Предоставиха безвъзмездна помощ за проекта за обходен път на Габрово

2909
Правителството даде съгласие УО на ОП „Транспорт” да подпише договор за предоставяне на финансовата помощ на АПИ за изпълнението на дейностите.

Сключването на договора преди окончателното одобрение на проекта от Европейската комисия ще осигури навременното му стартиране.

 

 

Обходният път на Габрово е част от трансевропейската транспортна мрежа и е разположен по протежението на Общоевропейски коридор IX Букурещ - Русе - Димитровград - Александруполис. Чрез пътя се осъществява преминаване през Стара планина в централната част на страната и е възлова точка при движението на транспортните потоци в посока север - юг.

 

Разделен на пет етапа, проектът е предвиден за изпълнение в две фази. Първата включва строителството на участък с дължина 23,254 км и етапна връзка на обхода със съществуващия път 1-5, както и изготвянето на разширен идеен проект за тунела под връх Шипка. Втората фаза, която е предвидена за изпълнение през следващия програмен период 2014-2020 г., включва строителство на участък с дължина 10,87 км и на тунел под връх Шипка.

 

Процедурата за избор на изпълнител за проектиране и строителство на пътя е стартирана през септември 2012 г., като в момента тече законоустановеният срок за обжалване на класирането. През декември м. г. е обявена тръжната процедура за избор на строителен надзор. Формулярът за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е представен за преглед и одобрение в Управляващия орган на ОП „Транспорт", който на 17 януари 2013 г. го процедира към Централното координационно звено в Министерския съвет за изпращане към JASPERS.

 

За цялостната реализация на фаза 1 от проекта съгласно индикативните стойности, заложени във Формуляра за кандидатстване, необходимите допустими средства по ОП „Транспорт" са в размер на 130 млн. лв.