Камарата на строителите поставя към управляващите ключови за сектора въпроси

136

Те касаят индексацията, законодателните промени, липсата на кадри, приемането на постоянна програма за обновяване на сградния фонд, дигиталната трансформация и необходимостта от приемане на дългосрочна стратегия за сектора и от масирано възлагане на проекти в кратки срокове


Снимка: Citybuild.bg

В писмо до парламентарно представените политически партии Камарата на строителите в България (КСБ) отправя следното обръщение:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Страната ни се намира пред поредните избори за Народно събрание, които този път ще се проведат заедно с избори и за Европейски парламент. Като официален представител на един от структуроопределящите за българската икономика браншове, какъвто е строителният, Камарата на строителите в България се обръща към Вас, за да поставим отново на Вашето внимание ключови за сектор „Строителство“ въпроси, за които настояваме да намерят решение от следващите НС и МС.

ИНДЕКСАЦИЯТА

Въпреки че с постановление на МС бе приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (обн. в ДВ, бр. 78 от 30.09.2022 г.), към момента индексацията на практика не се прилага, с някои изключения. Приетият документ дава възможност да бъде тълкуван от различните възложители по различен начин. КСБ настоява за приемане на Правилник/указания за прилагане на Методиката, които да елиминират възможността от творчество на възложителя. Също така Камарата настоява индексацията да стане задължителна за всички, а не пожелателна. Важно е и да се осигурят необходимите средства, за да може да бъде приложена по справедлив начин.

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ В ЗУТ И ЗОП. ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ПО FIDIC

От години КСБ настоява за промени в ЗУТ и ЗОП, които да подобрят строително-инвестиционния процес. Те са дискутирани и на срещи на Камарата с представители на парламентарно представените политически сили в настоящото и в предишни НС.

Крайно наложителни са промените в ЗУТ, с които да се реши въпросът за различни обекти, изграждани без строителна документация, като магистрали, виадукти, тунели, язовирни стени и др. обекти с национално значение. Трябва да се приеме механизъм и след съответни проверки обектите, които са годни и безопасни, да бъдат въведени в експлоатация. Това ще даде възможност да продължи строителството на АМ „Хемус“, което е от изключително значение за свързаността и икономическото развитие на Северна България.

С промени в ЗОП Камарата предлага да бъде въведено изискването строителните договори да се изпълняват по правилата на FIDIC. Те са международно признати и утвърдени. Считаме, че с въвеждането им много от проблемите, с които се сблъскват възложителите и изпълнителите, ще бъдат решени, вкл. и по отношение на индексацията. КСБ се е ангажирала с преводите на „Бялата“ и „Зелената книга“. Необходима е воля от страна на държавата да бъде направена тази промяна в ЗОП.

ПОСТАВЯНЕ НА ВЪПРОСА С ЛИПСАТА НА КАДРИ И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ КАТО ПЪРВОСТЕПЕНЕН ПРИОРИТЕТ

Проблемът с кадрите в строителния сектор, а и в други сфери на икономиката, става все по-сериозен. За разлика от други страни, вкл. съседни, административните процедури за внос на работници у нас са тромави и бавни, отнемат месеци. КСБ настоява за оптимизиране на процесите и осигуряване на възможност за внос на работна ръка от трети страни в много по-кратки срокове.

Считаме също така, че е необходимо държавата чрез всички възможни средства да допринесе за защита и повишаване на интереса на младите хора към специалностите, необходими за строителния бранш. Връзката бизнес-образование трябва да бъде водеща, така че приемът и подготовката на кадри да отговаря на потребностите от специалисти за бизнеса.

ПРИЕМАНЕ НА ПОСТОЯННА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД

Енергийното обновяване на жилищния фонд не може да се извършва кампанийно. За постигането на целите, поставени в европейската Директива за енергийните характеристики на сградите, е нужно да бъдат осигурени достатъчно средства всяка година, така че енергийното обновяване да е постоянен и непрекъснат процес.

ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СЕКТОРА

Необходимо е да започне реална дигитална трансформация на сектора. Държавата и браншът трябва да работят в това направление с общи усилия. Камарата е инициатор, учредител и координатор на ЕЦИХ в сектор „Строителство“, който може да има ключова роля в процеса на цифровизация.

ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОТРАСЪЛ „СТРОИТЕЛСТВО“

КСБ настоява за дългосрочна 7-10 г. стратегия за развитие на бранша, в която да залегнат след политически и обществен консенсус важните инфраструктурни проекти, които ще се реализират в страната. Така ще се гарантира предвидимост и прогнозируемост пред бранша и фирмите. Тази стратегия не трябва да зависи от това кой управлява и е на власт, тя трябва да е израз на държавната политика за инфраструктурното и регионалното развитие на страната, за свързаността и енергийната ефективност.

НЕОБХОДИМО Е В КРАТКИ СРОКОВЕ ДА ЗАПОЧНЕ МАСИРАНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРОЕКТИ

КСБ изразява притесненията си, свързани с изнесените данни за ниската усвояемост на средствата по НПВУ, както и относно сериозното закъснение на стартирането на проектите по европейските програми. Липсата на обявяването на търгове поставя под риск успешното изпълнение на програмите в необходимите срокове. Нараства и вероятността от загуба на средства, които вместо да бъдат използвани за подобряване на инфраструктурата и качеството на живот на гражданите, ще бъдат загубени за нашата страна.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Използваме случая да пожелаем след провеждането на парламентарните избори да бъде успешно сформирано работещо Народно събрание и редовно правителство, защото стабилността в управлението на страната е важна за бизнеса, инвестициите и работните места.

Надяваме се важните за строителния бранш, но и за държавата и обществото теми, които поставяме, да бъдат включени в дневния ред както на МС, така и на НС и да се намери консенсус и политическа воля за решаването им.

От своя страна КСБ е отворена за диалог и е готова да съдейства с целия си експертен потенциал по всички въпроси, касаещи подобряването на ситуацията в бранша и усъвършенстването на нормативната база.
Пожелаваме Ви успех на предстоящите избори!
Каним Ви да проведем срещи непосредствено след тях и да обсъдим с Вас неотложните въпроси, които касаят сектора.

 
С УВАЖЕНИЕ:
ИНЖ. ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КСБ

ОЩЕ НОВИНИ

Повече от 20% спад в броя на предлаганите за продажба жилища у нас се отчита от началото на годината

Повече от 20% спад в броя на предлаганите за продажба жилища у нас се отчита от началото на годината

Това се случва на фона на устойчиво и дори растящо търсене и все по-голям брой сделки

Етапното изпълнение на новия парк "Боряна" в столичния квартал "Иван Вазов" е на ход

Етапното изпълнение на новия парк "Боряна" в столичния квартал "Иван Вазов" е на ход

Обособяват се алеи с настилка, подготвя се площадката за шадраван, ще бъдат добавени улично осветление и паркова мебел

Ще бъдат реконструирани още две детски площадки в столичния район "Лозенец"

Ще бъдат реконструирани още две детски площадки в столичния район "Лозенец"

Те се намират на ъгъла на улиците „Якубица“ и „Бигла“ и между ул. „Плана планина“, ул. „Презвитер Козма“ и бул. „Черни връх“

Изграждат нов учебен корпус на Природо-математическата гимназия в столицата

Изграждат нов учебен корпус на Природо-математическата гимназия в столицата

Новата сграда ще даде възможност на училището да премине към едносменен режим на обучение

Община Бургас даде старт на 45 проекта за 130 милиона лева

Община Бургас даде старт на 45 проекта за 130 милиона лева

Те са одобрени да получат финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България