Ще изработват следващите стандарти към Наредбата за градска среда на СО

1665
НАГ обяви обществена поръчка за избор на изпълнители.

На 17 декември м.г. Столичният общински съвет прие Наредбата за градската среда на Столична община. С нея се определят допълнителните изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови строежи, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, както и на елементите на градския дизайн с цел опазването и съхраняването на характерния облик, силуетното, архитектурно-художественото и обемно-пространственото оформление на територията на Столична община. Неразделна част от наредбата са приложенията-стандарти, които ясно и нагледно показват правилата за отделните групи елементи, формиращи средата.

 Заедно с Наредбата бяха приети и първите стандарти - за шрифта, който ще се използва за официалните надписи, за уличните табели, за туристическите табели, както и стандарт за оформление на фасадите в Зона 2 на централната градска част.

 

 

Днес Направление „Архитектура и градоустройство" обяви обществена поръчка за избор на изпълнители за изработване на следващите стандарти към Наредбата. Това са стандарт за създаване на единна визия по отношение на улични настилки, стандарт за създаване на единна визия по отношение на елементите на градско обзавеждане и стандарт за създаване на единна визия по отношение на графичното оформление на номерацията на жилищните сгради в кварталите с комплексно застрояване.

 

 

Основна цел на обществената поръчка е изготвяне на набор от единни типови решения за създаване на комфортна и устойчива градска среда за пешеходци, велосипедисти и лица с намалена подвижност при отчитане на удобствата за експлоатация и естетиката на градските пространства, като се систематизират в единен стандарт норми и правила, системи и детайли, типология на материалите  и елементите на комплексното благоустройство при спазване на изискванията на Наредбата за градска среда на Столична община.

 

С документацията за участие в процедурата може да се запознаете тук.

Срокът за подаване на оферти е 1 юни.