Обявиха конкурс „Визия за Варна“

3560
Обявителите очакват да добият представа за мечтите на хората за града, касаещи оформлението и визията на характерни градски пространства, сгради и елементи на градския дизайн.

Конкурсът е обявен от община Варна, Съюзът на архитектите в България, Камарата на архитектите в България и Варна "Дизайн Форум".

 

Участници

 

Конкурсът е публичен. Могат да участват български граждани - артисти, художници, архитекти и всички хора с отношение към проблематиката и възможност да изразят визуално и вербално идеята си.

 

Условия

 

Участието в конкурса е безплатно. Изисква се единствено заявление за участие в свободен текст на email: sab_varna@abv.bg, от който ще бъде предоставена Layout-рамка с логото на  конкурса. Всеки участник може да участва с повече от един проект, но само с по един за конкретна локация. Проектите се изпращат на адреса на САБ-Варна във формат А3, каширани върху недеформируема основа, придружени с диск с дигитален формат (PDF, JPEG, TIFF, DWG) на проекта. Проектите ще бъдат качени на сайт или във Фейсбук и ще бъде организирано публично гласуване в рамките на 10 дни.

 

Победители

 

Журито ще отличи най-добрите проекти. Предвижда се и награда на публиката, според събраните предпочитания в социалната мрежа.

 

Жури: проф.д-р арх.Росица Никифорова - председател; арх.Виктор Бузев- гл. архитект на Община Варна; арх. Димитър Стефанов - председател на САБ - дружество Варна; арх. Георги Минчев - председател на КАБ - Варна; проф. Владимир Иванов - художник - представител на ВДФ.

 

Награди

 

За отличените проекти се предвижда общ награден фонд в размер на 4 000 лв., които ще бъдат разпределени с решение на журито на конкурса. Предвижда се да бъдат отличени най-добрите предложения за всяко едно от предложените градски пространства.

 

Срокове

 

04.09.2014 г. -  Обявяване на конкурса

04.09. 2014 г. - 24.10.2014 г. - Изработване и предаване на проектите

03. 11.2014 г. - 07.11. 2014 г. - Журиране и обявяване на отличените.

Въпроси могат да се задават в периода 04.09. 2014 г.-15.09.2014 г. на електронния адрес на организатора

 

Задание за концепции

 

Настоящото задание за концепции за градска среда е изготвено след анализ на състоянието на градски пространства на Варна и във връзка с предвижданията на Общия устройствен план. Анализът показва общо снижаване на привлекателността на някога добре функциониращи или други недостатъчно обгрижвани във времето зони.

 

Обхват на конкурса

 

Територията, предмет на конкурса, обхваща четири обекта:

 

1. Сграда Община Варна/площадно пространство бул. „Мария Луиза"/бул. „Сливница"


2. Пространство пл. „Екзарх Йосиф" („Шишкова градинка")


3. Площадно пространство ул. Преслав/ул. „Сан Стефано"/ул. „Одесос" (пред РДВР-Варна)


4. Градинката на Кукления театър, между улици „Шейново" и „Драгоман"

 

Цел, условия за представяне и очакван резултат на конкурса

 

1. Основната цел на конкурса е да се стимулира активността на гражданите/участниците чрез техни виждания/идеи за подобряване привлекателността на града и повишаване качеството на живота. Конкурсът „Визия за Варна" очаква идеи за възможни обемно-пространствени, оформителски и цветови решения за характерни пространства във Варна, чрез илюстративно изразяване на идеите им.

 

Идеите и възможните решения ще бъдат представени на Община Варна, като основание да избере и изпълни реално някои от тях, след техническо доразработване на идеята от авторите или организиране на професионално насочен конкурс. Организаторът предлага посочените места/обекти с нарушена естетика в централната част на града. Участникът избира сам едно или няколко от предложените места, фотографира актуалното му състояние от избрана от него гледна точка и изработва колаж върху фотографията с цел да онагледи собственото си виждане за естетизиране на пространството. Възможните методи за колаж не се ограничават - ръчни, компютърни обработки, графични, художествени..., според уменията на участника.

 

Завършената идея се представя във формат А3 (297/420 мм) върху предварително изработена от организатора рамка, като задължително включва фотографията на актуалното състояние на проблемното пространтво и колажа с идеята на участника. Тъй като конкурсът е открит, участникът поставя името си в долния десен ъгъл на листа. Листът се кашира на недеформируема основа (картон, пенокартон и т.н.) и се предава заедно с диск с дигитални/сканирани/изображения на идеята/-ите/.

 

2. Задачи:

 

Създаване на атрактивна среда;

Подобряване  и увеличаване на зелената система на града;

Осигуряване на достъпна среда  за хората  с увреждания и социализирането им;

Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление;

Освободеност на предложенията от технически ограничения.

Одухотворяване на градските пространства.

 

Редактор: Ема Димитрова