Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ СТРАНИЦИ В ИНТЕРНЕТ, СОБСТВЕНОСТ НА СИТИ БИЛД МЕДИЯ ЕООД


Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайтовете, са собственост на СИТИ БИЛД МЕДИЯ ЕООД, освен ако изрично е посочено друго. Всички елементи на сайтовете на издателя, включително дизайн, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информации или елементи, извън разположените от потребителите и рекламодателите, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на издателя. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на издателя, посочване на източника и добавяне на линк към сайтовете. Включването на връзки към сайтовете е свободно, но ще ви бъдем благодарни, ако ни уведомите. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено без предварителното съгласие на издателя. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
 

І. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Услуга/и са предоставяни от издателя информационни, новинарски и рекламни услуги в сайтовете си "във вида, в който са".

Уебсайт/Сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Потребител e всяко лице, което ползва услугите, предоставяни от издателя.

Злоумишлени и некоректни действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
"Случайно събитие" е непредвидено или непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;
 

ІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

2.1. Издателят не събира лични данни за посетителите на сайта извън технологично необходимата идентификационната информация, която сайтовете автоматично събират, докато сте в тях. Издателят не използва и няма да използва, предоставя, продава или дава под наем каквато и да било част от тази автоматично събирана технологична информация при никакви обстоятелства и на никаква цена.
2.2. С приемането на настоящите общи условия посетителите и потребителите на сайтовете на издателя изразяват съгласието си за използване на тази технологично необходимата идентификационна информация, която сайтовете автоматично събират.
2.3. Използването на "cookies" като идентификация при посещаване на сайтовете е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра и която позволява на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Повече информация за използването на "cookies" можете да намерите на http://www.cookiecentral.com.
 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

3.1. Издателят има право да променя дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставят сайтовете, без предварително да известява потребителите затова.
3.2. Издателят има право по свое усмотрение да изтрие част от услугите, които предлага или да ограничи достъпа до тях, за всички или определени потребители.
3.3. Издателят има право при неизпълнение на договорни отношения, злоумишлени действия, непристойни коментари и други несъвместими с морала и добрата търговска практика действия да изтрие, ограничи и/или закрие информацията на произволен потребител и без право на преразглеждане.
3.4. Издателят има право да търси отговорност и санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил уведомление за нарушение в сайта от упълномощените органи по Българското законодателство или в случаите, когато потребител наруши договорни отношения, извърши злоумишлени действия, направи непристойни коментари и/или извърши други несъвместими с морала и добрата търговска практика действия.
3.5. Издателят е длъжен да уведомява органите на реда за нарушаване на нормите на обществения морал и Българското Законодателство, включително публикуването на порнографски материали и снимки, обиди, нежелана реклама, нарушаване на авторското право и сродните му права, нарушаване свободата и правата на личността, дискриминация, застрашаване на живота или здравето на обществото и потребителите на сайтовете.
3.6. Издателят има правото да отдава с цел продажба в сайтовете си пространство на рекламодатели и да експонира, показва, изпраща, изпълнява, зарежда техни реклами, и всякакви рекламни материали за собствени цели или за целите на клиентите, които обслужва.
3.7. Издателят има право да генерира и изпраща на посочен от страна на потребителя електронен адрес синтезирана информация за новостите публикувани в сайтовете на издателя под формата на електронен бюлетин.
3.8. С приемането на настоящите общи условия издателят получава право да изпраща до потребителя съобщения по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия, като осигурява ясното и недвусмислено разпознаване на търговското съобщение като непоискано.
3.9. Издателят се задължава да осигури на потребителя по ясен и недвусмислен начин възможност за отказ за получаване на съобщенията по т. 3.7 и т. 3.8.
3.10. Потребителят има право безплатно да ползва услугите предоставяни от сайтовете за нетърговски цели.
3.11. Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, при спазване на условията и изискванията за достъп.
3.12. Потребителят има право да разполага в режим upload във форума на сайтове текстово и мултимедийно съдържание, съобразно условията на форумите на сайтовете.
3.13. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използува обекти на интелектуална собственост, освен, ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършва с нетърговска цел.
3.14. Потребителят има право да посочи електронен адрес, на който иска да получава синтезирана информация за новостите публикувани в сайтовете на издателя под формата на електронен бюлетин.
3.15. Потребителят има право да откаже, посредством начините предоставени от издателя получаването на съобщенията по т. 3.7 и т. 3.8
 

ІV. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

4.1. Предоставянето на услугите и достъпа до ресурсите на сайтовете не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между потребителя и интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на уебсайта. Издателят не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, дължащи се на случайни събития и на такива, свързани с ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).
4.2. Издателят не носи отговорност за вреди, получени вследствие на публикувана информация, както и за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите, форума и обявите материали.
4.3. Издателят не носи отговорност при непредоставяне на стоки и /или услуги от трети лица рекламиращи чрез сайтовете.
4.4. Издателят не носи отговорност за злоумишлени и некоректни действия от страна на трети лица.
4.5. Издателят не носи отговорност в случай на претенции от трета страна относно неправомерно използване от страна на потребителя и рекламодателя на търговски марки, промишлени дизайни, патенти, полезни модели и авторски права.
4.6. Отговорност за съдържанието на рекламните материали носят само и единствено рекламодателите. Рекламите и другите разположени в сайтовете материали от трети лица, следва да са изработени в съответствие с действащото национално и общностно законодателство в областта на защита на индустриалната собственост, авторските права, конкуренцията, потребителите и да са съобразени с правилата за добросъвестна търговска практика и добрите нрави.
 

V. ДЕЙСТВИЕ, ПУБЛИКУВАНЕ И ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

5.1. Връзки към Общите условия са разположени по обичаен начин в долната част на сайтовете на издателя.
5.2. С подаването на заявка от потребител и получаването на отговор за зареждане, независимо от географското местоположение на потребителя, включително чрез индиректно зареждане, посредством използване на хипервръзка ("електронна препратка" по смисъла на Закона за електронната търговия), банер и/или друг подходящ начин, съобразно използваната технология, към него от друг уебсайт, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да ползва услугите предоставяни от издателя, че е запознат с настоящите Общи условия, като в отношенията между него и издателя те имат силата на договор, който трябва да се спазва.
5.3. Общите условия са в сила за страните от извършването на електронното изявление от страна на потребителя до момента на прекратяване използването на услугите на издателя чрез напускане на съответния сайт, като при всяко ново влизане се сключва нов договор.
5.4. Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между потребителя и трети лица, с които потребителя се е свързал, използвайки услугите на издателя.
5.5. При изменения и/или допълнения на Общите условия, издателя уведомява потребителите по подходящ начин за извършените промени – като публикува на видно място в Интернет страницата си съобщение за направените изменения и/или допълнения в Общите условия и текста на извършените промени не по-късно от 7 дни преди влизане в сила на измененията и/или допълненията.
5.6. Общи условия влизат в сила от датата на тяхното публикуване и последна им актуализация
 

VІ. СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай не непостигане на съгласие - по съдебен ред.