Консултиране с ФМ специалисти оптимизира разходите при експлоатация на сградата

1024
Това казват от Българската фасилити мениджмънт асоциация, която представи проучване за услугата у нас.

Изследването е проведено сред ФМ компании в периода май-юли 2018 г. чрез онлайн анкета и е част от проекта „Национално проучване за ползване на ФМ услуги". Арх. Валери Левиев, член на УС на БГФМА и ръководител на работната група по проекта, изнесе интересни данни, а именно, че фирмите, взели участие в проучването, осигуряват фасилити услуги на различен тип сгради, но в най-голяма степен сключените договори са с жилищни, индустриални и офис сгради.

 

Обслужваните офис сгради, макар и не най-многобройни като клиенти, представляват най-голяма площ (средно близо 176 000 кв. м), която бива обслужвана от фасилити мениджмънт компаниите, докато жилищните са около 15,2% спрямо офисните. Последните са в по-голямата си част концентрирани в София. Това от своя страна говори за предоставяне на високо професионална услуга, обвързана с постоянно качество и контрол, изискващо качествен персонал, намирането на който се явява една от проблемните зони в бранша.

 

 

 

Позитивен е фактът, че общото усещане и възприятие за ФМ бизнеса у нас през последните няколко години се оценява положително от близо 87% от анкетираните. За компаниите възложители като най-важни се открояват цената, спазването на предварително дефинираните срокове, бързината на изпълнение на поръчката и качеството. Като цяло предлаганите ФМ услуги от компаниите отговарят и на търсенето в бранша, като в топ 3 попадат поддръжка на сградни инсталации (80%), сградна поддръжка (60%) и почистване (56,7%).

 

Като нова тенденция изпъква предлагането на услугата „Управление на пространството", която е от съществено значение за ефективността на сградата и за нейните наематели и като следствие - на собствениците. В не малка част от случаите за тази услуга се ползват професионални компании.

 

Услугите, които най-често ФМ компаниите предлагат със собствени фирмени ресурси/персонал, са пропърти мениджмънт, рецепция и сградна поддръжка, а подизпълнители ползват за дейности като охрана и безопасност, кетъринг, ИТ поддръжка, почистване и снегопочистване.

 

В съотношение превантивни към реактивни дейности, предоставяни от компаниите, може да се обобщи, че макар и с малко, доминират превантивните - 52% към 48%.

 

Разглеждайки прилаганите стандарти от компаниите, към момента няма категорично предпочитание към даден стандарт. Що се отнася до събиране на обратна връзка от клиентите, то преобладаваща част от лицата (86,7%) споделят, че това се случва поне веднъж годишно.  

 

Съществена характеристика за развитието на инвестиционният пазар у нас е отговорът на повече от половината респонденти (56,7%), които посочват, че сключват договор за ползване на ФМ услуги след започване на експлоатация на сградата. Значителна ефективност и оптимизиране на разходите при експлоатацията на сградата би настъпила, ако ФМ компаниите влязат в ролята на консултант - преди или поне по време на строителството.

 

Трябва да отбележим също добрата запознатост на изследваните лица с дейностите и услугите, предоставяни от БГФМА, споделено от преобладаваща част от запитаните - 86,7%.

 

Цялото проучване вижте тук.

 

БГФМА е професионалната организация на фасилити мениджмънт специалистите в България. През последните осем години тя се стреми да бъде организация, която популяризира и утвърждава концепцията за фасилити мениджмънт в България. За този период организацията се превърна в проводник и носител на световни практики в професионалната сфера. Постиженията на национално и международно ниво, които БГФМА отбелязва, са значителни. Световни академични и професионални организации, RICS, IFMA and EuroFM, търсят нейното сътрудничество в редица международни и местни инициативи. Представители на БГФМА са на висши ръководни позиции в пан-европейски Фасилити Мениджмънт Асоциации.