Архитекти и инженери обединяват позиции по ключови теми в сектора

92

Камарата на архитектите в България инициира промяна на европейската директива за обществените поръчки 


 

Комисията по нормативна уредба към Камарата на архитектите в България (КАБ) проведе работна среща с представители на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) на 23 септември. Срещата се състоя с цел търсене на решения и сближаване на позициите по ключови теми, свързани с развитието на сектора. Участниците бяха единодушни, че е необходимо да бъдат предприети съвместни действия за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и в Наредба 7 за правилата и нормите за устройство на отделните видове територии.

„Нашите две камари са създадени с общ закон и са най-близки в исторически контекст. Поради това е важно да сме единни и да потърсим възможност за общо становище и съвместно дефиниране на конкретни предложения за изменения и усъвършенстване на нормативната уредба“, коментира проф. арх. Борислав Борисов, председател на Комисия „Нормативи“ към КАБ. 

КАБ и КИИП ще обединят усилия за създаването на общо становище за промяна на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и по-конкретно за регламентиране и ограничаване на процедурите по възлагане на инженеринг. В тази връзка предстои да стартира дейността на новосъздадената Работна група за промени по ЗОП към Координационния съвет на браншовите организации в архитектурно-строителния сектор, която ще бъде под председателството на КАБ. Целта е да бъдат потърсени пресечни точки и да се намери баланс между разнопосочните интереси на отделните професионални организации в архитектурно-строителния сектор.

Председателят на КАБ арх. Владимир Милков информира присъстващите, че наскоро представители на организацията са участвали в заседание на Работна група „Обществени поръчки и архитектурни конкурси“ към Архитектурния съвет на Европа, като са настояли да стартира процес по изменение на европейската Директива за обществените поръчки. Целта е да бъде въведена нова глава за интелектуалните услуги, която да включва специални правила за различните архитектурни и инженерни услуги. Предвижда се до януари 2023 г. КАБ да подготви и изпрати конкретни препоръки за промяна на директивата.

Архитектите и инженерите се обединиха около мнението, че са необходими спешни промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) с цел повишаване на отговорностите на проектантите в инвестиционния процес. Това ще допринесе за намаляване на административната тежест, тъй като общините ще бъдат освободени от редица несвойствени дейности и функции. „Време е двете камари да застъпят автентичната си роля и да заемат своето полагаемо място в процеса. Това ще бъде оценено адекватно от всички участници в инвестиционния процес и се очаква да доведе до повишаване на проектантските хонорари“, обясни проф. Борисов. 

Участниците в срещата обсъдиха конкретни предложения за промени в ЗУТ: обектите от 4 и 5 категория да подлежат само на авторски, но не и на строителен надзор; ДНСК да се оттегли от контрола на проектите и разрешенията за строеж, като се съсредоточи единствено върху строителния надзор; авторският надзор да се регламентира чрез специална наредба на МРРБ и други. 

Предвижда се професионалният диалог на КАБ и КИИП да продължи през следващите седмици с цел прецизиране на общата позиция относно предстоящите законодателни промени в сектора. 
 

ОЩЕ НОВИНИ

БААИК организира обучение на тема „Договор за строителство и взаимоотношения между участниците в строителния процес“

БААИК организира обучение на тема „Договор за строителство и взаимоотношения между участниците в строителния процес“

Обучението ще се проведе на 27 септември (сряда) от 9.30 до 14.00 часа онлайн и присъствено в хотел „Будапеща“ в София

Под куполите на софийското Ларго откриха изложба “Новото наследство: Състояние и проблеми“

Под куполите на софийското Ларго откриха изложба “Новото наследство: Състояние и проблеми“

Фокус на проекта е опазването и управлението на съвременното фасадно монументално изкуство - мозайки, сграфито, живопис, пластика и графити, създадено през последните 70 години в България

Инсталация #soWelcometoSofia ще посреща посетителите на столицата с интерактивен разказ за символите на града

Инсталация #soWelcometoSofia ще посреща посетителите на столицата с интерактивен разказ за символите на града

Обемната изложба ще бъде разположена на Терминал 2 на летището и по случай Деня на София ще представя 30 обекта от най-характерните символи на града

Документална изложба в Цар Симеоновата градина в Пловдив ще разказва за творчеството на архитект Боян Чинков в Асеновград

Документална изложба в Цар Симеоновата градина в Пловдив ще разказва за творчеството на архитект Боян Чинков в Асеновград

Експозицията представя в снимки и колажи част от неговите най-известни творби - някои от тях загубени във времето, други запазени и даващи облика на града в наши дни

Включете се в "Духовни маршрути в Пловдив"

Включете се в "Духовни маршрути в Пловдив"

Вече няколко години те разкриват по увлекателен начин тайните на непознати места в града, архитектурни шедьоври, исторически личности, културни забележителности и други