Приеха Стандарт за настилки в пешеходните пространства в столицата

231

Проектът е приложение към Наредбата за градската среда на Столична община, приета през декември 2020г.


В четвъртък миналата седмица Столичният общински съвет одобри доклад за приемане на проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства като част от Наредбата за градската среда на Столична община, която поставя специфични изисквания за облика на градските пространства, като определя допълнителни изисквания към инвестиционните проекти и изпълнението на строежи, реконструкции и ремонти на сгради, улици, площади и други с цел създаване на удобна, достъпна и естетична градска среда, правилно и целесъобразно използване на обществените ресурси при строителството и ремонтите на публичните пространства.

Наредбата за градската среда функционира като регулаторна основа, допълнена с подробни тематично разработени приложения за всеки основен компонент на средата – стандарти. Стандартите съдържат подробни архитектурно-градоустройствени, художествени и технически изисквания към проектирането и изпълнението, които са съобразени със спецификата на всеки отделен компонент и елемент и имат за цел да обхванат максимално подробно изискванията, правилата, нормите и критериите за избор на проектни решения, материали, технологии и практики при строителството на благоустройствени и други обекти в публичните пространства.

Проектът за Стандарт за настилките в пешеходните пространства е изработен от „Плейсмейк“ ООД в резултат от изпълнение на договор от август 2021г., подписан след проведена процедура по Закона за обществените поръчки. Той беше представен през май т.г.

Стандартът съдържа правила за избор и полагане на настилки и елементи в пешеходните пространства на територията на Столична община, оформени в резултат на:

• изследвания на специфични характеристики и качества на настилките по пешеходните пространства в София, в т.ч. историческа справка за инициативите за полагането им от ХХ век, режими за опазване на защитени зони с единични и групови културни ценности (действащи и в процес на актуализация), с цел открояване на характерни и подходящи за София настилки и извеждане на устойчиви тенденции;

• теренни изследвания на съществуващите настилки с цел открояване на добри примери, характерни ситуации и аспекти на градската среда, които пряко влияят върху избора и полагането на настилките, както и с цел установяване на проблеми и предизвикателства, които могат да бъдат преодолени с въвеждането на правила и стандарти;

• изследвания на актуални тенденции, съвременни технологични решения и конкретни примери по отношение на настилките, заложени в чуждестранни, национални и градски стандарти за градската среда.

Правилата са структурирани в две основни направления:

• принципи, на които проектните решения (за изграждане, поддръжка, обновяване или ремонт) за настилки в пешеходните пространства трябва да отговарят;

• препоръки, насоки и изисквания, които да подпомогнат избора и начина на полагане на елементи на пешеходните повърхности, подходящи за територията на Столична община.

Описаното е необходимо за постигане на подреденост, естетичност и функционалност в съществуващия контекст, характеризиращ се с усложненост и наличие на препятствия за пешеходното движение.

Документът обхваща следните елементи: настилки; тактилни елементи; бордюри; елементи за покриване на посадни места; капаци за шахти; елементи за отводняване и други. Елементите са описани чрез специфични техни характеристики, чието подходящо прилагане в даден контекст би подкрепило открояването на цялостния архитектурно-художествен облик на града и изявяването на конкретната идентичност на зоните със специфични режими на регламентиране на урбанизираната среда.

Териториалният обхват на приложение на документа е ограничен в следните видове пешеходни пространства в урбанизираната територия на Столична община:

• пешеходни зони: пространства, които са с основно предназначение за движение и престой на пешеходци, които не са част от територията на градини, паркове, вътрешноквартални или други озеленени пространства;

• тротоари: пространства, които са с основно предназначение за движение на пешеходци, част са от улицата, но са извън платната за автомобилно движение.

Правилата (принципи, препоръки, насоки и изисквания) в настоящия стандарт могат да се прилагат и за всички останали пешеходни пространства в градската среда – алеи, пътеки, площадки и други.

Формулираните принципи обхващат основни качествени и количествени характеристики на пешеходните настилки и са задължителни за съобразяване при намеси в пешеходните пространства. За всеки един от включените в стандарта елементи са установени общи изисквания, съобразени с предназначението му. Направени са препоръки за използване на настилки и прилежащи елементи, отнесени към зоните със специфични режими на регламентиране на урбанизираната среда, уредени с Приложение № 2 на НГССО. Дадени са указания за полагане на всеки от включените елементи в набор от ситуации, илюстрирани със схеми.

Следва да се има предвид, че стандартът разглежда основни положения, с което не изчерпва всички възможни. Поради това изборът на конкретен модел на настилка и прилежащи елементи трябва да е резултат от оценка на уникалните характеристики на всяка една ситуация. В този смисъл, стандартът е основа, която може да бъде надградена с индивидуални проектни решения, отразяващи разнообразието на публичните пространства в градската среда и специфичните особености на всяко едно от тях.

Стандартът ще бъде задължителен за всички лица, имащи качеството на възложители по смисъла на чл. 161 от ЗУТ при изготвяне на задания за проектиране, за проектантите при изработване на инвестиционни проекти и за строителите при изпълнение на СМР в обхвата на приложението му. Той ще бъде в помощ и на контролните органи при приемане на проектите и извършеното строителство.

Стандартът е структуриран в раздели, които следват логиката на процеса – от избора на подходящата за конкретното място настилка и елементи към нея до оформянето на детайлите при полагането. В стандарта са нагледно показани в схеми, таблици, снимки и чертежи правилата за избор на настилки и елементи в зависимост от зоната, комбинирането на различни елементи, задължителни детайли, връзки между настилката и другите елементи на пешеходното пространство – тактилни ивици, шахти и др., оформянето при специфични ситуации, посадните места на дърветата. Към всеки раздел са изброени и приложимите стандарти за качество.

При разработването на стандарта са съобразени препоръки на изследвания по отношение на изискванията към уличното озеленяване, както и разработваният проект за елементите на градския дизайн. Стандартът е съобразен и с действащите нормативни разпоредби за достъпна среда.

Стандарта за настилки в пешеходните пространства в столицата може да разгледате и изтеглите тук.

ОЩЕ НОВИНИ

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

Изградена е зона с парапет за движение на хора с увреждания и детски колички, а в допълнение са поставени цветя

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

Експозицията може да бъде разгледана до средата на юли в двора на Регионалния исторически музей

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Той се казва „Ново управление за нови пространства“ и обхваща 35 регионални и общински институции от 13 европейски държави