Министерството на околната среда и водите обяви защитена зона „Камчия“

164

Под защита ще са близо 129 200 декара, от които 7500 декара са морски пространства


Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов подписа заповед за обявяването на нова защитена зона „Камчия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Зоната обхваща и опазва постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини, тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска вода, обширни плитки заливи, зараждащи се подвижни дюни и такива по крайбрежната ивица (бели дюни), неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни), облесени дюни, както и подводни морски пещери.

Според заповедта, под защита в тази зона са и алувиални гори, крайречни смесени гори, панонски гори. По Закона за биологичното разнообразие в заповедта са описани и опазването на местообитанията на някои видове бозайници като европейски вълк, видра, пъстър пор, лалугер, афала, муткур (морска свиня), шипоопашата, шипобедрена и обикновена блатна костенурка, както и няколко вида риби и безгръбначни и други.

Територията на Зона „Камчия“ е в землищата на селата Близнаци, Дъбравино, Круша, Китка, Равна гора и Садово, община Аврен, област Варна; селата Венелин, Горен чифлик и Гроздьово, гр. Долни чифлик; селата Ново Оряхово, Нова Шипка, Пчелник, Старо Оряхово и Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна.

Снимки: МОСВ

Обявяването на режимите на защитената зона се прави с цел предприемане на своевременни стъпки по стартиралата наказателна процедура срещу България заради неизпълнение на задълженията й по директивата за местообитанията. „Заповедта за зона „Камчия“ с тези допълнителни режими на защита е трябвало да бъде издадена до 2014 г. Така, заради неизпълнението на Директивата за местообитанията и липсата на тези решения, ЕК заведе дело срещу България в Съда на ЕС. С тази заповед ще бъде преодоляна още една наказателна процедура срещу страната ни, а именно тази за липсата на мерки за опазване на китоподобните в морските ни защитени зони.

В границите на защитената зона основните забрани са за: състезания с МПС, движение на мотоциклети, ATV, бъгита (в неурбанизирани територии и извън съществуващите пътища); умишлено разпространяване на неместни видове; отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки и блата; увреждане и унищожаване на естествената растителност в крайбрежната плажна ивица и в дюни; използване на тралове; изграждане на постоянни конструкции, изкуствени подводни рифове и острови върху морските местообитания; промяна в начина на трайно ползване, разораване, залесяване; търсене и проучване на полезни изкопаеми и употреба на торове; използване на води за напояване; палене на стърнища и извеждане на сечи в крайречни естествени гори и крайречни дървесни ивици в 15-метровата зона около постоянни водни течения. Забранява се преминаването или паркирането на превозни средства, ремаркета, полуремаркета, кемпери и каравани, както и риболовът с хрилни мрежи, като забраната влиза в сила от 01.03.2023 г. Недопустимо е извършването на сеизмични проучвания без проведена оценка за степента на въздействие върху зоната в границите на защитената зона и буфер от един километър около нея.

ОЩЕ НОВИНИ

Ремонтират 6-километрова отсечка между селата Груево и Летовник по пътя за планинския извор Дамбалъ

Ремонтират 6-километрова отсечка между селата Груево и Летовник по пътя за планинския извор Дамбалъ

По този начин ще бъде завършен целият маршрут до мистичната местност, като това ще бъде втори ремонтиран участък от пътя за култовия връх

АПИ: Тунел "Железница" на АМ "Струма" не е готов

АПИ: Тунел "Железница" на АМ "Струма" не е готов

Агенция „Пътна инфраструктура“ прави това уточнение по повод твърдения на Института по пътна безопасност

Обновяват мултифункционалното спортно игрище в центъра на Млечино

Обновяват мултифункционалното спортно игрище в центъра на Млечино

Финансирането е със средства от Програмата за капиталови разходи в тазгодишния бюджет на община Ардино

Предстои спасително проучване на археологическите обекти по трасето на жп линията Волуяк-Драгоман

Предстои спасително проучване на археологическите обекти по трасето на жп линията Волуяк-Драгоман

За да се намали забавянето на строителните дейности по линията, НКЖИ и НАИМ-БАН изготвят план за разделяне на проучването на два етапа, синхронизиран с работната програма на изпълнителя

Община Разград обяви обществена поръчка за инвестиционна концепция за изграждане на Водородна индустриална зона

Община Разград обяви обществена поръчка за инвестиционна концепция за изграждане на Водородна индустриална зона

След приключване на поръчката Общината ще може да търси инвестиции и да кандидатства през ЕК за реализация на дейности от програмата си за енергийна ефективност