Започва Десетото общо събрание на КАБ в Несебър

1294
Четирима са кандидатите за председател на УС на Камарата на архитектите в България. Сегашният председател е арх. Петко Йовчев. 

Кандидатите са арх. Николай Гълъбов, арх. Борислав Борисов, арх. Борислав Богданов и арх. Иво Пантелеев.

 

Общото събрание на 3, 4 и 5 май в „Сол Несебър Ризорт" в Несебър ще протече при следния дневен ред:

 

1. Отчет за дейността на Управителния съвет за периода 2008 - 2012 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на УС за периода 2008-2012 г.;

 

2. Отчет за дейността на Контролния съвет за периода 2008 - 2012 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КС за периода 2008-2012г.;

 

3. Приемане на доклад за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за 2011 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КДП за периода 2011 г.;

 

4. Изслушване на одиторски доклад и приемане на годишен финансов отчет за 2011 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема ГФО за 2011 г.;

 

5. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и Контролния съвет и техните председатели за дейността им през 2011 г.; Проект за решение: ОС на КАБ освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Контролния съвет и техните председатели за дейността им през 2011 г.;

 

6. Избор на Председател и членове на УС с мандат от четири години; Проект за решение: ОС на КАБ избира Председател и членове на УС с мандат от четири години;

 

7. Избор на Председател и членове на КС с мандат от четири години; Проект за решение: ОС на КАБ избира Председател и членове на КС с мандат от четири години;

 

8. Приемане на Бюджет на КАБ за 2012 г. Проект за решение: ОС на КАБ приема Бюджет на КАБ за 2012г.;

 

9. Отмяна на Професионалния кодекс на КАБ на основание § 4 на ДР от същия и приемане на нов Професионален кодекс; Проект за решение: ОС на КАБ отменя действащия Професионалния кодекс на КАБ и приема нов Професионален кодекс;

 

10. Приемане на изменения и допълнения на Устава на КАБ с оглед привеждане в съответствие с изискванията на ЗКАИИП; Проект на решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения на Устава на КАБ;

 

11. Изработване на доктрина за стратегическо развитие на КАБ; Проект на решение: ОС на КАБ приема доктрина за стратегическо развитие на КАБ;

 

12. Разни.

 

*Очаквайте подробности от екипа на citybuild.bg в Несебър.