Минало, настояще, бъдеще

1581
Триединство, закодирано в архитектурната концепция на обновената централна част на Враца.

 

Реконструкцията на централната пешеходна зона на Враца е изпълнена по проект на архитектурно студио MIODESIGN и екип (Обединение Враца 2014) с главен изпълнител ПСТ Груп (ВМ Враца 2018 ДЗЗД). Проектът, спечелен след анонимен национален конкурс от 2015 година, включва седем зони с дължина повече от 2 км и обща площ 85 000 м2. Реализацията стартира 2018 г. и към настоящия момент са изпълнени зони 3, 4, 5 и 6 с площ 61 300m2.

 

 

Със своето нетрадиционно решение авторите успяват успешно да преодолеят освен обичайните отговорности и очаквания при подобни сложни, обществени и мащабни проекти, и още няколко трудни задачи.

 

Първата е осъзнатото решение за нова визия, изключваща повтаряне на лесно смилаеми, често използвани днес растери или имитация на наслояванията на самото място. Със задълбочено познаване на историческата и природна среда и търсейки съвременна приемственост и уважение към работата на значими български архитекти, градостроители и скулптори, които са дефинирали две десетилетия и завършили през 1974 г. първата в България пешеходна зона именно във Враца, днешната визия залага на непреходна и устойчива концепция, силна в своята цялостност - от решението на настилката и нейния растер, чието логично продължение е разработената в унисон пълна гама от изделия на градския дизайн, до надграждащата се и развиваща се идея за озеленяване, благоустрояване, инфраструктурна обезпеченост, рекламно-информационна система.

 

Втората успешно решена задача от екипа е постигането на единен образ на цялата обновена част, но съобразен с различните характеристики на разнообразните пространства, които обхваща. Настоящата реконструкция е първата цялостна ревитализация на пешеходните пространства в централната част на Враца за 50 годишното им съществуване. Екипът на MIODESIGN взема смело решение да замести наслоеният своеобразен пачуърк от растери, материали и цветове с монохромен линеен растер, който да обедини всички зони, да маркира основните ходови линии и крайни ключови точки.  

 

Третата задача, която авторите смятат, че е била най-трудната за постигане, е положително отношение, обективна оценка и приемане на идеята от самите врачани, гостите на града, инвеститорът в лицето на Община Враца, на местните и въобще на специалистите в областта на градоустройството и архитектурата. Днес многобройните положителни оценки в медийното и интернет пространство, както и наградата на Международната архитектурна академия в тазгодишния конкурс ИНТЕРАРХ 2020 дават основание да се твърди, че и тази трета и най-трудна задача е постигната успешно.  

 

 

Концепцията, заложена в цялостното архитектурно-художествено решение при реконструкцията на ЦГЧ Враца, е не просто векторен растер от едро размерни бетонни плочи в три цвята, а динамична и триизмерна линеарна структура. Преплитащите се линии са не само запазен знак на проекта и негова отличителна черта, а и инструмент, който позволява в плоскостта на петата фасада да бъдат отпечатани прилежащата непосредствено рамка (ключови градски ансамбли и сгради) и околният локален и уникален природен контекст (величествените върхове на Стара планина). Изборът на цветове на настилката също е търсен като логичен отзвук на реперите от близката рамка (Културния дом, Общината, Читалището и други ключови сгради с техните екстериорна обшивка от варовик) и запомнящо присъстващият пейзаж на Вратцата.

 

 

Изборът на линеен растер е подчинен освен на търсеният нетрадиционен, модерен и  устойчив във времето изказ, но и на възможността по естествен път да се решат едновременно естетически и функционални проблеми. Един от тях е вече споменатият удачен начин да се маркират подходи, посоки на движение и еднозначно указване на степента на важност както на самата посока, така и на крайната цел. Друг практичен аспект на избраният растер е безпроблемното интегриране на съвременни линейни решения за отводняване, комуникации и осветление. Едроразмерните бетонни плочки от своя страна осигуряват сравнително бърз, локален и безпроблемен достъп, ревизии и промени в подземните и наземни инфраструктурни комуникации.

