Европейската комисия одобри новата Програма „Околна среда“ с бюджет от над 3,5 млрд. лв.

45

Програмата е основен инструмент за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда и подкрепа за устойчиво развитие


Програмата е е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и държавния бюджет на Република България. Средствата ще бъдат насочени към подобряване на ВиК инфраструктурата и качеството на атмосферния въздух, екологосъобразно управление на отпадъците и опазване на богатото биоразнообразие на България, както и превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и горски пожари. Подкрепата за тези цели е разпределена в 5 основни приоритета.

Над 1 399 млн. лв. ще бъдат разходвани за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, за водоснабдяване, както и дейности за подобряване мониторинга и оценката на качеството на водите за питейно-битово водоснабдяване. Предвижда се разширяване и модернизация на ВиК инфраструктурата за вече консолидираните райони Велико Търново, Габрово, Плевен, София-град, София-област, Търговище, Хасково и Добрич. Сред допустимите мерки за Приоритет „Води“ е и разработването на регионално прединвестиционно проучване за районите Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик и Разград след тяхното консолидиране.

Приоритет „Отпадъци“ насърчава прехода към кръгова икономика, основаваща се на ефективно използване на ресурсите.  611,49 млн. лв. ще бъдат инвестирани в системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци, модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци, рекултивация на депа, както и в системи и центрове за разделно събиране и подготовка за повторна употреба и поправка. За мерките за изграждане или разширяване на системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци в общините са отделени над 337 млн. лв.

С  бюджет от 259,09 млн. лв. Приоритет „Биологично разнообразие“ подкрепя дейности за развитие на мрежата Натура 2000, за подобряване природозащитното състояние на природни местообитания и видове, за опазване и възстановяване на екосистемите извън Натура 2000.

Предвижда се мерките по Приоритет „Риск и изменение на климата“ с бюджет от 441,31 млн. лв. да са насочени за повишаване готовността на населението за адекватна реакция и осигуряване на капацитет за борба с горските пожари; за превенция и управление на риска от наводнения и засушаване и за изграждане на Национална система за управление на водите в реално време.

Намаляването на всички форми на замърсяване на въздуха остава основен приоритет в новата Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Над 773,47 млн. лв. ще бъдат насочени към мерки за редуциране на вредните емисии от битово отопление и транспорт, включително чрез безвъзмездна подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи за домакинствата, за справяне с вторичното разпрашаване, подобряване на мониторинга на качеството на атмосферния въздух (КАВ), както и за създаване на Национална мрежа на експерти по КАВ.

С пълния текст на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. може да се запознаете тук.

ОЩЕ НОВИНИ

Ученици, студенти и работещи младежи представиха идеи за развитие на селските райони

Ученици, студенти и работещи младежи представиха идеи за развитие на селските райони

Сред идеите-победители са решение за ремонт на пътища с използване на преработена пластмаса в полагания асфалт и за съживяване и модернизиране на сгради „архитектурни призраци“ в селата чрез използване на съвременни енергийни решения и екологични строителни методи

Ландшафтен архитект, техникум в Раковски и варненска група спечелиха наградите на ГРАДОЛЮБИТЕЛИ

Ландшафтен архитект, техникум в Раковски и варненска група спечелиха наградите на ГРАДОЛЮБИТЕЛИ

Журито на съвместния конкурс на "Капитал" и посолството на Великобритания избра и награди победителите

Започва конкурсът "Да украсим Бургас"

Започва конкурсът "Да украсим Бургас"

Всяка една коледна украса показва личния пример и допринася за по-добрата визия на града

На финален етап е реконструкцията и благоустрояването на Градската градина в Луковит

На финален етап е реконструкцията и благоустрояването на Градската градина в Луковит

Предстои назначаване на Държавна приемателна комисия за въвеждане на обекта в експлоатация

До края на годината ще е готова отсечката "Сарафово" – Бургас, част от Северния обход на града

До края на годината ще е готова отсечката "Сарафово" – Бургас, част от Северния обход на града

„Като кмет няма как да не съм доволен, че в този проект са включени и локалите, които дават перспектива за развитие на Бургас", коментира кметът Димитър Николов