КАБ препоръчва да не се участва в конкурс на община Велинград

2215
Причината е сигнал от Съюза на ландшафтните архитекти, с който се изразява безпокойство от законосъобразността на поръчката.

На 23 юни община Велинград откри обществена поръчка с предмет: „КОНКУРС ЗА  ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ВИЗИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И ПАРКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ И МЕСТАТА ЗА ОТДИХ В ГРАД ВЕЛИНГРАД". Конкурсът цели архитектурно-благоустройствени решения при спазване на функционалните и обемно-пространствените изисквания на 11 обекта

 

 • Централен площад от ул. "Юндолска" до ДГС "Алабак" от о.т. 239а-244-233-9; от ул. "Св. Св. Кирил и Методий" от о.т. 244-236а-38 и от фонтаните до старата сграда на общината.
 • Парк "Женска баня" в УПИ ІV - за парк, кв. 156
 • Зелена площ - банята в Чепино в УПИ І - за парк, кв. 3971
 • Парк при площад "Възраждане" в УПИ VІІ - за озеленяване, кв. 281
 • Изграждане на зона за обществен отдих - складове при Централен кооперативен пазар
 • Парк пред гарата - кв. Лъджене в УПИ ІV - 7104 - за парк, кв. 142
 • Зелена площ при Блока пред пазара в УПИ VІІІ - за парк, кв. 1112
 • Парк пред блока на Г. Димитров в УПИ І- за парк, кв. 1422
 • Зелена площ по бул. "Ал. Стамболийски".
 • Зелена площ от подлеза на входа на града в ляво
 • Парк пред „Сярна баня" в УПИ ХІІ - за озеленяване, кв. 2561

 

Идейният проект по част „Архитектура и благоустрояване" се представя в цветна техника и задължително съдържа:

 

- ситуационен план, изработен върху кадастралния план на гр. Велинград, върху който са разграничени отделните съществуващи и проектни елементи с нанесени алейна мрежа, настилките и елементите на градското и парково обзавеждане и градския дизайн;

 

- разрези, изясняващи особености на съществуващия и проектния терен;

 

- 3D визуализации, от които ясно да личи идеята на автора и съответните елементи;

 

- идейни проекти на по-значими градински и градски архитектурни елементи (фонтани, каскади, павилиони и друге), както и детайли за настилките.

 

Идейният проект по част „Паркоустройство" се представя в цветна техника и задължително съдържа:

 

- дендрологичен идеен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;

 

- обемно-цветово решение на зелените площи в обхвата на обекта, което да представи пространствената композиция и растителното оформяне на различната дървесна и декоративна храстова растителност и откритите зелени площи в свободна техника.

 

Възложителят не предвижда връчване на награди. След приключване на конкурса, Възложителят ще проведе процедура по реда на глава VII, раздел II от ЗОП - Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 и 7. Желаещите да представят конкурсни проекти могат да направят това до 14.08.2014г.

 

"Странно е, че в заключение на конкурсната програма е записано: "Възложителят НЕ ПРЕДВИЖДА връчване на награди", което надали ще доведе до изпълнение на желаната цел - ПРИДОБИВАНЕ на идеен проект за създаване на нова визия на централна градска част и парковите пространства, зелените площи и местата за отдих в град Велинград", казва в писмо до Камарата на архитектите арх. Петър Мурджев, КАБ-РК Пазарджик.

 

В офиса на КАБ-РК Пазарджик е получен сигнал от Съюза на ландшафтните архитекти, с който се изразява безпокойство от законосъобразността на обявена обществена поръчка и коректното съставяне на конкурсното задание, както и желание за задължително включване в състава на техническата комисия за разглеждане, оценяване и класиране на проектите на ландшафни архитекти.

 

Текстът на сигнала, подаден от проф. д-р ланд. арх. Йордан Кулелиев, председател на УС на Съюза на ландшафтните архитекти, може да прочетете тук

 

Предвид получените сигнали, КАБ препоръчва на членовете си да се въздържат от участие в конкурса.