Проекти за обновяване на три сгради по Програма „Културно наследство” на Столична община очакват съгласуване в НИНКН

283

За 2021г. са одобрени за финансиране 7 сгради и 2 резерва


Вчера Столичният общински съвет одобри Отчет за изпълнение на Програма „Културно наследство” на Столична община. Тя стартира през 2019г. с цел подкрепа на гражданите за опазване на недвижимото културно наследство и насърчаването на собствениците за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им. Програмата насърчава изготвянето на инвестиционни проекти за изпълнението на укрепителни, реставрационни, консервационни и ремонтни дейности на обекти – недвижими културни ценности от категории „национално значение“, „местно значение”, „ансамблово значение“ и „за сведение”. Реализирането на Програмата се подпомага от направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община и външни експерти.

В края на 2019 г. е проведена сесия за набиране на кандидати за финансиране по Програмата. Подадени са 9 заявления за кандидатстване. Програмният съвет одобрява за финансиране 5 сгради, но собствениците на една от тях оттеглят заявлението си, а единият от собствениците на друга сграда отказва да подпише договора за финансиране. През октомври 2020г. са подписани договори за 3 сгради и са изпълнени следните дейности:

Национален студентски дом

На 16 февруари 2021 г. е сключен договор между Столична община и „Новиза“ ЕООД с предмет: „Извършване на проучване и документиране, екзекутивно архитектурно заснемане и възстановяване на техническите чертежи на сградата, изготвяне на задание за проектиране, изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на сградата на Национален студентски дом на пл. “Народно събрание“ 10”. Изготвените проучване и документиране, архитектурно заснемане и възстановяване на техническите чертежи на сградата са съгласувани от Министерство на културата на 11 януари 2022 г. Към момента е изготвено и задание за проектиране, което е внесено за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство.

Административна сграда – БАН

На 16 февруари 2021г. е сключен договор между Столична община и „АЙВА- АРХУС-КОНТРОЛ“ ДЗЗД с предмет: „Обследване на сградата и съставяне на технически паспорт, изготвяне на задание за проектиране, изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на административна сграда на ул. „Московска“ 13-13а”. Изготвените технически паспорт, конструктивно становище, доклад от обследване за енергийна ефективност, резюме, сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, заснемане по части „Архитектура“, „Геодезия“, „ОВК“, „Електро“ и „ВиК“ са съгласувани от Министерство на културата на 30 ноември 2021 г. Към момента е изготвено и задание за проектиране, което е внесено за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство.

Институт по балканистика с център по тракология – БАН

На 22 януари 2021г. между Столична община и „СИБА“ ЕООД е сключен договор с предмет: „Обследване на сградата и съставяне на технически паспорт, изготвяне на задание за проектиране, изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на административна сграда – Институт по балканистика с център по тракология на ул. „Московска“ 45“. Изготвените технически паспорт, конструктивно становище, доклад от обследване за енергийна ефективност, резюме, сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, заснемане по части „Архитектура“, „Геодезия“, „ОВК“, „Електро“ и „ВиК“ са съгласувани от Министерство на културата на 17 август 2021г. Към момента е изготвено и задание за проектиране, което е внесено за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство.

За 2021г. са одобрени за финансиране 7 сгради и 2 резерва:

1. Жилищно-търговска сграда, б. на Иван Кацаров, бул. „Ст. Стамболов“ No 52; 2
2. Жилищно-търговска сграда, ул. „Леге“ No 3; Електронно подписан документ.
3. Жилищно-търговска сграда, б. на Райна Данаилова, бул. „Кн. Мария Луиза“ No 65;
4. Жилищна сграда, б. на Нешо Салчев, ул. „Ген. Паренсов“ No 4;
5. Сграда на б. кафене "Средец" /б. „Якобински клуб“/, ул. „Ив. Вазов“ No 6;
6. Жилищно-търговска сграда, б. здание на Калпакциев, бул. „Хр. Ботев“ No 101;
7. Жилищно-търговска сграда, б. на Соломон Кокашвели, ул. „Княз Борис I“ No 143;

Резервни обекти:

8. Жилищна сграда, б. на инж. Йорданов, ул. „Добруджа“ No 7;
9. Жилищна сграда, б. на Б. Нешев, ул. „Московска“ No 21;

През 2021г. от бюджета на Програмата са изразходвани финансови средства в размер на 61 892 лв.: за плащания по договори – 48 428 лв.; за плащания на членовете на Експертната комисия за оценка и класиране на заявленията за кандидатстване – 13 079 лв.; за такси за съгласуване на документация – 384 лв.

ОЩЕ НОВИНИ

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

Така се дава възможност сдружения на собственици, които по различни причини, включително административни, не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Вчера общинските съветници одобриха искането за прехвърляне на собствеността с намерение сградата да бъде превърната в детска градина или да се ползва от администрацията

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

Зала "Балкан" е с катерачна площ от над 3 000 кв. м, предлага над 300 различни маршрута, а в нея могат да се катерят хора от 3 до 90-годишна възраст  

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Това показва проучване на Colliers на пазара на инвестиционни имоти у нас през второто полугодие

От столичния район "Оборище" се опитват да инициират среща със собствениците на Царските конюшни

От столичния район "Оборище" се опитват да инициират среща със собствениците на Царските конюшни

Целта е да се разбере каква е съдбата на комплекса, който няма статут на паметник на културата, но е с архитектурна стойност