СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 37 от 7.V

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 173 от 28 април 2021 г. за изменение и допълнение на наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на република България, обслужващи кораби от международно плаване, приета с постановление № 186 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 67 от 2012 г.)
 
Постановление № 174 от 28 април 2021 г. за изменение и допълнение на постановление № 44 на министерския съвет от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на република България, в които се ограничава въздухоплаването (дв, бр. 25 от 2010 г.)
 
Постановление № 176 от 29 април 2021 г. за изменение и допълнение на наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с постановление № 30 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 21 от 2000 г.)
 
Наредба за изменение на наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в мвр (дв, бр. 78 от 2019 г.)
 
Наредба за изменение на наредбата за допълнение на наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (дв, бр. 107 от 2020 г.)
 
Указ № 117 от 27.04.2021 г. за награждаване на хикмет ахмедов мехмедов с орден "стара планина" първа степен
 
Указ № 118 от 27.04.2021 г. за награждаване на адриана димитрова благоева с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 
Указ № 119 от 27.04.2021 г. за награждаване на михаил любенов петров с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 
Указ № 120 от 27.04.2021 г. за награждаване на любен иванов чаталов с орден "св. св. кирил и методий" втора степен
 
Указ № 122 от 29.04.2021 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство памидово, община лесичово, област пазарджик, на 27 юни 2021 г.
 
Указ № 123 от 29.04.2021 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство цани гинчево, община никола козлево, област шумен, на 27 юни 2021 г.
 
Указ № 124 от 29.04.2021 г. за насрочване на частичен избор за кмет на община благоевград, област благоевград, на 27 юни 2021 г.
 
Указ № 128 от 05.05.2021 г. за възлагане на парламентарната група "бсп за България" да посочи кандидат за министър-председател
 
Постановление № 171 от 28 април 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с постановление № 138 на министерския съвет от 2021 г.
 
Постановление № 172 от 28 април 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас включително в общинските детски градини и училища за 2021 година
 
Постановление № 177 от 29 април 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на министерството на здравеопазването за 2021 г. за сметка на разходи и/или трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет и субсидии и други текущи трансфери и капиталови трансфери за нефинансови предприятия за 2021 г.
 
Постановление № 175 от 28 април 2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на външните работи за 2021 г.
 
Наредба за изменение на наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (дв, бр. 21 от 2009 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (дв, бр. 89 от 2014 г.)
 
Изменения на анекса към протокола от 1997 г., отнасящ се до измененията на международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена с протокола от 1978 г. (ревизиран анекс VI към MARPOL 73/78) (приети с резолюция MEPC.l76(58) на комитета по опазване на морската среда на международната морска организация на 10 октомври 2008 г. в сила за република България от 1 юли 2010 г.)
 
Изменения на анекса към протокола от 1997 г. за изменение към международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена с протокола от 1978 г. (включване на правила за енергийна ефективност за кораби в анекс VI към MARPOL 73/78) (приети с резолюция MEPC.203(62) на комитета по опазване на морската среда на международната морска организация на 15 юли 2011 г. в сила за република България от 1 януари 2013 г.)
 
Изменения на анекса към протокола от 1997 г. за изменение към международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена с протокола от 1978 г. изменения на анекс VI към MARPOL 73/78 (изменения на правила 2 и 13 и допълнението към свидетелството IAPP) (приети с резолюция MEPC.258(67) на комитета по опазване на морската среда на международната морска организация на 17 октомври 2014 г. в сила за република България от 1 март 2016 г.)
 
Изменения на анекса към протокола от 1997 г. за изменение на международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена с протокола от 1978 г. изменения на анекс VI към MARPOL 73/78 (система за събиране на данни за разхода на течни горива от кораби) (приети с резолюция MEPC.278(70) на комитета по опазване на морската среда на международната морска организация на 28 октомври 2016 г. в сила за република България от 1 март 2018 г.)
 
Изменения на анекса към протокола от 1997 г. за изменение на международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена с протокола от 1978 г. изменения на анекс VI към MARPOL 73/78 (ECA и изискуеми EEDI за ро-ро товарни кораби и ро-ро пътнически кораби) (приети с резолюция MEPC.301(72) на комитета по опазване на морската среда на международната морска организация на 13 април 2018 г. в сила за република България от 1 септември 2019 г.)
 
Наредба за изменение на наредба № 1 от 4 март 2015 г. за определяне на реда и начина за разходване на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг (дв, бр. 24 от 2015 г.)
 
Поправка
 
Решение № 403 от 28 април 2021 г. за признаване на сдружение "национално сдружение на работодателите на хората с увреждания" за национално представителна организация
 
Наредба № 8 от 8 април 2021 г. за придобиване на квалификация по професията "библиотекар"
 

Променени актове

Национален рамков договор № рд-нс-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г.
 
Договор № рд-нс-01-4-10 от 1 април 2021 г. за изменение и допълнение на националния рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г. (дв, бр. 7 от 2020 г.)
 
Закон за политическите партии
 
Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. изм. - дв, бр. 80 от 2018 г.)
 
Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
 
Изборен кодекс
 
Наредба № 1 от 4 март 2015 г. за определяне на реда и начина за разходване на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг
 
Наредба № 8121з-1060 от 26 септември 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в мвр
 
Протокол от 1997, отнасящ се до измененията на международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, както е поправена от протокола от 1978, отнасящ се към нея
 
Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република България (загл. изм. - дв, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)
 
Наредба за допълнение на наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (дв, бр. 21 от 2009 г.)
 
Постановление № 44 от 19 март 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на република България, в които се ограничава въздухоплаването
 
Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на република България, обслужващи кораби от международно плаване
 
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
 
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (загл. изм. - дв, бр. 19 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)
 

Отменени актове

Наредба № 77 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "библиотекар"