Публикуваха меморандум за внедряване на BIM в строителството

2821
Той е подкрепен от представители на академичните среди, браншови организации, производители и вносители на софтуер и на строителни продукти, проектантски и строителни фирми.

 

Ние, долуподписаните представители на акдемичните среди, браншовите организации от областта на строителството, производителите и вносители на софтуер, производителите и вносители на строителни продукти, проектантските фирми, строителните фирми и държавните органи,  декларираме желанието си да работим за развитието и внедряването на технологиите на Строително Информационно Моделиране (BIM) в областа на строителството в България.

 

С оглед на развитието на световните пазари в сферата  на строителството, технологичния напредък и нововъведения в строителния бранш, Ние разбираме необходимостта от въвеждането на тези технологии и методи на работа за да запазим конкурентоспособността си и да достигнем до нови пазари.

 

Ние разбираме, че тези технологии и методи на работа ще подпомогнат развитието на строителния бранш и повишат ефективността на работата ни чрез подобряването на комуникацията между участниците в жизнения цикъл на всеки строителен обект - от планирането и проектирането му, през изграждането и въвеждането му в действие, през неговата експлоатация и поддръжка, до неговата реконструкция или разрушаване.

 

Ние  сме готови да подпомагаме процеса на внедряване на тези технологии, като според нашите компетентности и възможности отделяме ресурси за това.

 

При осъществяване на целите на меморандума страните ще се ръководят от следните приоритети:

 

 • Развитие на нормативната уредба в областта на строителството с оглед прилагането на Строително Информационно Моделиране (BIM).

 

 • Развитие на диалога и сътрудничеството по отношение на съвместното ползване на информация от участието на страната в специализирани международни органи, работни групи и комисии по въпросите на Строително Информационно Моделиране (BIM);

 

 • Подпомагане на разработване и внедряване на учебни планове и програми във ВУ с оглед използването на Строително Информационно Моделиране (BIM);

 

 • Развитие на форми на продължаващо и дистанционно обучение в различните форми и области на използване на Строително Информационно Моделиране (BIM);

 

 • Съставяне на работни групи, имащи за цел да изработят необходимите основни бази данни за безпроблемното въвеждане в работния цикъл на Строително Информационно Моделиране (BIM);

 

 • Съставяне на работни групи, предоставящи информация и помощ свързана със Строително Информационно Моделиране (BIM).

 

За постигане на обявените приоритети страните ще използват различни форми на сътрудничество:

 

 • Реализиране на съвместни проекти в областта на иновациите и прилагането на ИТ в строителния,  проектантския бизнес и висшето образование, вкл. с външно финансиране;

 

 • Осъществяване на проучвания, анализи и научни изследвания върху методите и инструментите за работа със Строително Информационно Моделиране (BIM);

 

 • Обмен на информация и експертиза;

 

 • Партньорство в организиране и провеждане на обучения, квалификационни и преквалификационни курсове, по нататъшно развитие на електронното и дистанционното обучение;

 

 • Поощряване на иновативни решения, свързани с практическото прилагане на Строително Информационно Моделиране (BIM).

 

 • Пряко сътрудничество между държавни органи, браншови организации, представители на бизнеса и експерти в Строително Информационно Моделиране (BIM).

 

Създаване на пилотни проекти и изследване на добрите практики при работа с Строително Информационно Моделиране (BIM).

 

Може да подкрепите меморандума тук.