Въпреки критичния експертен доклад Старият град в Несебър не беше включен в списъка на световно наследство в опасност

201

Страната ни спечели още време, за да изработи План за опазване и управление и други стратегически документи за полуострова


Снимка: Община Несебър

На 14 септември в Рияд, Саудитска Арабия, в рамките на 45-та сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО беше гласувано Старинен град Несебър да не бъде включен в Списъка на световното наследство в опасност. Такова предложение имаше след мониторинг през януари, извършен от Ирена Какет (Irena Caquet), програмен специалист в отдел „Европа и Северна Америка“ към Центъра за световно наследство ЮНЕСКО, и Алкивиадис Препис (Alkiviadis Prepis), съветник на ICOMOS. Това неблагоприятно за Несебър предложение беше във връзка с непредприети от страната ни препоръки за опазване на Стария град, които са довели до необратими промени и загуба на автентичност. Въпреки тези изводи положителното решение за Несебър беше прието с консенсус, като 15 държави се изказаха в подкрепа на предложените от Япония промени в защита на запазването на статута.

Снимка: Министерство на културата

ЮНЕСКО утвърди разширението на територията на „Старинен град Несебър“, в която е включена и част от акваторията на Несебър от южната и северната страна на полуострова. В новата територия попада и част от антична улица, както и защитни пристанищни съоръжения. През многовековното си развитие, поради покачването на морското ниво в Черно море и спецификата на геологическия строеж на полуострова, градът губи около една четвърт от територията си. Поради тази причина значителни археологически структури днес се намират под вода. Вписването на разширената територия на Несебър, в която вече са включени полуостровът и находките под вода, откроява Старинния град сред другите обекти на ЮНЕСКО с уникалното съчетание на културно наследство на суша и под вода.

Източник: Министерство на културата

Заключения

Имаше вариант Старият град в Несебър да бъде включен в списък за обекти в риск, защото заключение от доклада след мониторинга през януари тази година е, че състоянието на Старинен град Несебър показва продължаваща липса на подходящи законови, планови, мониторингови, управленски и консервационни механизми. Преди 13 години Комитетът за световно наследство призова България незабавно да предприеме всички мерки, целящи да гарантират опазването на Стария град. Това според екипа на мисията остава неизпълнено, с изключение на мониторинга, който продължава.

 
Източник: unesco.org. Неадекватни нови сгради и неподходящи модификации.

Според екипа на мисията от 2018г., консервацията на Стария град е повлияна от редица отрицателни фактори, които заплашват неговата автентичност. Някои елементи са се влошили или са непоправимо нарушени - „следите от многобройни цивилизации“ са трудно забележими в контекста на градската среда и крайбрежния пейзаж, който е претърпял драстични промени.

Източник: unesco.org. Стара оцветена снимка на полуострова от началото на 20 век и постепенното изменение на северното крайбрежие. 

Друго заключение от доклада е, че повечето от типичните дървени къщи, които свидетелстват за майсторството на архитектурата на Балканите и на региона на Източното Средиземноморие, са променени или преобразувани безвъзвратно, а "средновековните църкви", макар запазени и реставрирани, вече не доминират в градския ансамбъл, защото са засенчени от обикновени сгради и са задушени от тривиални търговски дейности.

 
Източник: unesco.org. Нова застроена среда около църквата „Св. Тодор“.

 
Източник: unesco.org. Църквата „Св. Йоан Кръстител“ с неподходящ хотел до нея.

 
Източник: unesco.org. Неподходяща нова сграда до църквата „Св. Стефан“.

 
Източник: unesco.org.  Трудно е да се разграничи църквата „Св. Йоан Алитургетос“ сред конструкциите на морския бряг.

Критики на мисията от 2018 година още са, че духът на града, който е бил „забележително огнище на християнската култура”, определено е загубен, а на „висококачествената градска тъкан” липсва историческа привлекателност поради големия брой промени, съчетани с трансформация на крайбрежието.

 
Източник: unesco.org. Северното крайбрежие с руините на древните стени, нуждаещи се от стабилизиране и консервация, в комбинация с незаконни строежи.