 

 

В дълбок философски аспект опростената на пръв поглед линеарна концепция притежава непрекъснатостта, динамиката и независимостта на ГРАДСКОТО РАЗВИТИЕ, а за Враца то е дълго и оцветено от дейността на значими личности, важни събития и изконното присъствие на неповторимата природа. Преплитащите се линии в архитектурната концепция метафорично са дефинирали ДЪРВО - с неговите корени, ствол и корона - като еднозначен символ на триединството „минало, настояще, бъдеще". Проектът се е осланял на уважение към наличното културно-историческо наследство и социално-икономическа обусловеност от популяризиране на локалната идентичност, местната природа, бит и занаяти - с иновативни, съвременни средства. Смисълът на всяка от трите зони поотделно и взети заедно е в триединството, което те притежават, и това е подсилено с концепцията на настоящия проект. Символът триединство е идеята за безконфликтното съществуване на Миналото, Настоящето и Бъдещето, днес и сега, с достатъчно вежливост към историята и с пълната осъзнатост, че днешните намеси няма да възпрепятстват идеите и необходимостите на бъдещите поколения.

 

 

С горчивина авторите споделят, че целостта на архитектурната концепция е нарушена, когато инвеститорът е решил да не изпълни заложените по проект и специално разработени за целта елементи на градския дизайн. По проект са изпълнени само осветителните тела и стационарните елементи от видим бетон и hpl. За следващия етап на изпълнение са оставени заложените в проекта разнообразни растителни видове, гарантиращи динамичен и целогодишен колорит, както и скулптурните акценти в ключови за пешеходната зона пространства. Авторите вярват, че проектът все пак ще бъде изпълнен в неговата цялост, което допълнително ще подчертае успешността, индивидуалността и целостта на новата визия на пешеходната зона на Враца.

 

 

Екипът на архитектурно студио MIODESIGN благодари на всички проектанти, изпълнители и доставчици, ангажирани с реализацията на ЦГЧ Враца. Специална благодарност отправя към врачани - за тяхното търпение и подкрепа от самото начало. В заключение от MIODESIGN пожелаха да публикуваме думите на арх. Росица Златанова - известен български градостроител и автор на много проекти, в това число и на част от зоните в последната реконструкция на центъра на Бургас. По повод проекта за реконструкцията на пешеходната зона на Враца тя казва:

 

Поздравления за проекта, реализацията и впечатляващата презентация!

 

Подозираме, че финансовата рамка на проекта е предопределила използването на бетонови плочи, което в голяма степен определя и подхода към задачата - честно отношение към материала, лаконичност и функционалност, консистентност на дизайна, смело, провокативно, модерно, донякъде космополитно излъчване.

 

Има определена дързост в това да разчупиш установените представи за един планински град и реакциите няма да са еднозначни, но авторът затова е автор - за да предложи своя визия и да успее да я защити.

 

Осланяйки се на заглавието на презентацията, считаме, че вашето решение се вписва определено в понятието „бъдеще". Много бих искала да го почувствам на живо. Харесва ми замахът, с който работите и отстоявате вижданията си!

 

 

Проектанти:

МИОДИЗАЙН ЕООД

Ръководител проект: д-р ланд. арх. Цветелина Йорданова,

Ръководител обект: проф. д-р арх. Орлин Давчев

 

Архитектура:

Проф. д-р арх. Орлин Давчев, доц. д-р арх. Мария Давчева, арх. Пламена Георгиева, арх. Веселина Мирева, арх. Мария Иванова, арх. Борислава Манолова, арх. Костадин Малинов

 

Паркоустройство и благоустройство:

Д-р ланд. арх. Цветелина Йорданова, ланд. арх. Надежда Стоянова

 

Конструктивна:

Инж. Елена Марангозова, инж. Радиан Митов

 

Електро:

Инж. Мирослава Йорданова, инж. Иво Иванов

 

ВиК:

Инж. Юлиян Димитров

 

Геодезия:

Инж. Кирил Ефремов 

 

Организация и безопасност на движението:

Инж. Лони Осенски

 

Изпълнител:

ВМ ВРАЦА 2018 ДЗЗД с ръководител проект:

Инж. Тони Петров, инж. Веселин Рашоевски

инж. Камен Кичев

 

Снимки:

МИОДИЗАЙН ЕООД

Стоян Христов, Антония Петкова