр. 85 от 2004 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства (дв, бр. 63 от 2009 г.)
 
Наредба за допълнение на наредба № н-12 от 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите (дв, бр. 32 от 2010 г.)
 
Наредба за изменение на наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от закона за здравословни и безопасни условия на труд (дв, бр. 19 от 2010 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-7 от 2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия при отиване и връщане от платен годишен отпуск (дв, бр. 49 от 2013 г.)
 

Променени актове

Наредба № 5 от 19 юли 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки
 
Постановление № 125 от 2 юни 2006 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - дв, бр. 71 от 2008 г.)
 
Постановление № 173 от 20 юни 2011 г. за приемане на устройствен правилник на изпълнителната агенция по горите
 
Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа
 
Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от закона за здравословни и безопасни условия на труд
 
Наредба № н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 
Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
 
Наредба № н-6 от 13 февруари 2018 г. за военномедицинска експертиза
 
Наредба № н-12 от 12 април 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите
 
Наредба № н-18 от 20 юли 2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства
 
Наредба № н-29 от 12 ноември 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия при освобождаване от военна служба
 
Устройствен правилник на изпълнителната агенция по горите
 
Наредба № н-5 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предотвратяване, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещите от въоръжените сили на република България при употреба на алкохол и злоупотреба и/или зависимост от наркотични вещества
 
Наредба № н-7 от 17 май 2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия при отиване и връщане от платен годишен отпуск
 

Отменени актове

Наредба № н-5 от 13 май 2014 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от българската армия за заемане на длъжности в задграничните представителства на република България, в щабове или органи на международни организации и на други международни инициативи
 
Правилник за организацията и дейността на държавните предприятия към селскостопанската академия от 2008 г.