 
Източник: unesco.org. Незаконни дървени конструкции по цялото северно крайбрежие.

Според експертите, „жизненият градски организъм” на Старинен град Несебър е трансформиран за търговски цели, като през лятото се задушава от масовия туризъм, интересуващ се от неговите ресторанти и търговски обекти, а през останалата част от годината е почти изоставен. Според експертите всички тези промени са намалили визуалното качество на Стария град.

 
Източник: unesco.org. Хотелът с „вградената“ вятърна мелница.

Мисията, извършила мониторинг през януари тази година, установява, че опазването на Старинен град Несебър не се е подобрило. Затова мисията заключава, че градът трябва да бъде включен в Списъка на застрашеното световно наследство заради сериозно влошаване на архитектурното и градоустройствено планиране, пространството и средата, както и заради значителна загуба на историческа автентичност и културно значение.

 
Източник: unesco.org. Смес от много стилове.

Препоръки   

Мисията препоръчва от България да бъде поискано да поддържа строг мораториум върху новите проекти в града до финализиране и одобряване на Плана за опазване и управление, на Общия и на Подробния устройствен план, и да ограничи интервенциите върху градската тъкан и ландшафта само до спешна поддръжка или укрепване. Препоръчва се преразглеждане или прекратяване на издадени разрешителни за строеж, докато въздействията на предложените разработки не бъдат оценени и докладите за оценка на въздействието не бъдат представени на Центъра за световно наследство.

Източник: unesco.org. Новият хотел, доминиращ над останките от базиликата на Богородица Елеуса (2018 г.). 

Препоръчва се завършване на процеса на обявяване на некропола като археологически обект и обмисляне на разширяване на буферната зона на имота на запад, за да включи основната зона на некропола. Целта е използването му като открит археологически парк с подземен археологически музей. Освен това се препоръчва проучване на възможността за придобиване на парцел с недовършен хотел и последващото му премахване, за да се създаде непрекъсната гледка от Некропола към полуострова.

 
Източник: unesco.org. Хотелска сграда с имитация на вятърна мелница на фасадата и изглед с високи сгради на нови хотели на заден план с незаконно реконструирания хотел (незавършен) вдясно от статуята.  

Според доклада е необходимо да продължат усилията за развитие на районите около средновековните църкви - без търговски обекти и ресторанти на открито. Иска се бъдещата организация на ползване в южните пристанища да бъде предмет на отделно проучване, като се вземе предвид целесъобразното използване на сгради и съоръжения и близостта им до средновековни паметници и архитектура.

 
Източник: unesco.org. Съвременни разностилни конструкции по северното, североизточното и южното крайбрежие.

Експертите препоръчват още преразглеждане на Генералния план за организация на движението, за да се сведе до минимум въздействието на туристическия трафик върху културното наследство на Античния град. Основна препоръка е запазване и социализиране на подводните културни ценности. Вижте целия доклад тук в раздел Mission reports от 2023г.

 
Източник: ancient-nessebar.com

Контра доводи

Една от препоръките на експертите е за преместване на пристанищния терминал и съоръженията на Марина Несебър извън полуострова. „Тази препоръка бе счетена за неприемлива, защото пристанището с Морската гара е носител на традиционна за Несебър функция и съществува още преди вписване на Старинен град Несебър в Списъка на световното наследство“, коментираха на 25 август от Общината. „Дирекция „Морска администрация – Бургас“ също възразява срещу дадената препоръка, още повече, че пристанищата в града са вековен източник на поминък за местната общност и са част от историята на полуострова“, казват още от местната администрация.

 
Източник: unesco.org. Пристанищата на южния бряг се състоят от отделни единици, различни от тези в защитения античен град Несебър.

Един от основните проблеми, коментирани в доклада, е липсата на приет План за опазване и управление на „Старинен град Несебър“. „Такъв план беше иницииран от Община Несебър и беше разработен от Националния институт за паметниците на културата през 2011 година. Документът предизвика отрицателни становища от Министерството на финансите през 2014-а и 2017 година. Това наложи Министерството на културата да приеме задание за изработване на Плана, който се очаква да бъде съгласуван с всички министерства и институции и предоставен в окончателен вариант“, казват от Общината. Разработена е и „Стратегия за културно наследство на Община Несебър“ за периода 2023-2032 година, НИНКН, посочи, че е стартирана териториална програма, изградена е нова информационна база, направен е атлас и 3D модел на целия град.

