Инструментариум в подкрепа инвестициите в ЕЕ и ВЕИ при жилищни и публични сгради

204

Техническата помощ в предпроектната фаза е ключова за структуриране на печеливши инвестиции от този тип в сградния сектор


Все още философията на програмиране на схеми за безвъзмездна финансова помощ (т. нар. грантове) в България се различава значително от успешната световна практика. Докато съвременният подход поставя акцент върху подпомагане на предпроектното проучване с цел структуриране на висококачествен, устойчив и нискорисков проект, то у нас грантът в общия случай се насочва към същинската фаза на изпълнение на проекта, като финансиране на строително-монтажни работи или покупка и инсталация на оборудване. Когато отговорността и разходите за изготвяне на предпроектното проучване се прехвърлят изцяло към собствениците, водещи фактори при избора на изпълнител остават ниската цена и бързината, вместо разработката на иновативни проекти с висока добавена стойност. За съжаление, малък е шансът евтините и набързо изготвени обследвания да дадат качествени енергоефективни решения.

Налице е и явна несправедливост - пренебрежимо малък процент потенциални бенефициенти могат да се възползват. Със същия размер средства могат да се финансират десетки пъти повече предпроектни проучвания, които да „отключат“ приход на инвестиции, в т.ч. и от частния сектор, към десетки пъти повече проекти.

Това обуславя сериозна необходимост от предоставяне на техническа помощ на потенциалните бенефициенти в предпроектната фаза, която е ключова за структуриране на ефективни ЕЕ и ВЕИ инвестиции в сградния сектор. Именно в опит за предоставяне на такава експертна подкрепа беше създаден центърът за услуги в рамките на проекта FinEERGo-Dom, предоставящ възможност за безплатни консултации по програмите за ЕЕ и ВЕИ, които са от портфолиото на компетенции на центъра. На разположение на всички заинтересовани страни е една своеобразна платформа от типа „обслужване на едно гише“, обединяваща експертиза и възможности на група партньори.  

На разположение са адаптирани за българските условия договори за реновация по латвийски модел, методики за оценка на риска на етажната собственост, комуникационни стратегия за успешна работа със сдружения от собственици и други полезни инструменти, благодарение на експертизата на „Еконолер“ - партньорът на проекта FinEERGo-Dom за България. С цел максимална степен на прозрачност при подготовката и изпълнението на ЕЕ/ВЕИ проекти и постигане добра стиковка заинтересованите страни могат да използват свободно онлайн платформата SUNShINE, която е подходяща за собственици на апартаменти, ЕСКО компании, инвеститори, финансови институции и общини.

Потенциалните бенефициенти могат да се възползват и от експертни консултации относно използването на ЕСКО механизма, благодарение на участието на Алианс за енергийна ефективност. ЕСКО компаниите предоставят възможност на собствениците на публични, обществени или жилищни сгради да поемат вместо тях първоначалните разходи за инвестиции в предпроектни проучвания и реализация на енергоспестяващи мерки. В допълнение на осигуряването на финансов ресурс, ЕСКО компаниите гарантират и постигането на енергийни спестявания, което от своя страна позволява на собствениците да изплатят спокойно и сигурно направените инвестиции в енергоспестяващи мерки. Темата е актуална и заради включването на ЕСКО договори в последния вариант на насоките за кандидатстване в предстоящия втори етап на националната програма за обновяване на жилищния сграден фонд.

Различните възможности за кредитиране са друга актуална тема. Тук роля имат експертите от Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници, които могат да разяснят възможностите за привличане на кредитно финансиране от Фонда за реализация на мерки за ЕЕ или ВЕИ. То може да бъде допълващо към грантово и/или ЕСКО финансиране, мостово, или такова, което изцяло да покрие финансовите нужди на проектите.

