Проекти за обновяване на три сгради по Програма „Културно наследство” на Столична община очакват съгласуване в НИНКН

234

За 2021г. са одобрени за финансиране 7 сгради и 2 резерва


Вчера Столичният общински съвет одобри Отчет за изпълнение на Програма „Културно наследство” на Столична община. Тя стартира през 2019г. с цел подкрепа на гражданите за опазване на недвижимото културно наследство и насърчаването на собствениците за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им. Програмата насърчава изготвянето на инвестиционни проекти за изпълнението на укрепителни, реставрационни, консервационни и ремонтни дейности на обекти – недвижими културни ценности от категории „национално значение“, „местно значение”, „ансамблово значение“ и „за сведение”. Реализирането на Програмата се подпомага от направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община и външни експерти.

В края на 2019 г. е проведена сесия за набиране на кандидати за финансиране по Програмата. Подадени са 9 заявления за кандидатстване. Програмният съвет одобрява за финансиране 5 сгради, но собствениците на една от тях оттеглят заявлението си, а единият от собствениците на друга сграда отказва да подпише договора за финансиране. През октомври 2020г. са подписани договори за 3 сгради и са изпълнени следните дейности:

Национален студентски дом

На 16 февруари 2021 г. е сключен договор между Столична община и „Новиза“ ЕООД с предмет: „Извършване на проучване и документиране, екзекутивно архитектурно заснемане и възстановяване на техническите чертежи на сградата, изготвяне на задание за проектиране, изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на сградата на Национален студентски дом на пл. “Народно събрание“ 10”. Изготвените проучване и документиране, архитектурно заснемане и възстановяване на техническите чертежи на сградата са съгласувани от Министерство на културата на 11 януари 2022 г. Към момента е изготвено и задание за проектиране, което е внесено за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство.

Административна сграда – БАН

На 16 февруари 2021г. е сключен договор между Столична община и „АЙВА- АРХУС-КОНТРОЛ“ ДЗЗД с предмет: „Обследване на сградата и съставяне на технически паспорт, изготвяне на задание за проектиране, изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на административна сграда на ул. „Московска“ 13-13а”. Изготвените технически паспорт, конструктивно становище, доклад от обследване за енергийна ефективност, резюме, сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, заснемане по части „Архитектура“, „Геодезия“, „ОВК“, „Електро“ и „ВиК“ са съгласувани от Министерство на културата на 30 ноември 2021 г. Към момента е изготвено и задание за проектиране, което е внесено за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство.

Институт по балканистика с център по тракология – БАН

На 22 януари 2021г. между Столична община и „СИБА“ ЕООД е сключен договор с предмет: „Обследване на сградата и съставяне на технически паспорт, изготвяне на задание за проектиране, изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на административна сграда – Институт по балканистика с център по тракология на ул. „Московска“ 45“. Изготвените технически паспорт, конструктивно становище, доклад от обследване за енергийна ефективност, резюме, сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, заснемане по части „Архитектура“, „Геодезия“, „ОВК“, „Електро“ и „ВиК“ са съгласувани от Министерство на културата на 17 август 2021г. Към момента е изготвено и задание за проектиране, което е внесено за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство.

За 2021г. са одобрени за финансиране 7 сгради и 2 резерва:

1. Жилищно-търговска сграда, б. на Иван Кацаров, бул. „Ст. Стамболов“ No 52; 2
2. Жилищно-търговска сграда, ул. „Леге“ No 3; Електронно подписан документ.
3. Жилищно-търговска сграда, б. на Райна Данаилова, бул. „Кн. Мария Луиза“ No 65;
4. Жилищна сграда, б. на Нешо Салчев, ул. „Ген. Паренсов“ No 4;
5. Сграда на б. кафене "Средец" /б. „Якобински клуб“/, ул. „Ив. Вазов“ No 6;
6. Жилищно-търговска сграда, б. здание на Калпакциев, бул. „Хр. Ботев“ No 101;
7. Жилищно-търговска сграда, б. на Соломон Кокашвели, ул. „Княз Борис I“ No 143;

Резервни обекти:

8. Жилищна сграда, б. на инж. Йорданов, ул. „Добруджа“ No 7;
9. Жилищна сграда, б. на Б. Нешев, ул. „Московска“ No 21;

През 2021г. от бюджета на Програмата са изразходвани финансови средства в размер на 61 892 лв.: за плащания по договори – 48 428 лв.; за плащания на членовете на Експертната комисия за оценка и класиране на заявленията за кандидатстване – 13 079 лв.; за такси за съгласуване на документация – 384 лв.

ОЩЕ НОВИНИ

Над стадиона в Свети Влас ще изграждат нов парк със зони за отдих и игрища

Над стадиона в Свети Влас ще изграждат нов парк със зони за отдих и игрища

Предстои още изграждане на спортно игрище в двора на училището и на детска градина в квартал „Русалка“, както и ремонт на църквата

Представиха албума „Нашиятъ Казанлъкъ“ с исторически разказ за града с картички и снимки

Представиха албума „Нашиятъ Казанлъкъ“ с исторически разказ за града с картички и снимки

Интересните фотоси са разпределени в 33 теми, които следват развитието по стария Градоустройствен план от 1908 г.

В Кърджали одобриха промяна предназначението на имот с цел изграждане на болница и частен медицински университет

В Кърджали одобриха промяна предназначението на имот с цел изграждане на болница и частен медицински университет

Преди това имаше представяне на инвестиционното намерение пред Общинския съвет, както и пред обществеността и различни организации

Ще реформират четири дома за стари хора в София

Ще реформират четири дома за стари хора в София

Те се намират в „Зона Б-5“, „Илинден“, „Дървеница“ и Горна баня

Център за спешна медицинска помощ изграждат в Самоков

Център за спешна медицинска помощ изграждат в Самоков

Теренът се намира в югозападния край на двора на болницата