СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 47 от 14.VI

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 145 от 12 юни 2019 г. за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на министерството на вътрешните работи, приет с постановление № 207 на министерския съвет от 2014 г. (дв, бр. 60 от 2014 г.)
 
Наредба № н-9 от 10 юни 2019 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор"
 
Постановление № 146 от 12 юни 2019 г. за приемане на наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители
 
Закон за изменение и допълнение на закона за авторското право и сродните му права (дв, бр. 56 от 1993 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (дв, бр. 31 от 2000 г.)
 
Изменения към международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE) (приети с резолюция MSC.50(66) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 4 юни 1996 г. в сила за република България от 1 юли 1998 г.)
 
Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на съвета за електронни медии от квотата на народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от народното събрание
 
Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители
 
Указ № 139 от 04.06.2019 г. за награждаване на милка колева митева с орден "св. св. кирил и методий" огърлие
 
Указ № 141 от 10.06.2019 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на република България в будапеща
 
Указ № 142 от 11.06.2019 г. за награждаване на г-н херберт салбер - извънреден и пълномощен посланик на федерална република германия в република България, с орден "стара планина" първа степен
 
Указ № 143 от 12.06.2019 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за авторското право и сродните му права
 
Наредба за антидопинговата дейност
 
Постановление № 147 от 12 юни 2019 г. за приемане на наредба за антидопинговата дейност
 
Закон за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на република България в будапеща
 
Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството, функциите и дейността на държавно предприятие "пристанищна инфраструктура" (дв, бр. 36 от 2011 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредбата за изменение и допълнение на наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона за здравето (дв, бр. 17 от 2019 г.)
 

Променени актове

Закон за закрила и развитие на културата
 
Правилник за прилагане на закона за чужденците в република България
 
Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата
 
Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации
 
Закон за авторското право и сродните му права
 
Закон за електронните съобщения
 
Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на нзок (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп. - дв, бр. 48 от 2014 г., доп. - дв, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., изм. - дв, бр. 17 от 2019 г.)
 
Правилник за устройството, функциите и дейността на държавно предприятие "пристанищна инфраструктура"
 
Правилник за устройството и дейността на министерството на вътрешните работи
 
Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE) (приет с резолюция MSC.4(48) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 17 юни 1983 г. в сила за република България от 1 юли 1986 г.)
 
Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (загл. изм. и доп. - дв, бр. 105 от 2002 г., изм. - дв, бр. 67 от 2012 г., изм. - дв, бр. 20 от 2018 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона за здравето (дв, бр. 24 от 2009 г.)
 

Отменени актове

Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност от 2015 г.
 
Наредба № н-7 от 4 октомври 2017 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор"