Предвидено е изграждане на нови зони по биогеографски признак в столичния Зоопарк

437

Под зоните поетапно ще бъде подменена подземната инфраструктура (обновена)


Със своята 135-годишна история Зоологическата градина в София е една от най-старите в Европа и най-голямата на Балканите. Основана през 1888 г. от Княз Фердинанд, тя бързо получава популярност и се превръща в място за отдих, развлечение и знание, с прочути в цял свят специалисти и с развъждане на ценни и редки животни. Намирала се в Княжеската градина в центъра на столицата и е там до 1984 г.

Източник: Държавни архиви

Зоологическата градина е преместена от сравнително малката площ в Княжеската градина на територията на днешната община “Лозенец” на площ от 235 декара. Тя обаче е специализирано звено на общината и затова не може да се сравни със зоопаркове по света, различни както като собственост, така и по многократно по-голямата им годишната издръжка. ОП „Зоологическа градина - София“ осъществява дейността си от името и за сметка на Столична община, което определено влияе на инфраструктурата й. Въпреки това е утвърден план за развитие на колекцията на Зоопарка, който е обвързан и с Генералния план за реконструкцията му. Предвидено е представяне на видовете на биогеографски принцип - с обособяване на зони „Европа“, „Азия“, „Африканска савана“ и т.н., и допълване на колекцията с видове животни. Целта е Зоологическата градина да допринася по-активно за опазването на дивите животни и да представя видовете в среда, най-близка до естествената. В момента във фаза на проектиране е зона „Африканска савана“.

В рамките на разработения Генерален план за реконструкция на Зоопарка в София в периода 2017-2022 г. са извършени реконструкции и са реализирани много подобрения - както по отношение благосъстоянието на отглежданите животни, така и по отношение подобряване на инфраструктурата. Това казва ръководството на зоопарка в отговор на питане от страна на общинския съветник Симеон Ставрев във връзка с актуалното състояние на градината.

През 2017 година приключи реконструкцията на външните заграждения на големите котки в сектор „Хищници и АТИВ“, при което са изградени 7 нови външни хабитата, включващи  естествена растителност и водни басейни, като е изградено и подходящо средово обогатяване за ежедневните нужди на видовете. С това разширение е постигнато многократно увеличение на площта за обитаване и то е в съответствие с изискванията на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАZА). Днес излезе новината, че Зоологическата градина в София вече е член на Асоциацията, което ще й даде още възможности за развитие.

През 2018 година приключи реконструкцията на външните заграждения на част от дребните хищници, отглеждани в сектор „Хищници и АТИВ“.

Изградени са изцяло нови външни заграждения за сурикати и скунксове – също в съответствие с изискванията на ЕАZА, в които отново се изградени зони за наблюдение от посетителите от стъкло, каквато е практиката при големите зоопаркове.

През 2020 година приключи и реконструкцията на външните експозиционни площи в сектор „Тревопасни и примати“ – звено „Примати“ – Сгради 1,2 и 3 – общо 14 изцяло нови външни експозиционни зони, с което се постига многократно увеличение на площите за обитаване.

През 2022 година в Зоопарка завърши и частична реконструкция на комплекса, в който се отглеждат различните видове мечки.

Реконструкции са извършени и в сектор „Птици“, в това число и подмяна на инженерни системи. Реконструкцията включва цялостно подобрение на вътрешния и външния облик на сградата, в която се помещава колекцията от птици, като са изградени подходящи условия за отглеждане на нови ценни за зоопарка и посетителите видове – като птиците носорози и червените ибиси.

В момента се осъществява и реконструкция на външните заграждения в зона „Малки хищници“ (в сектор „Хищници и АТИВ“), като се постига увеличение на площта на зоните за обитаване на отглежданите животни.

Всички тези реконструкции са реализирани по предписания на ЕАZА и изпълнени във връзка с покриване на необходимите критерии за получаване на членство в организацията.

Състоянието на загражденията, които обитават животните в Зоологическата градина в София, е обект на постоянен мониторинг, поддръжка и технически и естетически подобрения както на визията, така и на техническото състояние на мрежите и системите, казват от зоопарка. Оградата е различен тип в различните зони, граничещи с парка. Тя е комбинация от пана, които са както метални ажурни, така и метални плътни, а в определени участъци и от бетонови елементи с различна височина. Оградата не е била обект на реконструкция, но е под постоянно наблюдение за падащи дървета, които биха могли да компрометират нейната цялост, най-вече в посока Ловен парк и към улица „Чавдар Мутафов“. Оградата се нуждае от обновяване от към ул. “Чавдар Мутафов“ и то по-скоро по отношение на определени участъци, но към момента няма пробиви в целостта й, които да позволяват необезпокоявано проникване на хищници от Ловния парк.

През 2019 г. е възложено на „Топлофикация София“ ЕАД да извърши обследване за състоянието на топлопреносната мрежа и на всички абонатни станции на територията на зоопарка. Резултатите от обследването показват, че като цяло вътрешната отоплителна инсталация трябва да бъде осъвременена. Прогнозната стойност на необходимите ремонтни дейности е определена на около 1 500 000 лв. без ДДС. През 2020 г. е изградена изцяло нова отоплителна инсталация в сектор „Примати“ – сграда „Примати 3“, която осигурява и връзка със съседната сграда „Примати 2“.

През 2020 г. от страна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е извършен термовизионен контрол на електрически съоръжения на територията на ОП „Зоологическа градина – София“. Установена е необходимост от ремонтиране и/или подмяна на няколко стари електрически табла, разположени в зоопарка. След остойностяване на необходимите разходи и осигуряване на средствата в общинския бюджет, ще се пристъпи към обновяване на съоръженията.

През 2022 г. между ОП „ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА – СОФИЯ“ и „Софийска вода“ АД е осъществена работна комуникация за изработване на схема на площадковата водопроводна мрежа с препоръки за зониране и монтаж на измервателни устройства с цел по-добро управление на мрежата и оптимизиране на разходите. Дружеството не е предоставило информация за констатирани загуби на вода. През изминалите години, всички настъпили аварийни ситуации са отстранявани своевременно, като ВиК мрежата се поддържа в експлоатационно състояние.

ОП „Зоологическа градина – София“ разполага както със собствен водоизточник (сондажен кладенец), така и е захранена от две точки с питейна вода, посредством два водомера. Водата от сондажния кладенец се използва за стопански нужди в т.ч. за почистване на зали за посетители, стопански зони, включително и загражденията на животните, но също така и за поливане на зелени зони и територии, за пълнене на декоративни езера и водни басейни, а водата, предоставена от „Софийска вода“ АД, се използва само за питейни нужди за отглежданите животни и като резерв при необходимост. На канализационната мрежа са извършени частични ремонти поради запушване на канализационни тръби или за отстраняване на аварии.

В момента в Зоологическата градина в София има 2150 животни, като това включва 237 вида, от които 29 застрашени. Към градината работят около 70 човека при 73 броя по щатна структура. Средният прослужен стаж на служител в зоопарка е 9 години.

Снимки: ОП "Зоологическа градина - София"

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

До средата на юни ще приключи обновяването на алейната мрежа на столичния парк "Надежда"

До средата на юни ще приключи обновяването на алейната мрежа на столичния парк "Надежда"

Преди това беше обновено осветлението и озеленяването, ще бъдат обновени пейките и чешмата в парка, осигурени са средства за проект за реновиране на фонтана

Над стадиона в Свети Влас ще изграждат нов парк със зони за отдих и игрища

Над стадиона в Свети Влас ще изграждат нов парк със зони за отдих и игрища

Предстои още изграждане на спортно игрище в двора на училището и на детска градина в квартал „Русалка“, както и ремонт на църквата

Представиха албума „Нашиятъ Казанлъкъ“ с исторически разказ за града с картички и снимки

Представиха албума „Нашиятъ Казанлъкъ“ с исторически разказ за града с картички и снимки

Интересните фотоси са разпределени в 33 теми, които следват развитието по стария Градоустройствен план от 1908 г.

Завърши първият етап от благоустрояването на улица "Марица" в Шумен

Завърши първият етап от благоустрояването на улица "Марица" в Шумен

Изграждането на четирилентова отсечка по улицата от паметника на Пети полк към центъра е един от най-големите инфраструктурни обекти на града през последните две години