Партньорите на платформата FinEERGo-Dom могат да окажат съдействие и за привличане на техническа помощ в подготвителната фаза на проекти за ЕЕ и ВЕИ по линия на действащите в момента европейски схеми European City Facility (EUCF) и ELENA. Привлечените безвъзмездни средства могат да се използват за разработка на ЕЕ/ВЕИ проекти, информационни кампании, изготвяне на инвестиционни програми, бизнес планове, агрегиране на проекти за постигане на по-добри условия от доставчици и други дейности, които са ключови за осигуряване на успешна реализация на проектите с максимален финансов и екологичен резултат. При EUCF техническата помощ е в рамките на 60 хил. евро и е подходяща за общини, които имат желание да разработят инвестиционна програма в ЕЕ или ВЕИ направление. От друга страна, ELENA е отворена и към частни субекти, предоставяйки техническа помощ от порядъка на 1.5 млн. евро. Инструментът предполага създаване на обединения от няколко общини или друг вид правни субекти с крупни нужди от ЕЕ или ВЕИ инвестиции в рамките на 20-30 млн. евро.

Центърът на FinEERGo-Dom е иновативно обединение на допълваща се палитра от експерти по темите енергийна ефективност и ВЕИ в България. Основното преимущество на платформата е компетентното оркестриране на множеството страни и процеси, от които зависи успешната реализация на един устойчив проект. Още от най-ранна фаза потенциалните бенефициенти могат да получат експертна информация и безплатни консултации по всички свързани теми, така че да се структурира качествен, устойчив и ефективен проект, за какъвто интерес винаги ще има от инвеститори, финансови институции, грантодатели и собственици на сгради. Всеки заинтересован може да се свърже с партньорите от FinEERGo-Dom на посочените контакти на интернет страницата на проекта и да се възползва от безплатна експертна подкрепа.

Ключова е мисията на FinEERGo-Dom да даде пример, чрез който да се спрат негативните тенденции  върху пазара на енергоефективни услуги. В момента активността на търговските участници се определя от датите на обявяване на прием по грантови програми, т.е. свидетели сме на кратковременен силен импулс, последван от дълги периоди на затишие. С други думи, националният пазар е програмиран в тотална зависимост от грантове, а не в предприемачество, инициативност, устойчивост, което би предоставило на клиентите много по-качествени и конкурентни услуги. Като логична последица идват и редицата пропуснати екологични ползи през последните десетилетия. Не е трудно да се направи такъв извод, при условие че биват финансирани малък на брой проекти, даващи най-лесните, евтини и неоптимални енергоефективни решения.  

Проектът FinEERGo-Dom използва опита на латвийския финансов инструмент за енергийна ефективност (LABEEF), успешно приложен в Латвия и, усъвършенствайки го, предлага механизъм за финансиране на проекти за енергийна ефективност при цялостна реновация на сгради в пет от държавите-партньори (Полша, Словакия, Румъния, България и Австрия). Екипът на „Еконолер“ (България) работи със заинтересовани лица от публичния и финансовия сектор, както и с крайни бенефициенти за популяризиране на финансовия механизъм и привличане на инвестиционен интерес към проекти за енергийна ефективност в многофамилни жилищни и публични сгради.

ОЩЕ НОВИНИ

В Кърджали одобриха промяна предназначението на имот с цел изграждане на болница и частен медицински университет

В Кърджали одобриха промяна предназначението на имот с цел изграждане на болница и частен медицински университет

Преди това имаше представяне на инвестиционното намерение пред Общинския съвет, както и пред обществеността и различни организации

Cushman & Wakefield Forton: Ритейл парковете продължават да се разрастват, достигнаха 360 000 кв. м през първото тримесечие

Cushman & Wakefield Forton: Ритейл парковете продължават да се разрастват, достигнаха 360 000 кв. м през първото тримесечие

Ръст в обема на завършените логистични проекти за собствено ползване в София има през първото тримесечие, показват данните на консултантската компания за бизнес имоти

До края на годината трябва да е готов скейт паркът в Плевен

До края на годината трябва да е готов скейт паркът в Плевен

Обновените площи около спортното съоръжение ще са над 3 декара

Ще реформират четири дома за стари хора в София

Ще реформират четири дома за стари хора в София

Те се намират в „Зона Б-5“, „Илинден“, „Дървеница“ и Горна баня

Център за спешна медицинска помощ изграждат в Самоков

Център за спешна медицинска помощ изграждат в Самоков

Теренът се намира в югозападния край на двора на болницата