Предлагат въвеждане на категории ПОТРЕБИТЕЛ-ПРОИЗВОДИТЕЛ и НЕТНО ОТЧИТАНЕ в Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за енергетиката

507

Целта е да се улесни експлоатацията на ВЕИ от докакинствата и те да станат производители на енергия   


Българската икономика е една от най-ресурсоемките в ЕС, изоставайки от държавите членки на общността по отношение на прилагането на принципа на кръгова икономика и внедряване на екоиновации. Икономиката ни изразходва средно 3.5 пъти повече енергийни ресурси за производство на единица БВП от средния енергиен разход в ЕС. Секторът на домакинствата също се характеризира с висока енергийна интензивност, като 93% от сградния жилищен фонд в страната не отговаря на изискванията за енергийна ефективност, а 90% от необновените сгради са с най-лоши енергийни характеристики – с класове на енергопотребление E, F и G.  Освен това България все още няма официална дефиниция за домакинства в енергийна бедност (макар да е предвидено в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) да бъде създадена работна група и проведени обществени консултации за разработване и приемане на такава дефиниция в Закона за енергетиката за целите на либерализацията на пазара и финансирането на проекти за енергийна ефективност).   

Предложение за въвеждане на категории Prosumer и Net metering  

По време на онлайн форум на 30 юни „Хабитат България“ проведе дискусия под надслов „Трябва ли да се промени Законът за енергията от възобновяеми източници и Законът за енергетиката така, че да улеснят домакинствата да станат производители на енергия, която внасят в мрежата?“. С цел да се улесни експлоатацията на ВЕИ от домакинствата бяха представени препоръки за промени в двата закона чрез въвеждане на категориите Prosumer (“потребител-производител” – producer + consumer) и Net metering (“нетно отчитане”). Този подход е свързан с текущото изравняване на произведената и потребената електрическа енергия, както и с възможността да се управляват енергийните потоци и излишъците от потребената електрическа енергия, които могат да се използват по-ефективно, включително в друго време и на друго място, различно от мястото и времето на производството.  Въвеждането на тези две категории би насърчило дейността на производителите на електрическа енергия, които са и потребители на същата енергия за собствени нужди.

При изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с ниска мощност собственици или ползватели са мотивирани основно да задоволяват собствените си енергийни нужди. В момента обаче те се третират както всеки друг производител. Това поставя пред тях значителни административни и финансови пречки, които ги демотивират при дейностите по проектирането, изграждането, въвеждането в експлоатация и експлоатацията на  енергийните обекти,  в които те инвестират. Появяват се и административни и технически трудности, свързани с отчитането на произведената и потребената енергия и необходимост от водене на документооборот, характерен за  големите производители.   

Съществуват и проблеми, свързани с усвояването на количествата произведена енергия, както и с представянето на прогнозните графици за произведената енергия и обективното използване на излишъците от произведената енергия. Това води до поемането на допълнителни разходи по експлоатацията на енергийните обекти, включително за ограничаване на производството и инвестирането в устройства, ограничаващи производителността на генериращите съоръжения.  

Предвиждат се два вида мерки за използване на възобновяема енергия от домакинствата   

В Националния план за възстановяване и устойчивост е включена Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни сгради и многофамилни сгради в размер на 123 млн. евро. Предвидено е финансирането на два вида мерки за използване на възобновяема енергия от домакинствата:   

  • Изграждане на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на отделно домакинство се предвижда да е 100% от стойността на системата, но не повече от 1 960.83 лева;  
  • Изграждане на фотоволтаични системи до 10 kW. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на отделно домакинство се предвижда да е до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000,00 лева. Енергийно бедни домакинства ще могат да кандидатстват за безвъзмездното финансиране до 100% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв. В случай на техническа възможност за използване на акумулатори домакинствата могат да ги включат в проекта за фотоволтаична система, доколкото не се надхвърля прага от 15 000 лв. Домакинствата могат да инсталират фотоволтаични инсталации, чиято мощност надхвърля 10 кW и стойност от 15 000 лв., но безвъзмездното финансиране е ограничено до 15 000 лв.  

В НПВУ е предвидена реформа Стимулиране на производството на електроенергия от ВЕИ, чиято цел е намаляване на административната тежест за инвестициите във възобновяеми източници по отношение на инсталирането, свързването и експлоатацията на мощностите. Тук отново се предвижда създаване на работна група и обществени консултации за промени в Закона за ВЕИ и други нормативни документи.  

Необходимо е ревизиране на стратегически документи на България в областта на енергетиката, климата и обновяването на сградите

През месец май Европейската комисия представи плана REPowerEU, който има за цел да прекрати зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива и да преодолее кризата, породена от изменението на климата. Основните мерки в плана, които имат отношение към сградите, са икономия на енергия и ускоряване използването на възобновяеми енергийни източници. Комисията предлага водещата цел за 2030г. за ВЕИ да се увеличи от 40 на 45%. С тази повишена амбиция ще се създаде рамка за други инициативи, включително:

  • Специална стратегия на ЕС за слънчевата енергия с цел удвояване на слънчевия фотоволтаичен капацитет до 2025г. и за инсталиране на мощност от 600 GW до 2030 г.;
  • Инициативата „Слънчеви покриви“ с поетапно въвеждане на правно задължение за инсталирането на слънчеви панели върху нови обществени и търговски сгради и нови жилищни сгради;
  • Удвояване на равнището на внедряване на термопомпи и мерки за интегрирането на геотермална и слънчева топлинна енергия в модернизираните районни и общински отоплителни системи.  

Новите предложения на ЕК по плана REPowerEU поставят цели, които са значително по-високи от заложените в действащите в момента стратегически документи на България като Интегрирания план в областта на енергетиката и климата и Дългосрочната стратегия за обновяване на сградите и ще е необходимо същите да бъдат ревизирани, казват от „Хабитат България“.   

Научете повече от презентацията ''Необходими ли са промени в Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за енергетиката”.   

Научете повече за проект “Достъп до енергийно обновяване” тук.

ОЩЕ НОВИНИ

Ремонтират 6-километрова отсечка между селата Груево и Летовник по пътя за планинския извор Дамбалъ

Ремонтират 6-километрова отсечка между селата Груево и Летовник по пътя за планинския извор Дамбалъ

По този начин ще бъде завършен целият маршрут до мистичната местност, като това ще бъде втори ремонтиран участък от пътя за култовия връх

АПИ: Тунел "Железница" на АМ "Струма" не е готов

АПИ: Тунел "Железница" на АМ "Струма" не е готов

Агенция „Пътна инфраструктура“ прави това уточнение по повод твърдения на Института по пътна безопасност

Продължава преобразяването на електрическите табла в Белоградчик

Продължава преобразяването на електрическите табла в Белоградчик

Художествените изображения са с възпитателна цел и тази година рисунките ще обхванат сферите на спорта, екологията, туризма, народното творчество и др. 

Обновяват мултифункционалното спортно игрище в центъра на Млечино

Обновяват мултифункционалното спортно игрище в центъра на Млечино

Финансирането е със средства от Програмата за капиталови разходи в тазгодишния бюджет на община Ардино

Предстои спасително проучване на археологическите обекти по трасето на жп линията Волуяк-Драгоман

Предстои спасително проучване на археологическите обекти по трасето на жп линията Волуяк-Драгоман

За да се намали забавянето на строителните дейности по линията, НКЖИ и НАИМ-БАН изготвят план за разделяне на проучването на два етапа, синхронизиран с работната програма на изпълнителя