ЕСКО договорите са в помощ на обновяването на многофамилни жилищни сгради в България

133

Откриват се нови възможности и предимства в Етап II на програмата към Плана за възстановяване и устойчивост


Нова възможност за финансиране и изпълнение чрез ЕСКО договори (договори с гарантиран резултат) ще улеснява собствениците при кандидатстване в програми за обновяване  на многофамилни жилищни сгради. Това е отлична възможност за българските домакинства, тъй като близо 93% от жилищните сгради в България имат нужда от енергийно обновяване, сочат последните данни на МРРБ.

Програмата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“ (в процес на обработка на постъпилите предложения от приключилото наскоро обществено обсъждане), част от Плана за възстановяване и устойчивост, предвижда за кандидатстващи до декември 2023 г. предоставяне на 80% безвъзмездна финансова помощ за енергийно обновяване. Изисква се обаче 20% самоучастие на собствениците, което би било основна бариера при кандидатстване, тъй като домакинствата срещат трудности за осигуряване на необходимите финансови средства в кратки срокове.

Таргетирайки този проблем, в Насоките за кандидатстване по Програмата вече е предвидена възможност за използване на т.нар. ЕСКО механизъм, или договор с гарантиран резултат. По същество, при този вид договаряне ЕСКО компанията финансира инвестицията, която впоследствие се изплаща на 100% от осъществените бъдещи енергийни спестявания.
Още повече, чрез ЕСКО договора се въвеждат ежегодни финансови гаранции за реализация на предвидените икономии на енергия. Това на практика означава, че ако планираните енергийни спестявания не се осъществят, собственикът ще получи финансови компенсации.

Аналогично на гаранционния срок, съпровождащ инсталирано ново оборудване или качеството на изпълнение на вложените строителни дейности и материали, планираните икономии на енергия стават обект на финансов ангажимент от страна на ЕСКО компанията в случай на неизпълнение. Съответно бенефициентите биват компенсирани финансово при недостигане на заложените параметри, а фирмата изпълнител (ЕСКО) има грижата да отстрани причините за негативния резултат.

Механизмът се подкрепя активно от Европейската комисия като иновативен и надежден подход за насърчаване на енергийната ефективност в Европейския съюз. ЕСКО договорът е регламентиран в националното законодателство и има натрупан дългогодишен опит от прилагането му, в резултат на което може успешно да бъде използван и за целите на обновяване на българските домове.

Няколко са инициативите и организациите, благодарение на които ЕСКО механизмът бе припознат в Плана за възстановяване и устойчивост. На първо място, това е проектът, финансиран по програма Хоризонт 2020, FinEERGo-Dom в лицето на партньора за България – "Еконолер". Проектът цели да репликира успешния латвийски опит за реновация на многофамилни жилищни сгради в пет страни - Полша, Румъния, Австрия, Словакия и България.

Сериозен е и приносът на българската ЕСКО асоциация - Алианс за енергийна ефективност, член на Глобалната ЕСКО мрежа и администратор за България на Еврейския ЕСКО кодекс, както и инициативите под егидата на проекта BeSmart H2020 за подкрепа на инвестициите в енергийна ефективност.

В обобщение, ЕСКО представлява интегриран бизнес модел, при който фирмите-изпълнители осигуряват самостоятелно необходимия финансов ресурс за покриване на инвестицията, разработват енергийни обследвания и други необходими предпроектни проучвания, реализират енергоспестяващи мерки при своите възложители, след което гарантират заложените икономии на енергия чрез механизъм на финансови компенсации. На приложената инфографика може да се види схематично как изглежда процесът от гледна точка на бенефициентите – собственици на апартаменти, който включва следните пет етапа:

Въпреки ясно регламентирания процес е препоръчително да се работи от най-ранен етап с квалифицирани експерти и консултанти, добре запознати с особеностите на ЕСКО механизма, за да се избегнат възможни пропуски. Това е особено важно в случаите на многофамилни жилищни сгради, където има много на брой собственици и административните процедури по кандидатстване ангажират голям на брой участници.  

Проектът FinEERGo-Dom използва опита на латвийския финансов инструмент за енергийна ефективност (LABEEF), успешно приложен в Латвия и, усъвършенствайки го, предлага механизъм за финансиране на проекти за енергийна ефективност при цялостна реновация на сгради в пет от държавите-партньори (Полша, Словакия, Румъния, България и Австрия). Екипът на Еконолер (България) работи със заинтересовани лица от публичния и финансовия сектор, както и с крайни бенефициенти за популяризиране на финансовия механизъм и привличане на инвестиционен интерес към проекти за енергийна ефективност в многофамилни жилищни и публични сгради.

ОЩЕ НОВИНИ

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Кмет и архитекти обсъждат визията и на други квартали

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Планира се изграждане на STEM център, комбинирана спортна площадка, подготвен е проект за физкултурен салон

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

Той е мултифункционален и с няколко независими технологични линии