С европейско финансиране ще се модернизира пътна мрежа от Бургас до границата с Турция

54

На регионален принцип МРРБ финансира пилотен интегриран проект за свързаност в Югоизточна България


Три институции си партнират по пилотна инициатива за подобряване на мрежовата транспортна  свързаност в Югоизточния регион на страната с финансиране от управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Агенция „Пътна инфраструктура“, Община Бургас и Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен ще получат над 42,3 млн. лв., които ще използват за проектиране и строителство на пътища. За целта правителството одобри изменение на мярката „Регионални пътища“ по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на програмата, с което се дава „зелена светлина“ за изпълнение на мащабния проект. Той ще кандидатства за финансиране и от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Предвижда се АПИ да направи пълни проектно-проучвателни работи за основен ремонт и уширение на общо 112 км от второкласния път Бургас - Маринка - Созопол - Приморско - Царево - Малко Търново - граница с Република Турция. Община Бургас, като партньор по проекта, ще има възможност да обнови съществуващи общински пътища по направлението.

Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен ще използва европейските средства за основен и текущ ремонт, както и за строителство, реконструкция и рехабилитация на горски пътища в района на Странджа, част от които се ползват и за обслужване на инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската  граница. По този начин ще се подпомогнат и държавните контролни органи за изпълнение на функции по защита и охрана на държавната граница, които ще имат по-добър и безопасен достъп спрямо сегашните горски пътища.

С изпълнението на пилотния проект ще се подобри свързаността на второстепенната и третостепенната пътна мрежа в област Бургас с Трансевропейската транспортна мрежа. Ще се подпомогне и населението, особено в отдалечените и пограничните територии, и същевременно ще се осигури подкрепа за изпълнение на мерките по контрол и превенция на засиления миграционен натиск и защита на външната граница на Европейския съюз. Проектът ще подобри и безопасността на пътната инфраструктура на регионално ниво и ще допринесе за разгръщане на потенциала на пограничните територии, развитие на икономиката, създаването на устойчиви връзки и ускоряването на регионалното сближаване, включително за целите на подобряване на сътрудничеството за укрепване на международната граница между България и Турция и опазване на външните граници на Европейския съюз.

Чрез ОПРР 2014-2020 Министерството на регионалното развитие и благоустройството съсредоточи подкрепата си върху пътищата от първи, втори и трети клас, включително и в пограничните райони, които осигуряват възможности за развитие на регионалния специфичен икономически потенциал, като на второстепенни и третостепенни пътни възли с TEN-T мрежата. Особено тревожно е състоянието на третокласните пътища, включително и в пограничните райони, които представляват 2/3 от републиканската пътна мрежа и служат за разпределение на трафика в страната като осигуряват достъп до пътища от по-висок клас и TEN-T мрежата. Подобряването на безопасността им ще спомогне за развитието на туризма и достъпа до административните, здравните, образователните и културните заведения, както и до обекти от културното и природното наследство. Транспортната мрежа на страната е изградена главно от пътища от по-нисък клас. В момента голяма част от нея, най-вече второкласните и третокласни пътища, е пригодена за натоварване само до 10 т/ос и не отговаря на Европейските изисквания, което е една от причините за по-голямо натоварване на пътищата от по-висок клас.

Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“ по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 може да бъдат намерени на интернет страницата на МРРБ.

ОЩЕ НОВИНИ

Приключи изграждането на директната жп връзка между Пристанище Бургас и гара "Владимир Павлов"

Приключи изграждането на директната жп връзка между Пристанище Бургас и гара "Владимир Павлов"

Преминаването на товарни композиции от пристанището към вътрешните жп връзки на страната вече е значително улеснено

Започна изграждането на втори търговски комплекс HOLIDAY PARK в София

Започна изграждането на втори търговски комплекс HOLIDAY PARK в София

На разположение на клиентите ще има два хипермаркета и над 20 магазина и заведения

Започна изграждането на автомагистралата "Русе - Велико Търново" с дължина 132,84 км

Започна изграждането на автомагистралата "Русе - Велико Търново" с дължина 132,84 км

Трасето е разделено на три участъка, като строителството стартира в 7,9-километрова отсечка в землището на община Ценово, за която има готов технически проект, завършени отчуждения и издадено разрешение за строеж

За осма поредна година Бернската конвенция реши да не отваря досие за АМ "Струма" през Кресненското дефиле

За осма поредна година Бернската конвенция реши да не отваря досие за АМ "Струма" през Кресненското дефиле

На заседание на Постоянния комитет  бяха представени усилията на българските власти за предприемане на всички необходими мерки за опазване на видовете и местообитанията в пролома