"Трейшън Клифс голф енд спа резорт" в района на каварненското село Божурец ще се разширява със 60 къщи и открит басейн

193

Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна и РОИСВ-Варна до 30 август включително


На 15 август по реда за извършване на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) община Каварна съобщи за инвестиционно предложение на „Трейшън Клифс голф енд спа резорт“ ЕАД за разширяване на комплекса „Трейшън Клифс“. Площта на новообразувания вследствие на промяната имот ще бъде 21 790 кв.м. По действащия Подробен устройствен план мястото е отредено за изграждане на хотел, а промяната на плана за застрояване предвижда отреждането му за курортна зона.

Предвид това, че планираните инвестиционни намерения са във връзка и взаимодействие единствено със съседните терени и сгради на комплекса, и тъй като ще се запазят характеристиките на сега застроената площ на съществуващата хотелска част към голф комплекса, обхватът на въздействие не се променя спрямо вече оцененото такова с предходни проведени процедури, се казва в документацията. Дейностите ще се реализират в границите на съществуващият голф комплекс, като няма да има промяна в площите и основните процеси на ползване. Предвижда се да се запази характерът на вече застроената площ, с което не се променят параметрите и характеристиките на същестуващия голф комплекс. Параметрите на застрояване предвиждат до 3 етажа и минимална озеленена площ ≥50%.

Съгласно идейния архитектурен проект основното застрояване е предвидено да включва: 57 двуетажни редови еднофамилни жилищни сгради за сезонно обитаване (обособени в 21 групи) с обща РЗП 8 800 м2, 3 триетажни апартаментни жилищни сгради за сезонно обитаване с обща РЗП 2 520 м2, полуподземен гараж за 62 автомобила с обща РЗП 1 900 м2, сграда в областта на общественото хранене с включени обслужващи и технически площи с обща РЗП 710 м2, открит обществен басейн с водна площ 300 м2 с прилежаща площадка за разполагане на шезлонги, както и площадкова инфраструктура.

Територията не е в границите на защитени територии, но попада в две защитени зони от мрежата “Натура 2000”: BG0002051 “Калиакра”, определена за опазване на дивите птици, и BG0000573 „Комплекс Калиакра”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Инвестиционното предложение не е свързано с нарушаване на типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет опазване в двете защитени зони, се казва в документацията. Информация за процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение може да видите тук.

Дружеството е собственик на луксозния курорт Thracian Cliffs Golf And SPA Resort в района на село Божурец.

Снимки: Thracian Cliffs Golf And SPA Resort

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота