"Хабитат България" предлага устойчиво решение за жилищните проблеми на хора в риск от бедност

64

Фондацията прилага модел за поетапно подобряване на условията за живеене чрез микрофинансиране и общностно подпомагане


Хиляди семейства в български села и градове живеят в жилища, които са в много лошо състояние и се нуждаят от спешно подобряване. Повечето от тези семейства изпитват и финансови затруднения, тъй като в много случаи са безработни, разчитат на сезонна заетост или са наети срещу много ниско заплащане. По данни на НСИ за 2022 година 32,2% от населението на страната е в риск от бедност или социално изключване. Това поставя страната ни на второ място сред страните с най-голям дял население в риск от бедност или социално изключване в Европейския съюз (по данни на Евростат). За тези семейства е трудно да покриват някои от базовите си нужди, затова рядко успяват да отделят от бюджета си за подобряване на жилищните си условия. Обикновено те са и в неблагоприятна социална ситуация, произтичаща от ниско образование, недостатъчна професионална квалификация или липса на достъп до услуги и информация. Често в тези семейства се отглеждат деца, които заради лошите битови условия са изложени на риск от влошено здраве, понижен успех в училище и социална изолация.

От много години „Хабитат България“ работи за подпомагане на общности и предоставяне на подкрепа за жилищни подобрения на семейства в нужда. Проектът CODE HOUSING – общностно развитие и жилищна подкрепа за уязвими групи се състои от няколко компонента: предоставяне на микрофинансиране за жилищни подобрения; подобряване на уменията на потребителите за справяне с житейски ситуации; допълнително стимулиране на развитието и благоустройството на общностите чрез финансиране на местни инициативи.

Програмата се изпълнява в 6 региона за период от 2 години в сътрудничество с местни нестопански организации, които познават добре семействата в нужда и работят с тях и по други социални направления – образование, ранно детско развитие, здравеопазване, изграждане на родителски капацитет, общностно подпомагане. Партньорски организации са „Клуб на НСО“ в Търговище, НЧ „Васил Левски 1965“ в Кюстендил, Местна активна група (М.А.Г.) Ботевград, „Бизнес – център Бургас“, „Майчин център – Надежда“ в Сливен и Фондация „Бъдеще“ в Ракитово.

Всяка от местните организации управлява жилищен фонд, от който се предоставят безлихвени микрозаеми на уязвими семейства, живеещи в лоши жилищни условия. За 2023 година фондът възлиза на размер от 20 000 лева за всяка организация. Заемите са в размер на до 1200 лева и се използват за ремонт на покрив, санитарни възли, стаи и други, както и за подобряване на енергийната ефективност. Връщат се в рамките на 12 месеца, на малки вноски, в същия размер без оскъпяване. Бенефициентите имат задължение да възстановят средствата, които са получили, по схема, съобразена с техните доходи и конкретна семейна ситуация и имат мотивация да изпълнят поетите ангажименти, за да могат да използват тази възможност отново. Средствата, които се връщат във Фонда за жилищни подобрения, могат да се използват за следващи нуждаещи се семейства или за дофинансиране на започнали ремонти.

В рамките на 2023 година 6-те партньорски организации са предоставили 168 заема на обща сума 156 500 лева, което означава, че жилищния фонд в размер на 120 000 лева е револвирал 1,3 пъти. Благодарение на това финансиране са подобрени жилищните условия на 222 семейства и 213 деца.

Един от примерите за ефективността на програмата е Невена от Ракитово, с която работи фондация „Бъдеще“. Тя е пенсионер по болест, а съпругът й работи в цех за дървообработване. Досега са живяли в малка къща с две помещения, където са отгледали три деца. Най-малкият им син е на 19 години и току-що е станал баща. Още от лятото семейството решава да разшири къщата, като прибави още една стая, за да може младото семейство да се отдели в собствено домакинство. Започват проекта със собствени средства, които не им достигат, но с малкия заем от 800 лева успяват да довършат шпакловката и боядисването. Новият член на семейството, който сега е на няколко месеца, ще може да живее в чисти и приветливи стаи.

В допълнение към материалната помощ, семействата се включват в обучителни семинари на теми, подобряващи техния капацитет да се справят с ежедневни ситуации, да управляват по-добре домакинството и да поддържат жилището си: „Управление на семейния бюджет“, „Поддържане на жилището: подобряване условията в дома – проблеми и решения“, „Енергийна ефективност на жилището“. През 2023 година са организирани 9 обучения със 165 участници, за които може да прочетете повече тук.

Допълнителна мярка за подкрепа на целевите общности са местните проектни инициативи, които „Хабитат България“ финансира. Те са в размер до 5 000 лева и са насочени към подобряване на условията на живот в кварталите, където оперира програмата, включително за подобряване енергийната ефективност на жилищата и намаляване на енергийната бедност, подобряване на инфраструктурата, качеството на въздуха, здравния статус и качеството на живот. В началото на тази година благодарение на тези инициативи ще бъдат обновени две площадки за игра и отдих (в с. Голямо Ново до Търговище и в кв. “Изток“ в Кюстендил) и ще бъдат монтирани соларни улични лампи и енергоспестяващи крушки за намаляване електропотреблението на бедни семейства в община Ботевград.
    
