Необходима е дългосрочна Национална жилищна стратегия

143

Важно е и създаването на нова услуга – социално жилищно настаняване, за чието предоставяне общините да получават компенсации от държавата


На 14 април „Хабитат България“* проведе конференция на тема “Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво”. В събитието участваха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ), Българската академия на науките (БАН), Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Националния център за териториално развитие (НЦТР), както и представители на неправителствени и граждански организации, ангажирани с жилищната проблематика.

Над 220 млн. евро по Програма „Развитие на регионите“ са предвидени за подкрепа на уязвими групи и хора в неравностойно положение

Това заяви по време на форума заместник-министърът на регионалното развитие арх. Стефан Аспарухов. Над 19 млн. евро са предвидени за осигуряване на достъпно жилищно настаняване, в това число инвестиции в реновиране и/или изграждане и оборудване на жилища, включително общинско жилищно настаняване, както и собствени жилища на представители на уязвими групи. Аспарухов подчерта, че освен финансирането за подобряване на жилищните условия на уязвими хора, е необходимо държавните институции и представителите на неправителствения сектор да работят заедно за прекратяване на жилищната бедност. „За целта е важно да се идентифицират и насърчават политики, насочени към повишаване качеството на живот на хората, социалното включване и намаляване на бедността, както и за трайната интеграция на маргинализираните общности“, заяви още арх. Аспарухов. 

В сливенското с. Тополчане тоалетна в жилището имат само 19,3%

Конференцията е част от проекта “Изследване и аргументи за нови жилищни политики”, като Търговище и Сливен са двете пилотни общини, избрани за реализиране на дейностите по проекта. Резултатите от проучването на общности с концентрация на бедност в двете общини показват, че в сливенското с. Тополчане например тоалетна вътре в жилището имат само 19,3%, а 43,1% нямат документи или не знаят дали има такива, а само 33% в Търговище и 21% в с. Голямо Ново отопляват всички стаи. В рамките на проекта „Хабитат България“ дава и препоръки за подобряване на жилищните политики в община Търговище и в община Сливен.

България няма актуална национална жилищна политика

Правото на достъп до жилище в България не е изрично конституционно право и не е признато в никакъв нормативен акт. Основните проблеми по отношение на жилищните условия на уязвимите групи от населението са, че България няма актуална национална жилищна политика, както и единно законодателство, което да регулира обществените отношения за осигуряване на жилищно настаняване. В Закона за социалните услуги не е регламентирано социалното жилищно настаняване като услуга от общ икономически интерес, а липсата на социален жилищен фонд възпрепятства предлагането на алтернативно настаняване на домакинства с доходи под националния праг на бедност, които нямат никакъв достъп до пазара за наемане или закупуване на жилища и за които единственото решение остава самостоятелно направени нестандартни и незаконни жилища. Липсата на правен статут на тези жилища от своя страна води до невъзможността техните обитатели да участват в каквито и да е програми (като тази за смяна на отоплителните уреди или за повишаване на енергийната ефективност на жилищата). Това означава, че България ще продължава да плаща милиони евро санкции, наложени от ЕК за лошо качество на въздуха в градовете.

Друг проблем е, че общините често нямат добра представа за състоянието на техния жилищен фонд (който най-често е стар и амортизиран) и не могат да го поддържат сами. Необходима е и прецизна оценка на приходите от тези жилища.

Препоръки към националната жилищна политика и нормативна уредба

„Хабитат България“ подготви препоръки, които представи на конференцията. На първо място е необходимо да бъде приета с широк политически консенсус Национална жилищна стратегия с хоризонт до 2050 г. На второ място е необходимо да се създаде законова рамка, която включва:

