Обсъдиха устойчивото строителство и цифровизацията на сектора

798
Необходимите елементи за успешна дигитализация са стандартизацията, общ подход към данните и процесите, езиковите и класификационни системи.

Снимка: CityBuild.bg. Домакин на събитието беше „Кнауф България".

 

По време на открито заседание на Техническия комитет "Устойчиво строителство" 101 при Българския институт за стандартизация новините от строителния сектор за интегриран подход и цифровизация бяха представени от председателя на комитета инж. Димитър Начев. Според него конструктивната модернизация трябва да бъде разгледана и финансирана съвместно с функционална, естетическа и енергийна ефективност. Необходим е цялостен подход към обновяването на сградите (Устойчив конструктивен дизайн (SSD), както и към подобряване едновременно на сеизмичната безопасност и енергийната ефективност (пилотен проект „Интегрирани техники за сеизмично укрепване и енергийна ефективност на съществуващи сгради на Европейската комисия (JRC)".

 

Необходимите елементи за успешна дигитализация на сектора са стандартизацията, общ подход към данните и процесите, езиковите и класификационни системи. В този контекст използването на силата на данните и на подходи с отворен код, които могат да бъдат споделени между всички заинтересовани страни през жизнения цикъл на сградата, са от изключително значение.

 

Повишаването на квалификацията и преквалификацията на работната сила и промяната в културата в сектора са необходими при тази трансформация. Процесът може да успее само ако заинтересованите страни си сътрудничат по веригата на доставки и между държавите-членки. Промяната трябва да се ръководи от самия сектор с подкрепата на публичните власти, като специфичните за строителството инициативи могат да изиграят решаваща роля в това.

 

Все още се предпочита топлинното обновяване, като липсва холистичен подход, включително конструктивно обновяване. Инфраструктурата се споменава само с няколко думи, а програмата за цифрова Европа не разглежда изрично строителството и нуждите на строителството, каза още инж. Димитър Начев.

 

Снимка: CityBuild.bg

 

Модернизирането на сградния фонд в Европа трябва да се основава на мислене за пълния жизнен цикъл и принципите на кръговата икономика, и именно в това Level(s) - Европейската рамка за устойчиви сгради, която подкрепя важните инициативи на Европейската комисия за зелен преход (Green Deal, the Renovation Wave, the New European Bauhaus movement), може да подкрепи реализирането на тези инициативи, беше казано на заседанието. Level(s) предоставя стабилна и изпитана методология за оценка и докладване за устойчивостта, изпълнение на принципите на кръговата икономика и ресурсната ефективност на сградите.

 

 

МРРБ работи по „Програма за устойчиво обновяване на жилищните и нежилищните сгради", като в тази връзка ще се предприемат действия за обучение и квалификация за подобряване на административния капацитет на държавните и общински служители.

 

 

Относно политиките на МРРБ, свързани с дигитализацията на строителния сектор, министерството работи по три основни проекта, които представя в Плана за възстановяване и устойчивост. Един от тях е Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително-информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството. Другият проект е Създаване на „Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството". Третият е Подготовка и стартиране на дигитална реформа на българския строителен сектор.

 

Според инж. Начев в Стратегията за цифрова трансформация на сектора е даден приоритет на строително-информационното моделиране (СИМ), а не на цифровизацията на сектора. Той смята, че е спорна тезата за законови изисквания за директно преминаване към ниво 2 на СИМ и липсват радикални предложения за промяна в законодателството в инвестиционния процес, който биха довели до по-лесната цифровизация. В стратегията за нея трябва да са развити с приоритет политиките в публичния сектор, а в политиките за СИМ (част от цифровизацията) има и пазарен елемент, който може да се развие само в подходяща икономическа среда, посочи инж. Начев.

 

Снимка: CityBuild.bg

 

Приложението на БДС EN 15804+А2 (2019) за намаляване на екологичния отпечатък на строителните продукти" бе представено на заседанието. Екологичната продуктова декларация (EPDs) е изпълнението на 7-то изискване към строежите съгласно Регламент (ЕС) No 305/2011 - относно устойчиво използване на природните ресурси следва да се отчетат възможността за рециклиране на строежите, материалите и частите от тях, останали след разрушаване, трайността на строежите и използването на екологично съвместими суровини и вторични материали в тях.

 

 

 

 

След преглед на европейски и международни технически комитети, на които БИС/ТК-101 е огледален, беше решено да бъде създадена работна група за изготвяне на терминологичен речник по СИМ и „Устойчиво строителство". Програмата за преводи беше допълнена с два нови стандарта.

 

Презентации от заседанието може да видите тук.