Комисията по околна среда одобри промени в Наредбата за изграждане на техническата инфраструктура и зелената система на територията на Столична община

318

Основни акценти са по-добра съгласуваност и по-ефективен контрол


Снимка: СО

Комисията по околна среда в Столичният общински съвет одобри доклад относно промени и допълнение на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура, зелената система и гаранциите при строителството им на територията на Столична община. Причината е, че са установени проблеми в нейното приложение, които налагат нейното изменение в следните насоки:

1. Съгласуваност при полагането и изграждането на отделните подземни улични мрежи и съоръжения, чрез които се предоставят обществени услуги. За постигането на този резултат следва да допринесе нов раздел от Наредбата. Той предвижда създаването на помощен орган с консултативни функции - постоянно действаща експертна комисия, която подпомага кмета на общината при упражняване на правомощията му във връзка с координирането на подземното и надземно улично строителство. Изменените и допълнени разпоредби уреждат изработването и приемането от Столичния общински съвет на ежегодна общинска строителна програма, въз основа на която се изграждат, ремонтират, реконструират и рехабилитират елементи на техническата инфраструктура в тротоари, улици, площади и елементи на зелената система, включването на нови обекти в програмата, както и допустимите хипотези на изграждане и ремонт на обекти, невключени в програмата.

2. Осъществяването на ефективен контрол по изпълнение на договорите за поръчка и договорите за гаранции. За постигането му са предложени промени в чл. 6.

3. Постигане на качествено възстановяване на настилките след извършени изкопни работи от страна на експлоатационните дружества при изграждането на нови и при плановите и аварийни ремонти на съществуващи елементи ог мрежите на техническата инфраструктура. Прецизират се правилата относно гаранциите и гаранционните срокове, уредени са случаите, в които се сключва договор за гаранционно обслужване, както и тези, в които такъв не се изисква.

4. Коректно съставяне на протоколите по време на строителството и въвеждането в експлоатация на обекти на техническата инфраструктура. Този резултат се очаква да бъде постигнат с предвиждането на възможност за осъществяване на инвеститорски контрол от страна на Общината.

5. Създаване на условия за георефериране на данните за сключените договори по Наредбата. Изменението в чл. 17 поставя само началото на посочения процес, въз основа на който да бъде създадена работеща географска информационна система, поддържаща данни за разрешенията за строеж, актовете и протоколите за изпълнение на договора за поръчка до въвеждането в експлоатация на съответния обект.

6. Намаляване на административната тежест. Този резултат ще бъде постигнат като цяло с предлаганите изменения и допълнения на Наредбата, чрез прецизиране на реда и условията за сключване на договори по Наредбата.

Очакваните резултати от приемането на предложения проект са и непротиворечива правна уредба на местно ниво с националната нормативна регулация в областта на обществените отношения, свързани с изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система на територията на Столична община.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота

"Тракия икономическа зона" с партньори от Италия ще изгради интермодален хъб с три терминала в Пловдив, Бургас и София

"Тракия икономическа зона" с партньори от Италия ще изгради интермодален хъб с три терминала в Пловдив, Бургас и София

Те ще осигуряват транспортирането на стоки, като се използва комбиниран транспорт - шосеен, железопътен, воден и въздушен

Започна строежът на новия лъч на метрото през район "Слатина"

Започна строежът на новия лъч на метрото през район "Слатина"

Работата стартира с две от предвидените нови шест станции - метростанция 5 на бул. „Асен Йорданов“ (срещу зала „Арена София“) и метростанция 6, която ще е под локалното платно на бул. „Цариградско шосе“, срещу УМБАЛ „Св. Анна“

Правителството одобри 400 000 лева за Рилския манастир

Правителството одобри 400 000 лева за Рилския манастир

Средствата са за ремонт, консервация и реставрация, както и за други дейности по опазване и представяне на културната ценност във връзка с 40 години от включване на манастира в списъка на ЮНЕСКО

Ще ремонтират три тунела - "Дупница" на пътя Дупница – Благоевград и "Велчова завера" и "Боруна" на входа на Велико Търново

Ще ремонтират три тунела - "Дупница" на пътя Дупница – Благоевград и "Велчова завера" и "Боруна" на входа на Велико Търново

Предвижда се саниране на укрепителнити стени, подобряване на отводняването, нова асфалтова настилка, пътна маркировка, пътни знаци, система за електрозахранване, LED осветление и система за управление на осветеността