СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 17 от 26.II

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 60 от 22 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на околната среда и водите, приет с постановление № 208 на министерския съвет от 2017 г. (дв, бр. 80 от 2017 г.)
 
Указ № 44 от 15.02.2021 г. за освобождаване на борис генадиев борисов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в държавата кувейт
 
Указ № 45 от 15.02.20201 г. за назначаване на димитър димитров димитров за извънреден и пълномощен посланик на република България в държавата кувейт със седалище в гр. кувейт
 
Указ № 46 от 15.02.2021 г. за освобождаване на емил савов ялнъзов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република латвия
 
Указ № 47 от 15.02.2021 г. за назначаване на селвер ахмед халил за извънреден и пълномощен посланик на република България в република латвия със седалище в гр. софия
 
Закон за изменение и допълнение на закона за адвокатурата (дв, бр. 55 от 2004 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за концесиите (дв, бр. 96 от 2017 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за защита на конкуренцията (дв, бр. 102 от 2008 г.)
 
Договор № рд-нс-01-4-9 от 22 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на националния рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г. (дв, бр. 7 от 2020 г.)
 
Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията на дейността на конституционния съд (дв, бр. 106 от 1991 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8121з-433 от 16 март 2017 г. за професионалното обучение на служителите от министерството на вътрешните работи (дв, бр. 26 от 2017 г.)
 
Споразумение между правителството на република България и правителството на съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество (одобрено с решение № 632 от 4 септември 2020 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването му - 16 февруари 2021 г.)
 
Указ № 48 от 16.02.2021 г. за освобождаване на иван илиев кондов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство испания
 
Указ № 49 от 16.02.2021 г. за назначаване на алексей еленков андреев за извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство испания със седалище в мадрид
 
Указ № 50 от 16.02.2021 г. за освобождаване на мартин иванов иванов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република финландия
 
Указ № 51 от 16.02.2021 г. за назначаване на нина ангелова симова за извънреден и пълномощен посланик на република България в република финландия със седалище в гр. хелзинки
 
Указ № 52 от 16.02.2021 г. за освобождаване на красимир димитров стефанов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република южна африка
 
Указ № 53 от 16.02.2021 г. за назначаване на мария павлова цоцоркова-каймакчиева за извънреден и пълномощен посланик на република България в република южна африка със седалище в претория
 
Указ № 60 от 19.02.2021 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за концесиите
 
Указ № 61 от 19.02.2021 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за адвокатурата
 
Указ № 66 от 23.02.2021 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за защита на конкуренцията
 
Решение № 133 от 19 февруари 2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "аспарухово", община варна, област варна
 
Решение № 134 от 19 февруари 2021 г. за определяне на концесионер на част от морски плаж "хижа черноморец - юг", община варна, област варна
 
Решение № 148 от 22 февруари 2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "хитрино - 3", разположено в землището на с. сливак, община хитрино, област шумен, на "автомагистрали - черно море" - ад, гр. шумен
 
Наредба № 1 от 5 февруари 2021 г. за придобиване на квалификация по професията "монтьор на енергийни съоръжения и инсталации"
 
Наредба № 1 от 16 февруари 2021 г. за реда за извършване на идентификация на движимите културни ценности и за водене на регистри на движимите културни ценности
 
Наредба № 7 от 18 февруари 2021 г. за условията и реда за издаване на стикер за удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни
 
Решение за приемане на годишна работна програма на народното събрание по въпросите на европейския съюз (2021 г.)
 
Решение за работата на народното събрание през март 2021 г.
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12 "плащания по натура 2000 и рамковата директива за водите" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (дв, бр. 16 от 2015 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри (дв, бр. 13 от 2019 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 "хуманно отношение към животните" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (дв, бр. 67 от 2017 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от кодекса на труда (дв, бр. 1 от 2003 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 
Поправка
 

Променени актове

Условия и ред за изменение и допълнение на условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от нзок (дв, бр. 28 от 2019 г.)
 
Закон за насърчаване на инвестициите (загл. изм. - дв, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.)
 
Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България
 
Закон за пътищата
 
Закон за лечебните растения
 
Закон за данък върху добавената стойност
 
Закон за културното наследство
 
Постановление № 208 от 27 септември 2017 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на околната среда и водите
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 
Закон за общинската собственост
 
Закон за мерките срещу изпирането на пари
 
Закон за подземните богатства
 
Закон за водите
 
Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от кодекса на труда (загл. изм. - дв, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)
 
Закон за адвокатурата
 
Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. изм. - дв, бр. 80 от 2018 г.)
 
Закон за устройството на черноморското крайбрежие
 
Закон за защита на конкуренцията
 
Наредба № 5 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 12 "плащания по натура 2000 и рамковата директива за водите" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
 
Наредба № 6 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 13 "плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
 
Наредба № 8121з-433 от 16 март 2017 г. за професионалното обучение на служителите от министерството на вътрешните работи
 
Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14 "хуманно отношение към животните" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
 
Правилник за организацията на дейността на конституционния съд
 
Устройствен правилник на министерството на околната среда и водите
 
Закон за концесиите
 
Наредба № 1 от 4 февруари 2019 г. за треньорските кадри
 
Национален рамков договор № рд-нс-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г.
 

Отменени актове

Наредба № н-3 от 3 декември 2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на регистъра на движими културни ценности
 
Наредба № 41 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "монтьор на енергийни съоръжения и инсталации"