САБ публикува обобщен проект за "Закон за архитектурата"

487
Въз основа на събрани мнения ще бъде актуализиран съставът на работната група по Закона и обсъдена по-нататъшната му работа.

Снимка: CityBuild.bg

 

„Архитектурата е многопрофилна, разгърната във времето и ресурсоемка, масова човешка дейност, с голямо влияние върху хората, обществените структури, управлението и икономиката. Тя, и в частност архитектурно-строителния процес, се осъществяват при сложно преплитане на гледни точки, интереси, влияние и императиви. Нейните продукти са част от културата, изграждат духовните и естетически стойности на нашата материална жизнена среда. Ето защо днес правото на качествена архитектура се прокламира като основно човешко право", се казва в мотивите на Съюза на архитектите в България за създаването на закона.

 

„Важните обществени функции на архитектурата изискват регулиране на съвкупността от обществени отношения, влияещи върху реализацията на ценностите й във всичките им измерения. Днес многостранната й същност е довела да това, че отделни нейни страни се разглеждат откъслечно и поотделно в различни законови и подзаконови актове, връзката между които не винаги е ясна, а понякога води и води до противоречия. Не съществуват първични нормативни документи, които да са насочени към осъществяване на нейната цялостна същност, в това число на културните й функции, към осигуряване на съгласуваност между отделните фази на архитектурния процес - изследване, проучване, проектиране, реализация, експлоатация. Не съществува изградена система за обществена оценка на архитектурата. Не са изградени необходимите връзки между архитектите и органите за управление от една страна, архитектите и обществото от друга. Не съществуват условия за взаимодействие между различните творчески специалности в естетическото изграждане на средата. Не са докрай изяснени правата и задълженията на архитекта в процеса на изграждане и управление на средата - заплащане, авторски права, участие в строителството и др. Не съществува организация на научните изследвания в тази област на архитектурата. Не съществуват както държавни, така и обществени структури, които да могат да поемат отговорности за качеството на крайния продукт - построената сграда, още по-малко за качеството на по-обширни архитектурни комплекси до облика на селищата и ландшафта.

 

Предвид изложеното, с настоящия закон се поставя задачата да се създаде първична правна рамка, за да насочат по оптимален начин, да се регламентират и развият обществените отношения, свързани с процеса на създаване и функциониране на архитектурата като част от културните, духовни и естетически практики на обществото", се казва още в мотивите. Предварителния проект може да видите тук.

 

Да се подготви за обсъждане текст на Закон за архитектурата беше решено по време на 30-то Общо събрание на Съюза на архитектите на 30 ноември миналата година. „Темата за Закон за архитектурата привлича всеобщо внимание - повече от 20-30 години архитектите говорят за нея. Няма да ни бъде лесно, защото законодателството като цяло, свързано пряко и косвено с архитектурата, представлява истински дебри. Но това е целта ни - да се опитаме да съберем в един закон някои основни неща, които да ни подпомогнат в правенето на добра архитектура и защита на нейната културна същност", каза тогава за CityBuild.bg проф. д-р арх. Тодор Булев, председател на САБ.

 

Ема Димитрова