Община Трявна обяви архитектурен конкурс във фаза идеен проект за изграждане на спортна зала

103

Предвиденото място за обособяване на спортното съоръжение е до стадион „Ангел Кънчев“


„Това е една от първите крачки, която правим в посока изграждане на така необходимата закрита спортна зала в Трявна и осигуряване на условия за спорт на деца и младежи през цялата година. Вярваме, че кандидатите и техните архитектурни проекти ще предложат една съвременна модерна трактовка на визията на сградата“, коментира при старта на конкурса в средата на декември м.г. кметът на Общината Силвия Кръстева.

В конкурса могат да участват всички български или чуждестранни физически/юридически лица или техните обединения, както и всяко друго подобно обединение, което може да изпълнява предмета на настоящия конкурс. Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ или еквивалент за чуждестранните лица, покриваща минималната застрахователна сума за строежите, включени в предметите на поръчката, а именно – строежи от четвърта категория. Всеки участник трябва да разполага с екип за изпълнение на проектната разработка от най-малко един архитект с пълна проектантска правоспособност или еквивалентна правоспособност за чуждестранните лица.

Идейният проект трябва да представи цялостна визия на спортна зала с покрито спортно поле с размер 20/40 м, включващо игрално поле с размери 15/28 м и осигурителни полета с ширина 2 м. Полето за игра трябва да се проектира с възможност за осигуряване на спортни и тренировъчни игри, както и да се проектират към залата трибуни за зрители с общ капацитет на местата от 200 до 300 бр.

Обслужващият блок на залата трябва да разполага с необходимите помещения за лекар, съблекални за отбор-домакини и отбор-гости, съблекалня за съдийски състав, фитнeс зала с площ 50 кв.м, санитарен възел, както и помещения за технически инсталации.

Формулярът и документите за участие в конкурса трябва да се представят от участника в запечатан непрозрачен плик, в който се поставя и изготвения инвестиционен проект (фаза идеен) за изграждане на спортната зала. Проектът трябва да се представи в pdf формат – в четири екземпляра, на хартиен и цифров носител (диск, флашпамет или др.) в „Деловодсвото“ на Община Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ №21. В случай, че пространственият обем на някои от приложенията е в размер, който не позволява поставянето им в плик, същите може да бъдат поставени в кашон или друга подходяща опаковка, която да се приложи към плика.

Пликът е с надпис: „Архитектурен конкурс във фаза идеен проект за изграждане на спортна зала, гр. Трявна“. Всички необходими документи, както и допълнителна информация, може да откриете на сайта на Община Трявна.

Идейните проекти на всички допуснати до участие лица ще бъдат разглеждани и оценявани от жури, назначено от кмета на Общината. Наградата за победителя е в размер на 1 666, 67 лв. без ДДС или 2 000 лв. с ДДС. Не се предвиждат награди за класираните на второ и трето място. Спечелилият ще има право да изготви впоследствие и техническия проект за изграждането на спортната зала в Трявна.

Идейните разработки и документите за участие се подават до 17:00 часа на 20.02.2023 г.

Възнаграждението, което е предвидено и осигурено от Община Трявна за изготвяне на технически проект, включително осъществяване на авторски надзор, е в размер на 23 083 лева без вкл. ДДС или 27 700 (двадесет и седем хиляди и седемстотин) лева с вкл. ДДС, от които: 20 000 лева без ДДС за изготвяне на технически проект и 3 083 лева без ДДС за осъществяване на авторски надзор.

ОЩЕ НОВИНИ

Стартира конкурс за идеен проект за изграждане на Монумент на Светите братя Кирил и Методий в Стара Загора

Стартира конкурс за идеен проект за изграждане на Монумент на Светите братя Кирил и Методий в Стара Загора

Целта на заданието е със средствата на синтеза на архитектурата и пластичните изкуства да се постигне въздействащо пространствено решение, удачно вписано в прилежащата градска среда на парк „Св. Игнатий Старозагорски“

Подписан е договорът за изграждане на допълнителен корпус на Математическата гимназия във Враца

Подписан е договорът за изграждане на допълнителен корпус на Математическата гимназия във Враца

Той ще е с шест класни стаи, тераса, конферентна зала, STEM център и 5 хранилища

Реновират сградата на "Старата община“ в Асеновград с проект по "Красива България"

Реновират сградата на "Старата община“ в Асеновград с проект по "Красива България"

В момента в сградата се помещават Туристически информационен център и Обредни домове и зали

VMV residence – терасиран модел за многофамилна жилищна сграда

VMV residence – терасиран модел за многофамилна жилищна сграда

Обемното решение е продиктувано от функционалните нужди на всяко отделно жилище, а конструктивното решение допълнително разбива сградата на по-малки обеми

Има осигурени 5 300 000 лв. за ремонт и реставрация на сградата на бившия Нотариат в София

Има осигурени 5 300 000 лв. за ремонт и реставрация на сградата на бившия Нотариат в София

Предстои да се определи обществената функция на сградата на бул. „Патриарх Евтимий“ 2 на Попа, която е недвижима културна ценност и е собственост на Министерството на културата