Конкурс за преустройство на зала в Народното събрание

1793
Конкурсът е за изработване на инвестиционен проект във фаза идеен проект за „Преустройство на зала „Света София".

Изработването на инвестиционен проект във фаза идеен проект включва:

 

1. Части по архитектура, интериор и обзавеждане и конструкции:
а) архитектурна;
б) интериор и обзавеждане;
в) конструктивна;

 

2. Части по инсталационни мрежи на техническата инфраструктура:
а) електрическа;
б) отопление, вентилация и климатизация;
в) водоснабдяване и канализация.

Срок за получаване на проекти или заявленията за участие
15/08/2011; 17:30


Брой и стойност на наградата
:
Първа награда - 15 000 (петнадесет хиляди) лева;
Втора награда - 10 000 (десет хиляди) лева;
Поощрения - две, всяко по 1 000 (хиляда) лева.


Условия и начини за плащане
:
Документацията, с цена 25.83 лева без ДДС, се получава всеки работен ден от 9,00 ч. до 16,00 ч., от датата на обнародване на обявлението за открития конкурс за проект в "Държавен вестник" до 15.08.2011 г. след заплащането й на Народното събрание, София, пл. "Княз Александър І" № 1, четвърти етаж, стая 405а, от 9:00 до 16:00 ч., тел. 02 939-24-50 и 02 939-30-69. При поискване от заинтересованото лице възложителят изпраща документацията за сметка на лицето.

 

Допълнителна информация може да получите ТУК.