  • Жилищен закон/кодекс, който да урежда социалните, икономическите, техническите и правните аспекти на строителството и използването на жилищата;
  • Осигуряване на държавно финансиране в рамките на не по-малко от 2% от държавния бюджет годишно, под формата на специализиран жилищен фонд за финансиране на дейности по обновяване на съществуващия социален жилищен фонд и изграждането на нов, а също и за подобряване на качеството на жилищата на гражданите в неравностойно положение;
  • Осигуряване на достъп до микрокредитиране за жилищни подобрения на домакинства, които нямат достъп до банкови продукти и услуги;
  • Създаване в Закона за социални услуги на нова услуга от общ икономически интерес – Социално жилищно настаняване, за чието предоставяне общините да получават компенсации от държавата;
  • В Закона за социално подпомагане идентифицираните уязвими лица да имат право на месечна целева помощ за наем не само при наемане на общински жилища, но и при наемане на жилище на свободния пазар;
  • Създаване в Закона за устройство на територията на глава, която регламентира „обновяване на бедните квартали“;
  • Създаване на условия за насърчаване ползването на необитавания жилищен фонд като социален жилищен фонд с помощта на промени в Закона за местните данъци и такси, в който да се завиши ставката на данъка за необитавани жилища;
  • Създаване на механизъм за ползване на частни необитавани жилища като социални – с помощта на Общинско предприятие или Социална наемна агенция, която се грижи за жилищата и събирането на наемите.

Друга препоръка на „Хабитат България“ е разработване на общински жилищни програми за подпомагане на социалното настаняване на лица с ниски доходи и уязвими групи, но също и на други целеви групи като млади семейства - въз основа на оценка на реалните жилищни нужди. Програмите ще са в отговор на национална политика за развитие на социално жилищно настаняване, финансирано от държавни фондове и компенсации.

Още едно предложение е в новите Планове за интегрирано развитие на общините (ПИРО) да се добавят проекти за обновяване на кварталите с най-неблагоприятни показатели, както и да се създадат програми за подпомагане на домакинствата за привеждане на обитаваните от тях жилища в съответствие със законовите изисквания с помощта на механизъм за микрокредитиране на домакинствата.

Снимки: Хабитат България

Последната препоръка на „Хабитат България“ е в новите Планове за действие за периода 2021-2027 по бъдещата Национална стратегия за приобщаване, овластяване и равенство на ромите да се предвидят: техническо обследване на всяка жилищна сграда; изработване на кадастрални карти и регистри, актуализация на ПУП, възмездно оземляване на домакинствата и даване на законов статут на жилищата им; проектиране на необходимата инфраструктура и изготвяне на списък с приоритетни инфраструктурни обекти за строителство.

Препоръките са част и от обобщен доклад. Може да ги видите още тук  и във видеото:

Хабитат България“ е част от глобалната неправителствена организация Habitat for Humanity International, работеща по жилищната проблематика и реакция по време на криза в над 70 страни в целия свят. Фондацията популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност. От 2001г. до момента "Хабитат България" е построила 12 нови жилища с помощта на над 450 доброволци от 44 страни по целия свят и е подкрепила повече от 6 000 семейства в 25 населени места в страната да ремонтират и подобрят жилищата си. „Хабитат България“ инициира създаването и е координатор на Национална коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“. Коалицията е неформално обединение на организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в България. 

ОЩЕ НОВИНИ

Столичният общински съвет потвърди разпределението на комисиите и заместник-председатели на съвета

Столичният общински съвет потвърди разпределението на комисиите и заместник-председатели на съвета

Миналата седмица областният управител Вяра Тодева върна първото решение заради "съществени процедурни нарушения"

Проведе се обществено обсъждане за нова жилищна сграда на площад "Ручей" в столицата

Проведе се обществено обсъждане за нова жилищна сграда на площад "Ручей" в столицата

Намерението е на частния собственик на терена, на който има бензиностанция и двуетажен магазин на верига за хранителни стоки

Община Стара Загора спечели безвъзмездно финансиране за разработване на проект за разширението на Зоопарка

Община Стара Загора спечели безвъзмездно финансиране за разработване на проект за разширението на Зоопарка

Припомняме, че реконструкцията на парка с проектант "Архитект Киряков" ЕООД получи специална награда в конкурса ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2022 и награда BIG see Award 2023

Пет министерства, Столична община и управителят на Област София град активизират дейностите по развитието на Природен парк "Витоша"

Пет министерства, Столична община и управителят на Област София град активизират дейностите по развитието на Природен парк "Витоша"

По време на дискусия беше взето решение за провеждане на регулярни срещи за конкретни действия за справяне с проблемите, като за целта ще бъде начертана и пътна карта

Cushman & Wakefield Forton: Над 50% е ръстът на търговските паркове в България през 2023 година

Cushman & Wakefield Forton: Над 50% е ръстът на търговските паркове в България през 2023 година

Площите в сегмента нарастват с темп значително над средния за Централна и Източна Европа, показват данните на консултантската компания