Вижте проекта за многоетажен надземен паркинг и зона за спорт на пазара „Ситняково“

901
Възложител е "Пазари Изток" ЕАД.

 

Както вече ви съобщихме, в един от най-интензивно натоварените с трафик, обществени и търговски функции райони на столицата, известен като „Румънското посолство", се предвижда изграждането на открит надземен етажен паркинг към пазар „Ситняково" с капацитет 158 паркоместа, товаро-разтоварителни съоръжения, зона за публични събития и използваем покрив със спортни функции. Сградата е разположена свободно в имота, като конзолно се надвесва над съществуващите обслужващи и складови помещения към зеленчуковата борса.

 

 

Проектът, публикуван вчера от НАГ, е разработен от DESET architects (с управител арх. Ивайло Петков - зам.-председател на комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика, СОС), и БИАС М - бюро за архитекурни и инженерни структури.

 

 

Основният пешеходен достъп към обекта се осъществява от южна страна откъм бул. „Шипченски проход" през пазара, посредством стълбище и рампа покрай кафенето. До всички точки на сградата е предвидена достъпна среда за хора в неравностойно положение.

 

 

Запазва се съществуващият автомобилен подход от ул. „Сирак Скитник" и се предвижда още един от бул. „Шипченски проход". И от двата входа за автомобили към имота са предвидени автоматични бариери за контрол на достъп.

 

 

В северозападната част на имота се обособява уширение на пътното платно, което ще се ползва за маневриране и временно спиране на автомобили за сметопочистване. Предвидени са 24 велосипедни места. 

 

 

Застрояването представлява един обем с планова схема на неправилен четириъгълник. Динамиката на неправилната в план форма е обоснована от функционалната структура, геометрията на имота и контекста на вече същестуващата административна сграда в съседство.

 

 

По фасадната решетка от стоманени въжета ще се увива зелена растителност. Озеленената фасада помага за вписване на новото застрояване в силуета на озеленяването в района. Освен декоративните и естетически качества, зелената фасада има за цел да намали въздействието от шум и прах при ползването на паркинга.

 

 

Сградата е отворена, което елиминира нуждата от оборудване и експлоатационни разходи за отопление, вентилация и климатизация. Предвидената фасадна система и фасадно озеленяване осигурява частична слънцезащита. Така се предотвратява прегряване и се подобрява естественият микроклимат в сградата без допълнителни средства. Реализирането на открит паркинг елиминира необходимостта от противопожарни мерки за отдимяване и вентилация.

 

Фасада север

 

Фасада северозапад

 

Фасада югозапад

 

Фасада югоизток

 

Сградата се развива на четири нива, като партерното ниво е по наклона на терена.

 

 

Следващото ниво е с по-малка площ, за да се осигури необходимото пространство за зареждане и маневриране на товарни автомобили в зоната на съществуващия дебаркадер на партера.

 

 

 

Последното ниво, до което достига рампата за автомобили, е с по-голяма етажна височина, за да се създадат подходящи условия за организиране на различни видове събития (автошоу, събития тип коктейл и т.н.).

 

 

На покрива е развита зона за спорт и рекреация с открито спортно игрище с размери 40/20 м, обслужващи помещения, входно фоайе с кафене, съблекални и две зали за тренировки.

 

 

Вертикалната комуникация се осъществява чрез автомобилна рампа, един асансьор за 6 човека с товароподемност 630 кг и евакуационно стълбище, свързващо всички нива. 

 

 

Застроена площ на паркинга - 1 590 кв.м

Разгъната застроена площ на паркинга - 6 430 кв.м

 

 

Ема Димитрова