Източник: ancient-nessebar.com

Според администрацията, при мониторинга не са взети под внимание множеството проекти, които Общината е реализирала във връзка с консервацията и реставрацията на средновековните църкви. Препоръчано е да се приеме цялостна програма за стабилизиране, консервация и реставрация на църквата „Христос Пантократор“ и необходимите реставрационни дейности в църквата „Свети Михаил и Свети Гавраил“, като не е отчетено, че Общината е възложила проекти за тези църкви, които са одобрени от Министерство на културата и очакват финансиране. Те са част от Концепцията на общината за опазване на културното наследство, изготвена за кандидатстване на „Старинен град Несебър“ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 година.

Източник: unesco.org. Според доклада църквата „Христос Пантократор“ е в аварийно състояние.

Експертите препоръчват още да се предприемат мерки за укрепване и стабилизиране на ранновизантийските терми, археологическия комплекс до Западната порта и Старата епископия, реставрация на пода на базиликата „Света Богородица Елеуса“ и укрепителната кула до Южната порта. Според Общината обаче, вече са предприети мерки за укрепване и стабилизиране на тези ценни обекти, както и за тяхната социализация.

Източник: ancient-nessebar.com. Базиликата „Св. Елеуса“.

Други препоръки са осигуряване на финансови и технически ресурси за реставрация и рехабилитация на сгради от национално и местно значение и разработване на ефективни мерки за насърчаване и подпомагане на частните собственици при поддръжката, консервацията и реставрацията на техните сгради. Според Община Несебър, от 2022 година тя е предприела действия за изготвяне на Програма за подкрепа на частни собственици на НКЦ с цел опазване на възрожденските къщи на „Старинен град Несебър“ и възвръщане на архитектурния силует. Програмата ще включва и финансово стимулиране на собствениците на сгради при извършване на дейности, насочени към опазване на културното наследство. Получено е уверение, че Министерството на културата също ще окаже финансова и методическа подкрепа за изготвяне на проекти и за кандидатстване за финансиране по различни програми, включително по ежегодната програма „Опазване на недвижимото културно наследство“, коментират още от местната администрация.

 
Източник: unesco.org. Характерна архитектура в античния град Несебър.

„Има нарушения на законодателството и на някои норми като промени в архитектурата и добавени обекти в Несебър, но това е станало преди много години“, заяви преди дни министърът на културата Кръстю Кръстев. Според него много от препоръките на организацията са изпълнени, като има и предложение от българска страна за разширяване на границите на обекта и включване на подводната археология в него. "Това е основното, което трябва да направим. Нещата в археология и консервация са свършени много добре", каза още той.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Готова е новата детска градина в кв. "Малинова долина" в София

Готова е новата детска градина в кв. "Малинова долина" в София

Тя разполага със занимални, спални помещения, 4 зали за спорт и изкуство, площадки за всяка група, спортна площадка на открито и плувен басейн

Благоустрояват парк "Калето" и едноименната средновековна крепост в Свищов

Благоустрояват парк "Калето" и едноименната средновековна крепост в Свищов

Цели 6 години продължиха дейностите по проучване, експониране и социализиране на крепостта, както и на парковата зона около нея

Стартира дългоочакваният ремонт на пешеходната зона в централната градска част на Добрич

Стартира дългоочакваният ремонт на пешеходната зона в централната градска част на Добрич

В тази връзка от Общината дадоха информация за премахването и засаждането на дървета в зоната, заради което имаше протести

Фондация "Колективът" отново спечели награда в конкурса New European Bauhaus

Фондация "Колективът" отново спечели награда в конкурса New European Bauhaus

Българският проект стана подгласник в направление "Нов европейски Баухаус за шампиони" на категория "Възстановяване на чувството за принадлежност" с проекта си "Паркът" (Concrete to Culture)