CODE HOUSING – общностно развитие и жилищна подкрепа за уязвими групи е продължение на модел за цялостно общностно развитие, който „Хабитат България“ развива в няколко последователни програми и инициативи още от 2008 г. Финансира се от два източника – от Global Mission Fund на Habitat for Humanity International и от фондация Medicor.

Снимки: „Хабитат България“

За Търговище

В община Търговище „Хабитат България“ работи от 2010 година по няколко последователни програми, свързани с жилищните условия на уязвимите групи. Чрез микрофинансиране за ремонти в домовете на бенефициенти са инвестирани около 535 000 лева, което е подобрило условията на живот на близо 1 150 семейства и 1 500 деца. В обученията са се включили над 100 човека. За последната година в рамките на настоящата програма в община Търговище са отпуснати 38 безлихвени заема на обща стойност над 36 000 лева, които семействата са използвали основно за вътрешни ремонти (37%), ремонт на покриви (26%), изграждане или ремонт на санитарни възли (21%) и подобряване на енергийната ефективност (16%).

За Кюстендил

В Кюстендил „Хабитат България“ работи от 2011 година по няколко последователни програми, свързани с жилищните условия на уязвимите групи. Чрез микрофинансиране за ремонти в домовете на бенефициенти са инвестирани около 170 000 лева, което е подобрило условията на живот на близо 300 семейства и 600 деца. В обученията са се включили над 210 човека. За последната година в рамките на настоящата програма в кв. “Изток“ в Кюстендил са отпуснати 23 безлихвени заема на обща стойност над 20 000 лева, които семействата са използвали основно за вътрешни ремонти (39%), ремонт на покриви (35%) и изграждане на ВиК инсталации (17%).

За Ботевград

В Ботевград „Хабитат България“ работи от 2023 година по няколко различни програми, свързани с подобряване жилищните условия и енергийната ефективност в домовете на представители на уязвими групи. За една година чрез микрофинансиране в ремонти са инвестирани около 36 000 лева, което е подобрило условията на живот на близо 48 семейства и 46 деца. Семействата са използвали средствата основно за вътрешни ремонти (55%), ремонт на санитарни възли (15%), покриви (15%) и енергийна ефективност (12%). В обученията са се включили над 40 човека.

За Ракитово

В Ракитово „Хабитат България“ работи от 2017 година. Чрез микрофинансиране за ремонти в домовете на бенефициенти са инвестирани около 60 000 лева, което е подобрило условията на живот на близо 240 семейства и над 140 деца. В обученията са се включили 115 човека. В рамките на последните 8 месеца в кв. “Запад“ в Ракитово по настоящата програма са отпуснати 17 безлихвени заема на обща стойност над 15 400 лева, които семействата са използвали основно за вътрешни ремонти (70%) и изграждане на санитарни възли (25%).

За Сливен

В Сливен „Хабитат България“ работи от 2015 година по няколко програми, свързани с жилищните условия на уязвимите групи. Чрез микрофинансиране за ремонти в домовете на бенефициенти са инвестирани над 136 000 лева, което е подобрило условията на живот на близо 590 семейства и над 600 деца. В обученията са се включили 155 човека. В  рамките на последните 8 месеца в кв. “Надежда“ на Сливен по настоящата програма са отпуснати 26 безлихвени заема на обща стойност 24 900 лева, които семействата са използвали основно за подобряване на енергийната ефективност (42%), ремонт и изграждане на санитарни възли (35%), вътрешни ремонти (15%) и ремонтиране на покрив (12%).

За Бургас

В Бургас „Хабитат България“ работи от 2017 година. Чрез микрофинансиране за ремонти в домовете на бенефициенти са инвестирани близо 58 000 лева, което е подобрило условията на живот на близо 220 семейства и около 140 деца. В обученията са се включили 55 човека. В рамките на последните 8 месеца по настоящата програма са отпуснати 24 безлихвени заема на обща стойност 23 600 лева, които семействата са използвали основно за вътрешни ремонти (46%), за ремонтиране на покрив (21%), за подобряване на енергийната ефективност (11%) и за  ремонт и изграждане на санитарни възли (11%).

ОЩЕ НОВИНИ

Ускоряват подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

Ускоряват подготовката на проекта за изграждане на Околовръстния път на Пловдив

През последните седмици са намерени решения на редица нерешени в последните години въпроси

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II"

Така се дава възможност сдружения на собственици, които по различни причини, включително административни, не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Община Варна ще поиска от Министерството на външните работи сградата на бившето руско консулство

Вчера общинските съветници одобриха искането за прехвърляне на собствеността с намерение сградата да бъде превърната в детска градина или да се ползва от администрацията

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

В София отвори най-голямата зала за спортно катерене на Балканите

Зала "Балкан" е с катерачна площ от над 3 000 кв. м, предлага над 300 различни маршрута, а в нея могат да се катерят хора от 3 до 90-годишна възраст  

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Реализираният обем на инвестиционните сделки в България миналата година е почти 221 милиона евро

Това показва проучване на Colliers на пазара на инвестиционни имоти у нас през второто полугодие