СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 65 от 16.VIII

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 201 от 13 август 2019 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приет с постановление № 47 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 20 от 2003 г.)
 
Постановление № 200 от 9 август 2019 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, приет с постановление № 243 на министерския съвет от 1998 г. (дв, бр. 133 от 1998 г.)
 
Наредба № 7 от 2 август 2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата
 
Постановление № 199 от 9 август 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с постановление № 97 на министерския съвет от 2019 г. (дв, бр. 36 от 2019 г.)
 
Наредба № н-12 от 5 август 2019 г. за реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и товари, и набелязване на мерки за тяхното ограничаване
 
Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост
 
Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 8121з-1276 от 2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по закона за влизането, пребиваването и напускането на република България на гражданите на европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства (дв, бр. 91 от 2018 г.)
 
Поправка
 
Споразумение между министерството на туризма на република България и световната организация по туризъм към оон за провеждането на втория международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на сот (ратифицирано със закон, приет от 44-то народно събрание на 28 юни 2019 г. - дв, бр. 55 от 2019 г. в сила от 18 юли 2019 г.)
 
Заповед № 0023-3534 от 9 август 2019 г. за утвърждаване на методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост и приложенията към нея
 

Променени актове

Наредба № 3 от 10 юли 2019 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в националния публичен регистър на недвижимите културни ценности
 
Постановление № 447 от 23 декември 2014 г. за приемане на устройствени правилници на министерството на икономиката, на министерството на енергетиката и на министерството на туризма
 
Постановление № 131 от 30 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с постановление № 97 на министерския съвет от 2019 г. (дв, бр. 36 от 2019 г.)
 
Устройствен правилник на държавната агенция за метрологичен и технически надзор (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)
 
Инструкция № 8121з-1276 от 11 октомври 2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по закона за влизането, пребиваването и напускането на република България на гражданите на европейския съюз и членовете на техните семейства (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2019 г.)
 
Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане