Поддръжката на тол системата е незаконно възложена на "Капш" от АПИ

298

Такива са заключенията от одита на Сметната палата


Възлагането на дейности на стойност близо 118 млн. лв. без ДДС от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) чрез договаряне с конкретна фирма без предварително обявление е нарушение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Това констатира Сметната палата във внесен в Народното събрание доклад за извършения одит на договорите за обществени поръчки на АПИ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на тол системата за периода до края на 2020 г., когато управляваше ГЕРБ.  

През януари 2021 г. АПИ сключи без търг спорния договор с "Капш трафик солюшънс" да оперира тол системата срещу малко над 28 млн. лв. годишно, или около 141 млн. лв. с ДДС за пет години, за колкото беше сключен договорът.  От Сметната палата отбелязват, че АПИ е възложила дейностите на конкретна фирма без търг с аргумента, че тя нямала конкуренция за изпълнение на тази обществена поръчка поради технически причини. Мотивът е, че въпросната фирма е изградила тол системата по предходен договор с АПИ.    

Сметната палата е установила, че тол системата е проектирана и създадена като софтуер с отворен код и на АПИ са предадени изходният програмен код и техническата документация. По тази причина изводът на Сметната палата е, че няма основание по обективни технически причини да се приеме, че "Капш" е без конкуренция като изпълнител на дейности за мониторинг и поддръжката на тол системата и не е законосъобразен изборът на процедурата за възлагането на обществената поръчка.  

Одитният орган също така не е могъл да установи с достатъчна степен на сигурност и начина на изчисляване на прогнозната стойност на договора - близо 118 млн. лв. без ДДС, и определянето на прогнозните единични цени и количества дейности.  

Сметната палата е проверила възлагането чрез пряко договаряне и сключването на 4 договора за правни услуги, като три от тях са сключени и изпълнени от една частна фирма. Уточнява се, че ЕС има задължителни нормативни изисквания в областта на европейските услуги за електронно събиране на такси. Констатирано е, че по един от договорите за правни услуги АПИ е възложила на фирмата да изготви проектите на националните законови и подзаконови нормативни актове в областта на електронното събиране на тол такси. За тази правна услуга е договорено АПИ да заплати 20% от възнаграждението на фирмата след обнародването на тези актове в Държавен вестник.  

Проверени са също сключени 12 договора с директно възлагане на физически лица, свързани с дейности по изграждането и експлоатацията на тол системата и с разяснителни кампании при стартирането ѝ.  При проверените договори са установени съществени несъответствия с правната рамка: липсват данни по какви критерии са определени участниците, поканени за участие в договарянето; в мотивите за провеждането на една процедура не е посочена подробна обосновка за липсата на административен капацитет; при четири обществени поръчки в профила на купувача е публикувано само ценовото предложение на избрания участник за изпълнител, не е публикувано техническото предложение, което е неразделна част от офертата и приложение към договор за обществена поръчка.  

Според Сметната палата не е осъществен адекватен мониторинг за изпълнението на сключените договори след проведени процедури чрез пряко договаряне и директно възложените договори на физически лица. Допуснати са съществени несъответствия с правната рамка, вътрешните правила и договорите. При някои от договорите с физическите лица предметът е уговорен, без да са конкретизирани отделните дейности, които следва да обхваща изпълнението. При отчитане на извършената работа от изпълнителите са посочени дейности, които не са част от предмета на договорите.  

Сметната палата не е проверявала договора за възлагане от АПИ на проектирането и изграждането на тол системата, което също беше направено от "Капш", защото той е проверен от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) по прокурорско постановление на Софийската градска прокуратура. През март полицията изпрати в прокуратурата материали от проверка на тол системата, в които според разследващите има данни за извършено престъпление от предишно ръководство на АПИ.

ОЩЕ НОВИНИ

Ремонтират 6-километрова отсечка между селата Груево и Летовник по пътя за планинския извор Дамбалъ

Ремонтират 6-километрова отсечка между селата Груево и Летовник по пътя за планинския извор Дамбалъ

По този начин ще бъде завършен целият маршрут до мистичната местност, като това ще бъде втори ремонтиран участък от пътя за култовия връх

АПИ: Тунел "Железница" на АМ "Струма" не е готов

АПИ: Тунел "Железница" на АМ "Струма" не е готов

Агенция „Пътна инфраструктура“ прави това уточнение по повод твърдения на Института по пътна безопасност

Обновяват мултифункционалното спортно игрище в центъра на Млечино

Обновяват мултифункционалното спортно игрище в центъра на Млечино

Финансирането е със средства от Програмата за капиталови разходи в тазгодишния бюджет на община Ардино

Предстои спасително проучване на археологическите обекти по трасето на жп линията Волуяк-Драгоман

Предстои спасително проучване на археологическите обекти по трасето на жп линията Волуяк-Драгоман

За да се намали забавянето на строителните дейности по линията, НКЖИ и НАИМ-БАН изготвят план за разделяне на проучването на два етапа, синхронизиран с работната програма на изпълнителя

Община Разград обяви обществена поръчка за инвестиционна концепция за изграждане на Водородна индустриална зона

Община Разград обяви обществена поръчка за инвестиционна концепция за изграждане на Водородна индустриална зона

След приключване на поръчката Общината ще може да търси инвестиции и да кандидатства през ЕК за реализация на дейности от програмата си за енергийна ефективност